نتایج جستجو

818

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

82

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  237-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99824
 • دانلود: 

  29361
چکیده: 

Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) is one of the ether oxygenates which its use has been increased within the last twenty years. This compound is produced from isobutylene and methanol reaction that is used as octane index enhancer and also increases dissolved oxygen in gasoline and decreases carbon monoxide emission in four phased motors because of better combustion of gasoline. High solubility in water (52 g/L), high vapor pressure (0.54 kg/cm3), low absorption to organic carbon of soil and presence of MTBE in the list of potentially-carcinogens of U.S EPA has made its use of great concern. The culture media used in this study was Mineral Salt Medium (MSM). The study lasted for 236 days and in three different concentrations of MTBE of 200, 5 and 0.8 mg/L. A control sample was also used to compare the results.  This research studied the isolation methods of microbial consortium in the MTBE polluted soils in Tehran and Abadan petroleum refinery besides MTBE degradation. The results showed the capability of bacteria in consuming MTBE as carbon source. Final microbial isolation was performed with several microbial passages as well as keeping consortium in a certain amount of MTBE as the carbon source.

آمار یکساله:  

بازدید 99824

دانلود 29361 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  5726
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5726

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU Q.Y. | HU J. | WEI Y.L. | ZHU G.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  382-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  924
 • بازدید: 

  33586
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33586

دانلود 29437 استناد 924 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113808
 • دانلود: 

  54430
چکیده: 

Background: The objective of this study was to develop a consortium of effective MICROORGANISMs to hasten the composting process and to reduce the composting period.Results: An efficient MICROORGANISM (EM) consortium was developed using Candida tropicalis (Y6), Phanerochaete chrysosporium (VV18), Streptomyces globisporous (C3), Lactobacillus sp. and enriched photosynthetic bacterial inoculum for rapid composting of paddy straw. Paddy straw was amended with poultry droppings to narrow down its C: N ratio for faster degradation. Composting was carried out in open pits with EM consortium and compared with compost inoculant (CI) consisting of Aspergillus nidulans (ITCC 2011), Tricho derma viride (ITCC 2211), Phanerochaete chrysosporium (NCIM1073) and A. awamori (F-18). Changes in biochemical and physiochemical parameters like C: N ratio, pH, EC and humus were studied over a period of 60 days to test compost maturity and stability along with microbial and extracellular hydrolytic enzyme activities. Paddy straw amended with EM and CI hasten the composting process by bringing C: N ratio down to 15: 1 and achieving a total humus content of 4.82% within 60 days. High activity of hydrolytic enzyme carboxymethyl cellulase (CMCase) (0.43 IU/g) andmicrobial activity in terms of dehydrogenase (158.64 mg TPF/g/day) was observed in this treatment. The activity of xylanase was positively correlated (r=0.987) with alkali-soluble carbon.Conclusion: This study illustrates the importance of microbial bioaugmentation to hasten the composting process of paddy straw to produce quality compost.

آمار یکساله:  

بازدید 113808

دانلود 54430 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

مقدمه: نور لیزر به عنوان یک عامل ضد باکتریال با مکانیزم فتوترمال می تواند بر علیه میکروارگانیسم های دخیل در پوسیدگی  و التهاب دهان موثر باشد. از فواید این روش این است که علاوه بر صرف وقت کمتر جهت حصول نتیجه، احتمال ایجاد مقاومت باکتریایی نیز محتمل به نظر می رسد و از آسیب به بافت های مجاور پرهیز می گردد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات باکتریسیدال لیزر Ga-As در حضور TBO به وسیله دستگاه دیودی DLT 101 ساخت مشترک ایران و روسیه است.روش کار: در این تجربه آزمایشگاهی، از میکروارگانیسم های استرپتوکوک موتانس، بتاهمولیتیک استرپتوکوک گروه A، نایسریا، باکتروئید ملانینوژنیکوس، فوزی باکتریوم، لاکتوباسیل، استافیلوکوکوس آرئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و کاندیدا آلبیکانس استفاده شده است. گروه کنترل شامل تمام میکروارگانیسم های فوق که بدون استفاده از رنگ TBO تحت تابش اشعه قرار گرفته بودند، می باشد.روش بررسی، شمارش کلنی های زنده باکتریها پس از تابش لیزر بر آن بوده است. زمان پرتوتابی 20 دقیقه با فرکانس 3000 هرتز و توان 5 وات بوده و از تلوئیدن بلو به عنوان ماده حساس کننده به نور استفاده شد. نتایج به صورت جدول و نمودار ارایه شد.نتایج: اطلاعات بدست آمده نشان داد که تابش لیزر گایم ارسینک با چگالی انرژی 1.8 ژول باعث نابودی 31.3 درصد استرپتوکوک موتانس، 30.2 درصد دیفترویید، 36.7 درصد استافیلوکوکوس اپیدرمیس 19.2 درصد استافیلوکوکوس ارئوس، 14.7 درصد استرپتوکوک های بتاهمولتیک، 39.1 درصد درلاکتوباسیل، 30.2 درصد نایسریا، 37 درصد باکترویید ملانینوژنیکوس، 32 درصد فوزوباکتریوم و 44.9 درصد کاندیدا آلبیکانس شده است.نتیجه گیری: لیزر کم توان Ga-As می تواند هم در دندانپزشکی پیشگیری و هم در درمان برخی از ضایعات دهان که مرتبط با فعالیت میکروارگانیسم های مذکور هستند کارآیی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (مسلسل 102)
 • صفحات: 

