نتایج جستجو

35892

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3590

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

نماتدهای انگل گیاهی یکی از عوامل خسارت زا به حبوبات از جمله لوبیا محسوب شده و باعث کاهش میزان تولید می-شوند. با توجه به سطح زیرکشت بالای لوبیا در استان مرکزی، تحقیقی جهت بررسی و شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیای استان انجام شد. بدین منظور در سال های 91 و 92 طی فصل رشد گیاه (اوایل تیرماه تا پایان شهریورماه) تعداد 174نمونه خاک و ریشه از مزارع لوبیا در شهرستان های خمین، شازند و اراک جمع آوری شد. شناسایی گونه ها بر اساس مشخصات مورفولوژی و مورفومتری نماتد ها انجام گرفت. در این بررسی22گونه نماتد از 18جنس متعلق به زیرراسته Tylenchina فوق بالا خانواده Tylenchomorpha شناسایی گردید. در بین نماتدهای شناسایی شده، از جنس Ditylenchus گونه های D. destructor و D. kheiri، Aphelenchoides spp. و از خانواده Pratylenchidae گونه های Pratylenchus neglectus، Pratylenchoidesritteri و Zygotylenchus guevarai جدا شد که از بین گونه های شناسایی شده سه گونه اخیر به ترتیب با داشتن 100، 95 و 58درصد فراوانی، رایج ترین نماتدهای انگل گیاهی در مزارع لوبیای استان مرکزی بودند. نماتدهای زیرخانواده Merliniinae و خانواده Hoplolaimidae به ترتیب با فراوانی 56 و 39 درصد تنها در مزارع شهرستان خمین و شازند یافت شدند. از بین نماتدهای سیستی علاوه بر گونه Heterodera filipjevi که در مزارع لوبیا در تناوب با گندم یافت شد، گونه Heterodera goettingiana در یک مزرعه لوبیا در قاسم آباد اراک شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طباطبایی سیدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

مقدمه: استان مرکزی یکی از مناطقی است که در مطالعات قبل از یدرسانی، دارای شیوع بالای گواتر آندمیک بوده است. در ایران برنامه کنترل و پیش گیری از بروز این اختلالات از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا درآمده است. این بررسی به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1380 در دانش آموزان 7 تا 10 ساله استان مرکزی انجام شد. روش کار: طی یک بررسی توصیفی ـ مقطعی از طریق نمونه گیری تصادفی 1200 دانش آموز (به تعداد مساوی دختر و پسر) انتخاب شدند. شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی بررسی و بیماری طبق تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت درجه بندی شد. نمونه ادرار از یک دهم نمونه ها اخذ گردید و اندازه گیری ید ادرار به روش هضم انجام شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی، مجذور کا و پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: شیوع کلی گواتر در دانش آموزان استان، 4/4 درصد و در دختران و پسران نیز هر یک 4/4 درصد بود. میانه ید ادرار در جمعیت مورد مطالعه 7/16 میکروگرم در دسی لیتر بود. در 2/81 درصد موارد ید ادرار بیشتر از 10 و در 3/9 درصد موارد کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر بود. هیچ موردی از ید ادرار کمتر از 2 میکروگرم در دسی لیتر وجود نداشت. تفاوتی در شیوع گواتر و میزان ید ادرار بین دو جنس و نیز بین دانش آموزان شهر و روستا مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان می د هد که در مقایسه با بررسی کشوری سال 1375 میزان گواتر در دانش آموزان کاهش معنی داری داشته و ید ادرار دانش آموزان استان مرکزی هم چنان در حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت می باشد. لذا استان مرکزی در زمره مناطق "عاری از کمبود ید "محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 214 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  118
 • صفحات: 

  93-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

مطالعات فضایی در هر زمینه ای می تواند حقیقت و واقعیت را در آن موضوع روشن نماید. یکی از عواملی که تاثیرات شایان و قابل توجهی در رشد و توسعه گردشگری دارد، میزان دسترسی به زیرساخت ها و امکانات لازم برای آن است. بنابراین، به منظور مشخص شدن علت دسترسی به عوامل برتری در هر حوزه جغرافیایی در دست یابی به این امکانات، تحقیق حاضر با هدف ایجاد عامل و معیاری برای ارزیابی و سنجش شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری صورت گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی-مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است. محدوده مورد مطالعه تحقیق، کل شهرستان های (12 شهرستان) استان مرکزی است. جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار، ارقام و اطلاعات ارایه شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و نیز سالنامه آماری سال 1394 این استان انجام پذیرفته است. همچنین از روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEE برای سطح بندی شهرستان های استان مرکزی استفاده شده و نیز، به منظور تعیین وزن مولفه ها از روش دلفی و به کمک 10 نفر از استادان و کارشناسان در این زمینه بهره گرفته شده است. همچنین، به منظور تحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است، که شهرستان های اراک (0. 7739)، ساوه (0. 4673) و شازند (0. 3536) به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مهم ترین عوامل برتری در دست یابی به امکانات مساعد و مطلوب، مرکزیت و جمعیت بوده است. همچنین، مولفه های خدماتی (0. 279)، حمل و نقل (0. 096) بیشترین تاثیر را بر این رتبه بندی داشته است. بنابراین، برای دست یافتن به توسعه پایدار گردشگری باید امکانات و تجهیزات (که مهم ترین آن ها خدمات و حمل و نقل هستند) را به صورت یکپارچه در بین شهرستان ها توزیع نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ابراهیمی مهتاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3111
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

