نتایج جستجو

11019

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شمس پور سمیه | خارا حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مهمترین گونه از ماهیان سردآبی پرورشی در ایران می باشد. در روند تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان، عوامل متفاوتی دخیل می باشند که از مهمترین آن ها کیفیت و کمیت مولدین ماده و تخمک های استحصالی و همچنین کیفیت و کمیت مولدین نر و اسپرم آن ها می باشد. به همین منظور، اثر سنین مختلف بر روی شاخص های تولید مثلی مولدین تا مرحله جذب کیسه زرده و آغاز تغذیه فعال، ضروری به نظر رسید. برای این منظور 3 گروه سنی از مولدین نر و ماده (3، 4 و 5 ساله) به طور تصادفی انتخاب و پس از بیهوشی و تعیین سن، بطور جداگانه، طول کل، وزن قبل از تخمگیری و اسپرم گیری، وزن پس از آن، قطر تخمک، وزن کل تخمک استحصال شده و تعیین کیفیت اسپرم در مولدین بررسی شد. سپس مولدین بصورت ضربدری با هم تلاقی داده شدند. نتایج بررسی 9 تیمار تهیه شده نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح و درصد تفریخ اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (p£0.05) و تخم های حاصل از آمیزش مولدین نر 4 ساله با مولدین ماده 5 ساله دارای بیشترین میانگین درصد لقاح (%98)، درصد تفریخ (%96)، درصد زنده مانی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده (94.5%) و تعداد لاروهای دارای تغذیه فعال (3070 عدد) بودند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و تحقیقات گذشته تصدیق کرد که سن مولدین بر مراحل تفریخ موثر بوده و بر اساس این مطالعه استفاده از مولدین ماده 5 ساله و مولدین نر 4 ساله، این مراحل را بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 227 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

با توجه محاسن و معایب وجود دوره خشکی و آثار مثبت و منفی آن بر سلامت دام، احتمال تاثیر طول دوره خشکی بر شاخص های تولید مثلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 100 راس دام هلشتاین اصیل ماده شیری در یکی از دامپروری های صنعتی استان همدان در نظر گرفته شد. متغیر مستقل طول دوره خشکی دام ها، متغیر وابسته شاخص های تولید مثلی پس از زایمان بود و متغیر های کنترل عبارت بودند از مقدار شیر در اوج تولید، وزن دام در زمان تلقیح و تعداد زایش. از این تحقیق نتیجه گیری شد، میان طول دوره خشکی و شاخص های تولید مثلی مطالعه شده (-1 فاصله زایمان تا اولین تلقیح،-2  تعداد تلقیح به ازای آبستنی،-3  روزهای باز) در شرایط این تحقیق رابطه آماری وجود ندارد  (p<0.05)ولی در تما می شاخص های مطالعه شده تمایل به بهبود در گروه های با دوره خشکی کوتاه تر مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  519
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

یکی از مسائل مهم در بازسازی ذخایر ماهی سفید، دسترسی به مولدین با کیفیت مطلوب می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های زیستی، خونی و تولید مثلی در مولدین ماده ماهی سفید در دو رودخانه تجن و شیرود طی سال های 87-85 صورت گرفت. تعداد 30 عدد مولد ماده (در هر دوره تکثیر) از دو رودخانه صید شده و از نظر شاخص های زیست سنجی، خونی و تولید مثلی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ماهیانی که به رودخانه تجن مهاجرت کردند، از اندازه های وزنی و طولی و هماوری بیشتری در مقایسه با رودخانه شیرود برخوردار بودند. بین وزن ماهی، وزن تخمدان، هماوری و تعداد تخمک در هر گرم مولد ماده شیرود با تجن اختلاف معنی دار مشاهده گردید (0.05>P). نتایج نشان داد که میزان مواد آلی و مقدار رطوبت تخمک مولدین به عنوان یک عامل بازدارنده در روند انکوباسیون تخم های لقاح یافته نقشی را ایفا نمی کند. در بررسی پارامترهای خونی، مولدین دو رودخانه (در هر سال) اختلاف معنی داری دیده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در دوره زمانی مطالعه شده، مولدین رودخانه تجن در مقایسه با رودخانه شیرود در تکثیر و بازسازی ذخایر، از کیفیت و کمیت بهتری در لقاح و درصد بازماندگی لاروها برخوردار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 519

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  68-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

