نتایج جستجو

9947

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

995

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

AHMAD A.K. | KM T. | KM Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  43793
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43793

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

EL HENDAWY S.E. | HU Y. | SAKAGAMI J.I. | SCHMIDHALTER U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  283-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155870
 • دانلود: 

  94228
چکیده: 

Parameters that show a significant genotypic variation at early growth stages and are associated with SALT TOLERANCE at later stages may be used as rapid and economic screening criteria in breeding programs. The objective of this study was to test growth parameters at early growth stages for evaluating the SALT TOLERANCE of wheat genotypes. Ten wheat genotypes that differ from their SALT TOLERANCE were grown in soil and exposed to four salinity concentrations (0, 40, 80 and 160 mM NaCl). Germination percentage was recorded daily up to 8 days. Seedling growth parameters (i.e.shoot height, dry weight of shoots and roots and root/shoot ratio) were determined at day 14 after sowing. The results showed that salinity did not affect final germination percentage, while seeds subjected to 80 and 160 mM NaCl retarded germination by 1 and 2 days, respectively, as compared with 0 mM NaCl treatment. Salinity affected shoot growth more severely than root growth of seedlings. Importantly, height and dry weight of shoot ranked genotypes in the same order as their SALT-TOLERANCE rankings in terms of grain yield, whereas root dry weight did not. Therefore, we conclude that the measurements of shoot growth may be effective criteria for screening wheat genotypes for SALT TOLERANCE at early growth stages.

آمار یکساله:  

بازدید 155870

دانلود 94228 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

عملکرد دانه مهمترین جز قابل توجه در ارزیابی ژنوتیپ های گندم تحت شرایط شور می باشد. به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تعیین آستانه تحمل به شوری تعداد 10 ژنوتیپ گندم نان (رقم الوند و 9 لاین پیشرفته) در یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در سطح 200 میلی مولار کلرید سدیم نسبت به تیمار شاهد، صفات رسیدگی فیزیولوژیک، ماده خشک کل، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در ساقه اصلی و در پنجه به ترتیب %20، %86، %89، %32، %85، %52، %52، %68 و %97 کاهش یافتند. بیشترین کاهش در بیوماس و عملکرد دانه در تیمار 200 میلی مولار کلرید سدیم مربوط به ژنوتیپ شماره 3 بود. ژنوتیپ شماره 12 با %78 کاهش عملکرد دانه بر سایر ژنوتیپ ها برتری نشان داد. آستانه تحمل شوری در ژنوتیپ مذکور برای ماده خشک کل 10.7 و برای عملکرد دانه 8.2 میلی زیمنس بر سانتی متر شد. رقم الوند توصیه شده در اراضی شور اقلیم سرد، برای ماده خشک و عملکرد دانه دارای آستانه تحمل شوری بترتیب 5 و 6 میلی زیمنس بر سانتی متر بود. ژنوتیپ 12 در سطح 200 میلی مولار کلرید سدیم کمترین شاخص حساسیت به تنش (0.87) و بالاترین شاخص تحمل به تنش (0.27) داشت. چنین استنباط می شود که عامل اصلی کاهش عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت تنش شوری کاهش تعداد پنجه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 266 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (الف)
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1236
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ برنج (45 رقم بومی ایرانی، 25 رقم اصلاح شده و 5 رقم خارجی) در رابطه با تنش شوری در مرحله گیاهچه ای و تعیین شاخص های حساسیت و تحمل بر مبنای ماده خشک، کد ژنوتیپی و نسبت سدیم به پتاسیم آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط کنترل شده و تنش شوری (1.2، 4 و 8 دسی زیمنس برمتر) در موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجرا شد. طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، درصد سدیم و پتاسیم و کد ژنوتیپی بر اساس روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. معنی دار بودن تفاوت بین ارقام برای کلیه صفات مورد بررسی، وجود تنوع برای آنها را نشان داد. بالاترین و پایین ترین وراثت پذیری به ترتیب مربوط به طول ساقه و درصد پتاسیم بود. بررسی کد ژنوتیپی در شرایط تنش نشان داد که طارم محلی، غریب، شاه پسند مازندران و اهلمی طارم با داشتن زیست توده، طول ریشه و ساقه بیشتر و نسبت سدیم به پتاسیم کمتر جزو ارقام متحمل به شوری می باشند، در حالی که ارقام خزر، سپیدرود، IR28 و IR29 بسیار حساس به شوری بودند. ارقام طارم محلی، اهلمی طارم، رشتی و لاین 5 چپرسر کمترین شاخص های تحمل، میانگین تولید، حساسیت به تنش، میانگین هندسی، تحمل به تنش و میانگین هم ساز را برای کد ژنوتیپی داشتند، در حالی که شاخص های مذکور برای ارقام خزر و سپیدرود بالا بودند. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات در شوری های 4 و 8 دسی زیمنس بر متر ارقام ایرانی را به سه گروه تفکیک کرد. گروه متحمل دارای میانگین کد ژنوتیپی، درصد سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم کم و وزن خشک ریشه، ساقه، زیست توده، طول ساقه و ریشه زیاد بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان از ارقام متحمل به منظور تلاقی و تهیه جمعیت های مناسب برای برنامه های اصلاحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1236

