نتایج جستجو

77

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70708
 • دانلود: 

  36497
چکیده: 

To evaluatethe effects of supplementing diets of growing Japanese quails (n=450; 7 days old) with chromium (Cr) yeast and / or MANNAN oligosaccharides (MOS) on productive performance, carcass traits and the immune system are reported. Diets were a basal diet (control) or the basal diet supplemented with 600 mg Cr-yeast/kg (Cr 1), 1200 mg Cr-yeast/kg (Cr 2), 1.0 g MOS/kg, Cr 1+MOS or Cr 2+MOS. Quails fed Cr 1, MOS or Cr 1+MOS diets had similar final live body weight and weight gain, with both groups being higher than the control. Feed conversion tended to be improved with dietary supplements. Carcass traits did not differ among treatments. Primary and secondary humoral immune responses of quails fed the supplemented diets were higher than the control. Plasma total proteins and triiodothyronine were increased, while plasma total lipids and cholesterol were decreased by the supplements. In conclusion, dietary supplementation with Cr yeast (600 mg/kg) and / or MANNAN oligosaccharides (1.0 g) improved productive performance and immunity and reduced total cholesterol of growing Japanese quails.

آمار یکساله:  

بازدید 70708

دانلود 36497 استناد 0 مرجع 1888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  120-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74700
 • دانلود: 

  25147
چکیده: 

MANNAN-binding lectin (MBL) is a vital protein of innate immune system and has two critical functions: complement activation through the lectin pathway and opsonization. MBL deficiency has been classified as the most common inherited immunodeficiency known in humans (about 30% of the population), and is associated with predisposition to infections and high risk of some autoimmune diseases. The purpose of this study was to determine the profile of MBL serum level in Iranian healthy population in association with sex and age groups for the first time.We studied the serum concentration of MBL in 593 Iranian healthy cases: 340 males and 235 females in 4 different age groups by using enzyme-linked immunosorbent assay.The mean serum levels of MBL were 3.854±2.77mg/ml at the age of less than 6 months, 4.147±3.54mg/ml at 6 months to 2 years of age, 4.410±3.09mg/ml at 2-6 years and 2.207±1.73mg/ml in adults. There was significant differences in the mean concentration of MBL among different age groups of children and also between children and adults (p<0.05).No association was observed between sex and MBL concentrations.MBL serum levels of Iranian population seem to be different from some of other populations which may be explained by genetic variations. The MBL values in this study can be used as a normal reference range for future studies in Iranian population.

آمار یکساله:  

بازدید 74700

دانلود 25147 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

آزمایش به منظور بررسی اثر ساف مانان بر عملکرد تولیدی و فلور میکروبی روده با استفاده از 180 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه انجام شد. در روز ششم جوجه ها به پنچ گروه (تیمار)، و هر گروه به سه زیرگروه (تکرار) 12 قطعه ای تقسیم شدند. مقدار 3/0 گرم در کیلوگرم پریمکس لینکومایسین، صفر (شاهد)، 5/0 (S0. 5)، و یک (S1) گرم در کیلوگرم ساف مانان برای کل دوره به جیره ی چهار تیمار اول و همچنین ساف مانان به مقدار 75/0 گرم در کیلوگرم برای دوره ی آغازین و 25/0 گرم در کیلوگرم برای دوره ی رشد به جیره ی غذایی تیمار پنجم (S0. 75-0. 25) اضافه شد. جمعیت باکتری های اشریشیاکلی و لاکتوباسیلوس در محتویات انتهای ایلئوم پرندگان، در روز های 18، 28، و 38 بررسی شد. نتایج نشان داد پرندگانی که از جیره های حاوی ساف مانان تغذیه کردند، ضریب تبدیل بهتری در مقایسه با پرندگان شاهد داشتند (05/0P<). در روز 18 و 28، جمعیت اشریشیاکلی در محتویات ایلئوم پرندگانی که در جیره ی خود ساف مانان دریافت کردند، کمتر از پرندگان گروه شاهد و تیمار آنتی بیوتیک بود (05/0P<). در روز 28، جمعیت لاکتوباسیلوس ها در محتویات ایلئوم پرندگانی که یک گرم ساف مانان در جیره دریافت کردند، از پرندگان سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، افزودن 5/0 گرم بر کیلوگرم ساف مانان به جیره ی جوجه های گوشتی احتمالاً ازطریق بهبود جمعیت میکروبی روده، افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل، خوراک را بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  969-981
تعامل: 
 • استنادات: 

