نتایج جستجو

13428

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2639
 • دانلود: 

  477
چکیده: 

مقدمه: رسالت پرستاری حرفه ای، ارایه مراقبتی است که سلامت افراد جامعه و بهبودی بیماران را تضمین کند. تغییرات متعدد در نظام بهداشت و درمان و استانداردهای حرفه ای مستلزم آن است تا پرستاران، به عنوان افراد حرفه ای وارد عرصه خدمات بالینی شده و عوامل موثر بر ایفای نقش های حرفه ای آنان شناخته شود. این پژوهش با هدف تبیین دیدگاه پرستاران درباره عوامل تاثیرگذار بر ایفای نقش های حرفه ای انجام شده است.مواد و روش ها: در این پژوهش کیفی، تعداد 7 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های شهر تهران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شده و با استفاده از روش مقایسه ای مداوم و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور تایید پذیری داده ها، از روش مروردست نوشته ها با شرکت کنندگان و همکاران استفاده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که شش مولفه؛ ویژگی های فرهنگی - اعتقادی بیمار و خانواده او، امنیت شغلی پرستاران، مدیریت و رهبری، فاصله نظریه - عملکرد، عوامل انگیزشی محیط کار و اعتقادات فردی پرستاران به عنوان عوامل تاثیرگذار بر ایفای نقش های حرفه ای از دیدگاه پرستاران معرفی شدند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه پرستاران عواملی در ایفای نقش های حرفه ای موثرند که ممکن است باعث تسهیل ایفای نقش های حرفه ای گردند یا از انجام آن ممانعت بعمل آورند. پرستاران، مدیران پرستاری و مسوولان نظام بهداشت و درمان باید با نقش های حرفه ای پرستار کاملا آشنا بوده و با شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر ایفای نقش های حرفه ای پرستار و با استفاده از یک برنامه ریزی دقیق، مسیر را برای دستیابی به هدف اعتلای سلامت جامعه هموار نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 2639

دانلود 477 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  1223
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

مقدمه. گذر از نقش دانشجویی به نقش حرفه ای، به عنوان یک مرحله مهم در طول دوره شغلی پرستاران، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. عدم آمادگی دانش آموختگان پرستاری برای گذر به نقش حرفه ای خود و ورود به محیط بالین، موجب بروز واکنش های نامطلوبی در ابعاد جسمانی و روانی آنها شده و سبب می گردد آنان نتوانند خود را با محیط جدید مطابقت دهند. این مطالعه، برای درک تجارب دانش آموختگان پرستاری از آمادگی خود برای ورود به محیط کار، طراحی گردیده است.روش ها. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است که با مشارکت 9 نفر از پرستاران تازه کار صورت گرفته است. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و بدون ساختار بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از روش دیکلمن استفاده شده است.نتایج. یافته های این مطالعه در قالب چهار درون مایه ارایه گردیده است. این درون مایه ها عبارتند از: شایستگی حرفه ای، اعتماد به نفس، توقعات همکاران و واکنش های نامطلوب عاطفی.بحث. یافته های این پژوهش که تجارب عینی شرکت کنندگان در مطالعه می باشد، نشان داد که بسیاری از شرکت کنندگان در مطالعه، به نوعی عدم آمادگی برای ورود به محیط کار را تجربه کرده اند. بازنگری برنامه درسی رشته پرستاری و تدارک برنامه های آموزشی مناسب در حین تحصیل در دانشگاه، که بتواند دانش آموختگان پرستاری را با آمادگی بیشتر روانه محیط کار نماید، به عنوان راه کار مناسب پیشنهاد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1223

دانلود 304 استناد 11 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  230-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  576
چکیده: 

مقدمه: پایان نامه های پرستاری از مهم ترین منابع تولید علم برای عمل پرستاری است. توجه به نقش های پنج گانه ی پرستاری جهت توسعه ی حرفه ای این رشته امری ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان توجه به نقش های حرفه ای پرستاری در پایان نامه های کارشناسی ارشد و روند تغییرات آن طی سال های 1393-1381 است.روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال های 1393-1381 مورد بررسی قرار گرفت. عناوین پایان نامه ها از نظر نقش های پنج گانه پرستاری شامل؛ نقش های مراقبتی، آموزشی، ارتباطی، حمایتی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست وارسی پژوهشگرساخته روا و پایا بود که به کمک آن زمینه موضوعات پایان نامه ها در پنج محور تحقیقاتی فوق مشخص گردید.نتایج: 160 پایان نامه در فاصله زمانی مذکور نگارش شده بود. از میان عناوین مورد بررسی، 37.5% به نقش مراقبتی، 18.75% آموزشی، 1.8% ارتباطی، 6.25% حمایتی و 5.7% به نقش مدیریتی مرتبط بودند. 30% عناوین نیز به مواردی غیر از نقش های پنج گانه پرستاری پرداخته بودند. پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری در طول این سال ها بیش تر بر نقش مراقبتی متمرکز بوده است و نقش ارتباطی کم تر از دیگر نقش ها مورد توجه قرار گرفته است. توجه به نقش ارتباطی، مدیریتی و آموزشی به تدریج در طول بازه زمانی مذکور افزایش یافته است، اما تعداد عناوین متفرقه نیز به تدریج افزایش یافته است.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت پرداختن به نقش های پنج گانه پرستاری جهت کمک به توسعه حرفه ای این رشته، لازم است پایان نامه های پرستاری در سال های آینده با تمرکز بیش تر و مرتبط تر با این نقش ها هدایت گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 576 استناد 0 مرجع 12
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

