نتایج جستجو

37241

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3725

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35233
 • دانلود: 

  71026
چکیده: 

By studying Still Life Appeal and Combined it with Tourism Industry appears Interdisciplinary geo-tourism industry. This field Split to Tourism mines, Geology, Geomorphology (desert tourism types, desert tourism, cave Tourism) and photography tourism, (from still life). Geotourism Emerged from Combined The words "geo" (earth) And "tourism" (Tourism) And Means Using tourism Of Earth Sciences, especially natural geography, Geology, Geophysics And Other natural sciences. Actually Geotourism is study science and use of outer processes to develop forms of tourism. MAZANDARAN PROVINCE in northern Iran And with an area equal to 4/23756 square kilometers there’ s about 46/1 percent of the country area. Caspian Sea In the north, Tehran and Semnan PROVINCEs in the south and the PROVINCEs of Gilan and Golestan Respectively located in west and east this PROVINCE. MAZANDARAN According to the latest divisions With 20 city The names of Amol, Babylon, Babolsar, behshar, Tonkabon, joybar, chalus, kelardasht, Ramsar, MAZANDARAN, Savadkooh, Ghaemshahr, galogah, Mahmudabad, Myandroud, Neka, nur, Noshahr, Fereydunkenar And abasabad, 56 cities, 49 districts, 113 villages and 3697 Abad. 43 percent of the cities of the PROVINCE are located along the coast of the Caspian Sea. In this study, we examined the MAZANDARAN capacity of the PROVINCE's geotourism. Aim is to measure the region's geo-tourism attraction areas descriptive analysis was performed.

آمار یکساله:  

بازدید 35233

دانلود 71026 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53 (گروه اجتماعی)
 • صفحات: 

  87-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1749
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

چکیده فارسی:طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.   چکیده عربی:یعتبر الطلاق من القضایا الاجتماعیة المتأثره بالانفصال الاسری و عاملیة الزوجین. المقالة تؤلف بین النظریات الکلیة (ازمة القیم) والجزئیة (التبادل الاجتماعی، الازواج المتکافئین، الحاجة - التوقع) و تحلل اسباب الطلاق فی محافظة مازندران، و کانت طریقة التحقیق بصورة تحلیل للمحتوی الکمی للعینة و بأستعمال الاستبیان المعکوس، عینة التحقیق شملت 12101 مسألة طلاق فی عدلیة محافظة مازندران الایرانیة، و کان بینها 980 ملف بعنوان عینة وفق صیغة کوکران. واوضحت النتائج ان نسبة الطلاق فی محافظة مازندران، یعکس لنا اربع عوامل ثقافیة، اقتصادیة، اجتماعیة، و شخصیة استطاعت معا ان توضح لنا %11.4 من تفاوت (واریانس) الطلاق فی المحافظة. نتائج التحقیق تدل علی ان عبور المجتمع من النظام التقلیدی الی النظام الحدیث اضافة الی تجربة الحیاة المختلفة عن االسابق، العوامل البنائیة والعاملیة ستزید من احتمال الطلاق.

آمار یکساله:  

بازدید 1749

دانلود 119 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22 (ویژه اقتصاد)
 • صفحات: 

  83-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1289
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

فقر پدیده ای چند بعدی است. اندیشمندان زوایای مختلف آن را بررسی کردند و دولت ها و مردم و مجامع جهانی در جهت کاهش و زدودن این لکه زشت از زندگی محرومان اقدامات فراوانی در دستور کار خود قرار داده اند. سنگ بنای اصلی در طراحی شاخص های اندازه گیری فقر، خط فقر است. در این تحقیق وضعیت استان مازندران از جهات عوامل موثر بر سطح زندگی مردم مانند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی در دوره زمانی 1363-1384 مورد بررسی قرار گرفت. سپس خط فقر با انجام سیستم مخارج خطی پویا برای مناطق شهری استان از روش معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد گردید و بر اساس آن شاخص های فقر محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که در طول دوره مطالعه 48 درصد جمعیت استان به طور متوسط زیر خط فقر قرار دارند و پرکردن شکاف فقر مستلزم پرداخت 44درصد خط فقر به طور متوسط به هر فرد است. روند شاخص سرشمار و شکاف فقر بیان کننده این واقعیت است که نسبت افراد فقیر به کل جمعیت استان و هم چنین شدت فقر در استان رو به کاهش بوده است. این تحقیق می تواند واقعیت موجود استان حاصلخیز مازندران را برای سیاست گذاران ملی و استانی روشن کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1289

