نتایج جستجو

34290

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3429

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  225-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 376 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  163-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20819
 • دانلود: 

  552
چکیده: 

مقدمه: ناباروری ایدیوپاتیک، شایع ترین علت ناباروری در مردان بوده که معمولا به صورت تجربی مورد درمان قرار می گیرد. دو داروی جدید که امروزه در درمان تجربی مورد استفاده قرار می گیرند، پنتوکسی فیلین و ال کارنتین می باشند.هدف: تعیین اختلاف اثرات دو داروی پنتوکسی فیلین و ال کارنیتین در بیماران با آستنواسپرمی ایدیوپاتیک در زوجین نابارور بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 38 مرد مبتلا به آستنواسپرمی ایدیوپاتیک طی سال های 1385 لغایت 1386 در کلینیک زنان، زایمان و نازایی در شهر مشهد انجام شده است. در زوجین نابارور پس از اطمینان از سالم بودن جنس مونث با استفاده از معاینات بالینی و انجام بررسی های آزمایشگاهی و رادیولوژیک آزمایش اسپرموگرام با رعایت 5-3 روز عدم مقاربت و عدم استفاده از لوبریکانت ها انجام و در صورت اختلال در پارامتر حرکتی اسپرم و عدم یافتن نکته پاتولوژیک در معاینه بیماران که توسط ارولوژیست واحد انجام شده، بیماران وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت اتفاقی (راندوم) به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران به مدت 3 ماه تحت درمان با پنتوکسی فیلین با دوز 800 میلی گرم در روز و یا ال- کارنتین با دوز 500 میلی گرم در روز قرار گرفتند. پس از اتمام درمان، مجددا آزمایش اسپرموگرام در تمام بیماران انجام شد.نتایج: از 19 بیمار مورد مطالعه که با داروی ال کارنیتین به مدت 3 ماه تحت درمان قرار گرفتند. همسران 5 بیمار (26.3%) باردار شدند اما در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در هیچ کدام از پارامترهای اسپرموگرام ایجاد نشد و از میان 19 بیمار در گروه پنتوکسی فیلین همسران 10 بیمار ( 52.6%) باردار شدند و در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در پارامترهای دانسیته (0.011=P) و حرکت (0.0001=P) و اندکس حرکت اسپرم (0.0001=P) مشاهده شد.نتیجه گیری: این مطالعه مطرح می سازد که در مقایسه دو داروی ال کارنیتین و پنتوکسی فیلین که هردو از درمان های تجربی جدید در نازایی ایدیوپاتیک مردانه می باشند، پنتوکسی فیلین نسبت به ال کارنیتین بر روی شاخص های دانسیته، حرکت و اندکس حرکت اسپرم اثرات موثری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 20819

دانلود 552 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

IAMMARRONE E. | BALET R. | LOWER A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  27643
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27643

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

UROLOGIIA (MOSCOW)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  S2
 • صفحات: 

  4-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  1842
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1842

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 60)
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1035
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه و هدف: سویا گیاهی متعلق به تیره حبوبات و یکی از بقولات بومی آسیای شرقی است. سویا محتوی تمام اسید آمینه های ضروری برای انسان بوده و منبعی از پروتئین محسوب می شود. امروزه دانه سویا در بهبود و درمان سرطان های کولون، پروستات و سینه نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دانه سویا بر عملکرد دستگاه تولیدمثل جنس نر موش های کوچک آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1388 در دانشگاه پیام نور اصفهان انجام شد، تعداد 32 سر موش نر از نژاد بالب سی انتخاب و به طور تصادفی به 4 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل یا گروه تغذیه با رژیم غذایی پایه و گروه تیمار 1، 2 و 3 که به ترتیب رژیم غذایی محتوای 20، 30 و 50 درصد سویا را دریافت می کردند، تقسیم شدند. بعد از مدت زمان 9 هفته از حیوانات خون گیری شد و میزان هورمون های تستوسترون، LH و FSH اندازه گیری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در گروه تغذیه با رژیم غذایی محتوای 20 درصد، کاهش معنی دار سطح هورمون تستوسترون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05). از سوی دیگر میزان این هورمون در گروه تغذیه با 50 درصد سویا افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (p<0.05). سطح هورمون LH در گروه 30 و 50 درصد سویا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (p<0.05)، ولی تفاوت معنی داری در سطح هورمون FSH دیده نشد (p>0.05). میانگین تعداد اسپرماتوسیت اولیه و اسپرم ها در هر 3 گروه تیمار شده نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (p<0.05)، اما میانگین وزن بیضه ها فاقد تفاوت معنی دار بود (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله برآورد می شود که رژیم غذایی حاوی 20،30  و 50 درصد سویا می تواند در سیستم تولیدمثل موش های نر آزمایشگاهی نتایج منفی به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1035

