نتایج جستجو

2845

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

285

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  108-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال 1820 برای اولین بار اثرات بیولوژیک اورانیوم از جمله سمیت کلیوی شرح داده شده است. سمیت کلیوی آن بیشتر مربوط به خصوصیات شیمیایی بوده و این اثرات مرتبط به توبولهای پروگزیمال کلیوی میباشد، در حالیکه هیچ اثری بر روی گلومرولها ندارد.مواد و روش ها: در این مطالعه حیوانات به مدت 90 روز در معرض نیترات اورانیل در آب آشامیدنی (500 و 24 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفتند. گروه کنترل نیز از آب آشامیدنی با غلظت اورانیوم کمتر از یک میکروگرم بر لیتر تغذیه گردید. در این مطالعه بتا - دو میکروگلوبولین به عنوان نشانگر توبولی، میکروآلبومین به عنوان نشانگر گلومرولی و کاتالاز به عنوان نشانگر سلولی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: بتا- دو میکروگلوبولین در هفته های اول افزایش و سپس کاهش دارد، تغییرات میکروآلبومین در محدوده طبیعی است. کاتالاز در گروه دریافت کننده دوز بالا تفاوت بارزی با گروه دریافت کننده دوز پایین و کنترل ندارد.استنتاج: نتایج نشان میدهدکه بلع اورانیوم درآب آشامیدنی بر روی عملکرد کلیوی تاثیر میگذارد. این تاثیر بر روی توبولها، به خصوص توبول پروگزیمال بیشتر از گلومرول است.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANTELIN S. | TOURAINE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  394
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  14184
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14184

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1190
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

نیتروژن به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون های کلسیم و سدیم در دانهال های پسته پایه بادامی زرند (Pistacia vera L.) در پاسخ به تیمار کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و نیترات کلسیم (0، 10 و 15 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند افزایش شوری موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ و تجمع نیترات، اسیدآمینه کل و یون کلسیم در برگ و ریشه دانهال های پسته اهلی گردید. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد نیترات کلسیم موجب افزایش معنی دار نیترات در برگ و ریشه و یا اسیدآمینه کل و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های دانهالهای پسته اهلی گردید. همچنین، کاربرد نیترات کلسیم، موجب افزایش معنی دار نسبت اسیدآمینه کل در ریشه نسبت به برگ و کاهش نسبت سدیم به کلسیم در ریشه گردید. شوری اسیمیلاسیون نیترات در گیاه پسته اهلی (Pistacia vera) را تحت تاثیر قرار داد. هم چنین بر اساس نتایج نشان دهنده نقش موثر اسیدآمینه کل آزاد و یون های کلسیم در محافظت دانهالهای پسته اهلی در شرایط تنش شوری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1190

دانلود 327 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SERIO F. | ELIA A. | SANTAMARIA P.

نشریه: 

COLTURE PROTETTE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  SUPPL 12
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  12360
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12360

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43290
 • دانلود: 

  14143
چکیده: 

NITRATE is one of the major sources of nitrogen for the growth of plants. It is taken up by plant roots and transported to the leaves where it is reduced to nitrite in the. The main objective of this research was to investigate stimulatory effects of sodium NITRATE, potassium NITRATE, ammonia and urea on the production/generation of the NITRATE reductase mRNA in Triticum aestivum plants. The plants were grown in standard nutrient solution for 21 days and then starved in a media without NITRATE for seven days. Starved plants were stimulated with various concentrations of sodium NITRATE, potassium NITRATE, ammonia and urea, and the expression of NITRATE reductase mRNA was analyzed by real-time PCR. Our results indicated that starvation caused significant decrease in the production of NITRATE reductase mRNA in the plant leaf. Sodium and potassium NITRATE were capable of restoring the production of NITRATE mRNA in a dose-dependent manner, since 50 mM of each produced the highest level of the mRNA. The stimulatory effect of potassium NITRATE was higher than sodium NITRATE, while ammonia and urea did not show such activity. At low concentrations, sodium NITRATE and potassium NITRATE caused significant increase in the NITRATE/nitrite mRNA production, whereas high concentrations of these salts suppressed the expression of this gene considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 43290

دانلود 14143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  573.2-586
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

