نتایج جستجو

35616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3562

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BAYAT P.D. | KHAZAEI M. | GHANBARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  72-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49375
 • دانلود: 

  28009
چکیده: 

Introduction: The age at menarche is an indicator of racial, geographical and nutritional patterns of different societies. This study aimed to complement previous data of age at menarche in Iran and evaluate the changes that have taken place in the MARKAZI (central) PROVINCE of Iran and the entire world.Materials and Methods: This cross-sectional study conducted on 1223 girls aged 14-20 years who were students of national high school in the MARKAZI (Central) PROVINCE, Iran in 2009. According to the objectives of the study, the age at menarche, the main variable, was determined for each city and compared between different cities. The statistical analyses included χ2 test for determining statistically significant differences, variance analysis for determining the difference between groups, and Pearson correlation coefficient for determining the relationship between variables.Results: The average age of first menstruation was 13.21±1.33 years in the MARKAZI PROVINCE, with no significant difference among the cities of the PROVINCE. The average age of first menstruation is inversely related to body mass index, nutritional status and weight. The pattern of distribution of body mass index is similar for the cities in the PROVINCE.Conclusion: The average age at menarche in the MARKAZI (central) PROVINCE, a cold area, is higher compared to warmer regions of Iran. Considering the lowered age at menarche in MARKAZI PROVINCE compared to previous studies, it may be stated that social well-being and nutritional standards have improved in the PROVINCE.

آمار یکساله:  

بازدید 49375

دانلود 28009 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  525-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

رودخانه یک پدیده ی دینامیک است که مدام تغییر می کند. برآورد مقاومت ذرات رسوبی در مقابل فرسایش سبب شناسایی نقاط پایدار و ناپایدار در مناطق مختلف بستر رود خواهد شد. منطقه ی مطالعه شده رودخانه ی مسیل موچان در شهرستان آستانه است. این تحقیق با هدف بررسی آستانه ی حرکت فرسایش و رسوب گذاری ذرات و پایداری رسوبات در چهار مقطع از بستر این رودخانه بررسی شد. در ادامه، به منظور بررسی تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی، چهار اندازه ی ذره با قطر D16، D50، D84 و D95در همه ی مقاطع محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان می دهد در زمان دبی لبالبی مقاطع عرضی شماره ی 2 و 4، همه ی ذرات با اندازه های D16، D50، D84 و D95 شروع به حرکت می کنند و بنابراین در دبی لبالبی شرایط رسوبی بستر رودخانه تغییر خواهد کرد. در مقاطع عرضی شماره ی 1 و 3 ذرات با قطر D84، D95و بیشتر از آنها در بستر رودخانه پایدار خواهند ماند و سایر ذرات کوچک تر از این اندازه شروع به حرکت می کنند. وجود شیب بیشتر بستر در مقاطع عرضی شماره ی 2 و 4 نسبت به بالادست سبب شده که همه ی ذرات بررسی شده ناپایدار باشند. در نهایت، نتایج به دست آمده از هر دو روش تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی همبستگی زیادی با یکدیگر دارند و این خود تأییدی بر صحت استفاده از این روش ها (تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی) برای مطالعات پایدارسازی سایر رودخانه هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدیقی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  139-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1794
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.

آمار یکساله:  

بازدید 1794

دانلود 439 استناد 8 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

POURIMANI REZA | NEMATI ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48769
 • دانلود: 

  62339
چکیده: 