REZAPOUR NASRABAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29599
 • دانلود: 

  14119
چکیده: 

Introduction: Undoubtedly create or strengthen the leadership skills in personnel to meet the future PROFESSIONAL needs and as one of the development and PROFESSIONAL excellence factors in complex organizations such as health care system. But create or strengthen the leadership skills in personnel need to understand the various aspects and factors affecting it.Aim: This study designed with content analysis approach to explain the main component of leadership skills in the nursing profession.Method: This study designed with qualitative approach and performed with conventional content analysis method.Participants in the study were successful nurses who were selected by purposive sampling and face to face semi-structured interview. In this study nineteen interviews were conducted and were analyzed after transcription. The semantic similarity was revised and subcategories were identified and then the related subcategories were put in a category in review revised.Results: Data analysis eventually led to the extraction of 400 primary codes, 19 subcategories, 4 categories and one theme. In this study the main categories include: self-direction, capacity building for others to patterning, effective management of duties and PROFESSIONAL responsibilities and PROFESSIONAL socialization efforts. That sterategic PROFESSIONAL insight was latent theme that derived from nurses’ lived experiences.Conclusion: In order to results designing proper policies and strategies to create and strengthen of these skills in nurses should be considered. In this way improve the quality of nursing services will be provided.

آمار یکساله:  

بازدید 29599

دانلود 14119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  277-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  4862
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4862

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  346-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  543
 • بازدید: 

  1800
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

مقدمه: مراقبت های پرستاری به عنوان یک جزء اساسی از خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارایه خدمات مطلوب پرستاری بستگی به ایفای نقش های مختلف دارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان ایفای نقش های حرفه ای پرستاران، جهت تعیین کیفیت خدمات پرستاری بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود و بر روی 154 نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. پرستاران با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه پژوهشگر ساخته ایفای نقش های آموزشی (14 سوال)، حمایتی (17 سوال)، حفاظتی (11 سوال)، هماهنگی (6 سوال) و مراقبتی (17 سوال) بود که به دو روش مشاهده و خوداظهاری تکمیل گردید. مدت زمان مشاهده هر پرستار، یک شیفت کامل صبح بود. مشاهده توسط دو مشاهده گر همزمان انجام شد و در انتها، فرم خوداظهاری توسط پرستار مورد مشاهده تکمیل گردید. میانگین نتایج مشاهده و خوداظهاری در هر نقش، نشان دهنده میزان ایفای آن نقش بود.یافته ها: از 154 نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر، 70.8% زن و بقیه مرد بودند. میانگین سنی واحدهای پژوهش 32.6 سال و میانگین سابقه کار 8.5 سال بود. میانگین نمرات ایفای نقش آموزشی 20.2±42، نقش حمایتی 19.2±47، نقش حفاظتی 20.1±63.2، نقش هماهنگی 21.4±58 و نقش مراقبتی 12.1±72.4 بود که از این میان در نقش آموزشی 9.7%، در نقش حمایتی 12.3%، در نقش حفاظتی، 33.8%، در نقش هماهنگی 27.4% و در نقش مراقبتی 43.5% پرستاران وظایف خود را در سطح مطلوب انجام می دادند. در نهایت، بین متغیرهای سن (p=0.004 و r=0.344) و سابقه کار پرستاران (p=001 و (r=303 با میزان ایفای نقش های حرفه ای همبستگی مستقیم معنادار وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، میزان ایفای نقش های حرفه ای پرستاران، به ویژه در زمینه نقش آموزشی قابل قبول نبود. لازم است، مدیران پرستاری با برنامه ریزی های مناسب و ایجاد بسترهای لازم آموزشی و انگیزشی در توسعه نقش های حرفه ای پرستاران و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات پرستاری تلاش نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1800

