نتایج جستجو

53647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5365

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 ( ویژه نامه آموزشی)
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در تابستان سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای 9 گانه مدل EFQM جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: امتیازات بر اساس معیارهای 9 گانه مدلEFQM ، بدین ترتیب رهبری 48.4%، خط مشی و استراتژی 44.9%، کارکنان 48.6%، منابع و مشارکت ها 49.5%، فرآیندها 46.4%، نتایج مشتری 42.1%، نتایج کارکنان 38.6%، نتایج جامعه 44%، نتایج کلیدی عملکرد 42.4% به دست آمد.بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان 447 از 1000 محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیات امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل EFQM نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

تالاب حله با وسعت تقریبی 20 هزار هکتار در یک فرو رفتگی وسیع ساحلی واقع در استان بوشهر می باشد که عمده ترین آوردهای آبی آن از رودخانه های شاپور و دالکی می باشد. این تحقیق به صورت فصلی بین سالهای 1385 و 1386 انجام گردید و در طی آن از 8 ایستگاه مستقر در رودخانه و تالاب حله نمونه برداری شد و 14 فاکتور محیطی همانند شوری، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، اسیدیته، فسفات، سولفات، کلرید، آمونیاک، کل مواد محلول، کل مواد معلق، کدورت، نیترات، نیتریت، درجه حرارت، pH به صورت فصلی مورد تجزیه قرار گرفتند و برای تعیین وضعیت آب رودخانه و تالاب حله از شاخصی تحت عنوان شاخص کیفیت آب (Bascaron Adapted Water QUALITY Index (WQI BA استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که که ایستگاه های موجود در رودخانه حله در طبقه بندی دوم قرار دارند که از خصوصیات اصلی آن شروع تغییرات جدی در ویژگی آب تحت تاثیر محیط زیست و تماس با آلودگی های کشاورزی و خانگی و .... می باشد و ایستگاه های مستقر در تالاب حله در طبقه بندی سوم قرار می گیرند که از مشخصه های اصلی این طبقه ایجاد تغییرات شدید در مشخصات آب، شروع تغییرات در مکانیسم های طبیعی و جابجایی جامعه زنده، تغییرات در بخش های ساختمانی بویژه بستر آب، شروع تغییرات در رنگ و بوی آب، قابل استفاده با تمهیدات برای مصارف، قابل استفاده برای جانوران، کاهش بازدهی تولیدمثل در ماهیان و سایر گروه های جانوری، امکان بروز تلفات مهره داران آبزی در برخی از ایام سال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