دانلود 333 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (ویژه شوری)
 • صفحات: 

  238-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1780
 • دانلود: 

  1067
چکیده: 

آستانه تحمل به شوری گیاهان زراعی معمولا بر اساس میزان کاهش عملکرد در شرایط شور در مقایسه با شرایط غیرشور بدست می آید. میزان آستانه تحمل به شوری برای مقایسه ارقام یک گیاه زراعی از نظر تحمل به شوری کاربرد دارد. به منظور تعیین آستانه تحمل به شوری چهار رقم گندم نان کویر، روشن، مرودشت و ماهوتی آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری با آب با شوریهای 2، 5، 8، 11، 14 و 20 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که آستانه تحمل به شوری ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت به ترتیب 5.00، 4.58، 3.34 و 5.67 دسی زیمنس بر متر بود. افزایش هر واحد شوری بیشتر از آستانه تحمل عملکرد دانه را در ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت را به ترتیب 4.54، 4.07، 4.48 و 5.48 درصد کاهش داد. با توجه به نتایج این آزمایش، شوری که باعث کاهش 50 درصدی عملکرد دانه ارقام کویر، روشن، ماهوتی و مرودشت گردید به ترتیب 15.13، 15.98، 12.97 و 12.94 دسی زیمنس بر متر بود. بر اساس گروهبندی آزمایشگاه شوری آمریکا این ارقام به عنوان رقمهای نیمه متحمل گروهبندی می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1780

دانلود 1067 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

در این پژوهش، اثر استرس شنا بر TOLERANCE حاصل از تجویز مرفین توسط فرمالین تست مورد بررسی قرار گرفت. تجویز دوزهای مختلف مرفین بصورت زیرجلدی با دوزهای 9 mg/kg و 6، 3 در موشها باعث ایجاد بی دردی وابسته به دوز در هر دو فاز فرمالین تست (حاد و مزمن) میگردد. استرس شنا دو یا سه بار در مدت سه روز متوالی به منظور ایجاد TOLERANCE ناشی از استرس شنا موجب کاهش اثر ضددردی مرفین گشت. همچنین استفاده از مرفین سولفات با دوز 25 mg/kg بمدت سه روز متوالی در حضور دو یا سه بار استرس شنا باعث تقویت اثر TOLERANCE نسبت به اثر ضد دردی مرفین در هر دو فاز فرمالین تست گردید. تجویز مرفین با دوز 50 mg/kg در مدت سه روز متوالی و همزمان با استرس شنا تغییری در TOLERANCE نسبت به مرفین ایجاد ننمود. از سوی دیگر تزریق مرفین 50 mg/kg در طول سه روز و بدون استرس شنا، اثر ضد دردی ناشی از مرفین را در هر دو فاز فرمالین تست کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 199 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1199
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

به منظور ارزیابی تحمل به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای، 17 ژنوتیپ بومی و اصلاح شده در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند. تنش شوری در مرحله ابتدایی رشد رویشی و در 4 سطح شوری NaCl، (4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر و تیمار شاهد با هدایت الکتریکی 1.19 دسی زیمنس بر متر) اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر امتیاز ژنوتیپی متفاوت بودند. ویژگی های مورفولوژیک شامل طول شاخساره و ریشه، وزن خشک شاخساره و ریشه، نسبت طول ریشه به طول شاخساره و بیوماس رویشی اندازه گیری شدند. امتیازبندی تحمل به شوری ژنوتیپ ها برای همه صفات در سطح احتمال 1% معنی دار شد که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی معنی دار بین آن ها بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که طول ریشه و طول شاخساره با افزایش سطوح شوری کاهش یافت. بیشترین و کمترین ارتفاع شاخساره به ترتیب در رقم شاه پسند و حسن سرایی (رقم محلی) مشاهده شد. بیشترین مقادیر شاخص های STI، MP، GMP و HM متعلق به ارقام شاه پسند، سنگ جو و لاین 416 بود. بر اساس نتایج حاصل از همبستگی میان شاخص ها و تجزیه به مولفه های اصلی در سه سطح شوری، STI، GMP و HM به عنوان شاخص های مطلوب مقاومت تعیین شدند. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای برای گروه بندی ژنوتیپ ها با استفاده از این شاخص ها نیز نشان داد که از بین ژنوتیپ های مطالعه شده، رقم محلی شاه پسند و لاین اصلاح شده 416 متحمل ترین ژنوتیپ ها به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1199

