نتایج جستجو

3849

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

385

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MARJANISHVILI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  31474
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31474

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  38-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

گونه ای خاص از بیماریهای پریودنتال به نام Rapidly PROGRESSIVE Periodontitis (RPP) نامیده می شود. سن ابتلا به این بیماری قبل از 39 سالگی و سرعت تخریب استخوان و از بین رفتن چسبندگیها 4 تا 5 برابر سایر بیماریهای پریودنتال گزارش شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان حضور اکتینوباسیلوس اکتینومیست کومیتانس در ضایعات پیشرفته پریودنتال می باشد. در این مطالعه، باکتری موجود در فلور زیر لثه ای 15 نفر از مبتلایان به RPP جمعا از 60 ناحیه با استفاده از روش کشت بیهوازی و کاپنوفیل مورد بررسی قرار گرفتند. 13 بیمار ( 6/86%) از لحاظ وجود اکتینوباسیلوس Aa مثبت بودند و 2 بیمار (3/13%) پس از 2 بار نمونه گیری در کشت Aa قابل شناسایی نبودند. 29 ناحیه (3/48%) از لحاظ وجود Aa مثبت و 31 ناحیه (7/51%) منفی بود. در این بررسی در مجموع از 7/86% بیماران اکتینوباسیلوس جدا و کشت داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  128
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  21004
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 21004 استناد 128 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KNAUS C. | ZWICKER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3114-3125
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  22106
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22106

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHEBI I. | ASLANABADI N. | BOUSHEHRI B. | ZOBEYRI T. | GHAVAM F.

نشریه: 

TANAFFOS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (22)
 • صفحات: 

  73-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81664
 • دانلود: 

  43994
چکیده: 

The control and reduction of silica dust exposure in developed countries have resulted in a remarkable decrease in morbidity and mortality due to silicosis but exposure risks have remained high in other countries. Here, we present a fatal case of silicosis in a 27 year-old man with exposure duration of less than one year. This case indicated that intense exposure to silica dust can cause significant fibrotic disease after a short latency period.

آمار یکساله:  

بازدید 81664

دانلود 43994 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MILLER D.H. | LEARY S.M.

نشریه: 

LANCET NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  903-912
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  16103
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16103

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

زمینه و هدف: ویتیلیگو بیماری اکتسابی با علت ناشناخته و سیر پیش رونده بالینی است که خصوصیت های مختلفی دارد. این مطالعه با هدف مقایسه خصوصیت های بالینی نوع پیش رونده و غیر پیش رونده بیماری به اجرا در آمد.روش اجرا: این مطالعه توصیفی روی 816 بیمار مراجعه کننده به کلینیک های پوست در فاصله بهمن ماه سال 1383 تا مهر ماه سال 1385 در شهر کرمان صورت گرفت. برای هر بیمار پرسش نامه ای حاوی جنس، تاریخچه فامیلی، نوع بالینی، سن شروع، دوره بیماری، پدیده کوبنر، موی سفید و درگیری مخاطی تنظیم و اطلاعات مربوط در آن ثبت شد.یافته ها: نوع پیش رونده بیماری در 607 بیمار (74.39 درصد) و نوع غیر پیش رونده آن در 209 نفر (25.61 درصد) دیده شد. بین دو گروه فوق از نظر جنس، تاریخچه فامیلی، سن شروع، دوره بیماری و موی سفید اختلاف معنی دار آماری دیده نشد. در مبتلایان به نوع غیر سگمنتال بیماری، پدیده کوبنر مثبت بوده و درگیری مخاطی بیش تری وجود داشت.نتیجه گیری: برخی خصوصیت های بالینی شامل نوع بالینی، پدیده کوبنر و درگیری مخاطی می توانند در پیش بینی سیر و پروگنوز بیماری اهمیت داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 447 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHADVAR KAMRAN | ESLAMPOOR YASHAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81331
 • دانلود: 

  50964
کلیدواژه: 
چکیده: 

CABG is one of the most common cardiac surgeries all over the world. Similar to other surgeries, it may be associated with some undesirable complications including neurologic complications which might cause morbidity and mortality after surgery. We will describe a case of PROGRESSIVE Paraparesis after CABG Surgery and review its etiology, diagnosis and management.

آمار یکساله:  

بازدید 81331

دانلود 50964 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DESHINGKAR S.A. | BARPANDE S.R. | BHAVTHANKAR J.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  78-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  17437
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17437

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

VASUKI A. | VANATHI P.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  17282
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17282

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
litScript