با توجه به اهمیت عملیات بسیج همگانی واکسیناسیون سرخک - سرخجه در حذف بیماریهای سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی و همچنین لزوم ارزیابی دقیق نحوه اجرای این برنامه از نظر کمی و کیفی و پوشش اطلاع رسانی با توجه به غیرفعال بودن اجرای برنامه با استفاده از یک روش استاندارد این مطالعه در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. این بررسی یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود. حجم نمونه مورد نیاز به منظور برآورد پوشش ایمن سازی 390 نفر، اطلاع رسانی در سه نوبت و در هر مرحله 190 نفر (جمعا 570 نفر) و بالاخره برای بررسی کیفیت خدمات 24 تیم عملیاتی تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش Lot QUALITY Assurance Sampling بر اساس سطح آستانه بالا 80% و پایین 30% صورت گرفت. بر اساس وضعیت پوشش ایمن سازی و کیفیت انجام واکسیناسیون، زنجیره سرد، کفایت نیروی انسانی، وسایل و مواد لازم در هر lot آن lot به عنوان قابل قبول یا غیرقابل قبول تعیین گردید. برای تحلیل از آزمونهای کای دو و دقیق فیشر استفاده شد. 96.4 درصد (فاصله اطمینان 95% 94.6 الی 98.2) افراد 5 تا 25 ساله مورد بررسی واکسن MR تلقیح کرده بودند. 7 نفر (1.8%) از افراد واکسینه شده از گروه هدف برنامه واکسیناسیون نبودند. در مجموع 20 نفر (5.3%) از افراد واکسینه شده دچار عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن شده اند. از مجموع 190 فرد مورد بررسی از نظر پوشش اطلاع رسانی در هر یک از مراحل اول، دوم و سوم به ترتیب 152 نفر (80.9%)، 184 نفر (96.8%) و 190 نفر (100%) از اجرای بسیج همگانی واکسیناسیون سرخک - سرخجه مطلع بودند. بیش از 80% مردم از طریق صدا و سیما از اجرای برنامه مطلع شده بودند. کیفیت انجام واکسیناسیون در 19 تیم عملیاتی (79.1%) مورد قبول  و در 5 تیم عملیاتی (20.9%) غیرقابل قبول تعیین شد. در این مطالعه کیفیت زنجیره سرد در 23 تیم عملیاتی (95.8%) مورد قبول و در 1 تیم عملیاتی (4.2%) غیرقابل قبول تعیین شد. کفایت نیروی انسانی، وسایل و مواد لازم برای واکسیناسیون MR در کلیه 24 تیم عملیاتی مورد بررسی (100%) مورد قبول تعیین شد. اجرای واکسیناسیون همگانی در این مدت کوتاه در مقایسه با برنامه های مشابه که در سایر کشورها انجام گرفته است بیان گر موفقیت دست اندرکاران در اجرای این برنامه است. در مجموع به نظر می رسد در زمینه کیفیت اجرای واکسیناسیون، عرصه اطلاع رسانی، تدارک لوازم و تجهیزات مراکز بهداشت شهرستان ها در حوزه تحت مطالعه مناسب عمل کرده و به پوشش هدف رسیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 196 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزاء عملکرد، سهم هریک از قسمت های مختلف گیاه چغندرقند در کشت پاییزه از ماده خشک کل، تعداد برگ، شاخص سطح برگ، سرعت پوشش سایه انداز و میزان جذب نیتروژن، این آزمایش در سال های 1382 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در این تحقیق پنج مقدار نیتروژن شامل صفر، 60، 120، 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و دو رقم منوژرم شیرین و رسول در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. سال های آزمایش از نظر بیشتر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان دادند. در سال اول بین اثرات مقادیر نیتروژن بر روی عملکردریشه تفاوت معنی داری وجود نداشت و در یک گروه قرار گرفتند (میانگین 93 تن در هکتار)، در حالی که درصد قند به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف نیتروژن قرار گرفت و بالاترین مقدار (13.7درصد) مربوط به سطح نیتروژن صفر بود. در سال دوم تیمارهای نیتروژن از نظر عملکردریشه با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند و بالاترین عملکرد مربوط به سطح نیتروژن 240 کیلوگرم در هکتار (80.9 تن در هکتار) بود، اما از نظر درصد قند بین آن ها اختلاف معنی داری وجود نداشت. در هر دو سال بین دو رقم مورد بررسی از نظر کلیه خصوصیات کمی و کیفی اختلاف معنی دار وجود نداشت. افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش سهم دمبرگ و طوقه و کاهش سهم ریشه از بیوماس کل نموده، اما بر سهم ماده خشک برگ از بیوماس کل تاثیری نداشت. در سال اول تیمارهای نیتروژن از نظر تعداد برگ، شاخص سطح برگ و زمان سایه انداز کامل با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان ندادند، درحالی که در سال دوم بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوری که افزایش نیتروژن موجب افزایش شاخص سطح برگ، تعداد برگ و تسریع در زمان کامل شدن سایه انداز گردید. در سال اول بین سطوح مختلف نیتروژن از نظر تاثیر بر مقدار نیتروژن قسمت های مختلف گیاه اختلاف معنی داری وجود نداشت و مقدار کل نیتروزن جذب شده به وسیله چغندرقند در آخر دوره رشد در حدود 574 کیلوگرم در هکتار بود. درسال دوم مقدار نیتروژن جذب شده از خاک به وسیله چغندرقند تحت تاثیر سطوح نیتروژن مصرفی قرار داشت به طوری که مقدار نیتروژن حذب شده در سطوح نیتروژن صفر و 240 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 186 و 351 کیلوگرم در هکتار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1584
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