دانلود 350 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

GARCIA SANCHEZ F. | SYVERTSEN J.P. | MARTINEZ V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  3697-3706
تعامل: 
 • استنادات: 

  480
 • بازدید: 

  25852
 • دانلود: 

  32895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25852

دانلود 32895 استناد 480 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  50-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1141
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

سابقه و هدف: عارضه SALT and Pepper (نمک و فلفل) عارضه ای است که در شبکیه چشم انسان ایجاد می شود گرچه عوامل این عارضه کاملا شناخته شده نیست ولی در افراد مبتلا به ژیاردیا این عراضه ممکن است مشاهده شود. در مطالعه حاضر، افراد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا در تهران از لحاظ داشتن این عارضه مورد مطالعه قرار گرفته اند. مواد و روش ها: 50 فرد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا به عنوان گروه مورد و 50 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این افراد ابتلا تحت معاینات چشم قرار گرفتند. سپس شاخص های خون شناسی و ایمنولوژیکی آنها از قبیل میزان ائوزینوفیلی و میزان، IgG، IgA،IgE  سرم آنها اندازه گیری شد. برای اندازه گیری IgA و IgG از کیتهای SRID و برای IgE از کیت ELISA استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، شش نفر از افراد آلوده به ژیاردیا دارای عارضه چشمی SALT and Peppaer بوده اند که پس از درمان با مترونیدازول علایم عارضه در سه نفر از آنها کاملا برطرف گردید در حالی که در افراد غیرآلوده این عارضه مشاهده نشد. علاوه بر این، میانگین اتوزینوفیلی و میزان IgG، IgA،IgE  توتال در افراد آلوده افزایش چشمیگری داشته و در مقایسه با افراد غیرآلوده این تغییرات از لحاظ آماری کاملا معنی دار بوده است. اختلاف میانگین ائوزینوفیلی و IgE در افراد آلوده وجود عارضه چشمی و فاقد آن نیز معنی دار بوده است. نتیجه گیری: نقش ائوزینوفیلی و IgE در بروز عارضه SALT and Pepper در افراد آلوده به ژیاردیا بسیار قابل تامین است.

آمار یکساله:  

بازدید 1141

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلسی پاک وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش ارقام کلزا به تنش شوری آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. سه سطح شوری صفر، 100و 200 میلی مولار به عنوان تیمار شوری از زمان استقرار بوته (4 برگی) اعمال گردید. در این تحقیق غلظت یون های سدیم و پتاسیم و نیز نسبت پتاسیم به سدیم در بافت های مختلف سه رقم کلزا (PP-401-15E، Hyola401 و Hyola60) که به لحاظ تحمل به شوری متفاوت بودند، 30 روز پس از اعمال شوری مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه داده ها نشان داد که تاثیر شوری بر همه صفات معنی دار بود. هم چنین نتایج نشان داد که زیست توده اندام هوایی و ریشه و عملکرد دانه در رقم حساس (PP-401-15E) کاهش بیشتری نسبت به ارقام متحمل (Hyola401 و Hyola60) در واکنش به تنش شوری داشت. در این تحقیق به نظر می رسد کاهش مقدار زیست توده اندام هوایی، عمدتا به دلیل اثرات اسمزی املاح و نه اثرات ویژه یونی می باشد. تجمع سدیم در اندام هوایی و ریشه ارقام متحمل کمتر بود که این موضوع نشان داد تحمل در این ارقام با میزان ممانعت از ورود نمک به داخل گیاه مرتبط می باشد. هم چنین در این آزمایش نسبت پتاسیم به سدیم در جوان ترین برگی که به حداکثر سطح خود رسیده بود، در رقم حساس کمتر از ارقام متحمل بود. توزیع یونی در گیاه کلزا می تواند به طور قابل توجهی باعث بهبود تحمل به شوری گردد. نفوذ پذیری نسبی غشاء در رقم PP-401-15E در شوری 200 میلی مولار افزایش بیشتری نسبت به ارقام مقاوم داشت، از این رو می توان از آن به عنوان ملاک انتخاب به منظور افزایش مقاومت به شوری بهره گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 308 استناد 0 مرجع 0
litScript