نتایج جستجو

14283

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1429

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  555-564
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

فسفر، پتاسیم و آهن در زمره عناصر غذائی ضروری گیاهان هستند که نقش مهمی در رشد و توسعه گیاهان ایفا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی کارائی هفت سویه از باکتری ها در آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر از کانی های نامحلول در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیمارها شامل هفت سویه از باکتری ها و شاهد (بدون تلقیح با سویه باکتری ها) بودند. باکتری های مورد آزمایش شامل پنج سویه (JK3، JK4، JK5، JK6، JK7) Bacillus megaterium و دو سویه Lysinibacillus fusiformis Arthrobacter sp sp (JK1 و JK2) بودند. محیط کشت الکساندروو حاوی کانی بیوتیت و محیط کشت پیکووسکیا حاوی تری کلسیم فسفات در غلظت های به ترتیب 0.2 و 0.5 درصد برای بررسی توانائی آزاد سازی عناصر توسط سویه ها مورد استفاده قرار گرفتند.PH نهائی و آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر در محیط های کشت مورد بررسی قرار گرفتند.PH نهائی و مقدار فسفر محلول در محیط های کشت پیکووسکیا رابطه معکوس با هم داشته، در حالی که بعد از پنج روز انکوباسیون تفاوت معنی داری در کاهش pH محیط کشت مایع حاوی بیوتیت مشاهده نشد. توانائی باکتری های مورد آزمایش در آزادسازی فسفر بیشتر از پتاسیم و آهن بود. در مقایسه با تیمار بدون باکتری، همه سویه های مورد آزمایش از هر دو محیط کشت به طور معنی داری پتاسیم، آهن و فسفر آزاد کرده بودند (p<0.01). بیشترین مقدار پتاسیم آزاد شده مربوط به سویه JK7 (3.1 میلی گرم در گرم) بود اما تفاوت معنی داری با سویه های JK6 و JK3 نداشت. همچنین سویه JK7 دارای بیشترین مقدار آهن (0.29 میلی گرم در گرم) آزاد شده از محیط کشت اصلاح شده الکساندروو حاوی بیوتیت داشت و با بقیه سویه ها تفاوت معنی داری داشتند. سویه JK7 دارای بیشترین مقدار فسفر (61.26 میلی گرم در گرم) آزاد شده از محیط کشت پیکووسکیا حاوی تری کلسیم فسفات بود و با بقیه سویه ها دارای تفاوت معنی دار بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بین سویه های مورد آزمایش، سویه JK7 کارآمدترین باکتری در آزادسازی پتاسیم، آهن و فسفر در شرایط آزمایشگاهی می باشد هر چند که بقیه سویه ها نیز در آزادسازی این سه عنصر موثر واقع شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1231-1242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

