نتایج جستجو

29762

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2977

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HAJIBABAEI H. | AHMADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  160-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  25985
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25985

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

معیارهای بهینگی برای یافتن طرح بهینه مدل مورد بررسی، استفاده می شوند. این نوع مدل ها شامل مدل های مقایسه زوج شده هستند، که معیارهای بهینگی مقایسه های زوج شده بهینه را مشخص می کنند. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل رگرسیونی درجه دوم با اثرات تصادفی، مدل های مقایسه زوج شده در این نوع مدل ها معرفی و طرح بهینه برای آنها محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قریشی اشرف السادات

نشریه: 

نقشه برداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RASSIAS J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  20162
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20162

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

LUO Z.Q. | SIDIROPOULOS N.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  25781
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25781

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  120
 • صفحات: 

  3-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

این آزمایش به منظور تعیین احتیاجات اسیدآمینه والین قابل هضم جوجه های خروس گوشتی سویه راس 308 در دوره رشد انجام گرفت. تعیین احتیاجات اسیدآمینه والین براساس شاخص های عملکردی جوجه های خروس گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با450 قطعه جوجه یک روزه از سن 8 تا 21 روزگی در 6 تیمار و 5 تکرار انجام گردید. سطوح افزایشی اسیدآمینه والین به جیره غذایی پایه جهت ایجاد 6 سطح اسیدآمینه والین قابل هضم در دامنه 74/0، 79/0، 84/0، 89/0، 94/0 و 99/0 درصد تامین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل خطوط شکسته غیرخطی درجه 2 برای برآورد احتیاجات والین قابل هضم جوجه های گوشتی سویه راس 308 روی داده های افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و وزن سینه برازش داده شد و میزان والین قابل هضم مورد نیاز برای این سه صفت به ترتیب 93/0، 91/0 و 84/0 درصد (نسبت والین به لیزین 88، 86 و79%) جیره غذایی برآورد گردید. میانگین مقادیر شاخص های عملکردی و ایمنی سلولی بطور معنی داری تحت تاثیر افزودن اسیدآمینه والین قرار گرفت (01/0> P ). حداقل مقادیر ضریب تبدیل غذایی (02/0± 42/1) وحداکثر پاسخ ایمنی سلولی(05/0± 13/1 میلی متر) مربوط به سطح 89/0 درصد اسیدآمینه والین بود، همچنین حداکثر مقادیر ضریب تبدیل غذایی (06/0± 60/1) وحداقل پاسخ ایمنی سلولی(03/0± 44/0 میلی متر) مربوط به سطح 74/0 درصد اسیدآمینه والین بود. نتایج این آزمایش نشان داد که میزان احتیاجات اسیدآمینه والین قابل هضم برای حداکثر عملکرد جوجه های گوشتی بین 84/0 الی93/0 (نسبت والین به لیزین بین 79/0 الی 88/0 ) متغیر می باشد و در این بازه، میزان تحریک پاسخ ایمنی سلولی در حداکثر مقدار (05/0± 13/1 میلی متر) خود قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CASTRO L.P. | HAQUE M.R. | MURSHED M.M. | SAITOH S. | TUAN N.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82382
 • دانلود: 

  37917
چکیده: 

In this paper we shall examine the QUADRATIC Fourier transform which is introduced by the generalized QUADRATIC function for one order parameter in the ordinary Fourier transform. This will be done by analyzing corresponding six subcases of the QUADRATIC Fourier transform within a reproducing kernel Hilbert spaces framework.

آمار یکساله:  

بازدید 82382

دانلود 37917 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PARK CHOONKIL | Kim Sang Og

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56642
 • دانلود: 

  57914
چکیده: 

In this paper, we solve the QUADRATIC -functional equations 2f(x) + 2f(y) = f(x + y) + 􀀀 2f( (x 􀀀 y)); (0. 1) where is a xed non-Archimedean number with 􀀀 2 6= 3. Using the xed point method and the direct method, we prove the Hyers-Ulam stability of the functional equation (0. 1) in non-Archimedean Banach spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 56642

دانلود 57914 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZIAR SALAHI | FALLAHI SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110304
 • دانلود: 

  48285
چکیده: 

In this paper we consider a fractional optimization problem that minimizes the ratio of two QUADRATIC functions subject to a strictly convex QUADRATIC constraint. First using the extension of Charnes-Cooper transformation, an equivalent homogenized QUADRATIC reformulation of the problem is given. Then we show that under certain assumptions, it can be solved to global optimality using semidefinite optimization relaxation in polynomial time.

آمار یکساله:  

بازدید 110304

دانلود 48285 استناد 0 مرجع 2995
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

آسیب پذیری طبیعی آبخوان را می توان امکان رسیدن آلاینده به آب زیرزمینی و انتشار در آن پس از آلوده شدن سطح زمین تعریف کرد. این ویژگی، خصوصیتی نسبی، بدون بعد و غیر قابل اندازه گیری بوده و نه ففط به ویژگی های آبخوان بلکه به خصوصیات زمین شناسی و هیدرولوژی منطقه نیز بستگی دارد. در زمینه بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی روشهای مختلفی ابداع شده اند که در این میان، روش شاخص و بویژه DRASTIC به دلیل سهولت اجرا جزء پراستفاده ترین روشها هستند. در روش DRASTIC هر مشخصه ای را که به طور بالقوه بر احتمال آلودگی تاثیرگذار باشد در یک مقیاس طبقه بندی کرده و پس از اعمال ضرایب مشخصه ها، نمره ای جهت ارزیابی آسیب پذیری ارائه می کند. نکته قابل توجه در این روش سلیقه ای بودن رتبه بندی و وزن دهی مشخصه هاست و می تواند سبب کاهش کیفیت نتایج شود. برای بهبود و اصلاح مدل DRASTIC پیشنهادهای زیادی را محققان ارائه داده اند. اکثر این محققان حذف مشخصه های کم اهمیت و یا اضافه کردن مشخصه های موثر، اصلاح ضرایب مدل و رتبه بندی مشخصه ها را پیشنهاد کرده اند.این تحقیق به منظور برطرف کردن ایرادهای ذکر شده و انتخاب مدل مناسب برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان به بررسی و مقایسه سه روش ترکیبی رگرسیون لجستیک، DRASTIC اصلاح شده و AHP-DRASTIC پرداخته و پس از جمع آوری مشخصه های ورودی، آسیب پذیری بر اساس مدل های مذکور محاسبه شد. در پایان به منظور انتخاب مدل مناسب از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین غلظت نیترات و کلاس های آسیب پذیری استفاده شد. نتایج مبین دقت بالای روش AHP-DRASTIC نسبت به روشهای ترکیبی مطالعه شده در این تحقیق بود.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 234 استناد 1 مرجع 0
litScript