نتایج جستجو

16368

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1637

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

LOGHMAN AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

LET G BE A GROUP GENERATED BY A FINITE SET S. ASSUME THAT S IS SYMMETRIC, NAMELY S=S-1. THE CAYLEY GRAPH X=C (G, S) IS DEFINED AS FOLLOWS. VERTICES OF X ARE ELEMENTS IN G AND TWO VERTICESG1; G2 2 G ARE ADJACENT IF G1=G2S FOR SOME S 2 S. ALSO LET G1 BE AN (N, K) -GRAPH AND LET G2 BE A (K, K’) -GRAPH WITH V (G2) = [K] = (FORMULA) AND FIX A RANDOMLY NUMBERING JG1 OF G1. THE REPLACEMENT PRODUCT (FORMULA) IS THE GRAPH WHOSE VERTEX SET IS (FORMULA) AND THERE IS AN EDGE BETWEEN VERTICES(V, K) AND (W, L) WHENEVER V=W AND (FORMULA) AND JW G(V) =L. IN THIS NOTE WE STUDY THESE NEW PRODUCT OF GRAPHS AND COMPUTE CAYLEY GRAPH OF SOME NANOSTRUCTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 35
نویسندگان: 

KELLEY C.A. | SRIDHARAN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  13284
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13284

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

زمینه و هدف: همودیالیز به عنوان یک روش renal REPLACEMENT تراپی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه بکار می رود.از زمانیکه همودیالیز به عنوان روش درمانی بکار گرفته شد همواره کفایت آن مورد سوال بود. ما در این مطالعه بین دو روش کفایت دیالیز با استفاده از ure Kinetic modeling )محاسبه (deliverd dialysis با استفاده از پارامترهای آزمایشگاهی اوره و همودیالیز PRODUCT (زمان و تعداد دفعات دیالیز) را بررسی کردیم.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد و پس از نمونه گیری اوره قبل و بعد از دیالیز و وزن قبل و بعد از دیالیز و تعداد دفعات و ساعت دیالیز در هفته محاسبه شده و با استفاده از فرمولهای موجود کفایت (KT/V) d و HDP مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: پس از آنالیز یافته های بدست آمده روی صد بیمار مورد مطالعه، %43 بیماران (KT/V) d>1، و (KT/V) d<1 %57 داشتند. HDP در افرادیکه (KT/V) d>1 داشتند >36 بود. بین (KT/V) d و Alb ارتباط معنی دار مشاهده شد. P<0.03)، (r=0.3. رابطه بین (KT/V) d با کلسترول، Hb و کراتینین معنی دار نبود که شاید علت مهم آن تغذیه بیماران باشد. بین (KT/V) d و HDP با P<0.001)، (r=0.4 ارتباط معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: با افزایش ساعت و تعداد دفعات دیالیز می توان به (KT/V) d بالاتر دست یافت و کفایت دیالیز را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  139-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

چکیده فارسی:در این تحقیق تلاش شد تا تاثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد.بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 1.5، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است.نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 1.5 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.   چکیده عربی: یحاول هذا البحث تحلیل التأثیرات الناتجة عن استبدال طریقة الضرائب الفائضة علی القیمة بدلا من طریقة الضریبة علی الدخل بالنسبة إلی الشرکات الانتاجیة فی محافظة کلستان.و استنادا إلی ذلک استخرجت فی بدایة الأمر ضرائب الدخل القطعیة علی الشرکات النموذجیة التی شملت 67 شرکة، من ملفاتها الضریبیة، ثم جری تخمین القیمة الفائضة لکل شرکة اعتمادا علی الطریقة التجمیعیة و بنسب الاحتمالات الأربعة 1.5، 3، 7 و 10 بالمائه.تشیر النتائج لمستخلصة من معطیات التحقیق إلی ان معطیات التحقیق کانت غیر سویة، و لهذا و لاجل اختبار افتراضات التحقیق جرت الاستفادة من اختبارات و یلکاکسون غیر البارا مترکیة، و اختبار فریدمان المساعد.بینت نتائج الاختبارات ان وضع الضرائب علی الفائض الاضافی بنسب متدینة 1.5 و 3 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی الشرکات الانتاجیة یؤدی إلی تناقص مداخیل الضرائب بالنسبة إلی تلک المحافظة. و بالاضافة إلی ذلک یؤدی استبدال نظام الضریبة علی فائض القیمة بنسب 7 و 10 بالمائة، بدلا من ضریبة الدخل علی تلک الشرکات، إلی زیادة المداخیل المستحصلة من الضرائب لصالح تلک المحافظه.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 227 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1069-1081
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34862
 • دانلود: 

