نتایج جستجو

35813

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3582

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شول عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

در این مقاله به برآورد خطر زمینلرزه در استان مرکزی پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا زمینلرزه های مهمی که در گذشته در استان مرکزی و یا پیرامون آن روی داده اند مورد بررسی قرار گرفته و پیشینه شتاب ناشی از آن در استان برآورده شده است. از سوی دیگر گسل های مهم استان و پیرامون آن شناسایی شده و زمینلرزه های منتسب به آنها شناسایی و با تلفیق داده های زمینلرزه ای و گسل ها نقشه لرزه زمین ساختی استان با مقیاس 1:250.000 تهیه شده، سرانجام مدل ریاضی چشمه های لرزه زا تهیه شد. برای برآورد ویژگی های لرزه خیزی هر یک از چشمه های لرزه زا از تکنیک های متفاوتی استفاده شد که مهمترین آن تکنیک Time Normalization است. با این تکنیک می توان تا حد چشمگیری نبود داده های کوچک و متوسط را در دوره های طولانی نمود. پس از تعیین مدل ریاضی چشمه های لرزه زا و ویژگی های لرزه خیزی هر یک از چشمه ها و گزینش پیوندهای کاهیدگی مناسب، آنالیز خطر زمینلرزه برای شبکه نقاطی با فواصل 0.1×0.1 درجه انجام و نقشه های هم شتاب برای دوره های بازگشت مختلف تهیه شده است. بررسی نقشه های هم شتاب تهیه شده نشان می دهد که خطر نسبی زمینلرزه در بخش های مختلف استان متفاوت است. بگونه ای که بخش شمالی استان از دیدگاه زمینلرزه در پهنه با خطر نسبی بالا قرار گرفته و بخش های مرکزی بویژه باختر شهر اراک به نسبت آرام تر از بقیه مناطق استان است.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور، تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه شهباز انجام گرفت. کوه شهباز، با ارتفاع 3420 متر از سطح دریا و مساحت 2255 هکتار در شهرستان شازند واقع شده است که مقدار بارندگی سالانه و متوسط دمای سالانه آن 380 میلی متر و 10.5 درجه سانتیگراد است. نمونه های گیاهی از نقاط مختلف منطقه بین ارتفاع 2700 تا 3420 متر طی دو فصل رویشی بین سال های 1387 تا 1387 جمع آوری شد. طیف زیستی منطقه با تعیین درصد گونه های متعلق به هر یک از شکل های زیستی ترسیم شد. جایگاه این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده و منابع موجود بررسی شد. از 113 گونه شناسایی شده، 90 گونه دولپه ای و 23 گونه تک لپه ای بودند. این گونه ها به 23 تیره و 82 جنس تعلق دارند. بیشترین غنای گونه ای در تیره هایLamiaceae (15 گونه، 13.27 درصد)،Liliaceae (12 گونه، 10.61 درصد)،Asteraceae (12 گونه، 10.61 درصد) وBrassicaceae (11 گونه، 9.73 درصد) دیده شد. همی کریپتوفیت ها با 61 گونه (53.99 درصد) فراوان ترین شکل زیستی بودند. 92 گونه (81.42 درصد) فلور منطقه بوم زاد ناحیه ایرانی-تورانی هستند که از این تعداد 17 گونه بوم زاد ایران بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2624
 • دانلود: 

  1695
چکیده: 

در این بررسی برآورد خطر زمینلرزه در گستره 51- 48.50 درجه طول شرقی و 36- 33 درجه عرض شمالی، شامل استان مرکزی انجام شده است. برای این منظور نقشه لرزه زمین ساختی منطقه با استفاده از نقشه های زمین شناسی موجود با مقیاس 000 500 2: 1، نقشه های تکتونیکی، نگاره های هوایی، گزارش های موجود، کاتالوگ زمین لرزه ها و خرد زمین لرزه ها تهیه شده است. با استفاده از اطلا عات زمین شناسی، زلزله شناسی و ژئوفیزیکی، پنج چشمه بالقوه لرزه ای تعیین شده است. در نهایت نمودار منحنی خطر و نقشه پهنه بندی برای 10% احتمال افزایش خطر در 10 سال رسم شده است. در برآورد خطر زمین لرزه از نرم افزار سایز ریسک سه (SeisriskIII) برای شبکه ای از نقاط با فاصله 0.1 درجه استفاده شده است. نقشه پهنه بندی لرزه ای گستره استان مرکزی نشان می دهد که بیشترین شتاب افقی بدست آمده برای 10% احتمال در 10 سال معادل 0.2 گال می باشد. از نظر خطر نسبی زمین لرزه می توان استان مرکزی را به پهنه های با میزان خطر نسبی متفاوت تقسیم بندی نمود. آرام ترین پهنه در بخش باختری استان قرار گرفته است. محدوده هایی در شمال استان، پیرامون گسل های ایندس، کوشک نصرت و خشک رود قرار دارند، خطر نسبی در آنها بسیار بالا است. همین وضعیت برای محدوده کوچکی از جنوب باختری استان که در شمال خاوری گسل درود قرار می گیرد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2624