کمبود عناصر غذایی پرمصرف از جمله فسفر و پتاسیم به دلیل نقش های مهم و حیاتی این عناصر بسیار مورد توجه می باشد. اگرچه مقدار کل فسفر و پتاسیم در خاک زیاد می باشد ولی ایجاد شکل های نامحلول فسفر و همچنین تثبیت شدن پتاسیم در سیلیکات ها، منجر به کمبود این عناصر ضروری شده است. استفاده از میکروارگانیسم های دارای توان انحلال شکل های فسفات نا محلول و پتاسیم تثبیت شده در سیلیکات ها می تواند در رفع کمبود این عناصر برای گیاه موثر باشند. در پژوهش اخیر، 7 گونه قارچ تریکودرما انتخاب و تاثیر آن ها بر آزادسازی فسفر و پتاسیم در سه محیط کشت پیکوفسکایا، پیکوفسکایای تغییر یافته و الکساندروف مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در محیط کشت مایع پیکوفسکایا میزان آزادسازی فسفر از منبع فسفر معدنی نامحلول (تری کلسیم فسفات) توسط تریکودرما، هم سو با کاهش pH بود. گونه های Trichoderma koningii، T. harzianum، T. citrinovirideو T. viridescens بیش ترین توان انحلال فسفات را داشتند و فسفر محلول را به ترتیب به میزان 244، 205، 191 و 190 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. دو محیط کشت الکساندروف و پیکوفسکایای تغییر یافته علاوه بر فسفات معدنی نامحلول، دارای پتاسیم از منبع بیوتیت نیز بودند. مشاهده شد که میزان آزادسازی فسفر در این دو محیط نسبت به محیط کشت پیکوفسکایا که دارای پتاسیم قابل دسترس می-باشد، کمتر است. T. koningii در محیط الکساندروف و T. harzianumدر محیط پیکوفسکایای تغییر یافته نیز بیشترین توان آزادسازی پتاسیم از بیوتیت را داشتند. این گونه ها پتاسیم محلول را به میزان 123 و 20 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. به طور کلی نتایج نشان داد که گونه های قارچ تریکودرما دارای توانایی انحلال فسفات از تری کلسیم فسفات و آزادسازی پتاسیم از بیوتیت در شرایط درون شیشه ای می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دلیرژ نوروز | اسدی بهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  51-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  545
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

سابقه و هدف: برای تولید سلول های دندریتیک از مونوسیت های خون محیطی انسان آزمایشگاه های مختلف عوامل بلوغ متفاوتی را به کار می برند. ما در این مطالعه تاثیر افزودن Poly (I-C) به عوامل بلوغ متداول یعنی MCM و TNF-a را در القاء پاسخ لنفوسیت های T مورد بررسی قرار دادیم.مواد و روش ها: مونوسیت های خون محیطی که پس از دو ساعت انکوباسیون در دمای 37oCبه فلاسک کشت چسبیده بودند به مدت چهار روز در حضورGM-CSF و IL-4 کشت داده شده، در روز چهارم آنتی ژن توموری آلوژن و در روز پنجم عامل بلوغ شامل MCM و TNF- a  به یک گروه و MCM،TNF-a و Poly (I-C) به گروه دیگر اضافه شد. مورفولوژی سلول های دندریتیک تولید شده با میکروسکوپ اینورت و فنوتیپ آنها با استفاده از آنتیبادی های ضد CD14،CD83  و  HLA-DR مورد ارزیابی قرار گرفت. عملکرد آنها نیز از طریق سنجش قدرت فاگوسیتوز، القاء MLR و تولید سیتوکین توسط سلول های دندریتیک و لنفوسیت های T تحریک شده با آنها صورت گرفت.یافته ها: بررسی نشان می دهد که در حضور MCM و TNF-a با و یا بدون Poly (I-C) سلول های دندریتیک با مورفولوژی یکسان تولید می شود. افزودن Poly (I-C) به عوامل بلوغ باعث کاهش بیان CD14 و افزایش بیان CD83 و HLA-DR می گردد. میزان MLR به مقدار اندکی افزایش یافته، درصد سلول های فاگوسیت کننده کاهش و در عوض MFI آنها افزایش می یابد. از طرف دیگر افزودن Poly (I-C) باعث کاهش نسبت IL-12: IL-10 در مایع رویی سلول های دندریتیک و نسبت IFN- g: IL-4در مایع رویی سلول های T تحریک شده با همان سلول های دندریتیک میگردد.استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد افزودن Poly(I-C) به MCM و TNF-a باعث بلوغ بیشتر سلول های دندریتیک و هدایت لنفوسیت های تحریک شده با این سلول ها به طرف TH2 می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 459 استناد 545 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1329
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

