نتایج جستجو

11142

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1115

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55239
 • دانلود: 

  11312
چکیده: 

The reclamation of SALINESODIC SOILS is an important issue in agriculture and agronomy programs. In arid and semiarid areas, rainfall is not sufficient for leaching of salts from root zone and excess of soluble salts in the soil root zone can reduce water uptake of the plant. This is due to the decrease in the osmotic potential of soil solution and also degradation of soil structure because of sodium which could be toxic to the plant. In this field study reclamation of SALINESODIC SOILS at four stations in Minab, south of Iran was investigated. The experimental design of the study was double‐ring. The leaching was investigated up to 100 cm depth of soil. As the leaching process continued, soluble salts were washed away from SOILS profile of the agronomy programs and the salinity of the soil surface layer were reduced to a level suitable for cultivation of salt tolerant and semitolerant plants.

آمار یکساله:  

بازدید 55239

دانلود 11312 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALI Y. | ASLAM Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75012
 • دانلود: 

  38880
کلیدواژه: 
چکیده: 

Economics of agriculture, especially smaller farmers have been getting verse year to year. Lack of resources with government and various external factors had been limiting crop revenue potential whereas input costs have been on continuing rise. One of the way out is a new look to agronomy and soil science for increasing yield per acre at sustainable coast.

آمار یکساله:  

بازدید 75012

دانلود 38880 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  609
چکیده: 

مدیریت بهینه خاک های شور، اهمیتی فراوان در حفاظت درست از منابع آب و خاک دارد. تجمع نمک های محلول در ناحیه رشد ریشه از بزرگترین مشکلات خاک های مناطق خشک و نیمه خشک است. برای غلبه بر این مشکل، آبشویی نمک های محلول از این خاک ها ضروری است. مهم ترین چالش در برنامه های آبشویی، برآورد صحیح مقدار آب مورد نیاز برای اصلاح خاک های شور و شور-سدیمی است. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی تجربی برای تعیین مقدار آب آبشویی و مقایسه نتایج با برخی مدل های تجربی موجود بود. بدین منظور، آزمایش هایی صحرایی در منطقه جفیر واقع در جنوب غرب خوزستان با مساحت 21285 هکتار و کلاس شوری و قلیائیت S3A2 انجام گرفت. آبشویی به روش غرقاب متناوب با استفاده از شش استوانه دوگانه در یک آرایش دایره ای شکل انجام پذیرفت. در کلیه آزمایش ها، 100 سانتی متر آب در چهار تناوب 25 سانتی متری به کار برده شد. آب مورد نیاز از رودخانه کارون تامین شد. چهار مدل ریاضی به داده های مزرعه ای برازش و بهترین مدل بدست آمد. برای منطقه مورد مطالعه، مدل توانی با ضریب تبیین 0.83 و خطای استاندارد 0.44 به عنوان مدل برتر برگزیده شد. نتایج نشان داد که روابط تجربی ارائه شده به وسیله رجب زاده (2009)، هافمن (1980) و لفلار و شارما (1977) با نتایج حاصل از اجرای آزمون های صحرایی، تطابق مناسبی ندارد. روابط ارائه شده به وسیله ریو (1957) و پذیرا و کاواچی (1981)، در مقایسه با مدل نوین ارائه شده در تخمین مقدار آب آبشویی خاک ها دارای بیش برآوردی اندکی بود. روابط ارائه شده به وسیله ورما و گوپتا (1989)، پذیرا و کشاورز (1998)، اسدی و همکاران (2013) و دیلمان (1963) نیز در مقایسه با مدل نوین دارای کم برآوردی اندکی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 609 استناد 2 مرجع 13
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پذیرا ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2529
 • دانلود: 

  658
چکیده: 