دانلود 1695 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  421-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  674
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

امروزه کشور شاهد رشد و توسعه مدل های متعددی برای طراحی سامانه های تامین آب، برآورد سیل، مدیریت تخصیص و استفاده منابع آبی، مدیریت هرزآب ها و فاضلاب ها در مناطق شهری و مدیریت بوم سازگان های آبی است. شناخت ظرفیت های آبی و تقاضا برای آب از مولفه های اصلی تصمیم گیری برای مدیریت منابع، آبخیزها و پدیده هایی نظیرخشک سالی به شمار می رود. در فضای مدیریت منابع آب های سطحی و ریسک خشک سالی مناطق مختلف کشور، همچنان فقدان یک سامانه که تصمیم گیران را در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع پشتیبانی کند، کاملا مشهود است. برای ایجاد چنین سامانه ای، لازم است اقدامات اساسی در خصوص شناخت موضوع و ظرفیت های موجود کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. در این پژوهش، شبیه سازی در حوزه های آبخیز درجه هفت موجود در استان مرکزی واقع در منطقه اقلیمی نیمه خشک با استفاده از اطلاعات بارندگی، تبخیر و دبی و با کمک دو مدل AWBM و SFB انجام و تحلیل شد. استخراج پارامترهای فیزیکی مدل، تبدیل اطلاعات نقطه ای بارندگی به اطلاعات منطقه ای با استفاده از روش های مختلف و معمول، تحلیل اطلاعات تبخیر و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل و تجمیع اطلاعات به منظور شبیه سازی هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز درجه هفت و برآورد ظرفیت جریان های سطحی در این استان از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شود. نتایج محاسبه شده و به دست آمده برای واسنجی و اعتبارسنجی دو مدل AWB و SFB در تمامی زیرحوضه ها نشان داد که مدل AWBM می تواند شبیه سازی قابل قبولی نسبت به مدل SFB در شرایط استان مرکزی داشته باشد و مدل SFB با توجه به مقادیر ضریب تعیین و ضریب کارایی به هیچ وجه مناسب تشخیص داده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 674

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در مدت 5 سال بررسی (از سال1373 تا سال1377) در استان مرکزی 136 گونه از 42 خانواده شناسایی شد که از نظر گونه 27 درصد و از نظر خانواده 58 درصد پرندگان ایران را شامل می شوند.36 درصد از پرندگان بومی و 64 درصد در استان مرکزی مهاجرند که 28 درصد آنها برای جوجه آوری به زیستگاههای استان می آیند.36 درصد به صورت مهاجر عبوری،مهاجر چهار فصل و بندرت نیز مهاجر فصلی می باشند.از نظر تنوع گونه ای،خانواده Sylvidae و از نظر جمعیت خانواده کلاغها Corvide در استان مقام اول را دارند.بیشترین تنوع و تراکم پرندگان خشکزی در اطراف رودخانه شراء دیده می شود.در اوایل فصل بهار و پائیز تنوع و تراکم گونه ها بیشتر از سایر فصول است.در فصل زمستان اغلب پرندگان بومی در استان حضور دارند و بندرت مهاجر زمستانه در استان دیده می شود.گونه ها با اهمیت و کم جمعیت Grus grus به صورت مهاجر عبوری در اطراف تالاب میقان در فصل پائیز با جمعیت بین 2 تا 4 هزار دیده می شود.کبک و تیهو دو گونه از پرندگان بومی استان کوچ های عمودی دارند که در فصل زمستان به دامنه ها و مناطق دشتی و در فصل تابستان به ارتفاعات کوچ می کنند.در طول مطالعه تعدادی از پرندگان با Misnet اسیر و پس از شناسایی و بیومتری حلقه گذاری شده و مجددا در طبیعت رها گردیدند. این بررسی با هدف شناسایی پرندگان استان مرکزی همسو با اجرای طرح ملی "فنون ایران" توسط گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در مدت 5 سال انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1(پی آیند 74) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  94-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  599
چکیده: 

