نتایج جستجو

10278

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1028

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  821-833
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی توسط نیتروژن و فسفر یکی از دلایل اصلی پدیده یوتریفکاسیون (پر غذایی) و ایجاد امراض مختلف برای انسان ها و همچنین آلودگی آب نوشیدنی در بسیاری کشورها شده است. از جمله، کاربری کشاورزی است که آلودگی غیر نقطه ای نیتروژن و فسفر حاصل از این کاربری سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها و دریاچه ها در سراسر جهان گشته است. بنابراین این مطالعه با هدف معرفی سپرهای ساحلی به عنوان یک راهکار موثر در کاهش آلودگی های آب و بررسی ساختار و عملکرد آنها در پاکسازی نیتروژن و فسفر به عنوان یکی از آلاینده های کشاورزی پرداخته شد، با توجه به این امر که تاکنون مطالعات بسیار کمی در کشور در این زمینه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت زاینده رود به عنوان یکی از رودهای اصلی کشور که حیات منطقه اصفهان به آن وابسته است این رود و زمین های کشاورزی آلاینده اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گشت. در ابتدا توسط نرم افزار Google earth حاشیه زاینده رود از حیث سپر های ساحلی همراه با کاربری کشاورزی که عموما شالیکاری بوده و دارای آلودگی می باشند، شناسایی گشته و پس از آن با مطالعات میدانی به کاوش پیرامون ساختار و عملکرد آن پرداخته شد. از جمله ویژگی های مهم ساختاری سپرهای ساحلی طول، مساحت، محیط، عرض سپرهای ساحلی و تیپولوژی آن می باشد که در عملکرد آنها نقش ویژه ای دارند و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها در ترانسکت های موازی به ترتیب در قسمت اول، وسط و آخر مزرعه و ابتدا و انتهای سپر ساحلی در عمق 30 سانتی متر به پایین برداشت شده و آلودگی نیتروژن و فسفر در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که سپر های ساحلی در پاکسازی نیتروژن و فسفر رویکردی موثر و کارا می باشند. به طوری که از ابتدای مزرعه به سمت انتهای سپر ساحلی میزان این دو آلاینده کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ameri Siahouei R. | ZAEIMDAR M. | Moogouei R. | JOZI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36847
 • دانلود: 

  10282
چکیده: 

In this paper the RIPARIAN ZONEs and water quality of Jajrud River were examined. Human and economic factors affecting the river ecosystem have been assessed for ten years. The evaluation results show that the total exploiters of agriculture, forestry and fisheries, 12. 02%, the number of horticultural exploitation is 15. 75%, the number of beekeeping exploitation is 18. 01%, the number of active agricultural cooperatives 50%, the number of issued building permits has increased by 270. 45%, the number of active service cooperatives covered by the General Directorate of Cooperatives has increased by 56. 25%, the construction of freeways, highways and main roads has increased by 89. 69%. Examination of qualitative parameters including nitrate, electrical conductivity, total dissolved solids, BOD5, COD, pH, phosphate and ammonium shows that BOD5, TDS and NH4 exceeds 14 times, 16 times and 17 times more than allowable limits respectively. Surveying RIPARIAN ZONEs shows that a total of 168 ha of areas around the river need to be rehabilitated to restore vegetation that was effective in reducing and controlling non-point water pollution.

آمار یکساله:  

بازدید 36847

دانلود 10282 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Amper r.a.l. | Puno g.r. | Puno R.C.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45747
 • دانلود: 

  29325
چکیده: 