بهسازی خاک های شور و سدیمی و امکان استفاده از بهسازهای شیمیایی برای اصلاح این خاک ها از چالش های مهم مربوط به حفاظت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک است. مفهوم «کشاورزی دقیق» راهکارهای سنتی موجود در برخی از شاخه های علوم کشاورزی را که مبتنی بر آزمون و خطا می باشند به دلیل هزینه زیاد، زمان بر بودن و عدم دستیابی به نتایج قطعی آن هم پس از یک دوره انتظار، با چالش جدی روبرو نموده است. به همین دلیل پژوهشگران راهکار واسطه، «پژوهش های تطبیقی» را مطرح کرده اند. پژوهش هایی که یک بار در سطح ملی، منطقه ای و یا جهانی با موفقیت آزمون شده و تنها نیازمند تعدیل ضرایب محیطی می باشند هر چند سال های اخیر نوید بخش انجام طرح های «جامع پژوهشی» برای پاسخ دادن به چند سوال مشخص می باشند، لیکن هم زمان دیگر شرایط لازم را برای دست یابی به نتیجه مطلوب از نظر دور نمی دارند. در پژوهش های مرتبط با علوم خاک و آب در کشاورزی، آنگاه که گیاه نیز در سیستم مورد مطالعه وجود داشته باشد، وضعیت پیچیدگی مضاعفی خواهد داشت. در ارتباط با اهداف این مقاله می توان گفت که به جز معدودی پژوهش های میدانی مستند که به منظور بررسی اثرات کاربرد مواد شیمیایی در اصلاح خاک ها (سدیم زدایی) مورد نظر بوده، تحقیقات مورد نیاز یا انجام نشده و یا به نتایج جانبی حاصله از جمله برقراری توازن یونی، رفع محدودیت دسترسی به برخی عناصر تعذیه ای، بهبود ویژگی های فیزیکی خاک بخصوص افزایش نفوذپذیری و ساختمان خاک توجهی نشده است. مورد اخیر مرتبط با بی توجهی به مکانیسم های فیزیکی و به طور عمده شیمیایی اثرات کار برد مواد شیمیایی بهساز در اصلاح و بهره وری از خاک های «مساله دار» کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2529

دانلود 658 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  391-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

حدود 20 میلیون هکتار از اراضی کشورمان را خاک های مبتلا به نمک تشکیل می دهد. هدف از این تحقیق اشتقاق توابع انتقالی تعدادی از خاک های مبتلا به نمک جهت پیش بینی پارامترهای معادله وان گنوختن و رطوبت در مکش های مختلف با استفاده از خصوصیات زودیافت خاک بود. به همین منظور 68 نمونه خاک از خاک های جنوب تهران انتخاب گردید (خاک های شور و شور و سدیمی). منحنی رطوبتی خاک ها در پتانسیل های ماتریک صفر، 10-، 33-، 100-، 300-، 500-، 1000- و 1500- کیلو پاسکال تعیین شدند. فراوانی نسبی ذرات خاک، جرم ویژه ظاهری، کربنات کلسیم، کربن آلی،EC و SAR اندازه گیری شده و پارامترهای معادله وان گنوختن نیز با استفاده از نرم افزار RETC بدست آمد. همچنین کارایی توابع بدست آمده در تخمین منحنی رطوبتی با تعدادی از توابعی که قبلا توسط محققین مختلف ارائه شده بود (13 تابع) مقایسه گردید. بطورکلی یافته های این پژوهش نشان داد: 1- با استفاده از توابع انتقالی می توان نقاط مختلف منحنی رطوبتی خاک و پارامترهای معادله وان گنوختن را به میزان قابل قبولی تخمین زد (در توابع نقطه ای: 0.844 ³R2adj³0.577 و (0.0121≤RMSE (cm3/cm3) ≤0.0296. 2- نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که حساسیت اکثر توابع نقطه ای به تغییرات جرم مخصوص ظاهری بیشتر از بقیه متغیرها بوده و نسبت رس به سیلت،EC و شن در مراتب بعدی قرار می گیرند. 3- با توجه به ضریب پارامتر EC در معادلات و با توجه به ضرایب همبستگی جزئی و نتایج آنالیز حساسیت، مقادیر بالای پارامترEC می تواند تا حدودی توزیع اندازه منافذ و نهایتا شکل منحنی رطوبتی را بواسطه انبساط و انقباض تغییر داده و این تغییرات را می توان با وارد کردن متغیرهای EC و SAR در ایجاد توابع، تا حدودی لحاظ کرد. 4- مقایسه توابع قبلی ارائه شده و توابع بدست آمده نشان می دهد که توابع بدست آمده در این تحقیق، بهترین توابع در تخمین منحنی رطوبتی خاک های مورد مطالعه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 353 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2097
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