Introduction: Natural and artificial radionuclides are the main sources of human radiation exposure. These radionuclides, which are present in the environment, can be dissolved into water. Evidence suggests that radionuclides being entered the human body through drinking or hot spring water can be harmful for human health.Materials and Methods: In this study, 10 samples were collected from ground water resources of Arak, one sample from the surface water of Kamal-Saleh Dam, and four samples from the hot springs of Mahallat region. The specific activities of 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs were determined in the samples, using gamma ray spectrometry and a high-purity germanium (HPGe) detector.Results: Specific activities of 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs were determined in the water samples. The mean 226Ra activity concentrations in drinking water samples from Aman Abad, Mobarak Abad, and Taramazd wells were 7.65±1.64, 1.56±1.04, and 1.45±1.39 Bq/l, while the corresponding values for 232Th were 2.70±0.18, 0.41±0.16, and 1.27±0.44 Bq/l, respectively. The annual effective dose due to drinking water varied from 0.01 to 0.78 mSv/y. Moreover, the specific activity of 226Ra in the water samples from the orifice of Donbe, Shafa, Soleymani, and Souda hot springs varied from 0.47±0.16 to 1.90±0.21.Conclusion:The calculated annual effective dose due to water consumption by Iranians was within the average annual global range. Therefore, based on the present results, radionuclide intake due to water consumption had no consequences for public health; however, it is recommended that hot spring baths use air conditioning devices.

آمار یکساله:  

بازدید 48769

دانلود 62339 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  100-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

زمینه و هدف: فاضلاب خروجی بیمارستان ها که دارای انواع میکروارگانیسم های بیماری زا، رادیواکتیو، مواد دارویی و مواد سمی شیمیایی هستند چنانچه بدون تصفیه دفع گردند موجب آلودگی و اشاعه بیماری می شوند؛ لذا بررسی وضعیت خروجی فاضلاب بیمارستان ها برای برنامه ریزی ضروری است.مواد و روش ها: در طی یک مطالعه ای توصیفی - مقطعی گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه در سال 1388 در کلیه بیمارستان های استان مرکزی انجام گرفت. در پرسش نامه با در نظر گرفتن 33 آیتم وضعیت کلی بیمارستان ها و چگونگی استفاده از سیستم فاضلاب استخراج و هم زمان از وضعیت تصفیه خانه ودفع فاضلاب بازدید به عمل آمد.یافته ها: از مجموع 19 بیمارستان موجود 10 بیمارستان فاضلاب خروجی را بدون هیچ گونه تصفیه به روش سنتی وارد چاه تخلیه می نمایند و از 4 بیمارستان دارای تصفیه خانه 3 مورد یا عملا از کار افتاده و یا کارآیی ندارد. 5 بیمارستان نیز بدون پیش تصفیه به شبکه فاضلاب شهری وصل شده اند. همه بیمارستان های استان فاقد اپراتور مشخص سیستم فاضلاب و تصفیه خانه می باشند.نتیجه گیری: دفع فاضلاب بیمارستان های استان مرکزی مطلوب نمی باشد؛ لذا اقداماتی نظیر انجام تحقیقات تخصصی تر، ایجاد نگرش مثبت در برنامه ریزان و تامین اعتبار لازم جهت تصفیه فاضلاب در پاره ای از بیمارستان ها پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  602-611
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

زمینه: RFLP-IS6110 یک روش کامل و استاندارد برای ژنوتایپینگ مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تعیین تنوع ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در استان مرکزی و همچنین شناسایی نحوه انتقال بیماری در این منطقه بوده است.مواد و روش ها: نتایج یافته های آزمایش RFLP بر روی 42 نمونه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جمع آوری شده از استان اراک آنالیز شد. DNA جمع آوری شده از ایزوله ها مورد هضم آنزیمی توسط Pvu II قرار گرفته و در نهایت هیبریدیزاسیون با استفاده از پروب IS6110 انجام شد.یافته ها: بر اساس تعداد کپی IS6110، ایزوله ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند 1- فاقد کپی های2 IS6110 - تعداد کپی های اندک (2-1) 3- دارای تعداد کپی های متوسط (5-3) 4- دارای تعداد کپی های بالا (17-6). در این مطالعه بررسی تعداد کپی بیشتر از 17 در هر یک از ایزوله های بررسی شده دیده نشد. 72 درصد از ایزوله ها دارای کپی های بالا IS6110،10  درصد از ایزوله ها دارای تعداد کپی های متوسط IS6110، 10 درصد از ایزوله ها دارای تعداد کپی اندک IS6110 و 5 درصد از ایزوله ها فاقد کپی های IS6110 بودند.نتیجه گیری: روش انگشت نگاری ژنومی RFLP-IS6110، به فهم بهتر ما از ارتباطات اپیدمیولوژیکی در موارد توبرکلوزیس کمک شایانی می نماید. با این تکنیک می توان فعال شدن مجدد عفونت در استان را تخمین زد. در مطالعه حاضر کنونی قرار گرفتن سویه ها در خوشه های جداگانه، نشان دهنده فعال شدن مجدد عفونت نهفته توبرکلوزیس در این منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 266 استناد 0 مرجع 8
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (36)
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15574
 • دانلود: 