Some RIPARIAN areas of the country are in danger of deterioration due to uncontrolled exploitation coupled with loose implementation of environmental protection policies and regulations. Muleta River, a major watershed in Bukidnon, Philippines, was assessed to determine the present condition of its RIPARIAN habitat. Abiotic and biotic conditions of the river were assessed. Other factors including land cover, population density, and river geomorphologic characteristics contributing to the river condition were also evaluated. Results revealed that Muleta Watershed is in sub-optimal condition signifying favorable condition for floral and faunal habitat. However, considerable degradation in some isolated cases was likewise spotted. Biotic condition has shown greater degradation approaching marginal condition compared to the abiotic condition which is yet in the upper sub-optimal condition. It was found out that the midstream portion of the watershed is the most disturbed, followed by the downstream area and lastly by the upstream portion. The extent of agricultural cultivation is found as one of the significant factors affecting the health of the RIPARIAN habitat areas. It is recommended that RIPARIAN protection policies must be formulated and implemented to abate, if not prevent, the impact of anthropogenic interventions resulting to overexploitation in the RIPARIAN areas especially in midstream portion of the river.

آمار یکساله:  

بازدید 45747

دانلود 29325 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DINDAROGLU T. | REIS M. | AKAY A.E. | TONGUC F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78280
 • دانلود: 

  30660
چکیده: 

RIPARIAN BUFFER ZONEs have important ecological functions such as sustainability of water quality, reducing sediment accumulation, and preventing erosion. However, it is often very difficult to develop a general rule for these areas since each RIPARIAN ZONE may have different rainfall characteristics and soil properties. In this study, the width of RIPARIAN BUFFER ZONE was determined around a sample dam lake to achieve sustainable water quality and soil conservation. The research was conducted in Palandöken Dam Lake located in the eastern city of Erzurum in Turkey. For the implementation of the RIPARIAN BUFFER ZONE, firstly, flood conditions were taken into account based on series of satellite images and then depression ZONE was calculated using Archydro software based on Digital Elevation Model. Two satellite images of the study area taken in August 2008 and April 2011 were compared to determine the potential flooded areas. Then, potential depression ZONE, which are around and beyond the flooded areas, were determined based on terrain structure (sink areas). Finally, the width of the RIPARIAN BUFFER ZONE was determined by including reserve ZONE and management ZONE onto the depression ZONE. The results indicated that depression area was 5,774 ha. The area and perimeter of RIPARIAN BUFFER ZONE were 6,364 ha and 59 km, respectively. It was found that hydroecological approach using geographical information system technology can be successfully implemented to provide maximum sustainable protection of water and soil resources in RIPARIAN ZONEs, especially in the lake basins.

آمار یکساله:  

بازدید 78280

دانلود 30660 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  113-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

