نتایج جستجو

2876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

288

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (مسلسل 46)
 • صفحات: 

  7-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ماهیت نسوج تشکیل شده در ارتباط با ماده پیوندی Bio - Oss و همچنین بررسی مزان رژنریشن استخوان و ضخامت و ترابکولای استخوان ساخته شده و بروز التهاب و واکنش جسم خارجی در رابطه با کاربرد این ماده می باشد.بدین منظور پنج راس گوسفند نر که از نظر سن، نژاد، وزن و سلامت سیستمیک هماهنگ شده بودند انتخاب شده و طی عمل جراحی در مندیبل آنها دو عدد دیفکت جراحی به ابعاد 5×5×5 میلی متر تهیه و به طور تصادفی در یک سمت Bio - Oss و در سمت دیگر به عنوان گروه کنترل هیچ گونه ماده پیوندی قرار داده نشد.پس از شش ماه حیوانات کشته شده و مورد مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری قرار گرفتند. نتایج حاصله با استفاده از آزمون Mann - Whitney U نشان داد میانگین درصد استخوان ساخته شده در گروه Bio - Oss نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری بیشتر می باشد (P-Value=0.004). همچنین ضخامت ترابکولای استخوانی (دنسیتی) در گروه Bio - Oss نیز نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است.التهاب و واکنش جسم خارجی نیز در گروه Bio - Oss دیده نشد.بنابر این مطالعه حاضر نشان داد استفاده از ماده پیوندی Bio - Oss جهت درمان دیفکت های استخوانی و Augmentation در مقایسه با گروه کنترل مفید بوده است و از این ماده می توان جهتRidge augmentation  برای قرار دادن ایپلنت و نیز برای درمان ضایعات استخوانی بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 174 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 23)
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

هدف از انجام این بررسی ارزیابی کلینیکی کارایی یک نوع غشا با ترکیب پلی اورتان در روش درمانی Guided Tissue REGENERATION (GTR) به منظور درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال و مقایسه آن به روش درمانی فلپ کورتاژ بوده است.10 بیمار هر یک با دو ضایعه داخل استخوانی و با تشخیص پریودنتیت بالغین مورد درمان قرار گرفتند. پس از گذشت 4 هفته از مرحله اول درمان، یکی از ضایعات بطور اتفاقی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. در گروه آزمایش به دنبال کنارزدن فلپ و کورتاژ ضایعه از غشای پلی اورتان مطابق با روش GTR استفاده شد. در گروه کنترل تنها به کنارزدن فلپ و کورتاژ اکتفا گردید. متوسط عمق پاکت ها (PD)، (CAL) Clinical Attachment level و عمق ضایعه استخوانی (DD) قبل از انجام جراحی در گروه آزمایش بترتیب 7.3، 13.87، 3.23 و در گروه کنترل بترتیب 7.4، 12.89 و 3 میلی متر بوده است. مامبران ها در گروه آزمایش بعد از 6-3 هفته از محل خارج شدند؛ در 8 نفر از بیماران، مامبران در هفته اول به دنبال قراردادن در محل عریان گردید. ارزیابی مجدد که به دنبال 6 ماه انجام شد، نشان داد که متوسط تغییرات PD و CAL و DD در گروه آزمایش بترتیب 3.50، 1.68 و 1.69 و در گروه کنترل بترتیب 2.90، 1.09 و 1.24 میلی متر بوده است. هر دو روش درمانی در ضایعات داخل استخوانی موفق بودند و با آن که روش GTR با استفاده از غشای پلی اورتان نتایج بهتری را داشته است ولی اختلاف دو روش درمانی از نظر آماری در مورد هیچ یک از شاخصهای مورد ارزیابی معنی دار نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MAO S.A. | GLORIOSO J.M. | NYBERG S.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  163
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  352-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  427
 • بازدید: 

  14298
 • دانلود: 

  22729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14298

دانلود 22729 استناد 427 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

FAUSTO N. | CAMPBELL J.S.

