نتایج جستجو

35852

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3586

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  334-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  4448
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4448

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1224
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

تعداد 70 ژنوتیپ گردو (Juglans regia L.) در 4 منطقه از استان مرکزی به خاطر باردهی منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طی سال 1386 چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 70 ژنوتیپ انتخاب شده، تعداد 12 ژنوتیپ برتر برای ارزیابی بیشتر به منظور بررسی وضعیت روغن مغز و اسیدهای چرب انتخاب شدند. در این ژنوتیپ ها وضعیت اسیدهای چرب در سه نمونه روغن مغز توسط آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. در ژنوتیپ های مورد ارزیابی میزان روغن، بین 51.0 تا 73.0 درصد متغیر بود. وضعیت اسید های چرب پالمتیک اسید، استئاریک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید به میزان زیادی میان ژنوتیپ ها متغیر بود. نتایج نشان داد که اسید پالمتیک (09/6-12/8 درصد) و اسید استئاریک (19/2-0/4 درصد) به ترتیب بیشترین میزان اسید چرب اشباع را تشکیل می دادند. اولئیک اسید تنها اسید چرب غیر اشباع حاوی یک پیوند مضاعف بود و میزان آن 20 الی 43 درصد کل اسیدهای چرب متغیر بود. لینولئیک اسید (37.39 الی 58.95) بیشترین درصد اسیدهای چرب را تشکیل می داد. میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیش از 85 درصد کل اسید های چرب روغن گردو بود، در حالیکه حداکثر مقدار اسیدهای چرب اشباع 36/12 درصد بود. چنین به نظر می رسد که تفاوت در درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب به علت تنوع ژنتیکی و شرایط اکولوژیکی و محل کشت ژنوتیپ های مورد مطالعه می باشد. نتایج نشان داد که مغز میوه ژنوتیپ های MS69, MS68, MS10 وMS70  به دلیل داشتن درصد بالاتر اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک دارای کیفیت غذایی بالاتری از ژنوتیپ های MS43, MS27, MS23, MS15 MS12, MS11 ، MS52 و MS54 می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1224

دانلود 336 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

شکل گیری روستاها را به عنوان نخستین هسته های مدنیت و فعالیت می توان به عوامل محیطی مرتبط دانست، اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها در گذر زمان با چالش های اساسی ناشی از افول کارکردهای کشاورزی، به عنوان اصلی ترین کارکرد محیطی، مواجه شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تحولات کشاورزی روستاهای استان طی یک دهه با تأکید بر کارکردهای کشاورزی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی در گروه تحقیقات توصیفی –,تحلیلی قرار می گیرد. برای این منظور تمامی 733 روستاهای بالای بیست خانوار استان در دو سرشماری کشاورزی 1382 و 1393 مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج همه متغیرهای کشاورزی مشابه در دو مقطع، 20 شاخص مقطعی و تحولی تعریف و محاسبه شد. پس از توصیف آماری و ارزیابی توزیع شاخص ها، مدل سازی تحولات کشاورزی مناطق روستایی استان در دو مقطع با روش معادله یابی ساختاری و مبتنی بر رویکرد خودگردان سازی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS Graphic انجام شد. با توجه به ضرایب مسیر و علامت آنها در ابتدای دوره می توان نتیجه گرفت که وضعیت کشاورزی روستاهای استان در مقطع زمانی ابتدای دوره، از یکسو بیشتر مبتنی بر زراعت بوده است تا باغبانی و از سوی دیگر بیشتر مبتنی بر عامل و نهاده زمین بوده است تا عامل و نهاده آب. اما نتایج مقطع زمانی انتهای دوره در مقایسه با مدل مربوط به ابتدای دوره، نشان داد که طی این مدت، تعیین کنندگی و اهمیت زمین جای خود را به آب داده است. لذا روند روبه افول تغییر و تحولات کارکردهای کشاورزی روستاهای استان طی این دوره، بیش از هر چیز تحت تأثیر عامل تعیین کننده آب بوده است. ایجاد ساختار سازمانی واحد با هدف سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه دو عامل پایه زمین و آب و همچنین تشکیلات استانی برای اجرای سیاست ها در یک دیدگاه فرابخشی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند به حل مشکلات کشاورزی جوامع روستایی کمک نماید

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  209-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

