نتایج جستجو

35802

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3581

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

همتا احمد | شریف نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  748-755
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

اهداف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان جهان است. فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز (PI3K) که مسیرهای انتقال پیام سلولی متنوعی را تنظیم می کند اغلب در سرطان های انسانی تغییر می یابد. جهش های ژن کدکننده زیرواحد کاتالیتیکی (PIK3CA) p110al PI3K موجب افزایش فعالیت آنزیم و رشد کنترل نشده سلول ها می شود. مطالعات گذشته بیانگر درصد بالای جهش ژن PIK3CA در سرطان پستان است. هدف این مطالعه تعیین جهش های فعال کننده ژن PI3K است که می تواند در درمان سرطان پستان با استفاده از مهارکننده های فعالیت کینازی این آنزیم موثر باشد.مواد و روش ها: با توجه به شیوع سرطان پستان در استان مرکزی، در این مطالعه وجود جهش در ژن PIK3CA بین 45 نمونه بیمار و 20 نمونه کنترل با روش SSCP و توالی یابی مستقیم بررسی شد. همچنین ارتباط بین جهش ها با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی شامل سن تشخیص، درگیری غدد لنفاوی، وضعیت هیستولوژیک، اندازه تومور و درجه بافتی با آزمون پیرسون کای اسکوئر (x2) بررسی شد.یافته ها: از بین 6.26 درصد جهش ژن PIK3CA در این مطالعه 75 درصد آن در اگزون 9 شناسایی شد. در اگزون 9 علاوه بر جهش شایع(G1624A E542K) ، جهش دیگری نیز [(G1634C) E545A] مشخص شد. این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین جهش با عوامل کلینیکوپاتولوژیکی وجود ندارد.نتیجه گیری: وجود جهش در ژن PI3K که یک ژن پروتوانکوژنیک است، اهمیت این مسیر را به عنوان هدف درمانی برای جلوگیری و توقف رشد سرطان پستان نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  363-370
تعامل: 
 • استنادات: 

  1800
 • بازدید: 

  130122
 • دانلود: 

  88640
چکیده: 

Background: National and international statistics from Iran have indicated that progresses and achievements have been made for most health indicators, but there are differences in some indicators in special groups and at the provincial level.Objectives: Our aim was to assess the main predictors of inequity in seeking Health Care Utilities (HCU) locally.Patients and Methods: Data gathered from the HCU survey, which was conducted in the MARKAZI PROVINCE of Iran during 2008, was used in the present study. A systematic sampling method, based on the Iranian household framework, was applied in order to choose 758 households as well as 2711 individuals. The household wealth index constructed by Principle Component Analysis (PCA) and robust login link function in Generalized Estimation Equation (GEE) model were used in order to determine the predictors of inequity.Results: 66.4% of those in need sought outpatient health care from which 97.7% received appropriate services. After adjustment for the clustering effect of household as well as confounding effect of the covariates, GEE model showed that there were inequities in HCU for females (OR=2.44, CI; 1.24- 4.81) and subjects with inpatient need (OR=2.14, CI: 1.23-3.72). Being in the lowest quintile of household wealth index was associated with the lower use of outpatient health services (OR=0.45, CI; 0.23- 0.88).Conclusions: In spite of improvements in the national health indicator, different groups of people use health care services differently, but these inequities in HCU are related to social and individual factors. Also, it is clear that health sector facilities and the accessibility to health services are not the only predictors.

آمار یکساله:  

بازدید 130122

دانلود 88640 استناد 1800 مرجع 0
نویسندگان: 

ANSARI AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85851
 • دانلود: 

  102375
چکیده: 

MARKAZI PROVINCE with its extended deserts and plains provides a suitable habitat for the Persian Gazelle.The habitat fragmentation due to the human-initiated activities is one of the major threatening factors against the species viability, especially Persian Gazelle. The present study is conducted using the MaxEnt method based on the maximum entropy or near to reality approach with 10 different variables and 30 focal points of Persian Gazelle. The study results show that a 215150.6 ha area equivalent to 14% in the southern half ofMARKAZI PROVINCE covers a favorable habitat for the Persian Gazelle.The ROC model specifies that the validity of habitat suitability model is 0.985, suggesting the superior performance of MaxEnt method.Among the development variables, the highest impact on the Persian Gazelle ecology is assigned to distance to mines variable (10 km) while the lowest impact is related to distance from unpaved road variable. Further, among the ecologic variables, the highest and lowest impacts were detected for slope (0-5%) and height variables, respectively. The main objective followed in the present work is the protection of the extant population, interregionalcorridors, as well as livecapturing, sending, and restoring thePersian Gazelle from other regions toHaftad Qolleh, West Haftad Qolleh, and Muteh.

