نتایج جستجو

7

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

برآورد رسوب دهی وقایع سیلابی و توزیع زمانی آن از چالش های مهم و اساسی در زمینه مدیریت رودخانه ها درحوزه های آبخیز می باشد از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه درک رفتار رسوب دهی سیلابی و کاربرد منحنی های سنجه رسوب در جهت برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی انجام شده است. به منظور بررسی میزان خطای حاصله از کاربرد منحنی های سنجه رسوب در برآورد بار رسوبی وقایع سیلابی، مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با رسوب مشاهداتی در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف چند واقعه سیلابی در ایستگاه هیدرومتری پل دوآب روی رودخانه قره چای استان مرکزی در طول 49 درجه و 21 دقیقه و عرض 34 درجه و 3 دقیقه مورد مقایسه قرار گرفت. با در نظر گرفتن شاخص های مختلف صحت و دقت آن ها مشخص گردید. در تمامی موارد منحنی های سنجه رسوب باعث برآورد کمتر از میزان واقعی از حداقل 40 درصد تا حداکثر 80 درصد می شوند. در این بین روش سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری داشته و برآورد به نسبت نزدیک تری به مقدار واقعی به دست می دهد. به رغم کارایی موثر روش های حد وسط دسته ها و MVUE در برآورد بار رسوبی سالیانه این روش ها در برآورد بار رسوبی هیدروگراف سیل، غیر کار آمدی خود را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 311 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  150-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1044
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

ماهیت متغیر و پیچیده بار رسوب رودخانه ها باعث شده است که برآورد میزان رسوب وارده به مخازن و تولید رسوب درازمدت برای تعیین عمر سازه ها با مشکل روبرو شود. کاربرد منحنی های سنجه رسوب یکی از معمولی ترین روش های برآورد بار رسوبی معلق رودخانه هاست. از آنجایی که معادلات رگرسیونی منحنی های سنجه با توجه به تبدیل لگاریتمی آمار دبی جریان و رسوب معلق به دست می آید دارای اریب زیاد هستند. در این تحقیق به منظور اصلاح روش های برآورد بار رسوبی رودخانه ها مقادیر برآوردی 10 نوع منحنی سنجه رسوب با مقادیر واقعی دوره های مختلف آماری در 5 ایستگاه هیدرومتری منتخب از مناطق اقلیمی مختلف کشور با شاخص های مختلف دقت و صحت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاربرد ضریب حداقل واریانس نااریب باعث افزایش صحت و دقت منحنی های سنجه گردیده به طوری که نسبت بار رسوبی برآوردی به بار واقعی به طور متوسط در ایستگاه های مورد مطالعه در حدود 1.23 می باشد که در مقایسه با سایر روش ها مقدار قابل قبولی به حساب می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1044

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TALEBI A. | BAHRAMI A. | MARDIAN M. | MAHJOOBI J.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72810
 • دانلود: 

  19392
چکیده: 

Managers always consider the precise estimation of sediments in watersheds due to various conditions, such as soil and water resources management, construction, infrastructure and economical and social issues. In this condition, an optimized determination of sediment rating equation (typical method until now for sediment yield estimation) is essential to investigate sediment yield in rivers. In this study, the best sediment rating equation was determined for four hydrometric stations of Pol-Doab watershed in Markazi province using sediment rating curves types (singlelinear, multi-linear, mean loads) together with bias correction factors (FAO, Quasi-Maximum Likelihood Estimator [QMLE], Smearing, Minimum Variance Unbiased Estimator [MVUE] and β). The results showed that the optimized equation in stations is the mean loads (MVUE), which can used for prediction of sediment yield in annual scale.Moreover, FAO factor is more accurate for the estimation of sediment yield in high variability conditions for monthly, weekly and daily scales. According to the obtained results, accurate representation of variability intensity of sediment yield is associated with the rating curves types, since the monthly rating curve is more accurate. Also, the results indicated that the watershed average slope has direct relation withb coefficient of rating equation, and when using this parameter, the rate of sediment yield can be determined for month, season and hydrological periods. Based on the obtained results, with increase in the watershed average slope, the slope of suspended sediment concentration (SSC) equation is also increased.

