نتایج جستجو

35802

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3581

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2290-2294
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  7301
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7301

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1459
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

نظام شهری مطلوب و به تبع آن توزیع اندازه شهری مطلوب یکی از عوامل توسعه در یک منطقه و کشور است. نظام شهری تجسم فضایی اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت سرزمین بوده، با مطالعه نظام شهری، نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها مشخص تر می شود. با توجه به اهمیت مقوله نظام شهری، در این مقاله سعی شده به بررسی نظام شهری در استان مرکزی به عنوان یکی از خاستگاه های کهن مدنیت در ایران پرداخته شود. همچنین قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی سی ساله (1355-1385) است. در انجام این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی به کار رفته و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شده است. به منظور تحلیل نظام شهری در استان مرکزی از روش های مختلفی مانند شاخص های هرفیندال، هندرسون، آنتروپی و ... استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عدم تعادل فضایی در استان مرکزی مشهود است و با وجود 27 نقطه شهری در این استان، رشد و گسترش شهری بیشتر مختص به دو شهر اصلی و قطب صنعتی استان یعنی اراک و ساوه بوده است. همچنین با گذشت زمان بر خلاف کاهش نخست شهری در استان مرکزی نظام شبکه شهری به سمت عدم تعادل میل کرده است. با وجود افزایش تعداد شهرهای کوچک شاهد کاهش نسبت جمعیت این شهرها به شهرهای بزرگ در سال های اخیر می باشیم؛ این در حالی است که جمعیت کاهش یافته در سطح شهرهای کوچک نظام شبکه شهری را به سمت عدم تعادل سوق داده است. در این دوره نخست شهری نیز کاهش یافته است. این کاهش باعث هدایت نظام شبکه شهری به سمت تعادل نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1459

دانلود 409 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  100-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

زمینه و هدف: فاضلاب خروجی بیمارستان ها که دارای انواع میکروارگانیسم های بیماری زا، رادیواکتیو، مواد دارویی و مواد سمی شیمیایی هستند چنانچه بدون تصفیه دفع گردند موجب آلودگی و اشاعه بیماری می شوند؛ لذا بررسی وضعیت خروجی فاضلاب بیمارستان ها برای برنامه ریزی ضروری است.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه ای توصیفی - مقطعی گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه در سال 1388 در کلیه بیمارستان های استان مرکزی انجام گرفت. در پرسش نامه با در نظر گرفتن 33 آیتم وضعیت کلی بیمارستان ها و چگونگی استفاده از سیستم فاضلاب استخراج و هم زمان از وضعیت تصفیه خانه ودفع فاضلاب بازدید به عمل آمد.یافته ها: از مجموع 19 بیمارستان موجود 10 بیمارستان فاضلاب خروجی را بدون هیچ گونه تصفیه به روش سنتی وارد چاه تخلیه می نمایند و از 4 بیمارستان دارای تصفیه خانه 3 مورد یا عملا از کار افتاده و یا کارآیی ندارد. 5 بیمارستان نیز بدون پیش تصفیه به شبکه فاضلاب شهری وصل شده اند. همه بیمارستان های استان فاقد اپراتور مشخص سیستم فاضلاب و تصفیه خانه می باشند.نتیجه گیری: دفع فاضلاب بیمارستان های استان مرکزی مطلوب نمی باشد؛ لذا اقداماتی نظیر انجام تحقیقات تخصصی تر، ایجاد نگرش مثبت در برنامه ریزان و تامین اعتبار لازم جهت تصفیه فاضلاب در پاره ای از بیمارستان ها پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (36)
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16510
 • دانلود: 

  27259
چکیده: 