 یک ابزار توانمند، برای شنیدن صدای مشتری و ترجمه آن به مشخصه های فنی می باشد که می تواند سازمان را بصورت سیستماتیک در تعیین الزامات طراحی برای بسط محصول در راستای تحقق رضایت مشتری یاری دهد. اولین ماتریس QFD را خانه کیفیت می نامند که در این ماتریس تعیین اهمیت الزامات طراحی، یک عامل مهم و حیاتی برای توسعه محصول می باشد، زیرا باعث سوق دادن موفقیت آمیز محصولات با کیفیت بالا به سمت مشتریان، در کوتاهترین زمان ممکن می شود. در فرآیند QFD غالب اطلاعات در دسترس، به صورت ترم های زبانی می باشند که مبهم و نادقیقند، بنابراین در اکثر مواقع تشخیص و تعیین الزامات طراحی بصورت مقادیر کمی بسیار مشکل است.در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی با استفاده از مجموعه های فازی، رهیافت جدیدی با عنوان روش برتری دهی فازی (Fuzzy Outranking) برای رتبه بندی الزامات طراحی بکار گرفته شده است. همچنین با استفاده از این رهیافت، برای تعیین اولویت بین الزامات طراحی از ادغام تئوری امکان با تئوری مجموعه های فازی با توجه به ساختار سازمان استفاده شده و هریک از الزمات بر این اساس سنجیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1584

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2375
 • دانلود: 

  704
چکیده: 

(QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) QFD یکی از ابزارهای کارآمد در مدیریت کیفیت است که جهت بهبود کیفیت محصول و خدمت در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد و به عنوان یکی از روش های مهندسی کیفیت سعی در لحاظ نمودن نیازهای مشتریان در محصول به منظور افزایش رضایت آنها دارد. اهمیت نیازها و خواسته های مشتریان به صورت مقادیر مبهم می باشد، از طرفی در رتبه بندی نیازها تنها به بعد اهمیت توجه می شود. در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی به وسیله منطق فازی و شناسایی فاکتورهای کلیدی به کمک ماتریس اهمیت رضایت، با استفاده از کنترل فازی با در نظر گرفتن اثر توام اهمیت و رضایت نیازها، روشی جهت اولویت بندی خواسته های مشتریان در ماتریس خانه کیفیت به همراه یک مطالعه موردی برای محصول یک کارخانه لاستیک سازی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2375

دانلود 704 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بهزاد اردوان | حمزه فرهاد

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1885
 • دانلود: 

  1020
چکیده: 

در مقاله حاضر نقش سازندهای زمین شناسی گروه فارس (گچساران، میشان و آغاجاری) بر کیفیت آب آبخوان دهدشت غربی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به خصوصیات چینه شناسی، نفوذپذیری، حساسیت به فرسایش و خصوصیات هیدرودینامیکی این سازندها در دهدشت غربی ملاحظه می گردد که دهدشت غربی فاقد یک آبخوان مناسب جهت توسعه کشاورزی در این بخش می باشد. اراضی دهدشت غربی از نظر کشاورزی بسیار حاصلخیز می باشند اما منابع آب زیر زمینی این دشت جهت آبیاری این اراضی با محدودیت روبرو است. در دهدشت غربی به علت فقدان یا محدود و فصلی بودن منابع آب سطحی، روستائیان جهت مشروب نمودن اراضی کشاورزی خود از آب زیر زمینی (عمدتا چاه) استفاده می نمایند، بطوریکه 70% اراضی آبی از منابع آب زیرزمینی آبیاری می گردند اما به دلیل شرایط زمین شناسی کمیت و کیفیت منابع آب زیر زمینی مساعد برای کشاورزی نمی باشد.بر این اساس به منظور دستیابی به نتایج آنالیز شیمیایی و طبقه بندی آب در دشت دهدشت غربی از نتایج شیمیایی چاه آب چنگلوا استفاده گردید و سپس دیاگرام ویلکوکس برای آبخوان این دشت ترسیم گردید. این نتایج نشان می دهد که عموما آب زیرزمینی این منطقه بین حد شوری زیاد و خیلی شور قرار دارد و از نظر نسبت جذب سدیم غالب آبها در محدوده کم بوده و بطور کلی منابع آب زیر زمینی در کلاس C3S1 (شوری زیاد با نسبت جذب سدیم کم) و C4S1 (شوری خیلی زیاد با نسبت جذب سدیم کم) قرار می گیرند. آب زیرزمینی اراضی دهدشت غربی جزء آبهای شور محسوب می شود و آبهای زیرزمینی موجود در منطقه از لحاظ مصرف کشاورزی دارای محدودیت می باشند. در مقاله حاضر سه بخش فاکتورهای زمین شناسی، خصوصیات فیزیکی آبخوان و ساختار کیفیت شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1885