نیترات از طریق سیستمهای انتقال از نوع LATS و HATS از عرض غشا پلاسمایی عبور می کند. سیستمهای انتقال LATS در غلظتهای بالای نیترات محیط (در حد میلی مولار) عمل نموده، در صورتیکه سیستمهای انتقال از نوع HATS در غلظتهای پایین نیترات در محیط (در حد میکرو مولار) فعالیت می کنند. ژنهای خانواده NRT2 مرتبط با سیستم انتقال القایی iHATS هستند که در میان اعضای این خانواده، ژنهای NRT2.1 و NRT2.2 با هم در جذب نیترات از محیط دخالت دارند ولی اهمیت ژن NRT2.1 از دیگری بسیار بیشتر بوده و فعالیت کامل این دو ژن بستگی به وجود ژن دیگری بنام NAR2 دارد. بنابراین با توجه به اهمیت این ژنها در جذب نیترات در مقادیر بسیار کم نیترات در محیط، در این تحقیق جهت درک بهتر مکانیسم جذب نیترات از طریق سیستم انتقال iHATS، از گیاه تراریخته تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia) که قبلا ژن NRT2.1 بهمراه ژن NAR2 جداسازی شده از گیاه Arabidopsis thaliana و ژن نشانگر مقاوم به کانامایسین منتقل شده به آن، استفاده گردید و میزان جذب نیترات از محیط کشت توسط دو گیاه تراریخته و نوع وحشی تنباکو، در غلظتهای 10، 25، 50، 75 و 100 میکرو مولار نیترات در محیط کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ساعات اولیه تقریبا در تمامی غلظتهای نیترات در محیط، جذب در گیاه نوع وحشی با تاخیر حدود 2 تا 3 ساعت انجام می گیرد ولی گیاه تراریخته از زمان اضافه شدن نیترات به محیط شروع به جذب نیترات می نماید و میزان جذب نیترات در گیاه تراریخته در غلظت 10 و 25 میکرو مولار نیترات در محیط بطور معنی داری (P<0.05) نسبت به گیاه نوع وحشی بیشتر بوده ولی با افزایش غلظت نیترات در محیط از 50 میکرو مولار تا 100 میکرو مولار، میزان جذب تفاوت معنی داری را در دو گیاه تراریخته و نوع وحشی نشان نمی دهد. وقتی میزان رشد گیاه در غلظت 50 میکرو مولار نیترات در محیط مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاکی از عدم تفاوت معنی دار شاخصهای رشد (وزن تر، کلروفیل نسبی، طول ریشه و طول ساقه) بین دو گیاه تراریخته و نوع وحشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 223 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  4-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

غلظت نیترات در ابتدای فصل رشد در خاک فراوان است. در این صورت در طی فصل پاییز نیتروژن آلی به معدنی تبدیل شده در همین زمان نیز کود نیتروژنه به خاک اضافه می شود. استفاده مطلوب از این مقدار نیتروژن سودمند خواهد بود. به این منظور برخی ارقام گندم از نظر جذب و تحلیل نیترات در یک سری آزمایش به روش آبکشت به مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه ها در دو غلظت نیترات (صفر و یک میلی مولار) در دوره رشدی 26 روزه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر میزان جذب نیترات بین ارقام گندم وجود دارد. ارقام آتیلا و یاواروس، که نیترات بیشتری را جذب کردند، تولید گیاهچه بزرگ تری نمودند، در حالی که ارقام فلات، استار و سراسری 11 که مقدار کمتری نیترات را جذب کرده بودند، گیاهچه کوچک تری به وجود آورند. بر اساس تفاوت ارقام از نظر توان گیاهچه، نتایج نشان داد که گروه اول ارقام آتیلا، چن آلتر، سراسری 20، یاواروس و سراسری 11 دارای کارایی فیزیولوژیکی بیشتری در استفاده از نیترات بودند. میزان ماده خشک تولید شده توسط ارقام این گروه با توجه به میزان نیترات جذب شده بیشتر بود. به طورکلی می توان گفت که تفاوت های ژنتیکی در جذب نیترات بین ارقام گندم ناشی از تغییر در اندازه گیاه و به ویژه سیستم ریشه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 261 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  53786
 • دانلود: 

  26355
چکیده: 

