نتایج جستجو

35878

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3588

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

مقدمه و هدف: فاسیولیازیس انسانی یکی از بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام است که معمولا در اثر خوردن سبزیجان آبزی آلوده به متاسر کر رخ می دهد. این بیماری در دو دهه اخیر به صورت دواپیدمی در شهر انزلی استان گیلان بروز نمود. با توجه به مصرف تریکلابندازول بر علیه این انگل در گیلان این مطالعه با هدف تعیین روند تغییرات شاخصهای خونی و کبدی در خلال آلودگی انسان به فاسیولا قبل و بعد از درمان با تریکلابندازول طراحی و اجرا گردید.روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی طولی است بدین منظور در سال 1383 تعداد 50 نفر بیمار که هر دو آزمایش مدفوع و الایزا آنها مثبت شده بود انتخاب و قبل از شروع درمان )مرحله (1 و همچنین یکماه )مرحله (2 و شش ماه )مرحله (3 پس از درمان علاوه بر معاینه بالینی از آنها نمونه خون و مدفوع گرفته شد و نمونه های خون و سرم افراد از لحاظ شاخصهای خونی و کبدی تحت آزمایش قرار گرفت. برای آزمایش مدفوع از دو روش فرمالین - اتر و تلمن اصلاح شده، برای تعیین آنتی بادیهای اختصاصی ضد فاسیولا از تکنیک الایزا و برای اندازه گیری شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی از روشهای استاندارد استفاده شد.نتایج: طبق نتایج این مطالعه مجموعا 74 درصد کل بیماران پس از یک دوره درمان با تریکلابندازول با دوز 20 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن و 88 درصد پس از دو دوره درمان کاملا بهبود یافتند. در مرحله قبل از درمان، هموگلوبین و هماتوکریت کاهش مختصری داشته ولی ائوزینوفیل های خون محیطی و ESR افزایش داشتند. پس از انجام درمان موفق با تریکلابندازول، میزان این شاخصها به سطح طبیعی برگشتند ولی در بیماران بهبود نیافته این شاخصها به سمت مقادیر طبیعی برنگشتند. از طرفی اکثر شاخصهای کبدی در مرحله قبل از درمان و همچنین پس از انجام درمان تقریبا در محدوده طبیعی قرار داشتند.نتیجه نهایی: با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که شاخص های خون شناسی بعنوان معیارهای کمکی در ارزیابی موفقیت و یا شکست درمان می توانند ارزشمند باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 195 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  96
 • صفحات: 

  171-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

مقدمه: مصرف طولانی مدت میزان بالای ویتامین ث ممکن است خطر ابتلا به اگزالوزیس را در بیماران همودیالیزی افزایش دهد. رسوب کریستالهای اگزالات در بافتهای حیاتی بدن، خطر بروز بیماری های قلبی ـ عروقی و استخوانی را افزایش می دهد. بیماران همودیالیزی به علت محدودیت غذایی و از دست دادن مقداری از ویتامین ث حین دیالیز با کمبود ویتامین ث مواجهند که این مسئله این بیماران را در معرض بیماری اسکوربوت قرار می دهد، تاکنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده که اکثرا در رابطه با ویتامین ث تزریقی بوده و اثرات متفاوتی بر تغییر اگزالات سرم داشته است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دو شکل ویتامین ث خوراکی و تزریقی، بر میزان اگزالات سرم بیماران همودیالیزی بوده است. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در بیماران همودیالیز مراجعه کننده به سه مرکز درمانی استان مازندران در سال 1384 انجام شده است. 41 بیمار همودیالیزی که از دو ماه قبل هیچ مکمل ویتامین ث دریافت نکرده اند، به طور تصادفی به دو گروه خوراکی و تزریقی تقسیم شدند. گروه خوراکی روزانه 125mg و گروه تزریقی هفته ای 1.5g (500mg بعد از هر جلسه دیالیز، سه بار در هفته) وریدی به مدت دو ماه دریافت کردند در ابتدا و پایان مطالعه میزان اگزالات سرم به روش آنزیمی و باکیت مارک کنترل گردد. مشخصات فردی، نتایج آزمایشگاهی، عوارض دارویی در پرسشنامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS10 و آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای تی جفت و دانشجویی و غیروابسته پردازش شد (P<0.05). نتایج: در هر دو گروه افزایش درمیزان اگزالات سرم مشاهده شد. ولی افزایش میزان اگزالات سرم در طول دوره درمانی نسبت به پایه در هر گروه (گروه خوراکی از 1.8±0.4mmol/L به 1.85±mmol/L، P=0.4) و گروه تزریقی از 1.8±0.7mmol/L به 2.1±0.9mmol/L، P=0. 3) و همچنین بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت. نتیجه گیری: میزان اگزالات سرم بیماران با تجویز این مقدار ویتامین ث و طول مدت درمان بدون تغییر می ماند و می تواند بدون نگرانی در این بیماران به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