مقدمه: تریکومونیازیس یکی از شایعترین بیماریهای مقاربتی در سراسر جهان است که توسط انگل تریکوموناس واژینالیس بوجود می آید. با توجه به افزایش شیوع آن و گزارشات روز افزون موارد مقاومت به مترونیدازول، نیاز به یافتن دارویی مناسب و حتی المقدور گیاهی ضروری به نظر میرسد. اسطوخودوس یکی از گیاهان دارویی است که اثرات درمانی ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد انگلی آن به اثبات رسیده است.مواد و روش ها: تهیه اسانس به روش تقطیر(Hydrodistilation)  انجام شد و پس از کشت انگل تریکوموناس واژینالیس با استفاده از محیط کشت Trichomona Modified CPLM MEDIUM Base، انگل در لوله های ده تایی حاوی محیط کشت فوق الذکر، مترونیدازول، دی متیل سولفوکساید (DMSO)، اسانس های 0.1، 0.01، 0.001، گیاه اسطوخودوس در DMSO قرار داده شد و میزان اثرگذاری آنها در زمان های صفر (آغاز مجاورت) و به فواصل 15 دقیقه ای، تا 2 ساعت و سپس در ساعات (3، 4، 5، 6، 12، 24، 48، 72 ) به صورت کاملا ناآگاهانه از نظر زنده ماندن و تحرک بررسی شدند.یـــافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشـــان داد که انگل ها تا 48 ســـاعت در محیــط کشـــت Trichomonas Modified CPLM MEDIUM Base  زنده باقی ماندند و در مجاورت داروی مترونیدازول دو ساعت بعد و در محیط DMSO بعد از 5 ساعت از بین رفتند. غلظت 0.1 درصد اسانس اسطو خودوس در مدت 90 دقیقه تمامی انگلهای زنده را از بین برد، در صورتی که این زمان برای غلظت 1%، 120 دقیقه و برای غلظت 0.001، شش ساعت به طول انجامید.بحث و نتیجه گیری: با لحاظ نمودن این نکته که اسانس اسطوخودوس اثر قابل ملاحظه ای روی تریکوموناس واژینالیس دارد، نویسندگان بر استفاده گیاه به صورت In vivo بر روی انگل در مطالعات بعدی تاکید دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1329