آمار یکساله:  

بازدید 72810

دانلود 19392 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  218
چکیده: 

برآورد صحیح از میزان رسوب حمل شده توسط سیستم آبراهه یک حوزه آبخیز در طراحی تمام پروژه های آبی و حفاظت خاک ضروری می باشد. با توجه به تبدیل لگاریتمی داده های دبی – رسوب، نیاز به اصلاح اریب زیاد معادلات رگرسیونی سنجه رسوب می باشد. از این رو تحقیق حاضر درصدد ارزیابی عملکرد 6 روش سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (FAO)، روش اصلاح گر (LS)، روش اداره عمران اراضی ایالات متحده (USBR)، برآوردکننده نااریب با حداقل واریانس (MVUE)، روش کائو (b) و تخمین گر شبه بیشینه درست نمایی (MQMLE) در برآورد رسوب معلق در حالت بدون تقسیم بندی داده ها در حوزه آبخیز تنگ بستانک بود. بدین منظور از شاخص های مجذور مربعات خطا (RMSE)، ضریب کارایی مدل (CE)، برآورد خطای نسبی (ER)، انحراف استاندارد عمومی (GSD)، شاخص نسبت اختلاف (r)، شاخص صحت (P) و تفاوت توزیع احتمالاتی رسوب مشاهداتی و برآوردی استفاده شد. ضریب تبیین رسوب معلق مشاهداتی و برآوردی جهت نمایش ارتباط قوی میزان مشاهداتی و اصلاحی محاسبه گشت. نتایج نشان داد روش تخمین گرشبه بیشینه درست نمایی (LQMLE) با میزان مجذور مربعات خطای معادل 3.663، ضریب کارایی 92.1، انحراف استاندارد عمومی 0.556، نسبت اختلاف 1.01، برآورد درصد خطای نسبی 33 و شاخص صحت 1.01 در کل بهترین مدل جهت برآورد رسوب معلق حوزه و مدل های FAO و LS (با مجذور مربعات خطای 6.24 و ضریب کارایی 76.3)، (با مجذور مربعات خطای 4.87 و ضریب کارایی 85.7) ضعیف ترین مدل ها در برآورد رسوب معلق حوزه می باشند. در مجموع روش های مختلف و ضرایب اصلاحی متفاوت نمودار سنجه رسوب در حالت بدون تقسیم بندی داده ها می توان نتیجه گیری کرد که در اکثر مدل ها روش های LQMLE و MVUE بهترین روش های برآورد رسوب معلق بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

با توجه به اهمیت مطالعات رسوب دهی آبخیزها، برای برآورد غلظت رسوب معلق جریان از منحنی سنجه استفاده می شود. اما این منحنی سنجه در بیش تر مواقع نتوانسته به خوبی بیانگر غلظت رسوب دبی های بالا باشد که این به دلیل اریب ناشی از تبدیل لگاریتمی و اریب ناشی از عمل برون یابی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش با هدف بهینه سازی منحنی سنجه رسوب، بهترین رابطه دبی جریان-غلظت رسوب برای خروجی زیرحوضه های اصلی سد کمال صالح استان مرکزی ارایه گردید. برای انجام کار ابتدا با استفاده از دو منحنی سنجه یک خطی و حدوسط، و به کمک 5 فاکتور اصلاحی FAO، QMLE، Smearing، MVUE و b، انواع معادله های سنجه رسوب تهیه، و سپس کارایی آن ها ارزیابی شد. نتایج بر اساس مقادیر شاخص های ارزیابی نشان داد که معادله بهینه دبی- رسوب در ایستگاه حسن آباد، از منحنی سنجه یک خطی با میانگین ضرایب اصلاحی MVUE؛ و در ایستگاه قلعه نو، از منحنی سنجه حدوسط با میانگین ضرایب اصلاحی MVUE پیروی می کند. طبق نتایج، فاکتور اصلاحی b در منحنی سنجه حدوسط دسته ها توانست به خوبی اختلاف بین مقادیر برآوردی و مشاهده ای را در دبی های بالا کم کند، ولی معادله های -Smearing خطی و QMLE به دلیل پراکنش زیاد داده های مشاهده ای و نیز ضعف در مورد برون یابی مقادیر، کم ترین کارایی را داشتند. همچنین مشخص شد که منحنی سنجه حدوسط با فاکتور اصلاحی FAO در مقایسه با سایر منحنی های سنجه عملکرد بهتری در برآوردی رسوب دبی های سیلابی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARZEGARI F. | YOSEFI M. | TALEBI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  373-380
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51370
 • دانلود: 