Approximately 94% of the total renewable sources of water is allocated to agricultural. Total irrigation efficiency in this section is estimated to of less than 43%. By using of new Irrigation methods, water consume efficiency can be increased. Correct selection of irrigation system is an important section in optimal operation of water resources. The necessity to pay attention to the characteristics and limitations of irrigation systems, the physical and chemical properties of water and soil, the environmental, economical and social Consequences, cause the selection of irrigation system become a relatively complex problem. One of the pressurized irrigation methods is semi-portable sprinkler irrigation systems. These systems have not been evaluated in some areas of MARKAZI PROVINCE. Also, in some areas such as Arak plain that had been previously evaluated, due to the long time span and also increasing of area under cultivation, re-examination is needed. So, the performance of 10 semi-portable sprinkler irrigation systems was investigated in Arak, Shazand, Khondab and Kamijan areas. This research includes collecting basal information, field measurements and software calculations. To determine the wind speed and direction during the test, anemometer was used. To determine the soil moisture, chemical and physical properties, samples was taken and sent to laboratory before experiment. All field testing were carried out during irrigation and also windless or low wind speed days. In each test, hydraulic variables of system, such as pressure of sprinklers, were measured at the time of performance. a pressure gauge was installed on next raiser and pressure was measured instantaneously to Increase Accuracy. The flow rate of the sprinklers was also measured by volumetric method using two hoses, a 20 Liter gallon and a chronometer. For more Accuracy, the flow rate of each sprinkler was determined from the catalog data of each sprinkler. It has been attempted to select the location of the sprinklers in points where pressure is moderate. The water collecting cans, all 15 cm in height and 15 cm in width, were placed in a 3 * 3 meter mesh. Then after an hour of operation, system was shut down and the water inside cans was measured using a calibrated measuring cylinder and was written in a form. After field operations and collecting of required data, computational operations were performed to determine the technical evaluation parameters of the system. The evaluation parameters in this study include Coefficient of Uniformity (CU), Distribution Uniformity (DU), Application Efficiency of Low Quarter (AELQ) and Potential Efficiency of Low Quarter (PELQ), that calculated for both testing block and Total system. The results of evaluation in 10 systems indicate that due to inappropriate design and implementation, all of the evaluation parameters are less than allowed range (81% ≥ 81% CU and 81% ≥ 67%), but also Mismanagement is effective. In all of these systems, due to lack of precipitation and depletion of groundwater surface, farmers use deficit-irrigation, which Equality of application and Potential efficiency prove this. On the other hand, exception of KF system, in all systems, the number of simultaneous sprinklers in operation is increasing compared to those in the approved design, which is one of mismanagement that leads to decrease of pressure and Spray radius can't be estimated that caused in lack of distribution uniformity and resulting in inadequate irrigation in some areas and deep penetration losses in other areas. Increasing the number of simultaneous water sprayer in operation is a significant Objection. The actual efficiency of 37. 9% in KHH2 to 63. 8% in the KHN system was calculated. Changes in pressure varied from 13% in the KHH2 to 43% in the KM system. The average discharge varied from 1. 7 L/s in KHF to 2. 88 L/s in KF system and spray losses were estimated from 5. 5% in the KHN to 32% in the KHF system. Distribution uniformity in the test block varied from 47% in the KF to 71% in KHN and Coefficient of Uniformity varied from 58% in KHH1 to 83% in AG system. Distribution Uniformity in all system varied from 44/3% in KF to 68/5% in SHJ system. The Potential Efficiency of Low Quarter of the test block varied from 39. 5% in KHH2 to 67. 3% in the KHN system and in whole system varied from 37. 9% in the KHH2 to 63. 8% in KHN system. The Application Efficiency of Low Quarter of the test block varied from 39. 5% in KHH2 to 67. 3% in KHN system and in whole system varied from 37. 9% to 63. 8%. In conclusion, according to the results of this study, semi-portable sprinkler irrigation systems in plains of the MARKAZI PROVINCE are not in good condition and have various design and implementation problems.

آمار یکساله:  

بازدید 16510

دانلود 27259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاکدل نسیم | اسکویی بهروز

نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

به دلیل بازتاب و شکست امواج الکترومغناطیسی (EM) در فصل مشترک های جداکننده دو محیط با خواص الکتریکی متفاوت، روش های ژئوالکترومغناطیسی برای شناسایی عوارض زمین شناسی و بویژه زونهای گسلی بکار برده می شوند. روش مگنتوتلوریک (MT) به خاطر تفکیک پذیری جانبی و عمق نفوذ بالا یکی از موثرترین روش های الکترومغناطیسی برای تصویرسازی الکتریکی از ساختارهای زیرسطحی می باشد. در سال 1386 اندازه گیری های مگنتوتلوریک در بازه فرکانسی وسیعی در منطقه اراک به منظور مشخص کردن هدایت الکتریکی پوسته با تاکید بر مکانیابی زونهای گسلی موجود در منطقه انجام شد. مولفه های میدان های الکتریکی و مغناطیسی در طول یک پروفیل عمود بر امتداد گسل تلخاب اندازه گیری شده سپس پردازش داده ها و وارون سازی یک بعدی دوبعدی این داده ها انجام گردید. نتایج بدست آمده از وارون سازی هدایت الکتریکی ساختارها را در توافق خوبی با داده های زمین شناسی مشخص کرده است. به عنوان مهمترین نتیجه مکان درست گسل تلخاب در منطقه شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4425
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

سقط جنین که از عوامل مهم اصلی زیان های اقتصادی در گله های گوسفند و بز به حساب می آید، توسط چندین عامل عفونی و غیرعفونی ایجاد می شود. باکتری ها مهمترین علت سقط جنین های عفونی در دام های اهلی هستند. در این پژوهش که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در جنین های سقط شده گوسفند و بز در استان مرکزی صورت پذیرفت از 43 گله مبتلا نمونه سرم تهیه و بوسیله روش های سرولوژی از نظر بروسلوز آزمایش شدند. از گله های سرم منفی تعداد 70 نمونه جنین سقط شده تهیه گردید و در آزمایشگاه از کبد و مغز استخوان هر جنین روی محیط های انتخابی کشت انجام شد. تعداد 11 گله (25.8%) در آزمایش های سرولوژی بروسلوز واکنش مثبت نشان دادند. در این مطالعه از تعداد 22 نمونه جنین سقط شده باکتری جدا گردید که شامل: 2 مورد لیستریا، 1 مورد کمپیلوباکتر، 5 مورد باسیلوس، 4 مورد استافیلوکوکوس، 1 مورد استربتوکوکوس، 3 مورد اشرشیاکلی، 4 مورد اولیگلا، 1 مـورد انتروکوکوس و 1 مورد آئروموناس بودند. این اولین گزارش مستند جداسازی باکتری اولیگلا از موارد سقط جنین گوسفند و بز در ایران می باشد. با توجه به شیوع بالای عفونت های باکتریایی، رعایت موازین بهداشتی و پوشش کامل واکسیناسیون برای پیشگیری از سقط جنین پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4425