دانلود 349 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

سابقه و هدف: نزدیک 98 درصد پتاسیم خاک به ریخت کانی هایی است که برای گیاهان فراهم نمی باشد. از سوی دیگر، کاربرد پیوسته ی کودهای شیمیایی دارای پیامدهای ناخواسته برای زیستگاه های گوناگون است. ریزجانداران اسیدزا می توانند سیلیکات های کانی دارای پتاسیم را دگرگون کرده و پتاسیم فراهم برای گیاهان رها کنند. این پژوهش با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های گشاینده ی پتاسیم، فسفر و آهن از خاک پیرامون ریشه های سیب زمینی از کانی های آن ها (سیلیکات های پتاسیم، تری کلسیم فسفات و هماتیت) با هدف ساخت کود زیستی از باکتری های افزاینده رشد گیاه انجام شد. مواد وروش ها: باکتری های گشاینده ی پتاسیم از خاک پیرامون ریشه های سیب زمینی جداسازی شدند. جدایه ها برای بررسی توان رها سازی پتاسیم از سه کانی بیوتیت، موسکویت و فلدسپات پتاسیم به گونه کیفی با کشت نقطه ای و بر پایه پیدایش هاله روشن، و یا دگرش رنگ کشتگاه الکساندروف، گزینش شدند. سپس برای برآورد توان کمی جدایه ها در رها سازی پتاسیم، آن ها در کشتگاه آبکی الکساندروف کشت شد. برای بررسی توان گشایش کانی تری کلسیم فسفات جدایه ها همانند بالا ولی از کشتگاه پیکوفسکیا بهره گیری شد. برای ارزیابی توان گشایش آهن نیز از کشتگاه پیکوفسکیای بهبود یافته با کانی هماتیت بهره گیری شد. این پژوهش برای رهاسازی پتاسیم به گونه آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی انجام شد که در آن گونه کانی بکار رفته در سه سطح (موسکویت، بیوتیت و فلدسپات پتاسیم) فاکتور نخست و 30 جدایه باکتری فاکتور دوم بود. برای رهاسازی فسفر و آهن طرح کاملا تصادفی بود و تنها توان 30 جدایه با کاربرد یک کانی(تری کلسیم فسفات یا هماتیت) آزمون شد. آنالیزهای آماری با نرم افزار SAS انجام شد. جدایه ها، با بهره گیری از روش های ریخت شناسی، آزمون بیوشیمیایی و مولکولی بررسی و شناسایی شدند. سپس 10 جدایه برتر شناسایی شده و آزمون های توان، افزایندگی رشد گیاه در آنها آزمون شد. یافته ها: از 30 جدایه با توان رهاسازی پتاسیم، فسفر و آهن، 10 جدایه ی برتر جداسازی و شناسایی گردیدند. بررسی های فلیم فتومتری نشان داد که پتاسیم رها شده با جدایه ها در کشتگاه دارای بیوتیت میان 18/647 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت شاهد تا 16/5416 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت جدایه 10 و در کشتگاه دارای موسکویت دار میان68/148میلی گرم بر کیلوگرم در جدایه شماره 21 تا 36/2026 میلی گرم بر کیلوگرم در جدایه شماره 10 و در کشتگاه دارای فلدسپات پتاسیم میان 76/132 در کشت جدایه 7 تا 88/534 میلی گرم بر کیلو گرم در کشت جدایه 19 بود. اندازه فسفر گشوده شده از کانی تری کلسیم فسفات میان 85/3582 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت شاهد تا 42/37011 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت جدایه 25 بود. اندازه آهن گشوده شده از کانی هماتیت میان 830 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت جدایه 33 تا 66/2661 میلی گرم بر کیلوگرم در کشت جدایه 4 بود. رهاسازی پتاسیم در این پژوهش از کانی بیوتیت بیشترین اندازه و از کانی فلدسپات پتاسیم کمترین اندازه را داشت. بررسی pH کشتگاه نشان داد که همبستگی بالایی میان اسیدزایی باکتری و توان آنها در گشایش کانی ها است. نتیجه گیری: 10 جدایه ی برتر از باکتری های گشاینده ی پتاسیم، فسفر و آهن از خاک پیرامون ریشه های سیب زمینی جداسازی و شناسایی شدند و از میان آن ها باکتری های شماره 2 و 10 که با نام های Acinetobacter pittii و Pseudomonas frederiksbergensis شناسایی شدند. این جدایه ها افزون بر توان بالای گشایندگی پتاسیم، فسفر و آهن در دیگر ویژگی های باکتری های PGPR مانند: ساخت اکسین، سایدروفور، مهار قارچ های بیماریزای سیب زمینی نیز توانا بودند. بهره گیری از این باکتری های جداشده در ساخت کودهای زیستی برای افزایش زیست فراهمی پتاسیم، فسفر و آهن برای گیاه و بهبود رشد و بازدهی گیاهان کشاورزی به ویژه سیب زمینی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با استفاده از محیط کشت (Olive MEDIUM initial) اثر غلظت های 0.5، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر زآتین در القای شاخساره در قلمه های تک گروهی زیتون رقم دزفولی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در غلظت 2 میلی گرم در لیتر این سیتوکینین بیشترین تعداد برگ و جوانه در این رقم می تواند القا شود. در این محیط کشت در اکثر غلظت های یاد شده یک پینه فشرده در انتهای قلمه در مجاروت محیط کشت تشکیل می گردید که با انتقال این پینه به محیط کشت با 2 میلی گرم در لیتر زآتین امکان القای جوانه شاخه میسر می شد. البته استفاده از غلظت های 5، 1، 2 میلی گرم در لیتر بنزین آمینوپورتن در همان محیط کشت القا شاخساره در این رقم را در پی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 119 استناد 1 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

DORON G.