  26080
چکیده: 

Approximately 94% of the total renewable sources of water is allocated to agricultural. Total irrigation efficiency in this section is estimated to of less than 43%. By using of new Irrigation methods, water consume efficiency can be increased. Correct selection of irrigation system is an important section in optimal operation of water resources. The necessity to pay attention to the characteristics and limitations of irrigation systems, the physical and chemical properties of water and soil, the environmental, economical and social Consequences, cause the selection of irrigation system become a relatively complex problem. One of the pressurized irrigation methods is semi-portable sprinkler irrigation systems. These systems have not been evaluated in some areas of MARKAZI PROVINCE. Also, in some areas such as Arak plain that had been previously evaluated, due to the long time span and also increasing of area under cultivation, re-examination is needed. So, the performance of 10 semi-portable sprinkler irrigation systems was investigated in Arak, Shazand, Khondab and Kamijan areas. This research includes collecting basal information, field measurements and software calculations. To determine the wind speed and direction during the test, anemometer was used. To determine the soil moisture, chemical and physical properties, samples was taken and sent to laboratory before experiment. All field testing were carried out during irrigation and also windless or low wind speed days. In each test, hydraulic variables of system, such as pressure of sprinklers, were measured at the time of performance. a pressure gauge was installed on next raiser and pressure was measured instantaneously to Increase Accuracy. The flow rate of the sprinklers was also measured by volumetric method using two hoses, a 20 Liter gallon and a chronometer. For more Accuracy, the flow rate of each sprinkler was determined from the catalog data of each sprinkler. It has been attempted to select the location of the sprinklers in points where pressure is moderate. The water collecting cans, all 15 cm in height and 15 cm in width, were placed in a 3 * 3 meter mesh. Then after an hour of operation, system was shut down and the water inside cans was measured using a calibrated measuring cylinder and was written in a form. After field operations and collecting of required data, computational operations were performed to determine the technical evaluation parameters of the system. The evaluation parameters in this study include Coefficient of Uniformity (CU), Distribution Uniformity (DU), Application Efficiency of Low Quarter (AELQ) and Potential Efficiency of Low Quarter (PELQ), that calculated for both testing block and Total system. The results of evaluation in 10 systems indicate that due to inappropriate design and implementation, all of the evaluation parameters are less than allowed range (81% ≥ 81% CU and 81% ≥ 67%), but also Mismanagement is effective. In all of these systems, due to lack of precipitation and depletion of groundwater surface, farmers use deficit-irrigation, which Equality of application and Potential efficiency prove this. On the other hand, exception of KF system, in all systems, the number of simultaneous sprinklers in operation is increasing compared to those in the approved design, which is one of mismanagement that leads to decrease of pressure and Spray radius can't be estimated that caused in lack of distribution uniformity and resulting in inadequate irrigation in some areas and deep penetration losses in other areas. Increasing the number of simultaneous water sprayer in operation is a significant Objection. The actual efficiency of 37. 9% in KHH2 to 63. 8% in the KHN system was calculated. Changes in pressure varied from 13% in the KHH2 to 43% in the KM system. The average discharge varied from 1. 7 L/s in KHF to 2. 88 L/s in KF system and spray losses were estimated from 5. 5% in the KHN to 32% in the KHF system. Distribution uniformity in the test block varied from 47% in the KF to 71% in KHN and Coefficient of Uniformity varied from 58% in KHH1 to 83% in AG system. Distribution Uniformity in all system varied from 44/3% in KF to 68/5% in SHJ system. The Potential Efficiency of Low Quarter of the test block varied from 39. 5% in KHH2 to 67. 3% in the KHN system and in whole system varied from 37. 9% in the KHH2 to 63. 8% in KHN system. The Application Efficiency of Low Quarter of the test block varied from 39. 5% in KHH2 to 67. 3% in KHN system and in whole system varied from 37. 9% to 63. 8%. In conclusion, according to the results of this study, semi-portable sprinkler irrigation systems in plains of the MARKAZI PROVINCE are not in good condition and have various design and implementation problems.