  1344
 • بازدید: 

  30146
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30146

دانلود 26649 استناد 1344 مرجع 0
نویسندگان: 

STAYKOV Y. | SPRING P. | DENEV S. | SWEETMAN J.

نشریه: 

AQUACULTURE INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  1338
 • بازدید: 

  29759
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29759

دانلود 26281 استناد 1338 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GENC M.A. | YILMAZ E. | GENC E.

نشریه: 

J. FISH. AQUA. SCI.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  25785
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25785

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

زمینه مطالعه: به دنبال ممنوعیت استفاده از محرک های رشد آنتی بیوتیک در بسیاری از کشورهای جهان، علاقه زیادی به پیدا کردن جانشین مناسب برای آنتی بیوتیک ها در تولیدات پرندگان به وجود آمد.هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر دو سطح از نانو مس (0 mg/kg و 100) و دو سطح از الیگوساکارید مانان (0 g/kg و 1) به عنوان محرک های رشد طبیعی بر گوارش پذیری مواد مغذی و عملکرد رشد در جوجه های گوشتی است.روش کار: در انتهای هفته دوم پرورش، 160 قطعه جوجه گوشتی از سویه تجاری کاب 500، به چهار تیمار تقسیم شدند. به ازای هر تیمار چهار تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل (2´2)، در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد.نتایج: تفاوت معنی داری در گوارش پذیری مواد مغذی و عملکرد رشد بین پرندگانی که مکمل های مورد آزمایش را خوردند با گروه شاهد مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری نهایی: الیگوساکارید مانان و نانو مس بر عملکرد رشد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی اثر معنی داری نداشت. در دوزهای مصرفی، استفاده همزمان از مس و الیگوساکارید مانان نیز اثر مثبتی بر صفات مورد بررسی در جوجه های گوشتی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

در مطالعه حاضر، اثرات مجزا و تلفیقی مانان الیگوساکارید[1] (MOS) و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) جیره بر برخی شاخص های رشد و فاکتورهای خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با وزن اولیه 6/0± 10 گرم توسط جیره های شامل: 1) جیره شاهد فاقد هرگونه ماده افزودنی، 2) جیره حاوی cfu/g 108×8 باکتری L. plantarum، 3) جیره حاوی g/kg4 مانان الیگوساکارید، 4) جیره حاوی ترکیبی از cfu/g 108×8 باکتری L. plantarum، و g/kg-14 مانان الیگوساکارید، به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره و انجام نمونه برداری، نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی g/kg-14 مانان الیگوساکارید به صورت مجزا و جیره تلفیقی شامل مانان الیگوساکارید و باکتری L. plantarum، از لحاظ شاخص های افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص رشد روزانه و کارایی پروتیین در بین تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان دادند (05/0>p). بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی و مصرف روزانه غذا در تیمار شاهد، مشاهده گردید و از این نظر تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت (05/0>p). همچنین از نظر فاکتور وضعیت تفاوت معنی داری بین تیمارهای مجزا و تلفیقی و گروه شاهد، مشاهده نشد (05/0p) به طوری که بیشترین و کمترین تعداد به ترتیب مربوط به تیمار حاوی L. plantarum و شاهد بود در حالیکه تعداد گلبول سفید تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMRONGPAN C. | AREECHON N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  896
 • بازدید: 

  26998
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26998

دانلود 26649 استناد 896 مرجع 0
litScript