از آنجایی وجود املاح محلول اضافی خاک در منطقه ریشه می تواند مشکلاتی از قبیل کاهش جذب آب توسط گیاه به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی محلول خاک و تخریب ساختمان خاک بدلیل سدیم تبادلی مازاد داشته باشد و نیز مسمومیت برای گیاه ایجاد نماید، موضوع اصلاح خاک های شور و شور- سدیمی حایز اهمیت فراوانی است. در این تحقیق آزمایش اصلاح خاک شور و سدیمی به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در چاه افضل استان یزد انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این طرح شامل ترکیبی از دو سطح عمق آب آبشویی 15 و 20 سانتی متر و دو سطح فاصله زمانی آبشویی 3 و 6 روز می باشند. نتایج نشان داد که با مصرف 100 سانتی متر آب 85-80 درصد املاح از عمق 100 سانتی متری خاک خارج می گردد. به علاوه چنین نتیجه گیری شد که عامل فاصله زمانی می بایست در معادلات مربوط به منحنی هاک آبشویی خاک وارد شود، زیرا منحنی آبشویی به دست آمده بر اساس نتایج هر کدام از تیمارها متفاوت از بقیه بود. بر اساس نتایج این تحقیق، معادلات منحنی های شوری زدایی و سدیم زدایی با استفاده از اطلاعات تمام تیمارها به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2097

دانلود 521 استناد 5 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

یکی از راهکارهای صحیح و عملی بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک های آهکی، شور و سدیمی مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی تأثیر بقایای گیاهی بر بهبود خصوصیات شیمیایی خاک های آهکی، سدیمی و شور-سدیمی، آزمایش انکوباسیون (گرماگذاری) به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی (CRD)، شامل فاکتور نوع خاک (آهکی، سدیمی و شور-سدیمی) و بقایای گیاهی (ذرت، آفتابگردان، گندم، شبدر و ماشک) به همراه تیمار شاهد (خاک بدون بقایای گیاهی) در سه تکرار انجام شد. بقایای گیاهی به میزان دو درصد به خاک ها اضافه و تیمارهای آماده شده به مدت 13 هفته در دمای 25 درجه سانتی گراد و با رطوبت 50 درصد ظرفیت زراعی گرماگذاری شدند. نتایج نشان داد که EC، نیتروژن کل، ظرفیت تبادل کاتیونی، پتاسیم قابل جذب، آهن، روی، مس و منگنز قابل استفاده در تیمارهای بقایای گیاهی نسبت به تیمارهای شاهد افزایش معنی داری (در سطح احتمال 1 درصد) داشت. همچنین افزودن بقایای گیاهی موجب کاهش معنی دار pH و درصد آهک خاک ها (در سطح احتمال 1 درصد) شد. فسفر قابل استفاده در خاک های تیمارشده با بقایای ماشک، شبدر و آفتابگردان به ترتیب 39، 35 و 18 درصد افزایش یافت، در حالی که در خاک های تیمارشده با بقایای ذرت و گندم به ترتیب به میزان 19 و 25 درصد کاهش یافت. کاربرد بقایای گیاهی، کربن آلی و فعالیت آنزیم اوره آز را نسبت به تیمارهای شاهد به ترتیب تا 27 و 134 درصد افزایش داد. با کاربرد بقایای گیاهی، درصد سدیم تبادلی خاک های مورد مطالعه تا 19 درصد کاهش یافت. در کل، کاربرد بقایای گیاهی باعث بهبود خصوصیات شیمیایی مطالعه شده در خاک های آهکی، سدیمی و شور-سدیمی و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی شد. همچنین شدت تاثیر بقایای گیاهی بر خصوصیات شیمیایی خاک های مورد مطالعه به کیفیت بیوشیمیایی و ترکیب شیمیایی بقایای گیاهی بستگی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

