نتایج جستجو

3452

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

346

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  268-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

ویروس های گیاهی از عوامل محدود کننده در کشاورزی به شمار می روند. تاکنون 63 عامل ویروسی آلوده کننده مو در دنیا شناسایی شده است که یکی از مخربترین آنها ویروس برگ بادبزنی مو (Grape Fan Leaf Virus: GFLV) می باشد. برای کنترل ویروسها از روش های سنتی مثل تناوب گیاهی، تشخیص زودهنگام و حذف گیاهان آلوده، ریشه کنی گیاهان منبع آلودگی، حفاظت تقاطعی، اصلاح برای مقاومت و کنترل شیمیایی ناقلین آنها استفاده شده است. مقاومت به واسطه RNA SILENCING یک روش جدید و کارا برای ایجاد ارقام مقاوم به ویروسهاست. در این تحقیق امکان القای مقاومت نسبت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) با استفاده از ترادف نوکلئوتیدی بخشی از ژن RNA پلیمراز وابسته به RNA (RdRP) این ویروس بررسی شد. به این منظور یک سازه سنجاق سری حاوی اینترون با استفاده از ترادفی از ژن RdRP ساخته شد. جهت تراریختی توتون از آگروباکتریوم استفاده شد. پس از ایجاد 40 لاین از گیاهان توتون تراریخت، تأیید تراریختی با استفاده از آزمون PCR انجام شد. گیاهان تراریخته به منظور ارزیابی مقاومت آنها نسبت به GFLV، با این ویروس مایه زنی مکانیکی شدند. نتایج آزمون الایزا و نیز علایم ظاهری گیاهان نشان داد که به ترتیب 5/27 و 40 درصد از گیاهان تراریخت نسبت به ویروس مقاوم بوده و یا در بروز علایم و آلودگی تأخیر داشتند. نتایج این تحقیق ضمن ایجاد گیاهان تراریخت توتون متحمل به GFLV نشان داد که سازه بکار رفته برای ایجاد مقاومت کارایی دارد و می توان از آن برای ایجاد مقاومت در مو و سایر میزبانهای ویروس استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PETERS L. | MEISTER G.

نشریه: 

MOLECULAR CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  611-623
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  10292
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10292

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  629
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 629

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  2095-2105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1786
 • دانلود: 

  866
چکیده: 

خاموشی RNA روند دفاعی قدرتمندی در گیاهان، برای مقابله با ویروس های گیاهی است. این روند سبب تجزیه RNA ویروس می شود و در نهایت، غلظت ویروس و ایجاد علائم در گیاه کاهش می یابد. اما بسیاری از ویروس ها می توانند این روند را مختل کنند. این ویروس ها پروتئین هایی را بیان می کنند که خاموشی ایجاد شده توسط RNA های کوچک تداخلی (siRNA) و میکروRNAها (miRNA) را سرکوب می کنند و غلظت ویروس را افزایش می دهند. اغلب ویروس های گیاهی پروتئین های سرکوبگر خاموشی RNA را کد می کنند. این پروتئین ها با اجزا مختلف مسیر خاموشی RNA تداخل دارند. شناخت بیشتر این مسیرها و نقش پروتئین های سرکوبگر ویروسی در گیاه باعث درک بهتری از مقاومت گیاهان علیه ویروس ها و تولید گیاهان تراریخت مقاوم به این ویروس ها خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1786

دانلود 866 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YU W. | GIUS D. | ONYANGO P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  451
 • شماره: 

  7175
 • صفحات: 

  202-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  29241
 • دانلود: 

  32195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29241

دانلود 32195 استناد 476 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMAD F. | MONDAL T. | GUSEVA N.

نشریه: 

DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  2493-2499
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  20756
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20756

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

شمس بخش مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3 (پیاپی 187)
 • صفحات: 

  239-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1323
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

بیان ژن رمز کننده آنزیم آر ان ا پلی مراز وابسته به آر ان ا  (RDR1) 1بر اثر آلودگی گیاه میزبان به ویروس تحریک شده و به نظر می رسد در مقاومت گیاه میزبان به بعضی از ویروس ها دخالت دارد. در پژوهش حاضر، واکنش دو لاین توتون (Nicotiana tabacum cv. Samsun NN) تراریخت که ژن RDR1 در آنها خاموش شده بود در برابر تعدادی از ویروس های گیاهی در شرایط گلخانه ارزیابی شد. خاموشی ژن RDR1 در واکنش میزبان به آلودگی به برخی از ویروس ها تغییر نکرد، در حالی که همان گونه که انتظار می رفت حساسیت به ویروس موزائیک توتون  (TMV) افزایش یافت. در مقابل، مقاومت به چندین ویروس شامل ویروس جغ جغک توتون (TRV) از جنس Tobravirus و ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه فرنگی (TBSV) از جنس Tombusvirus افزایش یافت. این نتایج نشان داد که برهمکنش پیچیده ای بین مسیرهای مقاومت در گیاهان رخ می دهد به طوری که مهار یک بخش درگیر در مقاومت ممکن است در دیگر مسیرهای مقاومت تاثیر داشته باشد. با این وجود خاموشی بیان ژن RDR1 ممکن است مقاومت عمومی میزبان در برابر طیف وسیعی از ویروس ها را افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1323

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SLEUTELS F. | ZWART R. | BARLOW D.P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  415
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  810-813
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24884
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24884

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAGAI H. | KOUCHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  663-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20230
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20230

دانلود 28126 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2190-2202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5280
 • دانلود: 

  2441
چکیده: 

برای 50 سال واژه ژن مترادف با مناطقی از ژنوم بود که توسط mRNAs رمزگذاری و به پروتئین ترجمه می شدند. با این حال، مطالعات گسترده اخیر ژنوم نشان داده است که در ژنوم انسان رونویسی و تولیدات بوسیله هزاران RNAهای غیر کدشونده تنظیم گر انجام می شود که شامل Micro RNA ،Small Nucleolar RNA و Small Interfering RNA می باشند که از جمله مولکول های کارکردی هستند که در گروه RNA های غیر کد شونده کوچک قرار می گیرند و دسته های مختلف RNAهای غیر کدشونده بلند است. طبق بررسی های اخیر، مشخص شده است که این RNAها نقش های حیاتی در تنظیم رونویسی و پس از رونویسی، خاموشی ژن و دمتیلاسیون DNA دارند. شواهد نشان می دهد که مناطق اینترژنیک با بیان RNAهای غیر کدشونده بیماری های پیچیده مرتبط بوده و استفاده از RNAهای غیر کدشونده به عنوان نشانگر در تشخیص بیماری و اهداف درمانی مفید خواهد بود. این مشاهدات بر این نکته تاکید دارند که شناخت محدوده ژن های کدکننده پروتئین و ادامه تحقیقات سیر تکاملی و عملکرد RNAهای غیر کدشونده برای درک جامع بیماری های انسان ضروری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 5280

دانلود 2441 استناد 0 مرجع 0
litScript