نتایج جستجو

64842

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6485

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  145-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

در این مقاله ابتدا به اثبات برخی از قضایای نقطه ثابت دوتایی در فضاهای متریک مخروطی مرتب جزئی بر نگاشت هایی که دارای خاصیت یکنوای آمیخته هستند پرداخته و سپس یکتایی این نقاط ثابت دوتایی را تحت شرایطی اثبات می نماییم. در قضایای مذکور فضاهای متریک مخروطی مرتب، لزوماً نرمال نیستند؛ و در پایان به بیان کاربردی از نتایج اصلی در معادله انتگرال می پردازیم. با وجود آنکه دوو در مقاله [W. S. Du, A note on CONE metric fixed point theory and its equivalence, Nonlinear Analysis, 72(2010) 2259-2261. ] نشان داد که نتایج نقطه ثابت در فضاهای متریک مخروطی دارای خاصیت انقباض خطی در فضاهای متریک برقرار است، اما دوو در مقاله [W. S. Du, New CONE fixed point theorems for nonlinear multivalued maps with their applications, Applied Mathematic Letters, 24(2011)172-178] و همچنین جانکوویچ و همکاران در مقاله [S. Jankovic, Z. Kadelburg, S. Radenovic, On CONE metric spaces: A survey, Nonlinear Analysis, 74(2011) 2591-2601. ] ثابت کردند که هرگاه فضاهای متریک مخروطی غیرنرمال باشند، قضایای فضای متریک ممکن است برقرار نباشند. نتایج این مقاله به این دسته از فضاها اختصاص دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (مسلسل 85)
 • صفحات: 

  419-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین توانایی تشخیصی CONE beam Computed Tomography، در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه بود.روش بررسی: در 60 دندان انسیزور فک پایین کشیده شده، تحلیل خارجی ریشه در اندازه ها و در مکان های مختلف بازسازی شد. نقایص ایجاد شده در سه اندازه کوچک (0.3 mm* 0.6 mm)، متوسط (0.6 mm*1.2 mm) و بزرگ (0.9 mm*1.8 mm) در یک سوم های سرویکال، میانی و اپیکال ریشه ایجاد شدند. دندان ها به گروه های تصادفی تقسیم و در مخلوط آکریل و استخوان پودر شده جمجمه خشک گوسفند مانت شدند. سپس از بلوک های آکریلی اسکن های CBCT و تصاویر PSP تهیه شد و در مجموع 180 یک سوم ریشه توسط دو مشاهده کننده که در جریان کار نبودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها :در تشخیص نقایص تحلیل ریشه 89 درصد و ویژگی آن CBCT آنالیز داده ها نشان داد که حساسیت در تشخیص نقایص در ناحیه مدیال و کمترین میزان حساسیت آن در 99 درصد CBCT بود. بیشترین حساسیت ناحیه اپیکال بود. درصد نقایص با اندازه کوچک تشخیص داده شده 80 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که CBCT یک روش بسیار خوب برای بررسی تحلیل خارجی ریشه با حساسیت بالا و ویژگی عالی است.CBCT قادر است ضایعاتی به کوچکی 0.3 mm را شناسایی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  145927
 • دانلود: 

  76435
چکیده: 

In this paper we introduce the CONE bounded linear mapping and show that the CONE norm is continuous. Among other things, we prove the open mapping theorem and the closed graph theorem in TVS-CONE normed spaces. We also show that under some restrictions on the CONE, two TVS-CONE norms are equivalent if and only if they induce equivalent topologies. In the sequel, the notion of algebraic CONE metric is introduced and it is shown that every algebraic CONE metric space has a topology and the Banach fixed point theorem for contraction mappings on algebraic CONE metric spaces is proved.

آمار یکساله:  

بازدید 145927

دانلود 76435 استناد 606 مرجع 1190
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

به منظور بررسی اثر اسانس سه گونه مرزه (S.spicigera،S.rechingeri،S.macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس، سرشاخه گلدار دو جمعیت از هر سه گونه مرزه فوق از مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی ملی ایران در سال 1391 جمع آوری شده و اسانس آنها به روش تقطیر با آب جداسازی شد. آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها توسط دستگاه GC و GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات غالب در همه اسانس ها تیمول، کارواکرول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند. در این آزمایش، رقت اسانس در 3 سطح شامل یک پنجم، یک بیست وپنجم و یک پنجاهم تهیه و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک های سفتی زوکسیم و سیپروفلوکسازین و میکروارگانیسم های مورد بررسی نیز در 5 سطح شامل Bacillus subtilis، Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Pseudomonas aeroginosa و Candida albicans انجام گردید. اثرات ضد میکروبی اسانس های حاصل با استفاده از روش انتشار در دیسک در مقابل 5 گونه فوق سنجیده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها با روش رقیق سازی در محیط مایع اندازه گیری شد.Pseudomonas aeruginosa مقاوم ترین باکتری به این 3 اسانس بود و مخمر Candida albicans نسبت به اسانسها حساستر از باکتری ها بود. اسانس Satureja macrantha بیشترین اثر ضدمیکروبی و اسانس Satureja spicigera کمترین اثر ضدمیکروبی را از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 272 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF ORAL MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  3512
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3512