مطالعات بین رشته ای نقش مهمی در پاسخگویی به سؤالات پروژه های مهندسی بازی می کنند. مطالعات تلفیقی رسوب شناسی و ژئوالکتریک برای بررسی پراکنش انواع رسوبات دو سوی غربی و شرقی بخش جنوبی دریاچه ارومیه، نقش آن ها در تبادل آب های زیرزمینی و وجود گسل در بستر دریاچه انجام شد. بدین منظور 18 گمانه 10 متری در سه پروفیل در دو سوی دریاچه حفاری و رسوبات ستون چینه شناسی آن ها تحت آزمایش دانه بندی و کانی شناسی و تطابق قرار گرفت. تعداد 391 سونداژ ژئوالکتریکی قائم با آرایه شلومبرژه در دشت های حاشیه برداشت شدند. ستون دانه بندی گمانه ها با سونداژ مجاور متناظر شد و با تصحیحات نرمال سازی، به روش دیفیوژن، درون یابی و نقشه های هم مقاومت ترسیم و تفسیر شد. در 5 مقطع عرضی، برش هایی از غرب تا شرق دریاچه تهیه و تغییرات دانه بندی و مقاومت الکتریکی در آن ها بررسی شد. نتایج نشان داد در دو ناحیه، به دلیل وجود رسوبات درشت دانه و دارای مقاومت الکتریکی بالا، امکان تبادل آب های زیرزمینی وجود دارد. این نقاط می توانند مسیل های قدیمی رودخانه شهرچای و باراندازچای و انشعابات آن ها بوده باشند. به دلیل تمایز بالا و اختلاف مقادیر دو پارامتر مقاومت الکتریکی و مغناطیسی در دو سوی دریاچه، یک گسستگی ژئوفیزیکی در دو روش ژئوالکتریک و مغناطیس سنجی هوایی در محل دریاچه قابل اثبات است.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  421-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

علی رغم توسعه علم و فن آوری، شواهد نشان می دهند که آسیب پذیری نسبت به سیل در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. فعالیت های انسانی، تاثیر به سزایی در وقوع سیل و خسارات ناشی از آن دارد. به این منظور نیاز است تاثیرات متقابل سیستم انسانی و هیدرولوژیک به دقت بررسی شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تشدید وقوع سیل و آبگرفتگی در شهر کلات (واقع در استان خراسان رضوی) انجام شده است. این شهر هرساله شاهد سیل هایی است که خسارات زیادی به ساختمان های مسکونی، اداری و بناهای تاریخی شهر وارد می کند. برای این منظور تاثیر تغییر شدت بارش و تغییر کاربری اراضی بر دبی اوج رواناب بررسی شد، به طوری که تغییرات دبی اوج نسبت به افزایش و کاهش 20 درصدی شدت بارندگی و همچنین افزایش و یا کاهش عدد منحنی (CN) براورد شد. همچنین با ارایه چند سناریو، تاثیر تغییر در رویکردهای مدیریتی به منظور کاهش ضریب زبری با مدل سازی پهنه سیل و با استفاده از نرم افزار HEC-RAS مورد آزمون قرار گرفت. از طرفی به منظور تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار در تشدید وقوع سیل و آبگرفتگی، پرسشنامه هایی تهیه و نظرات کارشناسی و فنی متخصصین و کارشناسان اجرایی مورد تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه های مذکور بر اساس طیف لیکرت پنج امتیازی طراحی شد، به گونه ای که عدد 5 نشان دهنده بیش ترین تاثیر و عدد 1 بیان گر کم ترین تاثیر می باشد. نتایج نشان داد که تاثیر تغییرات عدد منحنی بر میزان دبی اوج حدود 37 برابر بیشتر از تاثیر تغییرات بارش است. همچنین بررسی سناریوهای مختلف به منظور اصلاح ضریب زبری نشان می دهد که با انجام برنامه های مدیریتی مساحت پهنه سیل در بعضی از زیر حوضه ها تا 15درصد می تواند کاهش یابد. تحلیل نتایج پرسشنامه ها نشان می دهد که مهم ترین عوامل درون شهری در تشدید وقوع سیل در داخل شهر کلات عوامل "فعالیت های مردم محلی" با میانگین امتیاز 59/3، و در خارج از شهر عوامل "مدیریتی" با میانگین امتیاز 79/3 هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  134
چکیده: 

