نتایج جستجو

35887

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3589

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

انصاری امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

در سال های اخیر منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک با تغییرات زیادی مواجه شده است. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سال های 1375و 1395 استفاده شد. نقشه کاربری اراضی به چهار کلاس مرتع، اراضی کشاورزی، مناطق مسکونی و رخنمون سنگی طبقه بندی شدند. پیش بینی وضعیت کاربری اراضی و زیستگاه برای سال 1420 با استفاده از نقشه های کاربری اراضی و مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، تحلیل زنجیره مارکوف و رگرسیون لجستیک تعیین شدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات سیمای سرزمین منطقه بین سال های 1375 تا 1395 به ترتیب مربوط به شاخص های فرسایش، تجمع و ایجاد هستند، و بین سال های 1395 تا 1420 به ترتیب شاخص های ایجاد و تجزیه هستند. تغییرات ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی نشان می دهد که در سال 1395 معادل 4/5 درصد زیستگاه نسبت به سال 1375 کاهش دارد. با ادامه این روند در سال 1420 معادل 6/5 درصد زیستگاه نسبت به سال 1395 با کاهش مواجه است. ضریب شاخص سطح زیر منحنی مدل رگرسیون لجستیک در ارزیابی زیستگاه معادل 0/9558 است، که نشانگر عملکرد بسیار عالی مدل است. به طور کلی راهکار اصولی مهم، جلوگیری از تغییرات کاربری زیستگاه گوسفند وحشی به سایر کاربری ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (پیاپی 118)
 • صفحات: 

  78-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

به منظور مقایسه و ارزیابی 10 هیبرید جدید و امید بخش ذرت علوفه ای (ایرانی) و دو هیبرید تجاری (خارجی ) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار و در دو سال زراعی 1393-1392 تا 1394-1393 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، واقع در اراک اجرا گردید و صفات روز تا گرده افشانی، روز تا ظهور ابریشم، روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم، تعداد برگ، قطر ساقه، ارتفاع بوته، تعداد بلال در هر بوته، عملکرد بلال تازه، عملکرد علوفه تازه و نسبت بلال به علوفه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین هیبریدها از نظر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی-داری مشاهده شد (01/0>P)؛ با این وجود برای اکثر صفات تنوع قابل ملاحظه ای مشاهده نگردید. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی هیبریدهای 12 و 4 بالاترین ارزش علوفه از نظر کمی و کیفی و کوتاه ترین روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم را به خود اختصاص دادند، در حالیکه هیبریدهای 10 و 8 با وجود کیفیت بالای علوفه، از نظر عملکرد کمی علوفه و روز از گرده افشانی تا ظهور ابریشم در جایگاه مطلوبی قرار نگرفتند. دیگر هیبریدهای امید بخش به همراه هیبریدهای تجاری شاهد از نظر صفات اندازه-گیری شده در جایگاه حدواسط قرار گرفتند. در مجموع هیبریدهای 12 و 4 به عنوان هیبریدهای برتر و مطلوب برای مطالعات تکمیلی در خصوص پایداری، سازگاری و اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت علوفه پیشنهاد می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1148-1158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  796
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

کشت لوبیا در استان مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. آهن از عناصر ضروری کم مصرف جهت رشد لوبیا می باشد. مبنای توصیه کود آزمون خاک هست. برای اینکه آزمون خاک بتواند مبنای توصیه کودی قرار گیرد بایستی در شرایط خاک های منطقه مورد مطالعه واسنجی گردد. در این راستا، شناسایی دقیق وضعیت خاک های لوبیاکاری استان مرکزی، مطالعه تعیین حدود بحرانی آهن انجام شد. تعداد 18 نمونه خاک با دامنه وسیعی از غلظت آهن قابل استفاده انتخاب گردید. جهت بررسی تاثیر آهن بر گیاه لوبیا از دو سطح صفر و ده میلی گرم آهن از منبع سولفات آهن استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد. پس از اتمام مرحله رویشی، قسمت هوایی لوبیا برداشت و پارامترهای گیاهی شامل وزن ماده خشک لوبیا در هر گلدان، غلظت و جذب کل آهن در هر گلدان و عملکرد نسبی در هر خاک اندازه گیری شد. همچنین پاسخ لوبیا نسبت به مصرف آهن و ارتباط آن ها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تاثیر مصرف آهن بر پاسخ های گیاهی معنی دار بود. با استفاده از روش تصویری کیت– نلسون حد بحرانی آهن در خاک های مورد مطالعه 5 میلی گرم بر کیلوگرم خاک به دست آمد. پارامترهای گیاهی با استفاده از ویژگی های خاک نظیر رس، شن، سیلت، کربن آلی و غلظت آهن قابل استفاده خاک به طور معنی داری قابل تخمین است.