  34-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

در این تحقیق قابلیت حذف زیستی استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC1767 سازگار نشده و سازگار شده مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو حالت غلظت اولیه توده زیستی برابر31 میلی گرم در لیتر و میزان غلظت استایرن برابر 30، 20، 10، 90، 70، 50 و 150 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد و کلیه آزمایش ها در دمای 32 درجه سلسیوس و pH برابر 7 انجام شد. میکروارگانیسم غیر سازگار قادر بود غلظت 10 میلی گرم در لیتر استایرن را در مدت زمان 15 ساعت به طور کامل حذف نماید اما با افزایش غلظت استایرن میزان حذف کاهش یافت به طوری که در مدت زمان 48 ساعت تنها 17 درصد از غلظت 150 میلی گرم در لیتر استایرن حذف شد. توده زیستی سازگار شده تا غلظت 90 میلی گرم در لیتر توانست غلظت های اولیه مختلف استایرن در محدوده 10 تا 150 میلی گرم در لیتر را در مدت زمان 2.7 تا 45 ساعت به طور کامل حذف کند. سینتیک تخریب زیستی استایرن توسط میکروارگانیسم غیر سازگار شده نیز تعیین شد. داده های به دست آمده با مدل سینتیکی مونود و پنج مدل بازدارنده هالدین، وب، یانو، ایبا و تیزر تطبیق یافتند. مدل هالدین نسبت به تمام مدل ها (با R2=0.99 و SSE=0.008) تطبیق مناسب تری داشت. پارامترهای سینتیکی مدل هالدین عبارت اند از: qm=4.235 mg/g dry cellh، Ks=7.594 mg/L، Ki=34.58 mg/L

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

انوری معصومه | خیاطی غلام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  497-504
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

از میان 28 سویه آسپرژیلوس جداسازی شده از خاک 6 سویه با تولید مساوی یا بیش تر از سویه استاندارد (Aspergillus terreus ATCC 20542) شناسایی شدند. آزمایش ها بهینه سازی با بهترین سویه جداسازی شده به نامGil – 4  نشان داد که لاکتوز، آرد سویا و نیترات پتاسیم به ترتیب به بهترین منابع کربن، نیتروژن آلی و معدنی در تولید بودند. در روش کشت بسته (غوطه ور) حاوی محیط با فرمولاسیون بهینه 4 درصد لاکتوز (وزنی به حجمی)، 400 میکروگرم لواستاتین در هر میلی لیتر تولید شد. در اینحال بازده 10 میلی گرم به ازای هر گرم لاکتوز بود. در مقایسه با روش کشت بسته، استفاده از روش تخمیر در بستر جامد حاوی عصاره سورگوم و آب پنیر میزان لواستاتین تولیدی 1500 میکروگرم به ازای هر گرم وزن خشک و بازدهی 37.5 میلی گرم به ازای هر گرم لاکتوز بود که نشانه این روش بر کشت بسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58260
 • دانلود: 

  35899
چکیده: 