با توجه به وسعت و اهمیت مراتع کشور و نقش آن در حفظ آب و خاک، تولید علوفه و سایر خدمات زیست محیطی و وجود شواهد دال بر تخریب این منبع خدادادی، لازم است اقداماتی در جهت جلوگیری از تخریب و همچنین بهبود وضعیت آن انجام شود. یکی از مهمترین این اقدامات تهیه و اجرای طرح های مرتع داری می باشد. از این رو به دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر اینکه طرح های اجرا شده تا چه حد در جلوگیری از تخریب و بهبود وضعیت مراتع نقش داشته اند، ضروری بنظر می رسد. در این تحقیق، مراتع قشلاقی دارای طرح و فاقد طرح در منطقه زرندیه مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، 16 مرتع دارای طرح و 14 مرتع فاقد طرح برای مقایسه بنحوی انتخاب شدند که تمام حالت های مدیریتی (انفرادی، مشاعی با سطوح متفاوت مرتع) در مراتع دارای طرح و فاقد طرح لحاظ شده و از نظر شرایط اقلیمی نیز تا حد امکان مشابه باشند. از این رو، همه مراتع از منطقه مامونیه زرندیه که دارای آب و هوای گرم و خشک است، انتخاب شدند. پس از محاسبه، تعداد 60 پلات در اندازه 2 مترمربع در نظر گرفته شد. در هر تیپ گیاهی، منطقه ای به عنوان منطقه معرّف شناسایی شد و فاکتورهای پوشش تاجی، تولید، تراکم، لاشبرگ، غنای گونه ای، وضعیت و گرایش در زمان آمادگی مرتع مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده با استفاده از آزمونt انجام شد. براساس نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری بین مراتع دارای طرح و بدون طرح در بیشتر فاکتورهای مورد ارزیابی مشاهده شد. نتیجه کلّی این تحقیق نشان داد که مراتع دارای طرح نسبت به مراتع بدون طرح از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  311-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  813
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

برآورد تولید بلند مدت علوفه مرتع در منطقه استپی استان مرکزی ، شهرستان ساوه (پایگاه مرتع نعمتی) در طول یک دوره آماری ده ساله (1386-1377) با روش مدل تعادل آب (The Water Balance) بر روی تولید علوفه چهار گونه گیاه مرتعی غالب و مورد تعلیف دام (Artemisia sieberi, Salsola rigida, Noaea mucronata, Stipa barbata) با بهره گیری از داده های آب و هوایی ایستگاه سینوپتیک (ساوه) ویژگی های خاک و ویژگی های گیاه (مرتع) بر پایه مدل ERHYM - II مورد ارزیابی قرار گرفت. انجام محاسبات و تعیین شاخص های اقلیمی در مقیاس زمانی روزانه با بهره گیری از روش Penman-Montieth FAO (P.M.F) (پنمن‐ مانتیث فائو ) و برنامه نرم افزار(Cropwat. 8.0)  اقدام شد. رواناب سطحی برای بارندگی های روزانه از روش (Soil Conservation Serviec) SCS با کمک منحنی های (Cruve Number) CN بر پایه گروه های آبشناختی خاک محاسبه شد. ورودی های مدل شامل داده های آب و هوایی بلند مدت، ویژگی های خاک، ویژگی های گیاه (مرتع)، رطوبت اول فصل رویش، تولید علوفه مرتع و خروجی های مدل شامل تبخیر و تعرق گیاه مرجع، تبخیر و تعرق پتانسیل، تبخیر و تعرق واقعی گیاه (مرتع)، بارندگی موثر، رواناب سطحی، کل رطوبت ذخیره شده خاک، رطوبت اولیه قابل دسترس، شاخص اقلیمی تولید و پایگاه‐ اندکس تولید محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان عددی CN برابر 86 و میزان رواناب سطحی در طول فصل رویش پس از بارندگی به میزان 7 میلیمتر شروع می شود. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت نگهداری رطوبت کل قابل بهره گیری خاک معادل 58.90 میلیمتر در متر که این میزان امکان بهره گیری گیاه را از رطوبت اول فصل رویش به میزان 25.40 میلیمتر در متر فراهم نموده است. میزان تبخ یر و تعرق واقعی در فصل رویش  1.36برابر میانگین بارندگی دوره آماری در طول فصل رویش بوده است. با توجه به شرایط خشکسالی در سال 1379 این نسبت بیش از دو برابر میزان بارندگی فصل رویش محاسبه شده است. ضریب شاخص اقلیمی تولید (Tact/Tpot) برای برآورد علوفه در پایگاه نعمتی برابر Tact/Tpot=%17 محاسبه و تعیین شد. بر پایه شاخص اقلیمی بلندمدت تولید (ETact) و تولید اندازه گیری شده در دوره ده ساله، پایگاه - اندکس تولید (Weather Yield Site Index) به منظور برآورد تولید بلند مدت در پایگاه نعمتی Y=80.42+1.941(ETact) تعیین شد. بر این پایه میانگین تولید علوفه بلند مدت برابر 242 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است که می تواند در برنامه ریزی مرتع در سطح منطقه مورد کاربرد قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 813