آمار یکساله:  

بازدید 796

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی آیند 77) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

د ر این تحقیق از 15539 د اد ه مربوط به صفات تولید ی (شیر، مقد ار و د رصد چربی) جمعیت گاوهای هلشتاین استان مرکزی مربوط به 31 گله طی سال های 1368 تا 1383 به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی، روند ژنتیکی و محیطی صفات تولید ی استفاد ه شد . برای برآورد مولفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی از مد ل حیوانی به روش حد اکثر د رستنمایی محد ود شد ه بد ون مشتق گیری و به صورت تجزیه یک صفتی استفاد ه شد . د ر مد ل مزبور گله- سال- فصل زایش و شکم زایش به عنوان اثرات ثابت و اثر ژنتیکی افزایشی گاوها، محیطی د ایمی ناشی از تکرار رکورد د ر هر گاو و باقی ماند ه به عنوان اثر عوامل تصاد فی د ر نظر گرفته شد . بهترین پیش بینی نا اریب خطی (BLUP) از ارزش های اصلاحی صفات پیش بینی و روند های فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی به صورت تابعیت میانگین مقاد یر فنوتیپی، ارزش اصلاحی و محیطی بر سال تولد گاو محاسبه شد . وراثت پذیری تولید شیر، چربی و د رصد چربی شیر به ترتیب 0.23±0.03, 0.20±0.02 و 0.32±0.02 برآورد گرد ید . تکرارپذیری تولید شیر، چربی و د رصد چربی شیر به ترتیب 0.39, 0.46 و 0.40 برآورد شد . روند فنوتیبپی صفات تولید شیر، مقد ار و د رصد چربی به ترتیب 22.79 کیلوگرم، 0.23 کیلوگرم و 0.05 د رصد ، روند ژنتیکی صفات به ترتیب 3.75 کیلوگرم، 0.06 کیلوگرم و -0.02 د رصد و روند محیطی صفات مذکور نیز به ترتیب 19.79 کیلوگرم، 0.21 کیلوگرم و 0.07 د رصد برآورد شد .

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 232 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

گردو ((Juglans regia L. یکی از مهمترین محصولات باغبانی در ایران می باشد. میوه های گردو یک منبع غنی از ترکیبات ضروری برای سلامتی انسان می باشند. در این بررسی تعداد 12 ژنوتیپ گردو در 4 منطقه از استان مرکزی به خاطر باردهی منظم و عملکرد بالا انتخاب شدند و در طی سال 1386 چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در ژنوتیپ های مورد ارزیابی، وزن میوه و مغز به ترتیب بین 15.25-7.46 گرم و 8.1-3.77 گرم و درصد مغز بین 60.51-45.97 درصد متغیر بود. میزان روغن و پروتئین نیز به ترتیب بین 73.0- 51.0 و 14.55-10.15 درصد متغیر بود. نتایج نشان داد بیشترین میانگین وزن میوه و مغز (به ترتیب 15.25 و 8.1 گرم) متعلق به ژنوتیپ MS15، بیشترین درصد مغز و روغن (به ترتیب 60.51 و 73.06 درصد) متعلق به ژنوتیپ MS43 و بیشترین درصد پروتئین (14.55 درصد) متعلق به ژنوتیپ MS12 بود. میوه ژنوتیپ های برتر انتخابی می تواند در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 424 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  454-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1210
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان شیوع علایم اختلال های روانی- رفتاری در جوانان 15 تا 29 ساله استان مرکزی انجام شد.روش: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی است و در آن 1800 نفر (907 مرد و 893 زن) از ده شهرستان استان مرکزی به صورت تصادفی- طبقه ای- نسبتی نمونه گیری و به کمک فهرست تجدید نظر شده علایم نود سوالی (SCL-90-R) ارزیابی شدند. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی، آزمونt  و آزمون تعقیبی توکی انجام شد.یافته ها: 21.3% افراد (26.7% زنان و 16.0% مردان) دست کم از علایم یک اختلال روانی رنج می بردند. زن بودن (P<0.01) و تاهل (P<0.01) با میزان شیوع بیشتر اختلال های روانی رابطه معنی دار داشتند. نمره ضریب کلی علایم مرضی در افراد بیکار بیشتر از شاغلین و در افرادی که والدین آنها از هم جدا شده اند، بالاتر از افرادی بود که با هر دو والد زندگی می کردند.نتیجه گیری: اختلال های روانی- رفتاری در بین جوانان استان مرکزی شایع است.

