نتایج جستجو

59

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  311-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سولفونامیدها دسته ای از ترکیبات دارویی شامل گروه – SO2NH– می باشند که طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیکی را از خود نشان می دهند. سولفااستامید یک N– آسیل سولفونامید است که دارای اثرات آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده است. از آنجا که خاصیت اسیدی-بازی-NH سولفونامیدی این ترکیب در خواص بیولوژیکی آن نقش دارد، محاسبه خاصیت اسیدی-بازی آن اهمیت ویژه ای در پیش بینی و توجیه خواص دارویی این ترکیب و مشتقات آن دارد. در این پژوهش، ابتدا سنتز سولفااستامید از یک روش جدید چندمرحله ای در حضور کاتالیست ناهمگن نانوروی اکسید و کاتالیست همگن بازی منیزیم هیدروکسید انجام شده که بازده مرحله ای و کلی سنتز از روش های قبلی زیادتر و واکنش آن در زمان کمتری انجام شده است. استفاده از کاتالیست ناهمگن و قابل بازیافت نانوروی اکسید و منیزیم هیدروکسید در شرایط بدون حلال، گام جدیدی در راه سنتز بهتر این ترکیب است. سپس خاصیت اسیدی-بازی سولفااستامید و مشتقات آن با روش های از اساس سطح بالا مطالعه شده است. توافق داده های محاسبه شده با مقادیر تجربی تاییدی بر مناسب بودن روش های نظری استفاده شده برای انجام محاسبات و پیش بینی خواص دارویی این ترکیبات است.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TZAVARA E.T. | VALJENT E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1038-1046
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  21162
 • دانلود: 

  19499
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21162

دانلود 19499 استناد 409 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  8836
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8836

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VELOSO R.V. | LATORRACA M.Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  778-784
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  15158
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15158

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

DUFFY S.N. | CRADDOCK K.J. | ABEL T.

نشریه: 

LEARNING AND MEMORY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  30837
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30837

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TRANSLATIONAL PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  6946
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6946

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROOZENDAAL B. | QUIRARTE G.L. | MCGAUGH J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  553-560
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  23038
 • دانلود: 

  31495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23038

دانلود 31495 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

NAMAZIAN M. | HALVANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112288
 • دانلود: 

  159753
چکیده: 

The acidity constants of some carboxylic acids in aqueous solution have been calculated. The calculations were carried out using Moller-Plesset (MP) perturbation theory. The Polarizable Continuum Model (PCM) is used to describe the solvent. This model furnishes PKA values that agree more closely with experimental data than those obtained at the level of Hartree-Fock (HF) and Density Functional Theory (DFT-B3LYP). The root-mean-square of errors of the calculated PKA values are less than 1.0 for the studied acids. The molecules analyzed consist of acids with PKA values in the range of 1.30 to 5.05, and have been partitioned into three classes. Class I includes acids with PKA values higher than 4.00. Class II includes strong acids with PKA values between 3.00 to 4.00. Class III includes very strong acids with PKA values less than 3.00. The calculated PKA values for the acids in Class I and Class II agree more closely with experimental values. The root-mean-square of errors for the Class I and Class II compounds are 0.70 and 0.78 PKA units, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 112288

دانلود 159753 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  44-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

زمینه و هدف: تمرینات هوازی اثرات مفیدی بر عملکرد و آنزیم های کبد دارد و باعث بهبود متابولیسم و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن می شود. به همین علت هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه روش تمرینی تمرینات اینتروال با شدت بالا، تمرینات پر شدت و تمرینات با شدت متوسط بر بیان ژن PKA در بافت کبد رت های نرجوان نژاد ویستار بود. روش کار: در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 8 هفته ای با میانگین وزنی 33±, 237 گرم به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، تمرین هوازی با شدت متوسط (MIT)، تمرین هوازی شدید (HIT)، تمرین هوازی تناوبی شدید (HIIT) تقسیم شدند. برنامه های تمرینی در گروه های تجربی به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه برداری از بافت کبد انجام گرفت. بیان ژن PKA در بافت کبد با روش PCr تعیین شد. یافته ها: بیان PKA در هر یک از گروه های ورزشی مورد مطالعه در مقایسه با گروه کنترل، به طور معنی داری افزایش یافت (001/0=p). در مقایسه سه مدل تمرین مشخص گردید که بیان PKA در گروه MIT نسبت به سایر گروه های تمرینی افزایش معنی داری داشته است (001/0=p). نتیجه گیری: هر سه شیوه تمرینی توانست با بهبود بیان ژن های مورد مطالعه، تغییرات مطلوبی در کاهش پیامدهای ناشی از آسیب بافت کبد ایجاد نماید. با این حال به نظر می رسد که تمرینات MIT تاثیرات مطلوب تری داشته است، هرچند در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  452
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  83-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  20535
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20535

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
litScript