آمار یکساله:  

بازدید 85851

دانلود 102375 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود 1000 هکتار در بخش شرقی شهرستان آشتیان (استان مرکزی) و در محدوده ارتفاعی 2300 تا 2600 متر از سطح دریا واقع شده است. مقدار بارش سالانه 339 میلیمتر و متوسط دمای سالانه، 11.5 درجه سانتیگراد است. در این مطالعه فلورستیکی، تعداد 130 گونه متعلق به 32 تیره و 96 جنس شناسایی گردید. بیشترین تعداد گونه ها متعلق به تیره های Asteraceae (19 گونه)، Fabaceae (13 گونه)، Poaceae و Apiaceae (هر کدام با 12 گونه) و گونه های همی کریپتوفیت با 52.30 درصد، از فراوان ترین اشکال زیستی منطقه و پس از آن گونه های تروفیت و ژئوفیت به ترتیب با 21.5 و 10.8 درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند. در بررسی پراکنش جغرافیایی، میزان 78.5 درصد گونه ها به ناحیه ایران - تورانی تعلق دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 322 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

GHADIMI FERIDON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56174
 • دانلود: 

  19335
چکیده: 

Ten chromite ores from ophiolite complexes in SE Iran were analyzed mineralogically by XRD, chemically by XRF, and mineral chemistry by EPMA. The identified paragenesis of silicate minerals of chromite ores with the X-ray diffraction is pronounced differently. It consists of secondary phases formed as serpentine, Cr-containing chlorite (kaemmererite), chromic garnet (uarovite) with preserved partly primary minerals of peridotite parent rocks such as olivine and diopside. From the total chemical analysis by XRF results, a good correlation exists between the Cr2O3 and SiO2 content (as an index of the sum of the silicate minerals). This allows an easy decision for mine ability of chrome ores. In a relatively good correlation are also the Mg and Fe oxide contents. The mineral chemisty (EPMA analysis) of spimel mineral provides valuable information about the the octahedral layer of the spinel. The results of the microprobe analysis show a variation in the chemical composition of the spinel phase of a mixed crystal formation consisting of: chromite (Fe2+Cr2O4), magnesio chromite (MgCr2O4), spinel (MgAl2O4), and hercynite (Fe2+Al2O4). This becomes even more complex by the mixed crystal relationship with picotite [(Mg, Fe2+) (Cr, Al, Fe3+) 2O4], which contains Fe3+in the tetrahedral position. The chrome spinel vary in Cr-numbers [100 × (Cr / Cr+ Al) =75-92] and Mg-numbers [100 * (Mg / Mg+Fe2+) =38-57]. The partition of iron between Fe3+und Fe2+was made by assuming normal spinel structure, using the formula AB2O4. Correlations of microprobe analysis indicate that the mineral chemistry of the studied spinel is characterized mainly by the divalent elements of Mg and Fe2+ in the A position and trivalent elements Cr and Al in the B position.

آمار یکساله:  

بازدید 56174

دانلود 19335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

افراد خانواده Meloidae که معمولا به عنوان قاب بالان تاول زا شناخته می شوند، نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می کنند. اولین مرحله لاروی اغلب گونه ها از تخم ملخ ها تغذیه می کنند. مطالعه اخیر در سالهای1390 1388-در استان مرکزی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از مناطق مختلف استان جمع آوری شدند و از طریق ویژگی های ریخت شناسی و اندام جنسی و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شده و در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مورد تایید قرار گرفتند. در مجموع 25 گونه متعلق به 8 جنس از 5 قبیله و 2 زیر خانواده ثبت شد. نمونه های شناسایی شده از این قرار هستند: Meloinae: Meloe variegatus Donovan، Meloe tuccius، Meloe proscarabaeus Linnaeus، Alosimus armeniacus (Faldermann)، Lydus tenuiitarsis Abeille de Perrin، Oenas crasicornis Illiger، Mylabris quadripunctata Linneaus، Mylabris apicenigra Soumakov، Mylabris calida (Pallas)، Mylabris cincta Olivier، Mylabris magnoguttata Kaszab، Mylabris groschkei Kaszab، Mylabris doriae Marseul، Mylabris klugi Redtenbacher Mylabris mirzayani(Kaszab)، Hycleus colligatus، (Redtenbacher)، Hycleus javeti (Marseul)، Hycleus zebraeus (Marseul)، Hycleus scabiosae (Olivier)، Hycleus fuscus (Olivier)، Cerocoma festiva Falderman، Cerocoma latreillei Faldermann، Cerocoma bodemeyeri Reitter. Nemognathinae: Nemognatha chrysomelina Fabricius