نشریه: 

ARCHITECTURAL DESIGN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  11256
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11256

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  389
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIYYATI MARYAM | DODANGEH SAMIRA

نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46777
 • دانلود: 

  17195
چکیده: 

Background: Acanthamoeba-related disease have a poor prognosis according to many previous studies. Thus researches regarding biochemical and molecular aspects of this organism are a high priority. To this end achieving high amount of amoebae in culture is the first step for such studies. The main aim of the present research was to address the usage of TYI-S-33 (Tripticase, Yeast extract, iron-serum) MEDIUM as an enrichment component for achieving high and fast growth of trophozoites in agar culture MEDIUM within 24 hours.Materials and Methods: Overall, 10 Acanthamoeba strains were cultured, cloned and genotyped and the cultures were then enriched with addition of TYI-S-33 MEDIUM. Amoebae growth was then monitored daily. Ten plates also were used without addition of TYI-S-33 MEDIUM.Results: The result of the present research revealed that addition of TYI-S-33 MEDIUM is a promising approach for obtaining 100% trophozoites within 24 hours of culture.Conclusion: To the best of our knowledge this is the first report of successful achieving high amount of trophozoites within short time that able researchers to arrange molecular and biochemical assays.

آمار یکساله:  

بازدید 46777

دانلود 17195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  740
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

یکی از عوامل موثر در شکل گیری ساختارهای محیط میان ستاره ای، ناپایداری گرمایی است. محیط میان ستاره ای را می توان به کمک معادلات هیدرودینامیک و معادله انرژی توصیف کرد. در معادله انرژی دو کمیت اساسی: یعنی تابع سردشوندگی و تابع رسانش گرمایی ظاهر می شوند. ما در این تحقیق، ضمن انتخاب مناسب این کمیتها برای توصیف محیط میان ستاره ای، ناپایداری گرمایی را در حالتهای مختلف بررسی می کنیم. ابتدا جوابهای حالت مانای دستگاه را مطالعه می کنیم. در این بررسی برای توصیف رفتار گرمایی دستگاه، جوابهای تحلیلی به دست می آوریم. این جوابها در حالت یک بعدی - از نظر هندسی - سه ساختار مختلف را نشان می دهند: محیطی گرم در احاطه محیط سرد، محیطی سرد در احاطه محیطی گرم، و ساختاری تناوبی از محیطهای گرم و سرد. در حالت دو بعدی نیز رفتار گرمایی دستگاه را به طور کیفی توصیف می کنیم. سپس در حالت یک بعدی وقتی رسانش گرمایی ناچیز است، با در نظر گرفتن عوامل گرمایش و سرمایش وابسته به زمان یا مکان، رفتار گرمایی دستگاه را به کمک جوابهای تحلیلی توصیف می کنیم. در چنین شرایطی جوابها به وضوح رقیق شدگی یا غلیظ شدگی انفجاری را نشان می دهند. اگر رسانش گرمایی را در نظر بگیریم، معادلات حاکم بر دستگاه - در حالت یک بعدی - رده مهمی از جوابها را توصیف می کنند که به آنها امواج گرمایی می گوییم. نشان می دهیم که تحت شرایطی خاص، در حالت یک بعدی، هر نوع اختلال اولیه گرمایی در نهایت به موج رونده گرمایی تبدیل می شود که محدوده سرعت آن را به کمک تابع سرد شوندگی می توان محاسبه کرد. همچنین می بینیم که برای برخی شکلهای تابع سردشوندگی، معادله نهایی حاکم بر دستگاه به معادلات مشهوری تبدیل می شود که دارای جوابهای سالیتونی است. وقتی سرعت امواج گرمایی کم است، جوابهای تحلیلی تقریبی به دست می آوریم. در پایان نیز ضمن اشاره برخی از کاربردهای این تحقیق، زمینه های گسترش کار را توضیح می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 740

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
litScript