ترسیم منحنی های عمق - مساحت و تداوم بارندگی 1، DAD در حوزه های آبخیز یکی از مسائل کاربردی در هیدرولوژی و آبخیزداری است. این منحنیها، ارتفاع و سطح تحت پوشش بارش را در هر تداومی نشان می دهند که این اطلاعات در برآورد دبی ورودی به سازه های آبی مثل سدها، کانالها، پلها، و در طراحی و سامان دهی رودخانه ها و عملیات آبخیزداری حائز اهمیت است. در این بررسی پس از جمع آوری اطلاعات و آمار بارندگی ایستگاه های باران سنجی و باران نگاری در استان، برای یک دوره زمانی 30 سال، 60 بارش 24 ساعته از ایستگاه سینوپتیک اراک استخراج شد. با انطباق بارشهای مذکور با بارندگی های روزانه ایستگاه های باران سنجی، 10 بارش فراگیر 24 ساعته انتخاب شد. بارشهای کوتاه مدت 12، 6 و 3 ساعته از بارشهای 24 ساعته استخراج شد. با تشکیل معادلات گرادیان بارندگی برای 4 تداوم مذکور و استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000 استان و بهره گیری از نرم افزار ILWIS  نقشه های هم باران ترسیم شد. با محاسبه مساحت تجمعی، حجم بارش خالص، حجم بارش تجمعی و متوسط حداکثر بارش، تعداد 40 منحنی DAD اولیه برای 4 تداوم مذکور ترسیم شد. در نهایت منحنی های نهایی DAD برای 4 تداوم 24 ، 12 ، 6 و 3 ساعته برای کاربرد در سطح استان ترسیم و معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 599 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  544-559
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3012
 • دانلود: 

  1696
چکیده: 

استان مرکزی به لحاظ قرار گرفتن در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس دارای شرایط آب و هوایی متنوعی می باشد و همین امر موجب تنوع گیاهی بالایی در نقاط مختلف استان گردیده است. بر اساس مدارک مستند و مکتوب، تاکنون بیش از 1350 گونه گیاهی از سطح استان جمع آوری و در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی نگهداری می شوند. حاصل این جمع آوریها و تطبیق آنها با منابع مکتوب و اطلاعات دارویی خبرگان محلی و عطاریهای استان، بیش از 227 گونه گیاه دارویی را در سطح کل استان نشان داد. از این تعداد، 144 گونه از سطح مراتع استان جمع آوری شده که متعلق به 127 جنس و 48 تیره هستند. تیره های گیاهی Compositae با 17 گونه، نعناعیان (Labiatae) با 14 گونه، شب بو (Cruciferae) با 9 گونه، Leguminosae با 7 گونه، Rosaceae با 10 گونه و تیره چتریان (Umbeliferae) با 7 گونه بیشترین گونه های گیاهان دارویی را در استان به خود اختصاص می دهند. انتشار تعدادی از گونه ها در محدوده معینی از ارتفاع و یا رویشگاه می باشد و تعدادی نیز دارای دامنه پراکندگی وسیعی در استان بوده و تغییرات ارتفاعی و میزان بارندگی تاثیری در گسترش آنها ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3012

دانلود 1696 استناد 2 مرجع 8
نویسندگان: 

عبدی نوراله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  50-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1263
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