  29921
چکیده: 

The aim of this study was to estimate suspended sediment by the ANN model, DT with CART algorithm and different types of SRC, in ten stations from the Lorestan Province of Iran. The results showed that the accuracy of ANN with Leven berg-Marquardt back propagation algorithm is more than the two other models, especially in high discharges. Comparison of different intervals in models showed that running models with monthly data, resulted in smaller error and better estimated results. Moreover, results showed that using Minimum Variance Unbiased Estimator (MVUE) bias correction factor modified the SRC results, especially in monthly time steps in almost all stations. Hence, it can be said that if because of advantages such as simplicity, SRC models are preferred, it is better that MSRC (modified sediment rating curve) is used in monthly period.

آمار یکساله:  

بازدید 51370

دانلود 29921 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

برآورد صحیح میزان رسوبات حمل شده توسط جریان رودخانه در طراحی تمامی پروژه های آبی ضروری می باشد. با این وجود هنوز تلاش های کافی و مناسب در این خصوص صورت نگرفته است. یکی از روش های مرسوم در برآورد دبی رسوب، روش های هیدرولوژیکی می باشد. روش های هیدرولوژیکی به چند دسته شامل روش اداره عمران اراضی ایالات متحده (USBR)، حد وسط دسته ها، سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (FAO)، برآوردکننده نااریب با حداقل واریانس (MVUE)، تخمین گر شبه بیشینه درست نمایی (QMLE) و اصلاح گر (Smearing) تقسیم می شوند که دقت آن ها نیز در مناطق مختلف متفاوت می باشد. در این پژوهش با استفاده از این روش ها اقدام به برآورد رسوب در محل ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در حوضه آبخیز گرگان رود شده است. به این منظور از آمار متناظر دبی جریان و دبی رسوب طی سال های آبی 53-1352 تا 87-1386 استفاده شده است. پس از تعیین معادلات سنجه رسوب بر اساس تمامی داده های متناطر اندازه گیری شده، با مقایسه شاخص های آماری شامل ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، نسبت اختلاف و انحراف استاندارد عمومی، مناسب ترین روش برآورد بار معلق انتخاب و بر اساس آن مقادیر دبی رسوب روزانه در طی دوره آماری ذکر شده تعیین گردید. در بخشی دیگر از پژوهش، معادلات سنجه رسوب با استفاده از 80 درصد داده های متناطر اندازه گیری شده، تعیین شدند و از 20 درصد دیگر داده ها به منظور صحت سنجی و تعیین خطای معادلات استفاده شد. در نهایت مقادیر برآورد شده رسوب از مدل های مختلف، با مقادیر اندازه گیری شده در طی یک دوره مستمر 45 روزه، به وسیله شاخص آماری میانگین درصد خطای نسبی مقایسه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در ایستگاه ارازکوسه روش حد وسط دسته با ضریب همبستگی برابر با 0.79، ریشه میانگین مربعات خطای 52148، نسبت اختلاف 0.68 و انحراف استاندارد عمومی 0.89 مناسب ترین روش در برآورد بار معلق بوده و بر این اساس متوسط دبی رسوب روزانه در آن 11324 تن در روز برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
litScript