سابقه و هدف: تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی با توجه به حساسیت و آسیب پذیری بالای آن به آلودگی نسبت به منابع آب زیرزمینی در ارجحیت قرار دارد. از طرف دیگر در تعیین حریم کیفی رودخانه ها براساس نوع هدف مورد نظر و میزان اهمیت رودخانه در منطقه، می توان مقادیر متفاوتی از اطراف بستر رودخانه را در نظر گرفت. از مهمترین اهداف مورد نظر در تعیین حریم کیفی می توان به کنترل و کاهش آلودگی آب، کنترل فرسایش و یا ایجاد پناهگاه های حیات وحش اشاره نمود. مواد و روشها: سازمان کشاورزی ایالات متحده (USDA ) عوامل مختلف فیزیوگرافی رودخانه از جمله توپوگرافی، ظرفیت نگهداشت خاک و پوشش گیاهی را در تعیین حریم کیفی رودخانه موثر دانستند. از اینرو در تعیین حریم کیفی به روش USDA بر مبنای سه فاکتور و از طرف دیگر از آنجا که در روش USDA تنها عوامل فیزیکی منطقه در نظر گرفته شده است، از اینرو در این مطالعه جهت لحاظ نمودن تاثیر کیفیت رودخانه در تعیین حریم آن از تلفیق روش USDA با آسیب-پذیری کیفی برای نخستین بار استفاده شده است. این مطالعه روی یکی از رودخانه های اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بنام رودخانه آب شیرین انجام گرفته که سرشاخه های آن بطور کامل مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. در این راستا به منظور تعیین آسیب پذیری کیفی رودخانه جهت تعیین حریم کیفی، نمونه برداری از رودخانه در 9 ایستگاه در اسفندماه سال 1394 صورت پذیرفت. یافته ها: در این مطالعه، روشی جدید جهت تعیین حریم کیفی رودخانه با درنظر گرفتن روش ارائه شده از سوی USDA و تلفیق آن با آسیب پذیری کیفی مبتنی بر نمونه برداری ارایه می گردد. روش USDA با تلفیق لایه های شیب، نوع خاک و پوشش گیاهی اطراف رودخانه میزان حریم اولیه رودخانه را تعیین می کند. در مرحله بعد به منظور تعیین آسیب پذیری کیفی رودخانه آب شیرین، نمونه برداری در مسیر جریان رودخانه انجام گردید. تحلیل نتایج نمونه برداری نشان داد از بین کلیه پارامترهای کیفی، غلظت نیترات، BOD و Ec نسبت به سایر پارامترهای کیفی بخصوص در برخی از بازه های رودخانه به ویژه در محل تلاقی سرشاخه های آن بالاتر می باشد. از طرف دیگر در زمینه کاهش غلظت این پارامترهای کیفی در اطراف بستر رودخانه، تحقیقاتی توسط محققین صورت گرفته که ضروری است جهت کاهش غلظت این پارامترها عرض پیشنهادی به حریم کیفی رودخانه اضافه شود. به عبارت دیگر چنانچه حریم کیفی رودخانه در بازه هایی که میزان غلظت آن بالاتر از حد مجاز است، افزایش یابد سبب کاهش و یا حذف آلاینده ی انتقالی به رودخانه خواهد گردید. تلفیق حریم کیفی بدین صورت انجام می گیرد که در یک بازه مورد نظر از رودخانه چنانچه میزان غلظت بالاتر از حد مجاز باشد، با توجه به نتایج محققین، میزان عرض حریم جهت کاهش غلظت به عرض به دست آمده از روش USDA اضافه می شود. به عنوان نمونه در یک بازه رودخانه با حریم محاسبه شده به روش USDA، چنانچه شیب کم، پوشش گیاهی متراکم و نفوذپذیری خاک نیز کم باشد، حریم در نظر گرفته شده در مرحله اول (با روش USDA) 21 متر می باشد، که با توجه به وضعیت غلظت پارامترهای کیفی، حریم کیفی26 متر پیشنهاد شده است. به عبارت دیگر با افزایش حریم به میزان 5 متر، مطابق پژوهش دیگر محققین، غلظت پارامترهای کیفی به دلیل افزایش مسافت و زمان انتقال تعدیل خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج طبقه بندی حریم کیفی رودخانه آب شیرین نشان داد که بیشترین تغییرات ناشی از آسیب پذیری در سرشاخه منشعب شده از محدوده ی مطالعاتی دهدشت و در محل تقاطع رودخانه ها در محدوده تیله کوه است. همچنین حریم کیفی رودخانه یاسوج از حدود 10 متر تا 55 متر متغیر بوده و پارامترهای Ec، نیترات و BOD بیشترین تأثیر را در افزایش حریم داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میری مسلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  428-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

افزایش تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها به یک فرابحران تبدیل شده است. این تجاوز به شیوه های گوناگونی مانند ایجاد و احداث اعیانی های غیرمجاز، برداشت غیر قانونی و بی رویه شن و ماسه، تخریب رودخانه، تخلیه نخاله و زباله، حفر چاه و غیره صورت می پذیرد. عوامل متعددی اعم از وضع قوانین نامناسب، ضعف نظام اجرایی و مشکلات سیستم قضایی در بروز معضلات مزبور نقش اساسی داشته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. هدف پژوهش، شناسایی چالش های حقوقی که باعث شده تا حاکمیت وزارت نیر و به نمایندگی دولت بر بستر و حریم رودخانه ها متزلزل و زمینه تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها تشدید گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد اجرای ناقص قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های مربوطه، چند گانگی مدیریت بر بستر و حریم رودخانه ها، وجود خلاء های قانونی، فقدان سند مالکیت برای بستر رودخانه ها و دادرسی ناکارآمد آب در قبال متجاوزین سبب شده تا این ثروت عمومی جولانگاه تجاوز و تصرف قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