جهت بررسی 40 ژنوتیپ بومی و لاین های اصلاح شده امیدبخش برنج نسبت به تنش شوری و همچنین شناسایی شاخص مناسب برای ارزیابی تحمل به تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 1387 اجرا گردید. پس از بررسی رویشی تعداد 21 ژنوتیپ برنج انتخاب شدند و در مرحله رشد زایشی، در سال زراعی 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تنش 100 میلی مولار کلرید سدیم رقم حسنی با 88.14 درصد کاهش در عملکرد، بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت. تجزیه همبستگی در سطوح شوری 60 و 100 میلی مولار نشان داد که عملکرد تحت شرایط تنش با شاخص های میانگین هارمونیک، شاخص تحمل به تنش و شاخص حساسیت به تنش بیشترین رابطه مثبت و معنی دار را دارد. بنابراین این شاخص ها برای ارزیابی تحمل به تنش شوری برای ژنوتیپ های برنج در محیط تنش مناسب می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی بر اساس 17 صفت و شاخص های تحمل در غلظت 60 و 100 میلی مولار کلرید سدیم، به ترتیب تعداد 5 و 4 مولفه معرفی شدند که در مجموع 90.70 و 92.38 درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند. تجزیه بای پلات نشان داد که لاین 109 و شصتک محمدی با دارا بودن شاخص تحمل به تنش بالا و قرار گرفتن در ناحیه مطلوب بای پلات به عنوان پایدارترین ارقام در دو محیط تنش و بدون تنش شناخته شدند و به عنوان متحمل ترین ارقام به تنش شوری جهت پژوهش های اصلاحی معرفی می شوند. در تنش 100 میلی مولار کلرید سدیم هیچ کدام از ژنوتیپ ها از پایداری عملکرد برخوردار نبودند.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

مقدمه:. پراکسیداسیون لیپید یک پدیده طبیعی است که به طور مداوم در سطوح پایین در بدن تولید می شود با این حال اگر توسط دفاع آنتی اکسیدانی کنترل نشوند، این واکنش های پراکسیداسیونی می تواند برای سلول ها و غشای آن ها سمی باشد. به نظر می رسد حاملگی و زایمان با استرس اکسیداتیو همراه باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی شاخص های استرس اکسیداتیو در بارداری و زایمان انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی دو گروه 60 نفره از زنان باردار و زنان زایمان کرده انتخاب و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه، 5CC خون جهت محاسبه شاخص های اکسیداتیو از آنان گرفته شد. در گروه زنان باردار در هفته 40-38 بارداری و در گروه دوم در اتاق زایمان، در طی مرحله دوم زایمان و دیلاتاسیون کامل خونگیری انجام شده است. معیارهای ورود شامل: عدم عارضه حاد و مزمن حاملگی، زایمان اول و حاملگی تک قلو بود. بلافاصله پس از خروج جنین و مراقبت های اولیه، از خون بند ناف نوزادان مادران زایمان کرده 5cc خون گرفته شد.نتایج: میانگین سنی در گروه زنان باردار 22.8±0.52 سال و در گروه دوم 21.4±1.8 سال می باشد. در این مطالعه میانگین لیپیدپراکسیدایون زمان زایمان (5/58 nmol/l) به طور معناداری بیش تر از دوران حاملگی (3.64 nmol/l) بوده و هم چنین بین مقادیر لیپیدپراکسیدایون گروه های تیول و FRAP مادران با زایمان طبیعی و نوزادان همبستگی معنادار و مستقیمی وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اختلاف آماری معناداری بین مقادیر پر اکسیداسیو لیپید در حاملگی و زایمان وجود دارد به طوری که پر اکسیداسیو لیپید در زایمان افزایش یافته است. از طرفی بین شاخص های استرس اکسیداتیو زایمان با مقادیر آن در خون نوزاد ارتباط معنادار وجود داشت. به نظر می رسد تقویت دفاع آنتی اکسیدان های مادران ضروری بوده و استفاده مادران از مکمل های آنتی اکسیدان در بارداری مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STEWART E. | CHEN J. | WOODRUM D.A. | FELMLEE J.P. | EHMAN R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  23-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41378
 • دانلود: 

  20110
چکیده: 