در این تحقیق گزینه های هیدرولیکی و اجرایی برای احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران بررسی و تحلیل شده اند. این طرح از نظر حجم بالای انتقال پساب به زمین های کشاورزی، در کشور منحصر به فرد است و در راستای بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و تامین آب کشاورزی دشت ورامین انجام می شود و توسعه خط انتقال موجود انجام می شود. در این بررسی محاسبات هیدرولیکی برای شش گزینه پیشنهادی انتقال پساب انجام شد. این گزینه ها شامل احداث کانال جدید ذوزنقه ای به موازات کانال (تهران) موجود، اجرای 2 باکس بتنی به موازات کانال موجود (و اجرا در دو سمت کانال یا در یک سمت کانال موجود)، اجرای مقطع مرکب و افزایش ارتفاع کانال تهران، پوشش دهی مجدد کانال تهران و استفاده از یک خط لوله به قطر 2400 میلیمتر به موازات آن و نهایتا اجرای یک خط لوله SRPE به قطر3000 میلیمتر به موازات کانال تهران بوده اند. این گزینه ها از نظر اقتصادی، سهولت اجرا، تملیک اراضی، مسایل بهره برداری و مسایل محیط زیستی نیز مقایسه شدند. در نهایت گزینه استفاده از یک خط لوله 3000 میلیمتر که در اغلب موارد حامل جریان روباز است به عنوان گزینه برتر معرفی شد. این طرح با تولید لوله های لازم در مجاورت محل اجرا همراه است و قادر است افزایش ظرفیت تصفیه پساب تا 25 درصد میزان کنونی را نیز پوشش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدقی یاسین | رازانی مهدی

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  101-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  532
چکیده: 

طرح اندازی نقشمایه ی حیوانی بُز یکی از ویژگی های منحصربه فرد سفالینه های منطقه جنوب شرق ایران در هزاره ی سوم ق. م است نقوش بز برروی این سفالینه ها با اشکال، فرم ها و شیوه های مختلفی، همچون شبهه طبیعت گرا و انتزاعی و یا با عناصر مشخص نژادی اجرا شده است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تبیین انواع نقشمایه های بز موجود بر سطوح سفالینه های جنوب شرق ایران مبتنی بر مساله حرکت و پویانمایی در محوطه های باستانی شهرسوخته و تپه صادق سیستان، بمپور، کشیک، اسپیدژ و چگردک در بلوچستان در بازه ی زمانی عصر مفرغ است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه؛ حرکت در نقوش بز تصویر شده بر سفالینه های جنوب شرق ایران در چه قالب های حرکتی بیان شده است؟ آیا می توان این نقوش را براساس ویژگی های حرکتی و پویانمایی آنها تقسیم بندی نمود؟ روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش های میدانی و کتابخانه ای این پژوهش به ثمر رسیده است. نتایج مطالعات انجام شده نشان داد نقش مایه های بز در سفال جنوب شرقی ایران از منظر تصویرسازی در قالب حالت های ثابت، نیمه متحرک و متحرک قابل تقسیم بندی است. نقوش ثابت طرح هایی هستند که جانور بدون هیچ گونه تحرک و نشانی از حرکت ترسیم شده است که بیشتر تصاویر محوطه های فوق در این دسته قرار می گیرند. در نقوش حیوانی نیمه متحرک، طرح هایی از بز درنظر گرفته شده که بدن حیوان حالتی از حرکت و جست وخیز دارد. امّا در چند مورد خاص نقوشی با خواص پویانمایی چندمرحله ای و مصوّر از حیوان بز ترسیم شده است که معروف ترین آن جام سفالین شهرسوخته است. ازهمین رو علاوه بر تبیین این سه قالب در محوطه های فوق الذکر به معرفی نمونه های جدیدی از سفال های منطقه ی جنوب شرق، پرداخته شده است. شایان ذکر است طرح گسترش اندیشه ی نقوش متحرک و آشنایی هنرمندان پیش ازتاریخی با متحرک سازی تصاویر، طرحی تصادفی و مختص جام سفالین شهرسوخته نبوده و در دیگر نقشمایه های آثار سفالین جنوب شرق ایران قابل مشاهده است.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 532 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  175-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  553
چکیده: 

پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتی است که در طرح های شهری و برنامه های آن با مباحثی مانند مکانیابی کاربری ها و مقاوم سازی بناها در نظر گرفته شده است. این مباحث به دنبال کاهش خسارت و افزایش توان مقاومت در شهر با رعایت اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات حیاتی، حساس، مهم و مدیریتی می باشد. شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستانو قرار گیری مراکز مهم مدیریتی و تاسیسات حیاتی و مهم در این شهر از اهمیت زیادی برخودار است. لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناخت عناصر و تاسیسات و پهنه های آسیب پذیر شهر سنندج با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته است. بر این اساس پنج معیار اصلی و یازده زیر معیار بر اساس نظر کارشناسان به عنوان عناصر و پهنه های مهم شهر سنندج فهرست بندی شده است. برای امتیاز دهی به این معیارهای از 14 کارشناس به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت تحلیل آن از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. بیشترین میزان آسیب پذیری به ترتیب مربوط به معیار شریان حیاتی با امتیاز 0.623، مراکز مدیریت بحران با امتیاز 0.300 و کمترین میزان آسیب پذیری مربوط به معیار مراکز پشتیبانی با 0.029 می باشد. این امتیازها با استفاده از نرم افزار Arc Map درون یابی شده و مناطق آسیب پذیر مشخص شده است. سپس برای بررسی کاهش آسیب پذیری شهر با استفاده از مدل SWOT اقدام به تدوین راهبردها و جهت اولویت بندی آنها از مدل QSPM استفاد شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که منطقه پنج شهرداری سنندج به دلیل داشتن تاسیسات حیاتی و حساس و مهم و عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل، به ویژه در مکانیابی و استتار و اختفاء به عنوان پهنه آسیب پذیر شهر شناخته شده است. در نهایت می توان بیان کرد که شهر سنندج از نظر اصول پدافند غیرعامل دارای نقاط ضعف می باشد. بر اساس مدل های بکار رفته، موقعیت شهر رقابتی است که در این زمینه راهبردهای مناسب با موقعیت رقابتی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 553 استناد 608 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1438
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

با عمومیت یافتن مدل های پیچیده هیدرولوژیکی، مدت زمان اجرای این مدل ها، به طور قابل توجهی در حال افزایش است. مقایسه و ارزیابی کارآیی الگوریتم های مختلف بهینه سازی، برای واسنجی این مدل های هیدرولوژیکی، در حال تبدیل شدن به یک مساله مهم است. در این پژوهش برای واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی مدل SWAT 2009 در حوضه آبخیز سنجابی، از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است. بدین منظور مدل SWAT با استفاده از لایه خاک، لایه کاربری اراضی، لایه رقومی ارتفاع و اطلاعات هواشناسی حوضه سنجابی اجرا شد و سپس با برقراری ارتباط بین خروجی این مدل و الگوریتم PSO در بسته نرم افزاری SWAT-CUP، 22 پارامتر جریان حساسیت سنجی شد و 8 پارامتر حساس تر برای بهینه سازی مقادیر آن ها انتخاب شدند. مقادیر تابع هدف ناش- ساتکلیف (NS) در دوره واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب برابر با 0.58 و 0.60 به دست آمده است که نشان دهنده شبیه سازی مطلوب رواناب با مدل SWAT پس از واسنجی پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم PSO است. همچنین مقدار ضریب تعیین R2 و ضریب RMSE به ترتیب برای دوره واسنجی برابر با 0.65 و 6.74 و برای دوره اعتبارسنجی برابر با 0.67 و 3.66 به دست آمد که بیان گر کارآیی موثر الگوریتم PSO برای واسنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب است.

آمار یکساله:  

بازدید 1438

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد شبکه آبیاری بیله سوار است. در این راستا تحت سناریو های A2 و B2 داده های دما و بارش با استفاده از مدل Hadcm 3 برای دوره های اقلیمی آتی 39-2010 و 80-2050 برای منطقه تولید شدند. سپس تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه و نیاز آبی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه با این فرض که از نظر عرضه آب به شبکه هیچ گونه محدودیتی در آینده وجود نخواهد داشت، به مدل WaterGems داده شد. نتایج حاصل از ریز مقیاس کردن داده های دما و بارش نشان دادند که بحرانی ترین تغییرات مشاهده شده دما و بارش تحت سناریوی A2 و در ماه های ژوئن و جولای است. به طوری که در دوره 39-2010 دما در این دو ماه به ترتیب 2.1 و 2.3 درجه سلسیوس افزایش و بارش 21.1 و 38.4 درصد کاهش و در دوره 80-2050 این رقم ها برای دما به ترتیب 4.9 و 5.1 درجه سلسیوس افزایش و برای بارش 52.1 و 57.9 درصد کاهش، نسبت به دوره پایه خواهند داشت. نتایج ارزیابی نشان داد که با افزایش تقاضا در شبکه، شاخص های ارزیابی از جمله عدالت و کفایت توزیع فشار به ترتیب 16.7 و 21.5 درصد نسبت به دوره پایه افت پیدا خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HYDROGEOMORPHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  159-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