Background: The Bam earthquake in southeastern Iran turned an ancient city to dust, killing thousands and destroying 80% of all infrastructures. More than 30,000 people died and It left some 100,000 people homeless. Direct contact with polluted water increases the risk of infection, particularly wound infections, cellulitis, dermatitis, conjunctivitis, and ear, nose and throat infections. The prevalence of NTM (non-tuberculosis mycobacteria) is difficult to obtain. The aim of this study was isolation of bacteria and mycobacterial agents‚ especially atypical species from dermal lesions of children in Bam earthquake.Materials and methods: In this descriptive study, 88 children settled in camps in 2004 were enrolled. Samples from dermal lesions of children were obtained and transported with middle brook 7H9 and Brain Heart (BH) media to laboratory for isolation of mycobacterial agents and other bacteria. For isolation of mycobacterium, after decontamination and acid-fast staining, they had been cultured in Lowenstein-Jensen medium. Having isolated mycobacteria by differential tests their antibiotic resistance and susceptibility were studied. Meanwhile, other bacteria were identified by staining and culturing in standard media.Results: The study population included 32 girls and 56 boys. Of 88 samples, 3 mycobacteria were isolated (3.4%) of which 2 were M. chelonae (rapidly growing) and 1 was M. scrofulaceum (slowly growing). The most common isolated bacteria were E.coli (41%) and Coagulase negative staphylococcous (38%). Conclusion: Infectious disease epidemics may play a role in the post disaster period. Since atypical mycobacteria exist in soil, and some cases were reported from Iran, isolation of these MICROORGANISMs is of utmost importance especially in children after a disaster such as earthquake.

آمار یکساله:  

بازدید 58260

دانلود 35899 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GAUTAM MANISHA | AZMI WAMIK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  558-565
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148105
 • دانلود: 

  41915
چکیده: 

Multicellular organisms of the human and animal bodies such as skin, bones, tendons,cartilage and blood vessels have collagen as a fibrous element. Collagen is amost representative protein of the leather wastes and collagenase is a proteolyticenzyme. The collagenase is responsible for the degradation of native collagen tosmall peptide fragments, without affecting the other proteins. Collagenase haswidespread applications such as cosmetics, wound healing, diabetic ulcer, arterialulcers and burns surgery, etc. In the present study, Twenty-seven collagenaseproducingMICROORGANISMs were identified and isolated from soil/sewage samplesof the fish market and slaughterhouse areas. CS-20 sample was found most efficientproducer MICROORGANISM of collagenase. This sample was identified fromPseudomonas genus and isolated as Pseudomonas species. The parameters such astemperature, substrate, pH, incubation period and inoculum percentage were alsooptimized to screen the hyper producer strain with maximum collagenase activity.CS-20 isolate (Collagenase producing MICROORGANISM) was capable of hydrolyzingother protein substrates such as gelatine and azocoll. Thus, CS-20 isolate is highefficiencystrain for the production of collagenase.

آمار یکساله:  

بازدید 148105

دانلود 41915 استناد 0 مرجع 597
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش آن در کمپوست هوازی برخی از زائدات کشاورزی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به منظور ایجاد سرعت های هوادهی مختلف از چهار راکتور با هوادهی مکانیکی و یک راکتور با هوادهی طبیعی ااستفاده شده است. میزان تغییرات غلظت دی اکسید کربن و دما در سه نقطه از راکتور پایش شده است. میزان رطوبت، pH و میزان مواد آلی به صورت روزانه پایش شد. متغیر های کنترل کننده فرایند (CO2، دما، pH و میزان رطوبت) به عنوان عوامل مداخله کننده در فرایند و تجریه بیولوژیکی مواد آلی به عنوان پارامتر بررسی راندمان فرایند بکار گرفته شده اند. در این مطالعه هفت مدل سینتیکی مختلف به منظور مدلسازی سرعت تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مواد با مخلوط چمن و زائدات گوجه فرنگی، سیب زمینی و هم چنین بادمجان به کار رفته است. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده چهار مدل سینتیکی از این مدلها در این مطالعه کاربرد داشتند. این مدلها با آنالیز های آماری خطای مربعات میانگین ریشه ها (RMSE)، chi-square (λ 2) و کارآمدی مدلسازی modeling efficiency (EF) آنالیز شدند. بر اساس آنالیز های آماری این مدلها، بهترین مدل انتخاب شده مدل زیر بوده است: که در این مدل KT سرعت تجزیه (gVS/gVS day)، T دمای فرایند (0C)، Mc میزان رطوبت روزانه (%Wb)، C میزان روزانه دی اکسید کربن در راکتور (%) و a، b، c و d ثابت های واکنش می باشند. بحث: بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، حداکثر تجزیه بیولوژیکی مواد آلی و میزان دما در نسبت هوادهی 41/0 هوا در دقیقه به ازای هر کیلوگرم مواد آلی بدست آمده است. نتیجه گیری: بنابراین، این مقدار هوا در فرایند بیولوژیکی کمپوست سازی این زائدات کشاورزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
litScript