دانلود 435 استناد 1 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

مقدمه و اهداف: از اواخر تیر ماه سال 1384 بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه گیری موارد اسهال حاد آبکی ناشی از ویبریو کلرا سروتیپ اینابا در کشور شروع شد. در این زمینه در طی مدت همه گیری تعداد 16 بیمار وبایی از نوع اینابا در استان مرکزی نیز شناسایی شدند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر این همه گیری در استان مرکزی بوده است.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهد همسان شده بر اساس سن و جنس است که در آن موردها شامل تمام موارد اسهال حاد آبکی گزارش شده در تابستان 1384 و ساکن استان مرکزی و شاهدها از همسایه های آن ها بوده اند. برای محاسبه مقدار اثر از محاسبه نسبت شانس جفتی با رگرسیون لجستیک شرطی استفاده شد. در این مطالعه P-Value کم تر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری آماری تلقی شد.نتایج: تعداد 16 بیمار به عنوان مورد با 32 شاهد مقایسه شدند که بر اساس نتایج به دست آمده نسبت شانس محاسبه شده برای مصرف سبزی (or=9, %95ci=2.25-35.98) بوده است. برای گرم کردن مناسب غذای مانده برای مصرف این مقدار (or=0.12, %95ci=0.015-1.022)، نامناسب شستن سبزی و میوه (or=4.29, %95ci=0.88-21.06) و مصرف بستی غیر پاستوریزه (or=4.96, %95ci=.99-24.83) بوده است.نتیجه گیری: اگرچه در طی همه گیری اخیر تعداد کمی از موارد در استان بروز کرد ولی با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد آموزش بهداشت در زمینه پیشگیری از وبا می تواند نقش موثری در جلوگیری از همه گیری های آینده داشته باشد. این آموزش بیشتر باید در جهت رعایت بهداشت فردی، استفاده مناسب از غذاهای قابل آلوده شدن باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 258 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  650-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

افزایش تقاضا برای تولیدات چوبی در دنیا، منجر به افزایش فشار بر جنگل های طبیعی شده است. دوره بهره برداری کوتاه- مدت و ارتقا تولیدات چوبی در کاهش این فشار موثر بوده و صنوبرها با توجه به خصوصیات متنوع خود می توانند در رفع این مشکل کمک نمایند. این طرح با هدف افزایش تولید در واحد سطح، با انتخاب کلن های پرتولید اجرا گردیده است. در این طرح 21 کلن بومی و غیربومی با تاج بسته در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی ارزیابی شده اند. ضمن انجام عملیات نگهداری سالیانه، مشخصه های قطر و ارتفاع درختان اندازه گیری و محاسبه رویش جاری، متوسط و کل حجمی انجام شد که در نتیجه بیشترین مقادیر قطر برابرسینه، ارتفاع و متوسط رویش حجمی در کلن P.nigra 56/72 به ترتیب 7/20 سانتی متر، 57/17 متر و 55/36 مترمکعب در هکتار و در سال برآورد گردید. ارقام مناسب برای معرفی، توسعه و اصلاح صنوبرکاری های استان به ترتیب کلن های P.nigra 56/72، P.nigra 72/19، P.nigra 72/5 وP.nigra betulifolia  می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 210 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
نویسندگان: 

Hesami H. | ZARKAMI R. | AGH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67646
 • دانلود: 

  25913
چکیده: 

In this research, the habitat preferences of Artemia parthenogenetica were monthly studied in 10 different sampling sites in the Meighan wetland from October 1394 to September 1395. In ten stations, the abundance of this species and 15 physical and chemical variables as well as the abundance of a microscopic algae, Dunaliella salina, were simultaneously measured in two different depths: in the surface layer and the depth of 50 cm (120 samples for each depth). Based on the results of principal component analysis (PCA), sodium, conductivity and sulphate had more impact than other variables regarding the habitat preferences of Artemia parthenogenetica in Meighan wetland. Also based on the outcomes of linear discriminant analysis (LDA), the occurrence of the given species in cold seasons (autumn and winter) is less than warm seasons (spring and summer). The results of Mann-Whitney U test showed that there is a significance difference between the most variables (except sodium, water temperature and sulfate) taken in two different depths. According to ANOVA (post-hoc test), there are also significant differences between the occurrence of Artemia parthenogenetica and different seasons as well as between the occurrence of species and some sampling sites.

آمار یکساله:  

بازدید 67646

دانلود 25913 استناد 0 مرجع 0
litScript