نتایج جستجو

7923

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

793

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL DE PEDIATRIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  3046
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3046

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

Faraji Marzie | Ebrahimipour Mona | Jalilevand Nahid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23415
 • دانلود: 

  10668
چکیده: 

Background: PRETERM children are at risk of deficits in language, including grammatical skills. The main purpose of this survey was to investigate whether Persian-speaking children born PRETERM differ in their morphosyntax ability compared to full-term children. Methods: Morphosyntactic performance was assessed in 86 Persian-speaking children (43 healthy PRETERM and 43 full-term children) aged 4 and 5 years using the Persian Developing Sentence Scoring (PDSS). Participants were matched for age, gender, and gestational age. Results: The healthy PRETERM children who participated in this study were significantly outperformed by the full-term children in the morphosyntactic evaluation (p<0. 05). Furthermore, their grammatical skills, based on PDSS, were not as developed as 4 to 5-year-old full-term children. Gender, in general, and gestational age had no effect on the PDSS scores of PRETERM children (p>0. 05). Conclusion: PRETERM children, regardless of gestational age, are at risk of morphosyntax impairments, which may not be recovered during the normal development. Therefore, grammatical evaluation and treatment seem to be necessary for these children.

آمار یکساله:  

بازدید 23415

دانلود 10668 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMADIAN F. | DEHGHANI FIROUZABADI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  38-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144935
 • دانلود: 

  30856
چکیده: 

Introduction: Anemia has effects on pregnancy outcome. Effect of maternal anemia on PRETERM labor poorly defined, and the association between anemia and PRETERM labor remain unclear. We have sought to determine whether maternal anemia during gestation is associated with PRETERM BIRTH or PPROM or not.Materials and Methods: All singleton live BIRTHs delivered at 28-42 weeks with at least one hemoglobin measure during pregnancy were included (n=40), risk of PRETERM BIRTH (<37 weeks) was examined by clinical subtypes, PRETERM premature rupture of membranes (PROM), spontaneous PRETERM labour and hemoglobin changes during 3 trimesters were assessed.Results: PRETERM BIRTH rates were 6.1% for anemic and 5% for non-anemic women (p<0.05). Hemoglobin values of 7 g/dl in the first trimester, compared with 11 g/dl, were associated with increased risk for PRETERM PROM. Low haemoglobin in the third trimester was associated with reduced risk of spontaneous PRETERM labour.Conclusion: Anemia in early pregnancy was associated with increased risk for PPROM, but anemia in late pregnancy was associated with reduced risk for spontaneous PRETERM labour.

آمار یکساله:  

بازدید 144935

دانلود 30856 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  793-799
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

زمینه و هدف: عوارض ناشی از زایمان زودرس شایع ترین علت مرگ و میر گروه نوزادان را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش شناخت عوامل خطرساز مادری موثر در تولد نوزادان نارس می باشد.مواد و روش کار: این پژوهش مورد- شاهدی در سال 1389 در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهرستان قوچان انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 120 نوزاد متولد شده نارس و 120 نوزاد متولد شده ترم بود که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده و به همراه مادرانشان بررسی شدند. اطلاعات مربوط به نوزادان و مادران آن ها به روش مصاحبه فردی جمع آوری گردید. داده های مطالعه در نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و فیشر و تی مستقل با حدود اطمینان 95٪ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان می دهد فراوانی مهمترین علل موثر در تولد نوزاد نارس مربوط به چند قلویی (25%)، پارگی زودرس کیسه آب (8.3%)، پره اکلامپسی (8.3%) و بیماری های کلیوی (6.7%) بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به منظور دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر نوزادان تلاش بیشتر در زمینه ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات و آگاهی های مادران در مورد عوامل خطر در تولد نوزاد نارس و تاکید بر اهمیت مراقبت های قبل و حین بارداری می تواند نقش مهمی در کاهش بروز نارسی در نوزادان و مرگ و میر آن ها داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLEIMANI FARIN | ZAHERI FARZANEH | ABDI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1232
 • بازدید: 

  91672
 • دانلود: 

  54267
چکیده: 

Context: All over the the world, PRETERM BIRTH is a major cause of death and important neurodevelopmental disorders. Approximately 9.6% (12.9 million) BIRTHs worldwide are PRETERM.Evidence Acquisition: In this review, databases such as PubMed, EMBASE, ISI, Scopus, Google Scholar and Iranian databases including Iranmedex, and SID were researched to review relevant literature. A comprehensive search was performed using combinations of various keywords.Results: Cerebral palsy especially spastic diplegia, intellectual disability, visual (retinopathy of prematurity) and hearing impairments are the main neurodevelopmental disorders associated with prematurity.Conclusions: The increased survival of PRETERM infants was not associated with lower complications. There is now increasing evidence of sustained adverse outcomes into school age and adolescence, for PRETERM infants.

آمار یکساله:  

بازدید 91672

دانلود 54267 استناد 1232 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  650-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106540
 • دانلود: 

  52415
چکیده: 

chological factors to increase maternal corticotrophin-releasing factor to play an important role in PRETERM delivery.This study was conducted to determine the effect of prenatal anxiety on spontaneous PRETERM delivery and low BIRTH weight (LBW) in Babol, Northern Iran.Methods: 682 women with singleton pregnancies who were consecutively recruited between 20 and 28 weeks of gestation in Babol Health Care centers for prenatal care were enrolled. Women who had history of psychological and chronic diseases, pregnancy complications and taking medicine were excluded from the study. The gestational age was based on last menstrual period or ultrasound examination in first half of pregnancy. Anxiety was assessed using self-administered questionnaires: the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. The women were considered as case group with anxiety score ³45.Results: The mean Spielberger state and trait anxiety in women with PRETERM delivery were respectively 42.7±10.8 and 52.9±3.9, but the mean Spielberger state and trait anxiety in women with term delivery were respectively 37.81±5.71 and 50.68±5.20. A significant association was found between scores for both Spielberger state anxiety and trait anxiety ³45 and PRETERM and LBW. A high score state anxiety (³45) was significantly associated with an increase in PRETERM delivery.Conclusion: Screening for mental and psychological disorders among women in regular prenatal care is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 106540

دانلود 52415 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  419
 • بازدید: 

  9340
 • دانلود: 

  21379
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9340

دانلود 21379 استناد 419 مرجع 0
نویسندگان: 

OKUN M.L. | SCHETTER C.D. | GLYNN L.M.

نشریه: 

SLEEP

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1493-1498
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  15704
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15704

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHERMAN L.

نشریه: 

TEMAS PSYCOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  22947
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22947

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

SIMCOX R. | SHENNAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  831-842
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  18358
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18358

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
litScript