دانلود 496 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  111-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1380
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص های ICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT  به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری نیروی کار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1380

دانلود 413 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار ارتباطی گندم کاران به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کشاورزان گندم کار استان مرکزی که به دو گروه آموزش دیده در رابطه با مدیریت ضایعات گندم به عنوان گروه آزمودنی به تعداد 700 نفر و گروه آموزش ندیده در این زمینه به همین تعداد تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران به تعداد 103 نفر تعیین گردید که در طی دو مرحله با استفاده از نمونه گیری انتسابی متناسب و تصادفی انجام شد. اعتبار شاخص های اصلی تحقیق شامل میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، میزان ارتباط با مروجان به منظور کسب اطلاعات در خصوص مدیریت ضایعات گندم به ترتیب 0.82 و 0.88 به دست آمد که از لحاظ آماری قابل قبول بود. یافته های تحقیق نشان داد که منابع اطلاعاتی فروشندگان نهاده، همسایگان و آشنایان در هر دو گروه، مهم ترین منابع اطلاعاتی گندم کاران بوده است. بیشترین متغیر اثرگذار بر میزان ارتباط گندم کاران با مروجان در گروه آموزش دیده و ندیده، مدت شرکت در دوره های آموزشی- ترویجی بوده است. همچنین بیشترین متغیر اثرگذار بر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی در میان دو گروه آموزش دیده و ندیده، میزان ارتباط آنان با عاملان ترویج بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 258 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

GHASEMI M. | ARZANI K. | HASSANI D.

نشریه: 

CROP BREEDING JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  606
 • بازدید: 

  159675
 • دانلود: 

  67534
چکیده: 

The Persian walnut (Juglans regia L.) is one of the most important horticultural crops grown in Iran. This research was conducted to determine the variation in walnut germplasm grown in the Arak region of Iran during the 2007-2008 growing seasons. All of the selected genotypes originated from seed, and their phenological and pomological characteristics were evaluated. Results indicated that there were promising genotypes within the walnut populations in the studied region. Genotypes MS26, MS6, MS34, MS45, MS70, MS49 and MS54 were late bearing leaves (21 to 25 April). Genotypes MS27 and MS29 were completely homogamous. Bearing habit was lateral and terminal in 38.57 and 61.43% genotypes, respectively. Genotypes MS8, MS10, MS48 and MS66 were early maturing and their nuts matured before 10 September. High variation for nut and kernel characteristics was found among the studied genotypes. Genotypes MS15, MS17, MS19, MS20, MS23, MS26, MS27 and MS29 were identified as promising, because their kernel weight, nut weight and kernel ratio were higher than 6 g, 12 g and 50%, respectively. These superior genotypes could be used for cultivation or as parents in future breeding programs.

آمار یکساله:  

بازدید 159675

دانلود 67534 استناد 606 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  102-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

زمینه و هدف: از مطرح ترین رویکردهای مقابله با خطاهای آزمایشگاه پزشکی FMEA است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر اساس اجرای FMEA بر ایمنی بیماران در آزمایشگاه های استان مرکزی بود. روش کار: پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی، از لحاظ روش مداخله ای شبه تجربی و از لحاظ گردآوری داده ها مقطعی از نوع قبل-بعد بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد چک لیست ایمنی بیمار سازمان جهانی بهداشت بود. جامعه آماری کارشناسان فنی آزمایشگاه های بالینی بود که بصورت تمام سرشماری در دو گروه نمونه مداخله و شاهد و به تعداد 71 نفر در هر گروه انتخاب شدند. داده های پژوهش با آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی همبستگی مقدار متغیرها قبل و بعد از مداخله و آزمون ویلکاکسون جهت تعیین تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران تحلیل شد. از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین ابعاد ایمنی بیمار قبل و بعد مداخله همبستگی معنی دار (05/0> p) و مثبت وجود دارد. مطابق نتایج آزمون ویلکاکسون، تاثیر کنترل خطای آزمایشگاه بالینی بر ایمنی بیماران و ابعاد آن یعنی حاکمیت و رهبری ایمنی بیماران (001/0=p، 73/6-= z)، جلب مشارکت و تعامل بیماران و جامعه (001/0=p، 83/5-= z)، خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد (001/0=p، 60/6-= z) و محیط ایمن (001/0=p، 109/6-= z) تایید شد. نتیجه گیری: باتوجه به تاثیری که کنترل خطاهای آزمایشگاه بر ایمنی بیماران داشته است، لذا به مدیران آزمایشگاه های استان مرکزی پیشنهاد می گردد بر اجرای رویکرد FMEA تمرکز نمایند تا نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با ایمنی بیماران در بلند مدت حاصل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 291 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 221 استناد 608 مرجع 0
litScript