تالاب بین المللی انزلی در سواحل جنوبی دریای خزر در اثر فعالیت های انسانی در فهرست تالاب های تخریب شده مونترو قرار گرفته است. در تالاب روند تخریب از محدوده بیرون به طرف داخل ملموس تر و شدیدتر است از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی سپر تالاب با رویکرد علمی و سیستمی به عنوان یک ابزار کار آمد مدیریتی برای جلوگیری از گسترش روند "تخریب از حاشیه به داخل" در اثر تغییر کاربری های زمین و توسعه نامتناسب است. برای تعیین سپر تالاب انزلی در سال 1387، با فرض بر قرار گرفتن سپر تالاب انزلی در محدوده 500 متری تالاب در اطراف تالاب سپرهای 100، 200، 300، 400 و 500 متری در نظر گرفته شد. پهنه تالاب انزلی شامل بخش آبی (لاگون)، مرکزی، سلکه، سرخانکل، بخش شرقی و سیاه کشیم در 13 قسمت بر اساس متغییرهای تعداد قطعه پرنده، تعداد گونه پرنده، تعداد گونه های ماهی و پرنده تهدید شده، غلظت T-N ,T-P و COD در آب تالاب، مساحت کاربری مسکونی و کشاورزی تا شعاع 500 متری تالاب، مورد بررسی قرار گرفت و قسمت های حساس تر شناسایی شدند. 5 سپر در اطراف تالاب انزلی تا شعاع 500 متری تالاب در نظر گرفته شد. در هر سپر با تحلیل خوشه ای زمینهای حاشیه ای مجموعه تالاب انزلی به 5 خوشه همگن تقسیم شد و با مقایسه خوشه ها سپر تالاب انزلی در قسمت های مختلف بین 100 تا 500 متر تعیین شد. در نهایت محدوده سپر در اطراف حسین بکنده و سلکه 500 متر در جنوب بخش غربی، مرکزی، تمام بخش شرقی و بندر انزلی 400 متر در منطقه سیاه کشیم 300 متر، سرخانکل 200 متر و در شمال بخش غربی تالاب 100 متر در نظر گرفته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 302 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

به منظور بررسی عامل های موثر در شکل گیری ساختار پوشش جنگلی حاشیه رودخانه ارس، منطقه موردمطالعه بر اساس مشخصه های پوشش گیاهی (طبیعی و دست کاشت)، اندازه تخریب حاشیه رودخانه و عوارض طبیعی به پنج واحد تقسیم شد. در هر واحد، شرایط اکولوژیکی، مسائل اقتصادی- اجتماعی و خصوصیات جنگل شناسی مانند تراکم، قطر متوسط، ارتفاع متوسط، شکل پرورشی، تاج پوشش، وضعیت و کیفیت درختان بررسی و اندازه گیری شدند. بررسی مشخصه های جنگل شناسی از طریق 20 قطعه نمونه مربعی شکل به ابعاد 10×10 متر و به روش منظم- تصادفی انجام گرفت. با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که در واحدهای موردمطالعه اختلاف معنی داری بین تراکم گونه ها در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد، درحالی که قطر و ارتفاع متوسط گونه ها هیچ گونه اختلاف معنی داری را نشان ندادند. مطالعه وضعیت اقتصادی- اجتماعی در هریک از واحدهای مورد مطالعه نشان داد که بین دام های موجود در منطقه طرح با تراکم گونه ها ارتباط معنی دار منفی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد، درحالی که بین جمعیت موجود و تراکم گونه ها هیچ گونه ارتباط معنی داری وجود ندارد. دیگر نتایج این بررسی نشان داد که بین تراکم گونه های درختی موجود با بافت خاک ارتباط معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