استان کرمان با وسعت 185674 کیلومترمربع دارای 5 حوضه آبریز (جازموریان، کویر لوت، مرکزی، سیرجان و دریای عمان و خلیج فارس)، دهها رودخانه دایمی و صدها رودخانه فصلی، صدها رشته قنات و چندین دهنه چشمه می باشد. در این بررسی از پاییز سال 1379 به مدت یکسال شناسایی ماهیان قناتهای حوضه های آبریز مرکزی و حوضه آبریز سیرجان انجام گرفت. 130 رشته قنات بررسی شد که 41 رشته قنات ماهی نداشت و 16 رشته قنات نیز خشک شده بود و از 73 رشته قنات باقیمانده صید ماهی صورت گرفت. ماهیان با استفاده از دستگاه الکتروشوکر 2200 وات و همچنین تور سالیک با چشمه های 0.5 و 1 سانتیمتر و تور پره با چشمه 1 سانتیمتر صید شدند. ماهیان با استفاده از منابع موجود و روشهای استانداری که توسط Coad 1994, 1991 و Berg, 1948, 1998 ارایه شده و راهنماییهای Coad، عبدلی و رامین شناسایی شدند. در هنگام صید ماهی پارامترهای درجه حرارت آب، درجه حرارت هوا، EC، دبی، اکسیژن و ارتفاع منطقه مورد نظر از سطح دریا اندازه گیری شدند.اصطلاح qanat یا qhanat از کلمه سامی (نژاد سامی) به معنی کاوش و حفاری کردن کانال یا مجرای آب بوده و این کلمه عموما در ایران بکار برده می شود (1994 Wulf, 1988 Cited in Coad,). قنات یک سیستم مصنوعی بهره برداری از آبهای زیرزمینی با جریان دایم، محلی مناسب بعنوان زیستگاه ماهیان می باشد.بقا و زندگی ماهیان در یک محیط آبی بستگی به دو عامل عمده دارد: اول تواناییها و محدودیت های فیزیولوژیک آنها در رابطه با شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و دوم رقابت بین گونه های مختلف (Varley, 1977). آبهای شیرین تفاوتهای زیادی با یکدیگر از نظر دما، جریان، عمق، مواد محلول، اکسیژن و مواد معلق دارند و همه این عوامل سبب می شود که هر محیط آبی فون ماهیان ویژه خود را داشته باشد (Bond, 1979).

آمار یکساله:  

بازدید 3111

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  41-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4773
 • دانلود: 

  1602
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علی، همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر «میزان رواج کجروی در خانواده » (با ضریب 0.29)، «احساس تعلق به خانواده» (با ضریب 0.28-)، «محیط اجتماعی نامناسب» (با ضریب 0.26)، « پایین بودن سن فرد زندانی در اولین سال ورود به زندان» (با ضریب 0.25)، «میزان پایبندی دینی فرد و خانواده » (با ضریب 0.18-) «بیکاری» (با ضریب 0.17)، «گروه دوستان » (با ضریب 0.10) «رضایت از زندگی» (با ضریب 0.10-) «ارضا نیازهای عاطفی در خانواده» (با ضریب 0.10-) و «احساس محرومیت» (با ضریب 0.90) به ترتیب ضرایب رگرسیونی ذکر شده بر روی انحرافات اجتماعی زندانیان نقش داشته اند. همان طور که از ضرایب مشخص است، متغیرهای «احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضاء نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی» تاثیر کاهنده بر روی انحراف های اجتماعی و سایر متغیرها (که دارای ضرایب مثبت هستند) دارای تاثیر افزاینده بر روی انحرافات اجتماعی بودنده اند. در مجموع، برای داشتن جامعه ایمن باید به مولفه های مختلفی توجه داشت، از جمله این موارد کاهش میزان انحرافات و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان می باشد؛ بسترهای گوناگون توسعه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) مستلزم وجود جامعه ایمن است. لذا، تردیدی در ضرورت شناخت و کاهش آسیب ها و لزوم ایجاد جامعه ایمن وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4773

دانلود 1602 استناد 4 مرجع 1
نشریه: 

زمین و منابع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2930
 • دانلود: 

  1219
چکیده: 