دانلود 119 استناد 1 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  7-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63547
 • دانلود: 

  37364
چکیده: 

Introduction: Due to the proximity to the sea, beaches always attracted tourists. On the other hand the coastal ecosystems are the most important and sensitive dual nature (land, naval), and variety of animal species are within themselves.The most important (and also longest) coastal area in Iran are Persian Gulf and Gulf of Oman in south with about 2530km long and Caspian Sea in north with about 922km long. Coastal pollution in developing country cause various difficulties for these sensitive ecosystem. For example In Mahashtera Seashore especially in its Mangrove forests different kind of municipal and industrial waste scattered and large area is covered by plastic bags.

آمار یکساله:  

بازدید 63547

دانلود 37364 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1278
 • دانلود: 

  898
چکیده: 

هدف از این پژوهش آشکارسازی وجود و یا عدم وجود روند در بارش نسبت به ارتفاع و شناسایی رفتار محلی بارش استان مازندارن است. بدین منظور از داده­های بارش 32 ایستگاه (سازمان هواشناسی و وزارت نیرو)، طی دوره آماری 1988-2010 استفاده گردید. برای بدست آوردن روند بارش از روش تحلیل رگرسیونی استفاده شد و برای شناسایی رفتار محلی بارش، روش آمارفضایی مورد استفاده قرار گرفت.روند بارش استان براساس با 11 مدل مورد برازش قرار گرفت و دو مدل رگرسیون توان تعدیل شده و رگرسیون درجه سوم بهترین مدل شناخته شد.که به ترتیب دارای کمترین خطای استاندارد 264.23 و264.48­و دارای ضریب همبستگی 0.62- 0.63می باشد.نتایج بدست آمده از رفتار بارش ، بر وجود روند در محدوده مورد مطالعه تاکید دارد.نتایج تحلیل فضایی بارش استان نشان دهنده این است که بارش در استان مازندران دارای الگوی خوشه­ای با ارزش بالا می­باشد. براساس روش موران محلی و لکه­های داغ ، سواحل غربی تا ارتفاع 700 متری دارای نمره z مثبت و خوشه های با ارزش بالا، در سطح اطمینان 99 درصد است. این محدوده 15 درصد از کل استان را شامل می شود. محدوده ارتفاعات جنوبی نیز نمره z منفی و خوشه های با ارزش پایین با سطح اطمینان 99 درصد را نشان می دهد. این محدوده نیز در حدود 20 درصد از کل استان را شامل می شود. حدود 65 درصد از مساحت استان نیز عدم وجود روند معنی داری را نشان می دهد. نتایج رگرسیون موزون جغرافیایی به خوبی نشان دهند این موضوع است که بارش استان و ارتفاع دارای رابطه معناداری می باشد.که خود این موضوع رفتار بارش استان از غرب به شرق درخصوص رفتار بارش و راتفاع را بازگو می ­کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1278

دانلود 898 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

مقدمه: با توجه به همجواری استان مازندران با دریای خزر و ورود مهمان های زیاد به این استان برای استفاده از دریا، و از طرفی کمبود اطلاعات موجود در خصوص غرق شدگی، به نظر می رسد بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک غرق شدگی در استان مازندران برای برنامه ریزی صحیح تر در زمینه پیشگیری و کنترل آن ضروری باشد.روش کار: این بررسی توصیفی با کمک گرفتن از منابع اطلاعاتی مختلف غرق شدگی در استان مازندران انجام شده است. بعد از استخراج اطلاعات از منابع مختلف و خارج کردن موارد تکراری، نتایج گزارش شد.یافته ها: بعد از در کنار هم قرار دادن اطلاعات سازمان های مختلف مشخص شد که تعداد 273 نفر (%91.2 مرد و %8.8 زن) در طول سال 1387 در استان مازندران به علت غرق شدگی فوت شده اند. میانگین سنی افراد 25.3 سال (انحراف معیار 11.7) بود. 175 نفر مهمان و مابقی از ساکنین استان بوده اند. در بررسی زمان و مکان رخداد حادثه مشخص شد که بیشترین موارد (%93.4) در دریای استان و در ماه مرداد (%33) رخ داده اند. میزان مرگ غرق شدگی در ساکنین استان با خارج کردن میزان مربوط به افراد مهمان برابر با 3.3 در هر 100 هزار نفر محاسبه شد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین مکان برای رخداد خطر مناطق خارج از طرح دریای استان می باشد، به نظر می آید باید تلاش بیشتری برای بهسازی و گسترش سواحل محافظت شده دریا صورت گیرد. هم چنین آموزش افراد برای عدم شنا در مناطق خارج از طرح دریا، نصب علایم هشداردهنده خطر نیز می توانند پیشگیری کننده باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  48-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

