نتایج جستجو

889

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

89

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (52)
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

Inroduction & Objective: The use of molecular markers, especially microsatellite markers provides very valuable information about the existing genetic structure under study. This information can be used to protect an endangered species or to investigate the location of genes affecting quantitative traits (QTL). The purpose of this study was to emphasized the importance of microsatellite markers for the study of genetic diversity in MARKHOZ GOATs and their use in conservation strategies. Material and Method: In this study, blood samples were taken from 240 Markhz GOATs in Kurdistan province randomly. DNA extraction from whole blood samples was performed by salting out method. Then, the genetic diversity of 30 microsatellite markers was investigated using polymerase chain reaction (PCR). Alleles of each individual were identified using silver staining method. Genetic parameters related to the genetic structure of MARKHOZ GOAT were calculated using POPGENE software. Results: The quality of sperm parameters in copper sulfate with a concentration of 200 mg / kg decreased significantly (Except for INRA040 marker, all markers used were well amplified. Among the amplified markers, MCM136 showed low polymorphism but other markers had high polymorphism. ILSTS030 markers with 6 alleles and MCM136 markers with 3 alleles produced the highest and lowest number of alleles, respectively. ILSTS030 marker showed the highest (0. 7504) and MCM136 marker showed the lowest (0. 0158) expected heterozygosity. Conclusion: Microsatellite markers seem to be a useful and reliable tool for identifying GOAT breeds and their use can be a solution to protect endangered breeds.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

تجزیه شجره ابزاری مفید برای بررسی ساختار جمعیت، تنوع ژنتیکی و تاریخچه جمعیتی است. در این پژوهش به منظور پایش ساختار شجره بزهای مرخز از تعداد 5726 رکورد جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز مرخز سنندج، طی سال های 1366 تا 1395 استفاده شد. خطایابی و آمار توصیفی شجره با برنامه CFC، تخمین اندازه مؤثر جمعیت و فاصله نسل با بسته نرم افزاری ENDOG و بررسی روند تغییرات همخونی با استفاده از نرم افزارEVA انجام شد. نسبت قابل توجهی از جمعیت بز مرخز (معادل 3/54 درصد جمعیت) همخون بود. میانگین رابطه خویشاوندی و میانگین همخونی در کل جمعیت به ترتیب 61/2 و 68/2 درصد برآورد شد که نشان داد سطح همخونی در جمعیت بیشتر از حد مورد انتظار است. اندازه موثر افراد جمعیت بنیان گذار برابر 65/80 حیوان برآورد شد که بیانگر مشارکت نامتوازن حیوانات جمعیت پایه در تولیدمثل بود. روند تغییرات همخونی نامطلوب و افزایشی بود که می تواند ناشی از بسته بودن جمعیت و استفاده نامحدود از شمار اندکی از والدین باشد. فاصله نسل جمعیت کل 23/3 سال و فاصله نسل جمعیت بنیان گذار 73/5 سال محاسبه شد که بیانگر سرعت بیشتر جایگزینی حیوانات در نسل های اخیر است. اندازه مؤثر جمعیت بز مرخز معادل 41/60 حیوان برآورد شد و به حداقل تعداد افراد پیشنهاد شده برای یک جمعیت بهینه (یعنی50 فرد) نزدیک بود. نتایج بیانگر همخونی بالا و افت تنوع ژنتیکی در جمعیت است و پیشنهاد می شود برنامه های حفاظتی، جایگزین برنامه های اصلاحی در بز مرخز شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2174
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست نه راس بزغاله نر و راس بزغاله ماده مرخز از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولید کننده الیاف در گروه هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت میانگین نسبت S/P بین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود (P<0.05). بیشترین مقدار نسبت S/P در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت S/P معنی دار نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 2174

دانلود 474 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 173 استناد 0 مرجع 2128
نویسندگان: 

سعدی فواد | علیزاده سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  241-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  777
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