کانسار مس - طلای دالی در 40 کیلومتری شمال غرب شهرستان دلیجان در استان مرکزی واقع شده است. محدوده اکتشافی پروانه دالی به وسعت 9 کیلومتر مربع در اواخر سال 1384 با استفاده از تفسیر داده های ماهواره ای لندست TM و تلفیق با نقشه زمین شناسی 1:100000 منطقه شناسایی و سپس مورد مطالعات دقیق پی جویی، اکتشاف مقدماتی و اکتشاف تفصیلی قرار گرفت. دالی اولین کانسار گزارش شده مس و طلا (با ارزش تقریبا مساوی) بر روی کمربند ماگمائی ارومیه - دختر می باشد. مطالعات مرحله پی جویی در مقیاس 1:10000 بر روی کل محدوده 9 کیلومتر مربع پروانه اکتشاف انجام گرفت. در این مرحله با بررسی داده های ماهواره ای دقت بالای استر و عملیات صحرائی، نقشه 1:10000 زمین شناسی - آلتراسیون منطقه تهیه گردید. سپس تعداد 21 نمونه سنگی از این محدوده برداشت و مورد آنالیز 44 عنصری بروش ICP و جذب اتمی در کشور استرالیا قرار گرفت. نتایج آنالیز این نمونه ها نشان داد که عیار طلا از 0.24 تا 2.04 گرم در تن و عیار مس از 0.2 تا 3.31 درصد در تغییر است. در انتهای مرحله پی جویی دو زون کانی سازی مس و طلا بنام های تپه جنوبی (با وسعت کانی سازی حدود 180 در 160 متر) و تپه شمالی (با وسعت کانی سازی حدود 200 در 300 متر) در رابطه با دو توده نفوذی کوارتز دیوریتی حاوی آلتراسیون پتاسیک و استوک ورک های کوارتز - مگنتیتی تعیین و نامگذاری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2930

دانلود 1219 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  357-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

هدف هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی بود. روش شناسی روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون های t و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند. یافته ها طبق نتایج پژوهش، 34 شاخص بر روی 8 عامل توکل به خدا، ورزش جوانمردانه، میهن دوستی، صداقت، قانون پذیری و سلامت کار، انسجام و همدلی، امانتداری و شجاعت، و شفافیت مالی و روابط سالم به عنوان عامل های منشور اخلاقی مربیان شناسایی و تایید شدند. نتیجه گیری الگوی شناسایی شده برای تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی از برازش مناسب برخوردار بود. از این رو، پیشنهاد می شود منشور اخلاقی تدوین شده توسط هیات های مذکور برای ارتقای اخلاق در حرفه مربیگری مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVALLAEE S.GH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (10)
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21376
 • دانلود: 

  19410
چکیده: 

The hepatitis C diagnosis is based on the determination of reactant antibodies with recombinant proteins. The method which is performed for HCV screening in all blood transfusion departments. This research is conducted as a cross-sectional study from Aug 97 to Jun 99, by referring to blood donors questionnaires in central department of blood transfusion of MARKAZI PROVINCE. The prevalence of HCV in healthy - blood donors is 0.4% using Elisa and 0.2% using RIBA. PPV of elisa is 55%. PPV of this method is the same in both sexes. There is no relation between positive result for HCV and demographic factors. The older blood donors have, the less chance of positive result for' RIBA method. Due to the significant difference between Elisa results approved by RIBA, it is necessary to revise the ways of conducting these tests and their reliabilities.      

آمار یکساله:  

بازدید 21376

دانلود 19410 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHEMIEH M. | PAKPOUR L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  63-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  25816
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25816

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11500
 • دانلود: 

  26833
چکیده: 

The north of Shahpasand Mountain Pluton, with the age of late Eocene – Oligocene, is located in the northwest of Saveh. Plutonic rocks of Shahpasand Mountain show a various composition of gabbrodiorite, diorite, monzonite, quartzmonzonite, granodiorite and granite. These rocks have granular, intergranular, porphyroid and poikilitic textures. The main minerals are plagioclase, pyroxene, amphibole, biotite, K-feldspar and quartz. The accessory minerals are zircon, apatite, sphene and opaque. From geochemistry, tectonic setting and petrogenesis point of view, the north of Shahpasand Mountain Pluton is compared with Silijerd pluton that is located in the northwest of Saveh. Spider diagrams show that a slight enrichment of LREE to HREE and also higher LILE relation to HFSE. Negative anomalies of Nb, Ti, P show the plutons belong to subduction zone. Geochemical data, suggest that the parent magmas of the studied rocks might be generated by crystal fractionation of arc basaltic magma in magma chambers, coupled with some crustal assimilation. The EPMA analyses on the plagioclase, biotite and pyroxene minerals in granodiorite and gabbrodiorite of the north Shahpasand Mountain Pluton show that plagioclase compositions in granodiorite are in the range of oligoclase to andesine and in the gabbrodiorite samples are from andesine to bytownite. The EPMA analyses of the pyroxene minerals show the existence of two types of pyroxene in the gabbrodiorite samples (orthopyroxene with hyperesthene composition and clinopyroxene with augite – diopside compositions), while in granodiorite clinopyroxene is augite – diopside composition. On the basis of geothermobarometry, crystallization temperature of pyroxenes are estimated to be about 800° C to 970° C and crystallization pressure 7 to 8 kbar for the pyroxenes.

آمار یکساله:  

بازدید 11500

دانلود 26833 استناد 0 مرجع 0
litScript