سابقه و هدف: به دنبال کاهش شدید موارد سرخک در بین کودکان پس از بسیج همگانی واکسیناسیون در ایران، طی سال های اخیر مواردی از بروز بیماری سرخک در تمام گروه های سنی خصوصا نوجوانان و جوانان گزارش گردید. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های همه گیری شناسی موارد سرخک گزارش شده به مرکز کنترل بیماری های استان مازندران در طی سال های 81-1379 می باشد. مواد و روش ها: تمام موارد سرخک گزارش شده به مرکز کنترل بیماری استان، از اول فروردین 1379 لغایت پایان اسفند 1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات سنی، جنسی، وضعیت واکسیناسیون و تعداد دفعات دریافتی، چگونگی تایید سرولوژیکی بیماری و میزان بروز بیماری بر مبنای سابقه واکسیناسیون، در گروه های سنی مختلف بر اساس جمعیت همان گروه سنی (استخراج شده از آمار جمعیتی مرکز کنترل بیماری استان) محاسبه و تجزیه تحلیل گردید.یافته ها: جمعا 729 مورد (280 نفر زن) بیماری سرخک گزارش گردید که حدود یک سوم آنان مورد بررسی سرولوژیکی قرار گرفته و 135 مورد، مثبت گزارش گردید. بروز سالیانه بیماری در کل جمعیت استان 7.08، 11.92، 12.7 درصد هزار نفر به ترتیب سال های 79 الی 81 بوده است. موارد بروز بیماری در سال های مورد مطالعه به ترتیب در گروه سنی کوچک تر از یکسال 17.86- 6/112- 82 و در گروه سنی 4-1 سال 5.77- 24.67- 20.6 و در گروه سنی 9- 5 سال 5.08- 35.45- 28 و در گروه سنی 19-10 سال 12.26- 16.63- 22.6 و در گروه سنی بالای 20 سال 8.4- 4.8- 7 درصد هزار نفر بوده است. به طور کلی طی 3 سال، 291 مورد بیماری (39.9 درصد) در افرادی اتفاق افتاد که سابقه ای از واکسیناسیون سرخک نداشتند ولی 46.5 درصد موارد بیماری در کسانی عارض گشت که مطابق برنامه کشوری واکسینه شده بودند. بیش ترین موارد بیماری در گروه سنی 19-10 ساله (42.7 درصد) و بعد بزرگ تر از 20 سال (21.3 درصد) بوده، و 9.2 درصد موارد بیماری نیز در شیرخواران کوچک تر از یکسال اتفاق افتاد.استنتاج: به دلیل شیوع بالای بیماری در کودکان و نوجوانان 20-10 ساله واکسینه نشده، کنترل دقیق تر وضعیت واکسیناسیون کودکان در هنگام ورود به مدرسه، افزایش تلاش برای شناسایی و انجام واکسیناسیون گروه هایی که امکان کم تری جهت دریافت واکسن به صورت معمول دارند، موردیابی دقیق بیماری و اثبات سرولوژیکی آنان، کوشش برای حفظ و نگهداری مناسب تر واکسن و انجام واکسیناسیون همگانی در جمعیت 25-5 ساله برای افزایش سطح ایمنی جمعی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 403 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2446
 • دانلود: 

  609
چکیده: 