کاربری یا پوشش سرزمین در حوضه آبخیز تاثیرات زیادی بر کیفیت آب رودخانه ها دارد. کیفیت آب رودخانه ها به علت تغییرات الگوهای کاربری یا پوشش سرزمین در حوضه آبخیز به دلیل فعالیت های انسانی تغییرات زیادی از خود نشان می دهند. در این تحقیق برای تعیین میزان اثراتی که تغییر در کاربری در بستر و حریم حوضه های آبخیز رودخانه ها بر کیفیت آب آن ها می گذارد، به مدل سازی رابطه بین کاربری و متغیرهای کیفیت آب پرداخته شده است. برای انجام آن، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و به کار گیری نقشه کاربری یا پوشش سرزمین؛ درصد کاربری سرزمین در مناطق میانگیر با عرض 30، 60، 90 و 120 متر برای 39 حوضه آبخیز که در حوضه آبریز حوضه های جنوبی دریای خزر قرار گرفته اند، تعیین شد و سپس رابطه بین متغیرهای کیفیت آب و ویژگی های کاربری سرزمین در هریک از حریم های 30 متری مناطق میانگیر، از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت و برای مدل سازی به دلیل اینکه ممکن است دو یا چند متغیر مستقل روی متغیر وابسته تاثیر بگذارند، از رهیافت مدل سازی رگرسیون خطی چندگانه گیری استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از داده های کاربری سرزمین در مناطق میانگیر میتواند مدل های قابل اعتمادی را برای پیش بینی کلراید (r2=0. 81) و سدیم (r2 = 0. 78) در اختیار قرار دهد. بعلاوه، در مناطق میانگیر با حریم 30 متری متغیر های SAR, K, Na, Cl, pH, EC, TDS, Mg, Ca, HCO3 دارای بیشترین ضریب همبستگی با کاربری سرزمین اطراف خود بودند و SO4 در 60 متری از چنین شرایطی برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  2651
چکیده: 

حریم باید به منظور مستندنگاری و نگهداری به دقت مورد توجه قرار گیرد و در هرفعالیت عمرانی از تجاوز به حریم و چشم انداز آثار تاریخی پرهیز کرد. برای میراث فرهنگی حریم های مختلف تعریف می شود که برای هر یک نوع ویژه ای از مراقبت های خاص از نظر ساخت و ساز و دخل و تصرف تعیین شده است. متأسفانه در ایران این مهم مورد توجه قرار نگرفته است که در نتیجه میراث فرهنگی و حریم آن تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب این موضوع قرار گرفته و دچار آسیب شده اند. برای حفظ آثار وجود نقشه های مبین آسیب پذیری ضروری می نماید. به کمک چنین نقشه هایی مدیران می توانند تصمیم های صحیح را اتخاذ کنند. تحقیق حاضر، برپایه رویکرد مبتنی بر تحلیل های مکانی و با هدف مستندنگاری و مدیریت آسیب پذیری میراث فرهنگی، به بررسی مفاهیم حریم، شناسایی و انتخاب عوامل اساسی و تأثیرگذار بر روی حریم و چشم انداز برج طغرل نظیر انواع کاربری قطعه ها، وضعیت نمای قطعه های موجود در حریم، ارتفاع قطعه های ملکی و تراکم آنها می پردازد. برای این کار، از روش فازی یگانه برای استنتاج و همچنین تحلیل های مکانی و محاسبات رستری برای تولید نقشه های آسیب پذیری استفاده می گردد. در نهایت مشاهده می شود که فقط 6 درصد حریم برج طغرل واقع در ناحیه یک منطقه 20 تهران بدون آسیب باقی مانده اند و بیش از نیمی از آن دارای آسیب پذیری متوسط و زیاد می باشد که این یک تهدید جدی برای اثر تاریخی است.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 2651 استناد 0 مرجع 0
litScript