دانلود 432 استناد 543 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

زمینه و هدف: نحوه پوشش و ظاهر دندانپزشک بر رابطه او با بیماران مؤثر است. همچنین همگام سازی قوانین پوشش حرفه ای در رشته دندانپزشکی با عرف و فرهنگ اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای که هم مطابق خواست بیماران باشد و هم به اصول کنترل عفونت توجه گردد، اهمیت زیادی دارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی پوشش حرفه ای دندانپزشکان از دیدگاه مراجعین به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. روش برسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 103 بیمار (54 زن و 49 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند (با در نظر گرفتن 05/0=α و انحراف معیار نمره حاصل از پرسشنامه برابر 5/4). پرسشنامه تحقیق شامل عکس های رنگی از یک دندانپزشک مرد و یک دندانپزشک زن در پوشش های مختلف بود. از بیماران درخواست گردید بر اساس این تصاویر، پاکیزه ترین، قابل اعتمادترین، توانمندترین و باتجربه ترین دندانپزشک را انتخاب کنند. فراوانی و درصد پاسخ های شرکت کنندگان به سؤالات پرسشنامه به صورت توصیفی گزارش گردید. یافته ها: در تحقیق حاضر 100‍ % بیماران مایل بودند دندانپزشک به هنگام درمان آن ها از روپوش سفید استفاده کند. درباره دندانپزشکان آقا، اکثر بیماران (6/%45) مدل موی ساده را ترجیح دادند. درباره خانم های دندانپزشک، اکثراً (9/35‍ %) مقنعه را به عنوان حجاب برتر فرض کرده و اکثر آن ها (4/54‍ %) آرایش ملایم را ترجیح دادند. نتیجه گیری: همگی بیماران تمایل داشتند دندانپزشکان از روپوش سفید به هنگام درمان آن ها استفاده کنند و نیز اکثراً اعتقاد داشتند استفاده از پوشش رسمی حرفه ای توسط دندانپزشکان باعث می شود آنان پاکیزه تر، قابل اعتمادتر، توانمندتر و باتجربه تر به نظر برسند.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 245 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  397-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از از پژوهش های پیمایشی محسوب می شود. هدف اصلی آن بررسی رابطه شبکه ای حرفه ای اعضای هیات علمی و توسعه حرفه ای آن ها بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکیل می دهند(295N=) که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 120 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب پایایی ترکیبی و روایی آن به کمک روایی سازه و صوری مورد تایید قرار گرفت. روش های غالب مورد استفاده مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بود. نتیجه اصلی پژوهش نشان داد که دستاوردهای حاصل از فعالیت های شبکه اعضای هیات علمی بر توسعه حرفه ای آن ها تاثیر معنی داری دارد و هم چنین دستاوردهای حاصل از فعالیت های شبکه بر یادگیری حرفه ای تاثیر داشته و یادگیری حرفه ای نیز بر توسعه حرفه ای تاثیر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  57-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 394 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  26-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1718
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

مقدمه: جامعه نگری یک شاخص مهم در بررسی عملکرد نظام های سلامت است و اجرای آن در حیطه داروسازی، وابسته به تعریف جایگاه مشخص حرفه در نظام سلامت است. تقویت ارتباطات حرفه ای و اجرای اصول داروسازی جامعه نگر، منجر به افزایش کیفیت ارایه خدمات در نظام سلامت خواهد شد. تحقیق حاضر، تهیه، طراحی و اجرا گردید تا بتوان از نتایج آن، در جهت اجرای این اصول استفاده کرد.روش کار: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی، 480 نفر از پزشکان و داروسازان شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه خود ایفای نگرش سنج 5 رتبه ای لیکرت بود، که برای افزایش روایی و پایایی آن، مراحل پیش مقدماتی و سپس مرحله پایلوت اجرا شد. روایی و پایایی در پرسشنامه پایلوت محاسبه گردید. از ضریب آلفای کرنباخ برای تعیین پایایی استفاده شد. آلفای کرنباخ پس از اصلاح پرسشنامه به 0.8 رسید. ورود و آنالیز اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 10 صورت گرفت و از آزمون های تی استیودنت، مجذور کای و آنالیز واریانس جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. در تعیین پایایی پرسشنامه، از محاسبات آنالیز عاملی استفاده و مقدار ویژه حساب شد. در نهایت، پرسشنامه اصلی، در قالب 35 گزاره استاندارد با روایی و پایایی مشخص و قابل قبول تهیه شد.نتایج: برای افزایش پایایی پس از حذف 13 گزاره )از مرحله پیش مقدماتی با 48 گزاره به مرحله نهایی با 35 گزاره( آلفای کورنباخ به 0.8 رسید. اختلاف میان پزشکان و داروسازان در خصوص "اصول آموزش پزشکی و داروسازی" و نیز، مفهوم "داروسازی جامعه نگر" معنی دار بود. براساس آنالیز عاملی، اکثر پزشکان و داروسازان با بازنگری نقش داروسازان و رسیدن به جایگاه بهینه داروسازی موافق بودند.بحث: واگذاری مسوولیت های مرتبط با حرفه داروسازی به داروسازان و ارایه مراقبت های دارویی و خدمات داروسازی جامعه نگر توسط آن ها، مورد توافق اکثر پزشکان و داروسازان بود. همچنین، ارایه آموزشهای مناسب و ویژه به دانشجویان دو رشته پزشکی و داروسازی و اصلاح سرفصل های درسی دانشکده های داروسازی، می تواند به بهبود این روند، کمک شایانی بنماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1718

دانلود 365 استناد 1 مرجع 0
litScript