این تحقیق با هدف شناسایی و معرفی گونه های گیاهی در معرض خطر استان مرکزی، شناسایی رویشگاهها و تعیین مهم ترین عوامل محیطی موثر بر آنها انجام گردید. ابتدا فهرست گونه های در معرض خطر استان و مناطق پراکنش آنها بر اساس منابع معتبر استخراج گردید. سپس در مطالعات میدانی به بررسی حضور گونه های گیاهی فهرست شده و ثبت اطلاعات عوامل توپوگرافی و خاک هر رویشگاه پرداخته شد. نتایج نشان داد در استان 202 گونه گیاهی در معرض خطر متعلق به 30 خانواده و 98 جنس وجود دارند. خانواده های Papilionaceae (42 گونه)، Asteraceae (34 گونه) و همچنین جنس های Astragalus (35 گونه) و Cousinia (15 گونه)، بیشترین تعداد گونه های در معرض خطر را به خود اختصاص دادند. از 10 گونه گیاهی انحصاری استان، 6 گونه در وضعیت DD (کمبود اطلاعات)، 3 گونه در وضعیت VU (آسیب پذیر) و 1 گونه در وضعیت LR (کم خطر) قرار دارند. سه گونه موسیر (Allium hirtifolium)، آنقوزه (Ferula Assa-foetida) و بادرنجبویه دنائی (Dracocephalum kotschyi) به دلیل پراکنش محدود جغرافیایی و برداشت بی رویه در وضعیت EN (در معرض انقراض) قرار دارند. 50 درصد گونه های در معرض خطر و 66.67 درصد گونه های آسیب پذیر و در معرض انقراض، به فرم رویشی چند ساله های علفی تعلق داشتند. 66 درصد گونه های در معرض خطر در محدوده ارتفاعی بالاتر از 2000 پراکنش داشتند. رویشگاههای کوه راسوند (69 گونه)، کوه مودر (35 گونه) و کوه سفیدخانی (23 گونه) بیشترین تعداد گونه های در معرض خطر را داشتند. نتایج نشان داد که عوامل اصلی موثر بر گونه های در معرض خطر استان به ترتیب، پراکنش بسیار محدود جغرافیایی و عوامل انسانی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1263

دانلود 461 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  95-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

در این پژوهش، به بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارایه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه  آزاد اسلامی ایران پرداخته شده و اهداف اصلی به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه دیدگاه نمونه های مونث و مذکر در استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی معطوف است. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه گیری مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن ها 109 نفر (66 نفر رسمی و 43 نفر قراردادی) می باشند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که دارای روایی و اعتبار مطلوب (=0.88α) می باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماری  t تک گروهی و t دو گروه مستقل، به آزمون سوال های پژوهش پرداخته شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد :1- مردان بیشتر از زنان به نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند و به آن می پردازند. 2- کارشناسان نقش استفاده از فناوری اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، در حد متوسط (یا مورد انتظار) می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پیاپی 79)
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

زمینه و هدف استان مرکزی در منطقه خشک و نیمه خشک و جزو استان های بیابانی کشور می باشد. در این استان بیش از 490 هزار هکتار از اراضی مرتعی و تالابی به اراضی بیابانی و کویری تبدیل گردیده است. که با وزش باد این مناطق بعنوان کانون انتشار گرد و غبار می باشند. همچنین ورود گرد و غبار فرا محلی از غرب کشور و کویر مرکزی ایران و استان قم از سمت شرق استان مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. و هم اکنون آلاینده اصلی استان و کلان شهر اراک ذرات معلق می باشد. هدف از تحقیق حاضر تحلیل فضایی پدیده ی گرد و غبار در استان مرکزی در بازه زمانی1386 تا1393 که از عوامل مهم آلودگی هوا در استان مرکزی میباشد. روش بررسی در این مطالعه آمار روزانه گرد و غبار با کد (06)و میزان دید افقی مربوط به آن در10 ایستگاه سینوبت یک استان از اداره کل هواشناسی استان مرکزی دریافت و به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه محاسبه شد. سپس نقشه پهنه بندی آن برای کل دوره و سال1393 درمحیط نرم افزاری GIS ترسیم شد. یافته ها نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان گرد و غبار در طول دوره دارای یک بیشینه در ایستگاه های اراک و ساوه می باشد و هر چه به سمت ایستگاه های تفرش و خنداب پیش می رویم از میزان گرد و غبار کاسته می شود. ایستگاه هواشناسی اراک با1322روز بیش ترین و ایستگاه هواشناسی تفرش با 85روز کم ترین میزان روز گرد و غباری را در طول دوره داشته اند. بحث و نتیجه گیری میزان مساحت و درصد پهنه بندی در طبقات تعداد روزهای گردوغبار استان مرکزی نشان می دهد که حدود 65 درصد گرد و غبار استان فرا محلی و 35 درصد محلی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
litScript