Introduction: On a national scale, soil erosion in Iran, has an important effect on agricultural production, sedimentation in dam reservoirs, soil degradation and so on. Severe soil erosions and the subsequent high deposition of sediments in dam reservoirs and reduced soil fertility are serious environmental problems with dangerous economic consequences for the country. The situation of sedimentation in Iranian dams indicate that their design have often focused on civil engineering and structural aspects and no attention has been paid to the issue of erosion and sediment yield in the basin of dams, which makes a large amount of sediment be deposited in many of these dams for many years; this causes a lot of sediment after many years to be deposited in many of these dams` reservoir, as a result of which, the useful life of the dam is greatly reduced. The present study aimed at estimating soil erosion in the Tang-e-Sorkh dam watershed with a total area of 39, 000 hectares in the east and south-east of Boyer Ahmad County in Kohgiluyeh and Boyerahmad PROVINCE using the RUSLE model and the remote sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) capabilities in order to plan protective measures in the dam watershed. Methodology: Digital altitude, precipitation, physico-chemical properties of soil and satellite imagery data were used to estimate soil losses using RUSLE model in the Tang-e-Sorkh basin. First, the boundary of Tang-e-Sorkh watershed was drawn on a topographic map with a scale of 1: 50, 000 in the geographic information system environment. The meteorological stations in and around the watershed were then identified and marked on the map. RUSLE has calculated the average annual soil erosion expected on a sloping land using Equation (1). A=R. K. L. S. C. P (1) Where A is calculated as the average spatial loss of soil and the average time of soil loss per unit area is expressed in terms of units selected for K and the time period selected for R. In practice, these units are usually selected so that A is expressed in tons, per hectare, per year (t ha-1 year-1). R Runoff-rain erosivity factor is expressed in MJ mm ha-1 h-1 year-1, K Soil erodibility factor which is the amount of soil loss per unit area of erosion index for a given soil-is obtained by measuring in a standard plot with a length of 22. 1 meters, a slope of 9% and a permanent fallow and is expressed in t ha h ha− 1 MJ− 1 mm− 1. L is the slope length, S is the slope, C is the plant cover management factor and P is the protective measures factor. The parameters L, S, C and P are without units. The layer of parameters of the RUSLE model includes rainfall erosivity (R), soil erodibility (K), slope and length of the hill (LS), vegetation management (C), and soil conservation operations (P) have been prepared in geographic information system environment and after overlayering, the amount of erosion was estimated locally. Results and Discussion: The amount of rainfall erosivity was from 179. 62 to 327. 77 MJ mm ha-1 h-1 year-1. Erodibility factor was from 0. 08 to 46. 0 t ha h ha− 1 MJ− 1 mm− 1. The minimum and maximum values of slope and hill length were 0. 08 and 12. 42, respectively. The minimum and maximum values of vegetation management were 0. 33 and 0. 54, respectively. The minimum and maximum values of soil conservation operations were 0. 5 and 1, respectively. The amount of soil erosion in the studied area varied between 0. 0033 and more than 100 tons per hectare per year at the pixel level. About 80% of the studied area had an erosion rate of 35 tons per hectare per year, with the highest amount in the western and northeastern parts of the country, which was due to high rainfall erosivity and soil erodibility in the area. Conclusions: It can be said that in the current situation of Tang-e-Sorkh watershed, due to the lack of real sediment statistics, the best model for estimating erosion and sediment yield with the aim of introducing soil protection measures at the basin level was RUSLE model. The proposed method and the results of this research can be used as a dam maintenance planning system. The RUSLE model could predict the potential of soil erosion as a cell-by-cell, which was very useful when trying to identify the spatial pattern of current soil losses within a large area. Spatial information systems can be used to separate and inquiry these locations to assess the role of effective variables in the amount of soil erosion potential observed. Regarding the results, decision makers need to manage the risk of soil erosion in the most effective way; and management scenarios can adopt the best ways to improve and rehabilitate the basin based on the priority of different areas of the basin.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
litScript