Background: Gynecologic conditions including uterine fibroids, adenomyosis and endometriosis lead to significant impairment in women’s’ lives and significant expenditures of health care dollars. However, many women have symptoms long before a diagnosis is made. One of the goals of the Mayo Clinic Center for Uterine Fibroids and the Mayo Clinic Center for Study of Adenomyosis is to pioneer new diagnostic modalities to facilitate early diagnosis and individualized treatment. Our most advanced project is the use of magnetic resonance elastography (MRE) in characterizing uterine disease.Materials and Methods: MRE scans were performed on a 1.5 T whole-body imager with participants in the supine position and passive driver placed on their abdomen above the uterus. Continuous acoustic vibrations at 60 Hz were transmitted from an active driver to the passive driver through a flexible vinyl tube transmitting shear waves into the uterus. A modified 2-D gradient recalled echo (GRE) based elastography pulse sequence was used to collect wave images. The resulting 3 motion-sensitizing-gradient directional wave images were processed into a quantitative elastogram with units of kilopascal (kPa) using a previously described 2-D local frequency estimation (LFE) MRE inversion algorithm.Results: MRE is feasible to perform in a wide range of uterine sizes and subjects’ body mass index. There is considerable heterogeneity in uterine elasticity (2.08- 7.08 kPa) even among women with benign uterine disease.Conclusion: MRE is a promising technology for elucidating information about the heterogeneity of uterine disease. With further study, this technique may help characterize the ontogeny of uterine disease and provide noninvasive elucidation of genotype/phenotype interactions.

آمار یکساله:  

بازدید 41378

دانلود 20110 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

هدف از این مقاله که با روش اسنادی به انجام رسیده، ارائه سیاهه ای از معیارهای ارزیابی نمایه های تخصصی الکترونیکی است. به این منظور، متون چاپی و الکترونیکی که به ارزیابی نمایه ها پرداخته اند مورد مطالعه قرار گرفته اند و معیارهایی که به صورت پراکنده در متون گوناگون در خصوص ارزیابی نمایه ها وجود دارد شناسایی و گردآوری شد. علاوه بر این، برخی از معیارها به طور مستقیم از طریق مراجعه و بررسی نمایه ها شناسایی شد. به این ترتیب، بر اساس این که معیارها کدامین ابعاد و قابلیت های نمایه ها را مورد توجه قرار می دهند، تمامی آنها در هشت طبقه کلی طبقه بندی شدند و در نهایت، سیاهه ای از معیارهای ارزیابی نمایه های تخصصی الکترونیکی ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کشاورز سوسن

نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  93-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  5732
 • دانلود: 

  2711
چکیده: 

این مقاله به دنبال آن است که با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت موجود تربیت دینی در مدارس و با نظر به شاخص های برگرفته از آموزه های دینی (اعم از قرآن و سنت)، به آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی کشور بپردازد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فراتحلیل و اسنادی، مجموعه ای از تحقیقات انجام گرفته در عرصه تربیت دینی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی- استنتاجی تلاش گردیده است با بررسی متون دینی، شاخص هایی جهت نقد وضعیت موجود استخراج گردد و در پایان جهت اصلاح و بهبود کمی و کیفی روند تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، با عنایت به مشکلات و آسیب های مطرح شده، راهکارهایی جهت نزدیکتر شدن به وضعیت مطلوب در پنج محور رویکرد و برنامه ریزی، اهداف، محتوا، روش و معلم مورد نظر قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 5732

دانلود 2711 استناد 4 مرجع 7
نویسندگان: 

STEWART E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  23-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32945
 • دانلود: 

  18344
چکیده: 

Background: Uterine leiomyomas (fibroids) are now known to be highly variable in their clinical behavior and biologic basis. However, the approach to leiomyomas and their effect on fertility, miscarriage and pregnancy complications has been based on location alone.Materials and Methods: This talk with bring together published information on the effect of leiomyomas on REPRODUCTIVE performance and newer literature on growth, regression and genetics of uterine fibroids. In addition, we will discuss the effects of treatments for fibroids on REPRODUCTIVE performance.Results: Location within the uterus remains the most predictive clinical factor in determining the impact of uterine fibroids on fertility. Submucosal fibroids have the greatest fertility impairment. Moreover, removal of submucosal fibroids is associated with an improvement in fertility potential. In contrast, intramural fibroids also have a measurable inhibitory effect on fertility potential, but show no attenuation of that impairment with conventional surgical removal. However, it is not clear whether it is biologic differences in the two or the adverse effects of surgical myomectomy which makes a difference.Conclusion: Further work is necessary to understand genotype/phenotype relationships in uterine fibroids. Less invasive treatment options may also benefit women with leiomyomas who desire pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 32945

دانلود 18344 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GIL ALANA L.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  28-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  13060
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13060

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
litScript