نتایج جستجو

13869

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEYDARPOUR BEHZAD | AHMADI MARYAM | KOMASI SAEID

نشریه: 

ARYA ATHEROSCLEROSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  152-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24808
 • دانلود: 

  10019
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor Cardiac rehabilitation programs (CRs), as one of the third-level prevention services, plays a significant role in improving the quality of life of patients, and reducing sudden deaths. 1 In recent years, the importance of participating in various forms of CRs has been well highlighted. 2-4 However, the rate of participation in Iran is less than 15%, and almost half of the patients will not be able to complete the programs...

آمار یکساله:  

بازدید 24808

دانلود 10019 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Education sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  67
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  6033
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 6033 استناد 67 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  1955
چکیده: 

Today, DISTANCE education is considered as a new educational method that can remove the climatic and geographical barriers of educational spaces, age and gender limitations of learners. In Iran, DISTANCE education programs have been designed and established. The purpose of this study was to identify the disadvantages and weaknesses of the implementation and conduct of DISTANCE education courses with the focus on Kurdistan province. To do so, a qualitative approach and phenomenological method were used. The study population was all managers and instructors of DISTANCE education centers in Kurdistan province. Using snowball sampling and considering the theoretical basis of data saturation, 21 of people (7 managers and 14 instructors) in the sample group were included in the study. To collect the relevant data, response questionnaires were distributed. In order to analyze the data, inductive content analysis based on open coding was used. The results showed that technological and communication barriers, educational planning barriers, administrative and structural barriers and financial barriers are the most important OBSTACLES of these courses, and in order to eliminate them, it is necessary that the centers and the supportive institutions provide better technological and financial infrastructure and implement revisions in the programs and strategies.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 1955 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MEDICINA (KAUNAS)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  89
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  7005
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 7005 استناد 89 مرجع 0
نویسندگان: 

DOMETT T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  289-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  12828
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12828

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC ORAL HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  6979
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6979

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

عابدینی عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  691-697
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

نوسانات عرضی حلقه های تاج که به وجود امواج مغناطو هیدرودینامکی در تاج نسبت داده می شوند، به دفعات زیاد در حلقه های نواحی فعال مشاهده شده اند. میرایی دامنه نوسانات عرضی مشاهده شده از نوع میرایی قوی است. میرایی این نوسانات ممکن است ناشی از عوامل اتلافی و یا از پدیده ویک حاصل از یک اختلال انتشاری باشد. میرایی نوسانات عرضی توسط پدیده ویک به هیچ یک از پدیده های اتلافی مربوط نمی شود. همچنین نوع این نوسانات عرضی وجوه نوسانی کینک نبستند اگرچه نوسانات کینک در حلقه در نهایت می توانند در اثر انرژی حاصل از بسته موج انتشاری ایجاد شوند. در این مقاله، بر انگیختگی و میرایی نوسانات عرضی در حلقه ها در اثر پدیده ویک به صورت نظری و مشاهداتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در اینجا، نوسانات عرضی حلقه های تاج با یک لوله شار مستقیم که دو سر آن به نقاط ثابتی گره خورده، مدل شده است. دینامیک حاکم بر حلقه و تاج از معادله دیفرانسیل کلاین- گوردن می باشد. یک اختلال جایگزیده انتشاری که از یک پدیده خورشیدی مثل شراره ایجاد شده و در حین گسیل به سوی حلقه پاشیده می شود. در نتیجه، دامنه نوسانات حلقه در بسامد های بالاتر از بسامد قطع به طور تقریبی به صورتt-1/2 با زمان میرا می شود. داده های استفاده شده در اینجا تصاویری است که که توسط ابزار ای- ای- ای نصب شده روی تلسکوپ فضایی اس-دی- او برداشته شده است. این داده های مشاهداتی با فاصله زمانی 24 ثانیه از حلقه های مجاور یک شراره خورشیدی در طول موج 171 آنگستروم برای آشکار سازی برانگیختگی و میرایی نوسانات عرضی حلقه های مجاور شراره های خورشیدی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تجزیه و تحلیل نوسانات عرضی با میرایی قوی با دوره های نوسانی در بازه 23.86 تا 18.56 دقیقه به دست آمدند. علاوه بر این، وابستگی دامنه αنوسانات عرضی قطعاتی از حلقه به صورت t-a به دست آمده که محدوده a برای 4 قطعه از حلقه نوسانی بین 0.65 تا 0.80 است. مقدار متوسط a مشاهده شده با پیش بینی مدل های نظری که پدیده ویک را مسئول میرایی قوی نوسانات عرضی حلقه های تاج فرض کرده، تطابق خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  187-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

سابقه و هدف: تعیین ارتفاع عمودی صحیح، یکی از مهمترین مراحل ساخت پروتز کامل می باشد و روشهای متعددی برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. از متداولترین روشها، استفاده از ارتفاع عمودی وضعیت استراحت و فاصله بین اکلوزالی و نیز ارتفاع عمودی به هنگام تلفظ حرف «S» می باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه ثبات فاصله بین اکلوزالی و نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» بود.مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بوده، روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان بود. افراد مورد مطالعه 34 نفر از بیمارانی بودند که در بخش پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی اصفهان برای آنها پروتز کامل ساخته شده بود. این بیماران شامل 18 مرد و 16 زن با دامنه سنی 69-42 سال بودند. جهت اندازه گیری ارتفاع عمودی از TOM گیج استفاده شد. سپس فاصله بین اکلوزالی و کمترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» محاسبه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار فاصله بین اکلوزالی نسبت به نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S»  کمتر است. جهت آنالیز آماری Paired t-test و Levene's test استفاده شد که نشان دهنده تفاوت معنی دار بین این دو اندازه بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اینکه کمترین فاصله به هنگام تلفظ حرف «S» تحت تاثیر نوع اکلوژن و اورلپ عمودی و افقی دندانهای قدامی قرار می گیرد و این عوامل در ساخت پروتز کامل به قضاوت دندانپزشک بستگی دارد و در عین حال فاصله بین اکلوزالی و ارتفاع عمودی وضعیت استراحت نیز متغیر است، پیشنهاد می شود از چند روش برای تعیین ارتفاع عمودی اکلوزالی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 176 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

SHARIFI ELAHE | JAFARI RAD NADER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  47
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

A SUBSET OF VERTICES IN A GRAPH G IS AN INDEPENDENT SET IF IT CONTAINS NO EDGE OF G. THE INDEPENDENCE NUMBER, A(G), OF G IS THE MAXIMUM CARDINALITY OF AN INDEPENDENT SET IN G. OUR MAIN RESULT IS AN IMPROVEMENT OF A LOWER BOUND GIVEN BY HENNING AND LOW ENSTEIN (2014) FOR THE INDEPENDENCE NUMBER OF A CONNECTED GRAPH. WE PRESENT AN IMPROVED LOWER BOUND FOR THEIN DEPENDENCE NUMBER OF A GRAPH G IN TERMS OF ITS ORDER AND SIZE WHEN G DOES NOT BELONG TO A SPECIFIC FAMILY OF GRAPHS. WE ALSO CHARACTERIZE ALL CONNECTED GRAPHS ACHEIVING EQUALITY FOR THE NEW BOUND.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 37
litScript