During the recent decades, the increasing trends in NITRATE ion concentration in ground water sources have meant more research to find effective procedures for the prevention of even more water contamination by nitrogen sources. In this study a pilot was designed to examine the application of biological method for eliminating NITRATE from the water of well No.903 of  ehrabad Airport, Tehran, Iran. Design, installation and running processes were done from April to November 2003. A fixed biological bed containing five-centimeter trunk pipes 16 mm in diameter were installed in the reactor and the system was operated with upflow current. Instead of Methanol, Acetic acid was used as the carbon source because of its easier acceptance by the public, lower price and availability as well as easier storage. The pilot was run in different hydraulic retention times from 48 h up to one hour. Considering economical, operational and maintenance factors, retention time of 2 h was determined to be optimum, in which 77% NITRATE removal was achieved. Considering a ratio of 2 for COD/N, inlet COD of about 140 mg/L and the optimum retention time, COD removal of about 80% is also accomplished in this process. The amount of nitrite concentration, pH values, COD and turbidity is also evaluated versus different hydraulic retention times.  

آمار یکساله:  

بازدید 53786

دانلود 26355 استناد 541 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  339-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

در چند دهه اخیر آلودگی نیترات آب زیرزمینی به یک مسئله زیست محیطی جهانی تبدیل شده است. مطالعات اخیر نشان داده است که ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن ملکول نیترات را می توان برای ردیابی دینامیک نیتروژن شامل شناسایی منشآ نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن به کار برد. در این مطالعه، جهت شناسایی منشا آلودگی نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن ناشی از فعالیت های انسانی در آبخوان ورامین، نسبت ایزوتوپ های پایدار (δ D-H2O و 15N-NO3، δ 18O-NO3) نمونه های آب های زیرزمینی آبخوان ورامین در جنوب شرق تهران، تعیین شده است. این روش بر اساس این واقعیت است که نیترات منشا گرفته از منابع مختلف، ترکیبات ایزوتوپی متفاوتی را نشان می دهد. علاوه بر این δ 18O-NO3 جهت شناسایی نیترات منشا اتمسفری و همچنین فرایندهای تحول نیتروژن مفید است. تغییرات غلظت نیترات آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از mg/l 4/0 تا mg/l 59/79 با مقدار میانگین mg/l 14/25 بود. ترکیبات ایزوتوپی نیتروژن و اکسیژن نیترات در ترکیب با تجزیه و تحلیل پارامترهای هیدورشیمیایی، حداقل دو منبع عمده آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین را نشان می دهد. این منابع شامل فاضلاب های انسانی و کودهای حیوانی و نیتروژن آلی خاک است که شایع ترین منبع آلودگی نیترات در دشت ورامین، فاضلاب می باشد. عمده ترین فرآیندهای تحول نیتروژن در این دشت نیتریت زدایی (Denitrification) به طور خاص در غرب و جنوب غرب و نیتریت زایی (Nitrification) بیشتر در بخش مرکزی آبخوان می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حقیقی مریم | کافی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1219
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

از آنجایی که در بین سبزیجات برگی کاهو از مهمترین منابع جذب کننده فلزات سنگین و نیترات می باشد لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از هومیک اسید جذب کادمیوم کاهش یافته و اثر این ماده آلی بر جذب و متابولیسم نیترات در کاهو پیگیری شود. از این رو آزمایشی در محیط کشت حاوی پیت/پرلیت طراحی شد و گیاهان با محلول هوگلند همراه با دو غلظت کادمیوم (2 و 4 میلی گرم در لیتر) و هومیک اسید (100 و 1000 میلی گرم در لیتر) آبیاری شد. نتایج نشان داد همراه با افزایش غلظت کادمیوم در محیط کشت، غلظت کادمیوم در برگ افزایش و میزان پروتئین و وزن تر برگ کاهش یافت. اما غلظتN ، P، نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز تفاوت معنی داری نداشتند. با افزایش غلظت هومیک اسید، وزن تر، غلظت نیتروژن و پروتئین و فعالیت نیترات ردوکتاز افزایش و غلظت کادمیوم برگ کاهش یافت. اثر استفاده همزمان هومیک اسید و کادمیوم نشان داد که هومیک اسید باعث کاهش جذب کادمیوم توسط گیاه و در نتیجه کاهش اثرات سمی آن بر تغییرات فیزیولوژیکی و وزن کاهو شد. همچنین استفاده هومیک اسید باعث تجمع نیترات در کاهو نشد. آزمایش های تکمیلی در آینده در سایر محیط های کشت برای توصیه استفاده از هومیک اسید در فرایند تولید کاهو در شرایط آلودگی به فلزات سنگین ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1219

دانلود 324 استناد 0 مرجع 19
litScript