آمار یکساله:  

بازدید 15574

دانلود 26080 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

با وجود توانمندی های مناسبی که استان مرکزی در تولید محصولات باغی و توسعه صنایع وابسته به آن را دارد، چالش هایی از قبیل فقدان راهبردهای مناسب توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی موجب شده که این استان نتواند به طور مناسب از ارزش افزوده تولیدات باغی خود بهره مند شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در استان مرکزی انجام شد. برای این منظور در این مطالعه از روش تحلیلSWOT استفاده شد. این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است که داده های آن به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 41 نفر از کارشناسان صنایع کشاورزی و مدیران و صاحبان صنایع فرآوری باغی استان مرکزی تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که ارزش افزوده نسبتا بالای تولیدات صنایع فرآوری باغی و بالا بودن هزینه نهاده های تولید برای صاحبان صنایع فرآوری به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت و ضعف و همچنین وجود گرایش و عزم ملی در سطوح تصمیم گیری قوای سه گانه برای حمایت از صنایع فرآوری و نیاز بالای صنایع فرآوری باغی به سرمایه در گردش در فصل کاری به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای توسعه این صنایع در استان مرکزی شناسایی گردیدند. توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی در قطب های تولید محصولات باغی، نوسازی صنایع فرآوری باغی و تجهیز آن ها به فن آوری مناسب و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع باغی، از جمله راهبردهایی هستند که برای توسعه این صنایع در استان مرکزی تدوین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  383-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

امروزه تخریب زمین با توجه به روند رو به رشد جمعیت و تامین نیاز های آن و همچنین توسعه اقتصادی، بهره برداری غیر علمی و غیر منطقی از منابع اجتناب نا پذیر است. از این رو، پایش و شناسایی عوامل موثر بر تخریب زمین در یک منطقه برای مهار و مدیریت آن ضروری است. حال آن که این موضوعات کمتر مورد توجه متخصصین و مدیران قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر در حوزه آبخیز شازند با هدف تحلیل روند تخریب زمین و شناخت عوامل مهم و تاثیر گذار بر مبنای شاخص منطقه حساس محیطی (ESAI) در بازه زمانی 1365 تا 1393 به سبب تغییرات قابل توجه به دلیل بهره برداری ها و مدیریت های متنوع و توسعه صنعتی انجام شد. با توجه به نقشه های ESAI تهیه شده در مقاطع زمانی 1365، 1377، 1387 و 1393، به ترتیب 16. 56، 33. 39، 42. 32 و 49. 52 درصد از وسعت منطقه در شرایط بحرانی تخریب زمین قرار داشت. بر اساس تحلیل نتایج حاصل، روند تخریب زمین در منطقه فزاینده بوده و در دوره های منتهی به سال های 1377 و 1393 با شدت بیشتری صورت گرفته است. همچنین، تحلیل حساسیت و بررسی عوامل تاثیرگذار در تخریب زمین در منطقه مطالعاتی مشخص نمود که نقش عوامل پوشش گیاهی و مدیریتی و انسانی در تغییرات مقادیر ESAI و تعدیل و تشدید تخریب زمین بیش از سایر عوامل بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2290-2294
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  7110
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7110

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
litScript