آمار یکساله:  

بازدید 1210

دانلود 447 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود 1000 هکتار در بخش شرقی شهرستان آشتیان (استان مرکزی) و در محدوده ارتفاعی 2300 تا 2600 متر از سطح دریا واقع شده است. مقدار بارش سالانه 339 میلیمتر و متوسط دمای سالانه، 11.5 درجه سانتیگراد است. در این مطالعه فلورستیکی، تعداد 130 گونه متعلق به 32 تیره و 96 جنس شناسایی گردید. بیشترین تعداد گونه ها متعلق به تیره های Asteraceae (19 گونه)، Fabaceae (13 گونه)، Poaceae و Apiaceae (هر کدام با 12 گونه) و گونه های همی کریپتوفیت با 52.30 درصد، از فراوان ترین اشکال زیستی منطقه و پس از آن گونه های تروفیت و ژئوفیت به ترتیب با 21.5 و 10.8 درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند. در بررسی پراکنش جغرافیایی، میزان 78.5 درصد گونه ها به ناحیه ایران - تورانی تعلق دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 325 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  78-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

 این تحقیق به منظور بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه عناصر معدنی سلنیم و ید در گوسفندان استان مرکزی کشور ایران انجام گرفت. بدین منظور وضعیت تغذیه این عناصر در گوسفندان مرتع 57 گله واقع در 14 محدوده جغرافیایی استان مورد بررسی قرار گرفت. مناطق نمونه برداری به گونه ای انتخاب گردید که عمده مراکز پرورش گوسفند استان تحت پوشش قرار گیرد. نمونه های خون از میش های داشتی جوان در سه زمان تابستان، پاییز و زمستان اخذ گردید و این نمونه ها از نظر مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ید معدنی پلاسما به ترتیب به عنوان شاخص وضعیت سلنیم و ید مورد تجزیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 01/0 در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز گوسفندان در مناطق مختلف استان مرکزی وجود دارد. همچنین تغییرات وابسته به فصل در این رابطه مشاهده گردید. همچنین اختلافات معنی داری در سطح احتمال 01/0 در وضعیت ید گوسفندان در مناطق مختلف این استان و تغییرات فصلی در وضعیت ید آن ها مشاهده شد. سطوح پایین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (کمتر از 60 واحد بین المللی در گرم هموگلوبین) و ید معدنی پلاسما (کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر) در برخی مناطق و پاره ای از اوقات سال نشان دهنده کمبود عناصر مزبور و ضرورت استفاده از مکمل های معدنی این عناصر می باشد. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

افراد خانواده Meloidae که معمولا به عنوان قاب بالان تاول زا شناخته می شوند، نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می کنند. اولین مرحله لاروی اغلب گونه ها از تخم ملخ ها تغذیه می کنند. مطالعه اخیر در سالهای1390 1388-در استان مرکزی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از مناطق مختلف استان جمع آوری شدند و از طریق ویژگی های ریخت شناسی و اندام جنسی و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شده و در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مورد تایید قرار گرفتند. در مجموع 25 گونه متعلق به 8 جنس از 5 قبیله و 2 زیر خانواده ثبت شد. نمونه های شناسایی شده از این قرار هستند: Meloinae: Meloe variegatus Donovan، Meloe tuccius، Meloe proscarabaeus Linnaeus، Alosimus armeniacus (Faldermann)، Lydus tenuiitarsis Abeille de Perrin، Oenas crasicornis Illiger، Mylabris quadripunctata Linneaus، Mylabris apicenigra Soumakov، Mylabris calida (Pallas)، Mylabris cincta Olivier، Mylabris magnoguttata Kaszab، Mylabris groschkei Kaszab، Mylabris doriae Marseul، Mylabris klugi Redtenbacher Mylabris mirzayani(Kaszab)، Hycleus colligatus، (Redtenbacher)، Hycleus javeti (Marseul)، Hycleus zebraeus (Marseul)، Hycleus scabiosae (Olivier)، Hycleus fuscus (Olivier)، Cerocoma festiva Falderman، Cerocoma latreillei Faldermann، Cerocoma bodemeyeri Reitter. Nemognathinae: Nemognatha chrysomelina Fabricius

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79391
 • دانلود: 

  16447
چکیده: 

Background and purpose: Hydatidosis is one of the most important zoonoses in the world that have public health and economic perspectives. The aim of this study was to investigate the prevalence of hydatid cysts in slaughtered animals in the industrial slaughterhouse of Khomein, MARKAZI PROVINCE (2007-2011).Materials and Methods: In this study was investigated 28760 head of animals, including; 12860 sheep, 3840 cows and 12060 goats. Their carcasses were inspected using macroscopic method for hydatid cyst in livers and lungs. Data analysis was performed by Chi-square test and SPSS software (Version 16.0).Results: The prevalence frequency of hydatidosis in slaughtered cattle was 523 head with the most infected animals of 113 (2.94%) cow, 223 (1.73%) sheep and 187 (1.55%) goats respectively. Moreover, 1126 (3.9%) infected lungs and 1076 (3074%) infected livers were found. On the seasonal bases, the surveys showed that maximum spread of the disease was in summer.Conclusion: The prevalence of hydatid cysts of parasites is relatively high which in addition to imposing high economic losses due to the deleting of infested organs of animals and decrease in livestock products, indicates the existence of conditions for health risks for residents which requires more inclusive and comprehensive sanitary and control measures due to this parasite's life cycle and transmission.

آمار یکساله:  

بازدید 79391

دانلود 16447 استناد 0 مرجع 0
litScript