تخریب خاک در نتیجه شور و سدیمی شدن یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک است. برای حل این مشکل، آبشویی نمک های تجمع یافته در این خاک ها ضروری است. در این پژوهش، کارایی مدل HYDRUS-1D در پیش بینی روند شوری زدایی در خاک شور و سدیمی واقع در شمال اهواز بررسی شد. آبشویی به روش منقطع شامل تیمار دارای ماده اصلاح کننده (اسید سولفوریک) و تیمار بدون ماده اصلاح کننده و چهار تیمار عمق آب آبشویی شامل 25، 50، 75 و 100 سانتی متر آب در چهار تکرار در کرت های 1 1 متر مربع صورت پذیرفت. منحنی های شوری خاک پس از هر مرحله آبشویی رسم گردید. ویژگی های هیدرولیکی خاک براساس خصوصیات زودیافت اندازه گیری شده با استفاده از برنامه Rosseta برآورد شد. پارامترهای هیدرولیکی و همچنین مقدار شوری اندازه گیری شده نیمرخ خاک به عنوان ورودی برنامه HYDRUS-1D استفاده شدند و تغییرات شوری نیمرخ خاک طی دوره های مختلف آبشویی به روش حل معکوس برآورد شد. نتایج نشان داد خاک های تیمار شده با ماده اصلاح کننده EC متفاوتی نسبت به شاهد داشتند اما این تفاوت چشمگیری نبود زیرا گچ و آهک موجود در خاک های مورد مطالعه کلسیم مورد نیاز برای اصلاح را تامین کرده بودند. بهترین برآورد انتقال املاح مربوط به اعماق کمتر از 100 سانتی متری خاک و دورهای اول و دوم آبشویی بود. بطور کلی نتایج حاصل از شبیه سازی انتقال نشان داد مدل HYDRUS-1D برآورد مناسبی از شوری خاک دارد. بنابراین می توان مدل HYDRUS-1D را به عنوان ابزاری مناسب برای پیش بینی انتقال املاح در خاک های شور و سدیمی معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  186-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  921
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی توانایی تولید هورمون Indole acetic acid (IAA) به وسیله باکتری های جداسازی شده از خاک های متاثر از خشکی و شوری اجرا شد. به همین منظور ضمن جداسازی 400 باکتری از خاک های با درجات مختلف قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت سدیم تبادلی، تغییرات تولید IAA، اثر مقادیر مختلف تریپتوفان و تنش های خشکی و شوری بر تولید این هورمون تحت بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر تغییرات تولید IAA از نظر آماری معنی دار بود. گونه باکتری Arthrobacter siccitolerans (جداسازی شده از خاک های شور-سدیمی)، مولد هورمون IAA است و مقایسه میانگین داده ها نشان داد که این باکتری در وضعیت تنش خشکی به میزان 84.3 درصد نسبت به جدایه RS11، هورمون بیشتری تولید کرد. در حالی که جدایه RS11 در شرایط بدون تنش خشکی در مرحله اول غربالگری، بیشترین مقدار IAA (10.41 mg.ml-1) را نسبت به سایر باکتری ها تولید کرد. همچنین A.siccitolerans تا قابلیت الکتریکی برابر با 40 دسی زیمنس بر متر و پتانسیل اسمزی 25- بار همچنان به تولید IAA ادامه داد. مقدار تولید هورمون IAA به ازای مصرف هر واحد تریپتوفان، در این باکتری برابر با 0.1 و در باکتری های دیگر، کمتر از 0.1 بود. با توجه به آزمون های انجام شده، برتری نسبی باکتری یاد شده محرز شد و برای انجام آزمون های مزرعه ای در تنش های موجود در خاک های متاثر از خشکی، شوری و شور- سدیمی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 921

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  548
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 548

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
litScript