  14574
چکیده: 

Along the plant ingredients, rendered animal protein sources such as blood meal, meat and bone meal and poultry by-PRODUCT meal have potential to be replaced by fishmeal in rainbow trout feed. Therefore, the main objective of the present study is to determine the effect of full REPLACEMENT of fishmeal by poultry by-PRODUCTs meal (PBM) on fish performance, nutrient digestibility and also liver characteristics in rainbow trout. Four experimental diets were formulated to contain graded levels of PBM at 0 (control diet), 33 (PBM33), 66 (PBM66) or 100% (PBM100), respectively. The four treatments were randomly assigned to each of 12 tanks, having three replicates for each treatment. Rainbow trout juveniles with an average initial weight of 50±0.42g were reared for two months. The fish gained lower weight and specific growth rate at PBM 66% and 100%. FCR was recorded larger for rainbow trout feeding on PBM 66% and 100% in comparison to PBM 33% and control diets (p<0.05). The whole exchange of fishmeal by PBM (PBM100%) reduced dry matter, fat and protein digestibility (p<0.05). An increase in PBM content of diet also resulted in larger fat content of the fish liver (p<0.05). Body fat content reduced and moisture content increased by increasing PBM level (p<0.05). In conclusion, PBM can be included in rainbow trout feed as an alternative for fishmeal up to 33%. A larger fat content of liver at PBM 100% may indicate a negative impact of PBM on rainbow trout health at full REPLACEMENT level.

آمار یکساله:  

بازدید 34862

دانلود 14574 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

مقدمه: بیان لزوم عمل جراحی توسط پزشک به بیمار و انتقال بیمار به اتاق عمل فرایندی اضطراب آوراست، از طرف دیگر مشاهده فضای اتاق عمل، تجهیزات و ابزار آلات نیز مزید بر علت خواهد بود. تعیین شاخص استرس قلبی می تواند بعنوان یک معیار در ارزیابی اثرات استرس قبل از عمل و در طی القا و نگهداری بیهوشی باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه 40 نفر در محدوده سنی 80-60، مورد مطالعه قرار گرفته و همه آنها تحت پروستاتکتومی از طریق شکم قرار گرفتند. بیماران به دو گروه A و B تقسیم شدند. این مطالعه به صورت یک سو کور انجام گرفت. در گروه A شاخص استرس قلبی (Cardiac Stress Index) و در گروه B تغییرات RPP مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت.نتایج: میانگین CSI در مراحل قبل از القای بیهوشی، بعداز القا، قبل از برش جراحی و در ریکاوری به ترتیب 60.25±5.57، 63.05±5.54، 55.75±4.78 و 67.65±4.83 بوده اند که با هم اختلاف معنی داری نداشته اند. میانگین RPP در مراحل چهار گانه فوق به ترتیب 10.15±0.44، 9.9±0.69، 6.8±0.36 و 9.2±0.61 بود که تفاوت معنی داری بین RPP قبل از القای بیهوشی و قبل از برش جراحی مشاهده گردید (P<0.0001).بحث: در این مطالعه ملاحظه می شود که در عمل جراحی غیر قلبی هم حتی در مرحله قبل از عمل نیز میزان استرس در بیماران بالا بوده است. تست غیر تهاجمی شاخص استرس قلبی یا CSI در 60 % بیماران در محدوده پنجاه الی صد بوده که نیاز به مداخله دارد.این رقم در مورد شاخص RPP بخوبی واضح نبوده و با CSI مطابقت ندارد که این بدان معنی می باشد که شاخص CSI بیشتر و بهتر توانسته است میزان استرس موجود را نشان بدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  359-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

