نتایج جستجو

12012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1202

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JUMA A.

نشریه: 

EMPIRICAL ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  605-620
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  23122
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23122

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

BETTENDORF L. | GEEST S.A. VAN DER | VARKEVISSER M.

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  669-689
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  21963
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21963

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

DOHERTY A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  528-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  32442
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32442

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DINH T.H.T. | KLEIMEIER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  471-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  28622
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28622

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  253-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  3269
 • بازدید: 

  93649
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93649

دانلود 30405 استناد 3269 مرجع 0
نویسندگان: 

GODBY R. | LINTNER A.M. | STENGOS T.

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  349-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  18062
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18062

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

اکراتوکسین A مایکوتوکسینی است که به علت اثرات نفروتوکسیک، ایمونوتوکسیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و کارسینوژنیک خطر بالقوه برای سلامت انسان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان اکراتوکسین A در برنج های عرضه شده در اصفهان انجام شد. در این تحقیق 120 نمونه از 8 نوع برنج در اصفهان نمونه گیری گردید و از نظر درصد و میزان آلودگی به اکراتوکسین A به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. میانگین درصد بازیافت اکراتوکسین A در نمونه های شاهد در غلظت 5 نانوگرم در گرم برنج 84.9 درصد و حد تشخیص اکراتوکسن A در این روش مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت 0.625 نانوگرم در گرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد 20.8 درصد از برنج ها آلوده به اکراتوکسن A بودند. محدوده غلظت اکراتوکسین A در نمونه های آلوده بین 1.07 تا 10.83 نانوگرم در هر گرم و میانگین میزان آلودگی 3.5 نانوگرم در هر گرم به دست آمد. از بین 120 نمونه بررسی شده، غلظت اکراتوکسین A در 3.3 درصد از نمونه ها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای غلات (5 نانوگرم در گرم) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان تخمینی دریافت اکراتوکسین A در مصرف کنندگان برنج های آلوده 5.6 نانوگرم در گرم وزن بدن در هر روز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  137-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  16899
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16899

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKI FORUGH | SHISHEBORI ALI | SADEGHI RAMTIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (20)
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70569
 • دانلود: 

  20867
چکیده: 

In this paper, distributed generations for risk management of a distribution company (DisCo) in the competitive MARKET environment are introduced. The proposed model for this problem considers a stochastic programming framework in the yearly horizon that is to maximize the expected profit considering the uncertainties of the RETAIL MARKET such as the end user demand and the electricity pool price. In this study, the key point is modeling the uncertainties of distributed generations as a reliable source for DisCos. Finally, the approach suggests the optimal resources for procuring the customers' load. Also a basic carbon MARKET is modeled to support the role of renewable energies.

آمار یکساله:  

بازدید 70569

دانلود 20867 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  287-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

در این مقاله، روشی جهت بهینه سازی سبد تولید سبز از دیدگاه خرده فروش در محیط رقابتی بازار پیشنهاد شده است. بدین منظور، عدم قطعیت موجود در قیمت برق و تولید انرژی بادی و خورشیدی با استفاده از متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، به منظور تامین بار مشتریان، از قراردادهای پیش خرید استفاده شده تا ریسک ناشی از خرید برق از دیدگاه مشتریان کاهش داده شود. به موازات استفاده از قراردادهای پیش خرید، روش شاخص و بلوک مطرح شده در این مقاله مصرف کنندگان و خرده فروشان را قادر می سازد تا بتوانند ریسک و سود ناشی از شرکت در بازار خرده فروشی را مدیریت کنند. با هدف بهینه سازی سبد تولید انرژی پاک، عدم قطعیت های مساله با استفاده از برنامه ریزی تصادفی و سری های زمانی، مدل ARIMA و روش نمونه برداری مونت کارلو لحاظ شده اند. همچنین، مطالعات تحلیل ریسک و خاصیت کش سانی بار، مصرف کنندگان و خرده فروشان را قادر می سازد تا تعادل مناسبی بین سود و ریسک ناشی از فعالیت خود در محیط بازار خرده فروشی فراهم نمایند. در پایان، شبیه سازی ها و مثال های عددی ارائه شده نشان می دهند که روش پیشنهادی به خوبی قادر است ضمن بیشینه سازی استفاده از انرژی های پاک، تعادل مناسبی بین سود و ریسک در بازار برقرار نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
litScript