دانلود 1020 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  85-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

اهداف: نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند و پیش بینی می شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله ی آنها شود؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی کیفیت کارکنان و کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله ی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. روش: برای سنجش کیفیت کارکنان، از سطح تحصیلات آنها و برای سنجش کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله ی مدیریت، از شاخص خطا و دقت پیش بینی سودِ مدیران استفاده شد. نمونه ی انتخاب شده از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده بود. فرضیه ها با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر فن داده های تابلویی آزمون شدند. نتایج: یافته ها نشان می دهد بین کیفیت کارکنان و خطای پیش بینی سود رابطه ی منفی معنادار و بین کیفیت کارکنان و دقت پیش بینی سود مدیران رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد؛ یعنی کیفیت کارکنان شرکت، کیفیت پیش بینی سود ازطرف مدیریت را بهبود می بخشد

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  293-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

ارزیابی کیفیت خاک، به ایجاد تعادل بین عملکرد و منابع خاک، بهبود کیفیت خاک و دستیابی به کشاورزی پایدار کمک می-کند. برای ارزیابی کمی کیفیت خاک دشت شهرکرد، 106 نمونه خاک مرکب از عمق صفر تا 25 سانتی متر جمع آوری شدند. بعد از تیمار های اولیه خاک، 11ویژگی فیزیکی و شیمیایی به عنوان کل داده (Total Data Set)، به روش های استاندارد تعیین شدند. تحلیل آماری نشان داد که تجزیه به مؤلفه های اصلی (Principle Component Analysis, PCA) سودمند است. حداقل داده-ها (Minimum Data Set) با استفاده از PCA انتخاب شدند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) برای تعیین کمی اولویت ها و وزن دهی شاخص ها انجام شد. کیفیت خاک ها با استفاده از شاخص های تجمعی (Integrated QUALITY Index, IQI) و شاخص نمرو (Nemero QUALITY Index, NQI) در مجموعه داده ها، تعیین شدند. نتایج نشان دادند که ترتیب کیفیت خاک در کاربری ها عبارتست از: مراتع < کشت دیم > کشت آبی. ضریب همبستگیIQI، با کل داده ها و حداقل داده ها 97/0 و این مقدار برای NQI برابر 98/0 بود. همبستگی بین نقشه های کیفیت خاک تجمعی و نمرو برای کل داده ها 87/0 و برای حداقل داده ها 91/0 بود. طبقه بندی نقشه کیفیت خاک IQI-TDS نشان داد 5/12 و 5/15 درصد اراضی به ترتیب در شرایط بسیار بالا و بسیار پایین کیفیت قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  208-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1230
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

زمینه و هدف: نهاد خدمات اجتماعی در سال های اخیر به علت افزایش رقابت و به منظور حفظ بقا و افزایش سودآوری خویش مجبور به ارائه خدماتی متنوع تر و با کیفیت تر شده اند. به دلیل اهمیت کیفیت خدمات متعالی، همواره این سوال مطرح است که چگونه می توان کیفیت خدمات انتظامی را مورد ارزیابی قرار داد. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی، در سطح نیروی انتظامی انجام شد.روش: با مطالعه گسترده در ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر کیفیت خدمات انتظامی شناسایی شدند. سپس وجود اختلاف نظر میان دیدگاه های مردم و مدیریت پلیس+10 نیروی انتظامی با استفاده از آزمون های آماری متعدد T، بررسی شد. در ادامه از مدل سروکوال به منظور ارزیابی کیفیت خدمات انتظامی، استفاده گردید.یافته ها: بین دیدگاه مدیریت پلیس+10 و مردم در مورد کیفیت خدمات ارائه شده در نیروی انتظامی، تفاوت معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: عامل «سرعت در ارائه خدمات مورد نیاز مردم» به عنوان اولویت دارترین مولفه جهت انجام اقدامات اصلاحی، شناسایی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1230

دانلود 403 استناد 0 مرجع 2
litScript