مطالعه الکتروکاردیوگرافی 50 بز سالم از نژاد مرغز در گروه های سنی از زیر یک سال تا بالای 3 سال انجام گردید. تعداد ضربان قلب 99 تا 123 ضربان در دقیقه و با میانگین 110 ضربان در دقیقه به دست آمد. تفاوت معنی داری از نظر تعداد ضربان قلب در گروه های سنی مختلف مشاهده گردید (P<0.05). میانگین طول زمان امواج P و T و فاصله QT در اشتقاق قاعده ای-راسی، موج QRS در اشتقاق I و فاصله PQ در اشتقاق avF از نتایج مطالعات به دست آمده در سایر نژادها بالاتر ولی میانگین طول زمان امواج QRS و T در اشتقاق avR، موج P در اشتقاق III و فاصله QT در اشتقاق avR از سایر مطالعات پایین تر به دست آمد. میانگین طول زمان موج QRS در تمام اشتقاق های بز نژاد مرغز از سایر نژادها در مطالعات مشابه بالاتر به دست آمد. تفاوت معنی داری بین امواج QT با گروه های سنی مختلف وجود داشت (P<0.05). در اشتقاق قاعده ای-راسی اموج P و T به ترتیب با (0.18±0.032) و (0.446±0.035) میلی ولت بالاترین ارتفاع و در اشتقاق III به ترتیب با (0.041±0.005) و (0.16±0.021) پایین ترین ارتفاع را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 777

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

به منظور ارزیابی عملکرد تولید مثلی ماده بزهای مرخز در سیستم افزایش بزغاله دهی و مقایسه با سیستم سنتی تولید بره، 90 راس ماده بز بالغ در ایستگاه دامپروری سنندج در سه گروه آزمایشی: تیمار اول-دو بار جفت دهی در سال با هورمون تراپی(سیدر + 400 واحد گنادوتروپین سرم مادیان آبستن)؛ تیماردوم-دو بار جفت دهی در سال بدون هورمون-تراپی؛ تیمار شاهد-روش طبیعی جفت دهی یک بار در سال مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های نرخ آبستنی، نرخ دو یا چند قلو زایی، تعداد بزغاله متولد شده، نرخ بزغاله دهی، مجموع بزغاله متولد شده، مجموع بزغاله از شیر گرفته شده و نرخ زنده مانی جمع آوری و با رویه GLM نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نرخ زایش و نرخ بزغاله دهی ماده بزها در تیمار اول، دوم و شاهد به ترتیب 2، 77/1 و 6/1 و به ترتیب 43/3، 6/2 و 17/2 طی 24 ماه بود که دارای تفاوت معنی داری بودند (05/0>P). مجموع بزغاله متولد شده و مجموع بزغاله از شیر گرفته شده و نرخ ازشیرگیری در طول 2 سال در تیمار اول به طور معنی داری بیشتر از تیمار دوم و شاهد بود (05/0>P). میانگین مجموع وزن بزغاله متولد شده و میانگین مجموع وزن بزغاله شیرگیری شده به ازای هر راس ماده بز در گروه های آزمایشی و شاهد به ترتیب 95/2، 62/2 و 39/2 کیلوگرم و 10، 01/8 و 67/7 کیلوگرم بود که تفاوت سه تیمار معنی دار بود(05/0>P). درآمد خالص اجرای تیمار تولید مثلی و سه بار زایش در دو سال بهتر از تیمار شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعدی فواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی30)
 • صفحات: 

  54-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOEINI M.M. | MOHAMMADICHAPDAREH W. | SOURI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  873-881
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30802
 • دانلود: 

  8759
چکیده: 

One hundred female MARKHOZ GOATs (42±5 kg) were used to investigate the ‘male effect’ on estrous synchronization and reproductive characteristics of female GOAT during the breeding season. This was carried out in three separate experiments. In the first experiment, forty female GOATs were used in 4 groups with different distance from the male GOATs (i.e. source of pheromone secretion); A1 (1 meter), A2 (12.5 meters), A3 (25 meters) and A4 (50 meters). In the second experiment, thirty female GOATs were synchronized using CIDR in three groups in the presence or absence of male GOATs; B1 (the presence of male GOAT with females during synchronization), B2 (sudden introducing of male GOAT to females GOAT during the time of removal of CIDR) and B3 (no male GOAT during synchronization). In the third experiment, thirty female GOATs were used in 3 groups; C1 (male GOAT permanently was presented near to the females during the experiment), C2 (sudden introducing of male to females) and D or control group (no male before mating). The results showed the effect of male GOAT on estrous synchronization, causing reproductive cycles in early breeding season and increasing incidence of estrous (P<0.05). The male effect improved fertility and kidding rates (P<0.05). Male effect was more pronounced when the distance of unlike sexes decreased (P<0.01). Male effect was also more effective, with sudden introducing of male to female GOAT (P<0.01). The male effect was more efficient when compared with synchronized female by CIDR in onset of estrous (P<0.05), and increased serum estrogen concentration in the follicular phase (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 30802

دانلود 8759 استناد 0 مرجع 0
litScript