سابقه و هدف: الگوی بروز انواع مختلف سرطان در بین جمعیت های مختلف متفاوت بوده و با عواملی نظیر مسایل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و تغذیه ای در ارتباط می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و ثبت موارد سرطان در بین جمعیت استان مازندران بود.مواد و روش ها: تمامی موارد سرطان در بین جمعیت استان مازندران در سال 1385 با استفاده از موارد ثبت شده در مراکز پاتولوژی، تصویربرداری، واحد مدارک پزشکی بیمارستان ها و گواهی فوت جمع آوری گردید و بر اساس راهنمای طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICDO) دسته بندی شد و مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: از 2399 بیمار مبتلا به سرطان مورد مطالعه 1321 نفر (55.06 درصد) مرد و 1078 نفر (44.94 درصد) زن بودند. میزان استاندارد سنی برای کلیه سرطانها در مردان و زنان به ترتیب 112.91 و 104.59 در یک صدهزار نفر جمعیت بود. شایعترین سرطانها در زنان به ترتیب سرطان پستان (23.38 درصد)، پوست (11.78 درصد) و کولون و ورکتوم (10.30 درصد) و در مردان به ترتیب سرطان معده (41.42 درصد)، سرطان پوست (15.59 درصد) و سرطان مری (9.08 درصد) بود. شایعترین مورفولوژی در سرطان پستان (69.35 درصد) کارسینوم التهابی لوله و در سرطان معده (54.67 درصد) آدنوکارسینوم بود.استنتاج: با توجه به تفاوت ملاحظه شده در توزیع انواع بدخیمی ها در جامعه استان مازندران، لازم است سیاستهای مناسب نسبت به ثبت دقیق موارد سرطان و ارایه پژوهشهای تکمیلی به منظور شناسایی عوامل خطرساز سرطانهای شایع در استان اتخاذ و عمل گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2446

دانلود 609 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی ها و همبسته های جمعیت شناختی، انگیزه ها و موقعیت های افراد اقدام کننده خودسوزی انجام شده است. روش: در یک بررسی توصیفی پیش گستر، با کمک یک پرسشنامه جمعیت شناختی و مصاحبه نیمه ساخت یافته، 318 مورد خودسوزی که طی 3 سال به تنها مرکز سوختگی استان مازندران ارجاع شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی اقدام کنندگان 27 سال بود و 83 درصد آنها را خانم ها تشکیل می دادند. بیشتر آنها متأهل، خانه‏دار و با تحصیلات دبیرستانی بودند. 62 درصد آنها به طور تکانه ای اقدام به خودسوزی کرده بودند. علت اصلی این اقدامات، کشمکشهای زناشویی و خانوادگی بود. بیشتر در ساعات روز اقدام به خودسوزی کرده بودند. خودسوزی در فصل بهار شایعتر بود و میزان مرگ و میر آن 79 درصد بود. در پیگیری موارد، یک مورد بعد از 6 سال با حلق آویز کردن خود فوت کرده بود و پس از 10-8 سال پیگیری هیچ موردی از تکرار خودسوزی دیده نشد. نتیجه: نمای جمعیت شناختی جمعیت مورد مطالعه و انگیزه های آنها، نیاز به اقدامات پیشگیری کننده متفاوتی در موارد مختلف را مطرح می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 290 استناد 9 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  109-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه برون سپاری در دستگاه های اجرایی به امری مرسوم و تقریبا همه گیر تبدیل شده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل برون سپاری در شبکه بهداشت استان مازندران می باشد. روش کار: نوع مطالعه توصیفی-پیمایشی می باشد و جامعه ی آماری بخش کیفی شامل خبرگان شامل رویسا، مدیران و ناظرین پروژه های برون سپاری شبکه های بهداشت استان مازندران و همچنین اساتیدی که به نوعی در پروژه های برون سپاری سابقه همکاری داشته اند، می باشد که تعداد افراد نمونه در بخش کیفی بر مبنای شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 11 نفر بود. همچنین جامعه ی آماری بخش کمی این پژوهش نیز شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و دست اندارکاران و کارمندان شبکه های بهداشت استان مازندران که در امر برون سپاری بیشتر دخیل هستند، می باشد که تعداد آنها 560 نفر می باشد و تعداد نمونه در بخش کمی تعداد 228 نفر بر مبنای فرمول کوکران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوا، تکنیک دلفی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج شاهد مدل برون سپاری با چهار بعد اصلی، 17 معیار و 51 شاخص می باشد که ابعاد سازمانی، مدیریتی، فنی و ساختاری بودیم که به ترتیب بیشترین اهمیت را در برون سپاری شبکه های بهداشت استان مازندران دارند. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که برون سپاری وظایف دولتی می تواند منجر به خلق ایده های جدید در زمینه انجام کار به صورت کارا و موثر و استفاده از دانش و منابع محدود در بخش عمومی شود. در مواقعی که دولت ها سرمایه لازم برای نوآوری ندارند، برون سپاری تحقیق و توسعه را امکان پذیر می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
litScript