میزان فومانیزین ذرت سال 1383 استان گلستان، شامل چهل و شش نمونه ذرت از زمان برداشت، پس از برداشت، پس از خشک کردن، و خروج از سیلو اندازه گیری شد، نمونه ها پس از جمع ‎آوری در سردخانه –5Co نگهداری و سپس به کمک آسیاب تجزیه ای رومر (Romer) آسیاب گردیدند. استخراج فومانیزین B1 با حلال متانول: آب (80:20)، جداسازی اختصاصی فومانیزین B1 از سایر اجزا همراه (تصفیه) با استفاده از ستون های ایمونوافینتی و مشتق سازی با اورتوفتالدئید (OPA) انجام شد. اندازه گیری فومانیزین با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) با آشکار ساز فلورسانس (با طول موج تحریک 335nm و نشر (440nm انجام شد، ارزیابی میزان کمی فومانیزین با تزریق نمونه های استاندارد 0.3125- 40 mg/ml و رسم منحنی مربوطه صورت گرفت. اعتبار روش با کاربرد مواد مرجع معتبر، (Certificate Reference material) CRM تایید شد. میانگین بازیافت روش نیز با کاربرد نمونه های غنی شده 90.7% برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی نمونه ها به فومانیزین B1 آلوده بودند، دامنه میزان آلودگی 261-6891 ng/g و میانگین آن 2658.35 ng/g بود. میزان آلودگی در نمونه های مراحل مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی اثر جایگزین کردن پودر شیر با آرد کامل سویا بر خصوصیات شیمیایی، بافتی، توزیع اندازه ذرات و اندیس سفیدی فرآورده شکلاتی بود. تیمار های آزمایش شامل دو زمان آسیاب کردن 105 و 135 دقیقه و جایگزینی پودر شیر با آرد کامل سویا در چهار سطح (صفر، 33.33، 66.66 و 100 درصد) بود. بعد از تولید نمونه ها، مقادیر رطوبت، خاکستر، pH، اندازه ذرات، سختی و اندیس سفیدی نمونه ها بررسی شد. نتایج نشان داد با جایگزینی آرد کامل سویا به جای پودر شیر، رطوبت کلیه نمونه ها کمتر از 1.5 درصد، خاکستر در محدوده 1.59 تا 1.71 درصد و pH در محدوده 7.59 تا 7.76 قرار گرفت. با جایگزینی آرد کامل سویا، اندازه ذرات افزایش یافت و با افزایش جایگزینی پودر شیر با آرد کامل سویا در هر دو زمان آسیاب کردن، سختی نمونه های شکلات افزایش پیدا کرد (P<0.05). به طور کلی با افزایش مدت زمان نگهداری، اندیس سفیدی نمونه ها در تمامی سطوح جایگزینی و هر دو زمان آسیاب کردن افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALOISI ANNA MARIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  280-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39840
 • دانلود: 

  16777
چکیده: 

A recent paper in the International Journal of Endocrinology And Metabolism (1) dealt with hormone REPLACEMENT therapy carried out in hypo gonadotropic hypo gonadal (HH) men. The authors described a successful procedure involving the use of gonadotropin-like substances and testosterone (T) to fight infertility in HH men. The findings of the study suggested that the procedure could lead to successful sexual relationships and conception. Despite the important role played by these hormones, the design of experiments aimed at better defining guidelines for T use in various pathological conditions, other than those related to rePRODUCTive functions, is still rare. In the present letter, I wish to underline some aspects of this attitude...

آمار یکساله:  

بازدید 39840

دانلود 16777 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GLAZIER M.G. | BOWMAN M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  161
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1161-1172
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  10951
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10951

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
litScript