نشریه: 

HEPATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2 SUPPL 1
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  21808
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21808

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MICHALOPOULOS G.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  213
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  286-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  22310
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22310

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسنده: 

GHODDUSI JAMILEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

DENTAL PULP TISSUE IS ROUTINELY EXPOSED TO MANY IRRITANT SUCH AS CARIES AND TRAUMA. CLINICALLY, WHEN PULP IS DIAGNOSED IRREVERSIBLE PULPITIS, NO TREATMENT CAN REVERSE THE SITUATION REGARDLESS THE AMOUNT OF THE REMAINING NORMAL PULP TISSUE AND THE DAMAGED PULP TISSUE SHOULD BE REMOVED.SINCE PULP TISSUE POTENTIALLY CONTAIN MANY TYPE OF STEM CELL, WHICH CAN REVERSE TO PULPAL CELLS, REGENERATIVE PROCEDURES SUCH AS PARTIAL AND TOTAL PULPOTOMY RECOMMENDED TO REPLACE DAMAGED PULP TISSUE. THREE MAIN FACTORS IN REGENERATIVE ENDODONTIC ARE AS FOLLOWS: STEM CELL, GROWTH FACTOR AND SCAFFOLD. DENTAL PULP STEM CELLS (DPSCS), STEM CELLS FROM EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH (SHED), PERIODONTAL LIGAMENT STEM CELLS AND STEM CELLS FROM APICAL PAPILLA (SCAP) HAVE BEEN ISOLATED AND CHARACTERIZED AS PROGENITOR OF PULP CELLS. THE MAIN GOAL OF REGENERATION IS VITAL PULP PROTECTION WITH EITHER PARTIAL OR TOTAL PULPOTOMY. IN THE CASE OF PULP NECROSIS WITH OPEN APICES, REGENERATION USING PERIODONTAL STEM CELLS SHOULD BE DONE WHEN ANY OTHER PROCEDURE SUCH AS CONVENTIONAL ROOT CANAL THERAPY OR APICAL PLUG ARE CONTRAINDICATED.NEW APPROACHES IN THESE CONCEPTS WILL BE DISCUSSED IN LECTURE PRESENTATION.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 66
strs
نویسندگان: 

ROSENTHAL N.A.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  15-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55183
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: What lies behind the remarkable potential of some organisms to rebuild themselves after injury, and why aren’t mammals better at it? The limited restorative capacity of human tissues has been attributed to the loss of adequate cell replacement coupled with persistent inflammation with increasing age. Our imaginations have been captivated by mounting evidence for populations of stem cells in adult tissues, perhaps set aside earlier in the embryo, that might be coerced into regenerative service in later life. Stem cells have attracted huge scientific and public interest, not only because they bear the promise of miracle cures for age-related diseases, but also because their medical use is so appealing: stem-cell therapy would augment the human body’s own regenerative capacity, which declines as we grow older.Materials and Methods: Our approach has been to develop mouse models to tinker with mechanisms at work in the mammalian response to damage, disease and ageing, by reducing the impediments to effective REGENERATION. The laboratory mouse is widely considered the model organism of choice for studying the diseases of humans, from whom they differ in only a tiny fraction of their genetic material. A distinguished history of classical genetic experimentation in the mouse has recently gathered speed with the advent of powerful new tools to manipulate the murine genome. The recent launch of several internationally sponsored initiatives for systematic mouse mutagenesis on a large scale using various genetics strategies, along with high throughput phenotyping pipelines, underscores the utility of the mouse for interpreting the mammalian genome, and for generating increasingly more accurate models of human disease.Results: Interventions in growth factor delivery using mouse models support the feasibility of recapturing regenerative capacity by modulating key signaling pathways to restore injured or degenerating mammalian tissues. In each model, distinct cellular components are employed, providing new targets for clinical intervention.Conclusion: The appropriate source of cells for therapeutic applications in regenerative medicine is hotly debated, and much work must be done before stem cell therapy can become a medical reality; even the recent explosion of information on stem cell pluripotency has still not brought us a clear understanding of the underlying molecular biology in any system. Other mechanisms at work in the normal REGENERATION process may be more successfully harnessed to increase the efficiency of stem cell-mediated REGENERATION.

آمار یکساله:  

بازدید 55183

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAGHIGHATI F. | SAVEH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89953
 • دانلود: 

  36012
چکیده: 

Various materials and techniques have been used in the treatment of periodontal disease to achieve REGENERATION of lost periodontal tissues including cementum, periodontal ligament (PDL) and alveolar bone. The composition, regenerative potential, application and therapeutic characteristics of several regenerative materials have been evaluated in the present study.

آمار یکساله:  

بازدید 89953

دانلود 36012 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PALTI A.

نشریه: 

DENTAL DIGEST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  12509
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12509

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

GURTNER G.C. | WERNER S. | BARRANDON Y.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  453
 • شماره: 

  7193
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  58274
 • دانلود: 

  32395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58274

دانلود 32395 استناد 478 مرجع 0
litScript