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

شکل گیری روستاها، نخستین هسته های مدنیت و فعالیت، به عوامل محیطی مرتبط است؛ اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی آنها در گذر زمان درنتیجة تحولات گسترده و پرشتاب پیامد مدرنیته و برنامه ریزی های توسعه ای نامتوازن با چالش های اساسی مواجه شده است. نابسامانی های جمعیتی و ساختار نیروی انسانی روستاها و در پی آن افول کارکردهای اقتصادی به ویژه درزمینة کشاورزی، عمده ترین چالش های هویتی جوامع و مناطق روستایی به شمار می آید. پژوهش حاضر به تحولات هویت روستایی استان مرکزی با تأکید بر ساختارهای جمعیتی با استفاده از ارزیابی ها و مدل سازی های آماری توجه داشته است. برای این منظور تمامی روستاهای دارای بیش از 20 خانوار استان در دو سرشماری 1375 و 1390 مطالعه شدند و با استخراج همة متغیرهای جمعیتی مشابه در دو مقطع، شاخص های دموگرافیکی متعددی برای هرکدام از این مقاطع تعریف و محاسبه شد. پس از توصیف آماری و ارزیابی توزیع شاخص ها، مدل سازی هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان در دو مقطع با روش معادله یابی ساختاری و مبتنی بر رویکرد خودگردان سازی انجام شد. بعد خانوار، میزان جوانی (شاخص وِرتهایم)، میزان سالخوردگی، نسبت بستگی، میزان باسوادی و اشتغال، شاخص هایی مشترک در مدل های ساختاری نهایی و معتبر هر دو مقطع بوده اند. مقایسة آماره های توصیفی و همچنین ضرایب مسیر شاخص ها در برآورد ساختاری سازه های هویت دموگرافیک درمجموع نشان می دهد شاخص های بعد خانوار، جوانی جمعیت و میزان باسوادی، تعیین کننده هایی مؤثر در هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی در هر دو مقطع بوده اند. درمقابل سالخوردگی جمعیت در هر دو مقطع و با شدتی به مراتب بیشتر در سال 1390، ساختار و هویت جمعیتی را تضعیف و تهدید کرده است. نسبت بستگی با وضعیتی متعادل و منطقی در سال 1375 نقش مثبت و مؤثری در ساختار جمعیتی روستاهای استان داشته است؛ ولی در سال 1390 با فاصله گرفتن از این وضعیت، نقش و تأثیری متضاد پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ابطحی فائزه السادات

نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  197-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

مقدمه: علم اتنوبوتانی به مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم، فرهنگ و یا ناحیه خاص از گیاهان بومی موجود در آن منطقه می پردازد. استفاده از گیاهان به عنوان دارو، بخشی از فرهنگ مردمان بومی است که طی قرن های متمادی در مناطق روستایی شکل گرفته است. این دانش راهنمای مناسبی در کشف داروهای جدید در طب مدرن محسوب می شود. هدف: تحقیق حاضر با هدف آشنایی به فرهنگ استفاده سنتی از گیاهان دارویی شهرستان شازند جهت معالجه بیماری ها به مرحله اجرا درآمد. روش بررسی: در این بررسی شناسایی و معرفی گیاهان شهرستان شازند با استفاده از پیمایش های صحرایی، مصاحبه های شخصی و مطالعات اسنادی، صورت گرفته است. گونه های گیاهی پس از جمع آوری شناسایی شدند و برای هر گونه ی گیاهی نام علمی، نام محلی، شکل زیستی، خاصیت درمانی، اندام مورد استفاده و نحوهِ مصرف رایج تدوین شد. نتایج: در این پژوهش 56 گونه گیاهی متعلق به 23 تیره شناسایی شد، که از آنها در درمان بیماری های گوارشی، آرام بخش، التیام دهنده ی زخم، مقوی معده، مسکن انواع دردها و التهاب ها و موارد دیگر در طب سنتی استفاده می شود که با مدیریت و برنامه ریزی دقیق، می توان آنها را مورد بهره برداری قرار داد. نتیجه گیری: شهرستان شازند با داشتن 56 گونه گیاه دارویی منبعی غنی از این گیاهان با ارزش به حساب می آید و این امر می تواند زمینه مناسبی برای افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر و به دنبال آن کاهش سطح برداشت غیر رسمی از عرصه های طبیعی را فراهم کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 412 استناد 608 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  508
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 508

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  78-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

 این تحقیق به منظور بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه عناصر معدنی سلنیم و ید در گوسفندان استان مرکزی کشور ایران انجام گرفت. بدین منظور وضعیت تغذیه این عناصر در گوسفندان مرتع 57 گله واقع در 14 محدوده جغرافیایی استان مورد بررسی قرار گرفت. مناطق نمونه برداری به گونه ای انتخاب گردید که عمده مراکز پرورش گوسفند استان تحت پوشش قرار گیرد. نمونه های خون از میش های داشتی جوان در سه زمان تابستان، پاییز و زمستان اخذ گردید و این نمونه ها از نظر مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ید معدنی پلاسما به ترتیب به عنوان شاخص وضعیت سلنیم و ید مورد تجزیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 01/0 در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز گوسفندان در مناطق مختلف استان مرکزی وجود دارد. همچنین تغییرات وابسته به فصل در این رابطه مشاهده گردید. همچنین اختلافات معنی داری در سطح احتمال 01/0 در وضعیت ید گوسفندان در مناطق مختلف این استان و تغییرات فصلی در وضعیت ید آن ها مشاهده شد. سطوح پایین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (کمتر از 60 واحد بین المللی در گرم هموگلوبین) و ید معدنی پلاسما (کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر) در برخی مناطق و پاره ای از اوقات سال نشان دهنده کمبود عناصر مزبور و ضرورت استفاده از مکمل های معدنی این عناصر می باشد. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
litScript