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

MORTINI RAYMOND | RUPP RUDOLF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49169
 • دانلود: 

  17631
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 49169

دانلود 17631 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

سنتز یک مرحله ای برای (S)- (ـ)- پروپرانولول گزارش شده است. Zn(NO3)2 / (+)- تارتاریک اسید سنتز انانتیو گزین (S)- (ـ)- پروپرانولول را با بهره نوری و شیمیایی خوب از طریق تفکیک سینتیکی حد واسط کلیدی α- نفتیل گلیسیدیل اتر کاتالیز می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  108-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

جنس (Silene (Caryophyllaceae، با بیش از 100 گونه، یکی از جنس های بزرگ فلور ایران محسوب می شود. مطابق اطلاعات موجود، شمال غرب ایران، استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، از مراکز مهم تنوع گونه های چندساله این جنس در ایران محسوب می شوند. طی بازنگری گونه های این جنس در این منطقه، نمونه های جالبی جمع آوری شدند که گزارش های جدیدی برای فلور ایران هستند.در این مقاله Silene dianthoides و S. chustupica به ترتیب از بخش های Caespitosae و Auriculatae به عنوان گزارش جایگزین S. marcowiczii و دومی به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه ها گیاهانی چندساله و پشته ای بوده و در نواحی کوهسری می رویند. موقعیت گونه S. chustupica در طبقه بندی لیست سرخ IUCN که این گونه را به شدت در خطر انقراض معرفی کرده، مورد بحث قرار می گیرد. شرح گیاه شناسی، پراکنش جغرافیایی، اکولوژی و تصاویر هر یک از گونه ها نیز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مقدمه: کانال فک پایین یک ساختار آناتومیک قابل توجه در حیطه ی دندان پزشکی ایمپلنت است و توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی CBCT (CONE beam computed tomography) یک روش تشخیصی مهم در دندان پزشکی است. هدف از این تحقیق ارزیابی فراوانی تنوعات آناتومیکی کانال مندیبولار مشاهده شده در تصاویر CBCT بود. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی شامل ارزیابی 384 کانال آلویلار تحتانی در 192 بیمار بود که برای گرفتن سی تی اسکن با اشعه ی مخروطی به بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اصفهان واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1396 ارجاع داده شده بودند. رادیوگرافی ها برای ارزیابی فراوانی تنوعات مختلف کانال مندیبولار چپ و راست به تفکیک جنسیت از نظر موقعیت فوقانی-تحتانی، موقعیت باکولینگوالی و شکل مسیر کلی کانال بررسی گردید. فراوانی و تیپ های مختلف کانال های دو شاخه ی مندیبل موجود نیز بررسی شد. داده ها توسط آزمون های آماری Chi Square، independent T Test، paired T-test تحلیل شدند (0/05 >p value). یافته ها: کانال مندیبل به صورت 2/1 درصد موقعیت پایینی، 11/9 درصد موقعیت بالایی و 86 درصد موقعیت حد واسط بود. بین موقعیت کانال مندیبل با جنسیت رابطه ی معنی داری وجود داشت (0/004 p value =). شیوع کانال دو شاخه 14/8 درصد گزارش گردید. بین شکل مسیر کلی کانال با جنسیت رابطه ی معنی داری وجود نداشت. بین میانگین فاصله ی کانال مندیبولار تا کورتکس باکال در دو ناحیه ی مولر و راموس با جنسیت افراد و سمت کانال مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  226-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

نفوذسنج ها وسایلی هستند که برای تعیین مقاومت نفوذ خاک در عمق های مختلف به کار می روند و نتایج حاصل از آنها را می توان در کاربردهای مختلفی مانند راه سازی، نظامی و کشاورزی استفاده کرد. در این تحقـیق، مقـادیـر شـاخـص مخـروطی - عمق نفوذسنج تراکتوری ساخته شده و نوع دستی استاندارد (مدل SP1000) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. در هر دو دستگاه از یک مبدل تیری یک سر گیردار و حس گر نوری به ترتیب برای اندازه گیری مقاومت نفوذ و عمق استفاده گردید. آزمایش های نفوذ برروی دو نوع زمین شخم خورده و کلشی و در دو کرت انجام گرفت. در هر کرت، ده نقطه به صورت تصادفی انتخاب شد و در هر نقطه آزمایش ها توسط هر دو دستگاه انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش در نفوذسنج دستی به صورت داده در حافظه کامپیوتری آن ثبت شد و نتایج نفوذسنج تراکتوری به صورت نمودار توسط یک ثبات x-t ترسیم گردید. ارتباط بین شاخص مخروطی نفوذسنج دستی و تراکتوری از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی در هر دو نوع زمین تعیین شد که مقادیر آن به ترتیب برابر با r2=0.97 و r2=0.96 به دست آمد. با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها مشخص شد که بین شاخص های نفوذ دو دستگاه در هر دو نوع زمین کلشی و شخم خورده در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین با توجه به مزیت های نفوذ سنج تراکتوری، از این دستگاه می توان در تحقیقات مربوط به مقاومت خاک استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
litScript