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROZEN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  7723
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7723

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2786
 • دانلود: 

  1766
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی مقالات و جمع آوری منابع اطلاعات مربوط به سرطان در مردانمواد و روش ها: در جستجوی منابع برای این مقاله با اشاره به سرطان پستان مردان در نیم دهه اخیر بیش از ده هزار مورد ارتباط که 3472 مورد به طور مستقیم مربوط به سرطان پستان در مردان است انتخاب و در مجموع به 198 مقاله و پایگاه اطلاعاتی از سال 1982 تا اواخر 2006 اشاره شده است. در این مرور نحوه بیماریابی، غربالگری تشخیصی، درمان و پیش آگهی در مطالعات مختلف مقایسه شده است.یافته ها: سرطان پستان مردان یک درصد از سرطان های مردان را شامل می شود. اغلب با کشف توده ای بدون درد مراجعه می کنند. متوسط سن بیماران در کشورهای مختلف حدود 60 سال است. نوع پاتولوژی تقریبا همیشه از نوع Invasive Ductal است. استفاده از غربالگری ماموگرافی فقط در بیماران با سابقه فامیلی درجه اول یا مثبت بودن بررسی کروموزومی صورت می گیرد. درمان جراحی اغلب به صورت ماستکتومی اصلاح شده یا رادیکال توصیه می شود هر چند که جراحی حفظ پستان هم مطرح بوده است. کارآزمایی بالینی وسیعی برای مقایسه روش های شیمی درمانی در آقایان صورت نگرفته و درمان در مردان مشابه خانم ها انجام می گیرد. پیش آگهی و درمان ظاهرا یکسان است ولی اغلب مردان به علت فقدان اطلاعات کافی دیر مراجعه می کنند.نتیجه گیری: افزایش آگاهی مردان، ارتقا کیفیت بررسی این بیماری در مردان و آموزش های همگانی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2786

دانلود 1766 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4705
 • دانلود: 

  7590
چکیده: 

Context: As the use of cellphones and other electronic devices increases, concerns about the possible eff ect of radiofrequency waves on health are growing. Long-term use of the cellphone may have negative eff ects on sperm quality. Objectives: The purpose of this research was to examine men’ s infertility due to the eff ect of radiofrequency waves. Methods: In this systematic review, language restrictions were not considered in searching the databases. Cochrane Library, Google Scholar, PubMed, EMBASE, ProQuest, CINAHL, Science Direct, MEDLINE, and Scopus were used to obtain the data from them. All data were scanned from the year 2000 until 2019. Papers selected for retrieval were evaluated by the Newcastle-Ottawa and CONSORT scales. Results: A total of 14 articles that met the inclusion criteria were ultimately assessed. Motile sperm, sperm vitality and membrane integrity, morphology, volume, total sperm count, sperm concentration, and sperm fertility were found to be infl uenced by radiofrequency waves. Conclusions: The results showed that RF has detrimental eff ects on semen parameters and due to an increase in RF wave use currently and its role in MALE infertility, giving information to men about adverse complications of RF is necessary. Further studies are needed to design the less harmful devices.

آمار یکساله:  

بازدید 4705

دانلود 7590 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  28-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

زمینه و هدف: فعالیت ضد باروری مردانه گوسیپول (ماده فعال غوزه پنبه دانه)، ایده تکوین و عرضه دارو با فعالیت ضد باروری مردانه را مطرح نمود. در این مطالعه اثرات ضد باروری دو مشتق ایزوپروپیل و ایزوبوتیل دی هیدروپیریدین که از طرفی مشابه کلرامفنیکل و همچنین مشتقات دی هیدروپیریدینی است مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم.روش بررسی: تجویز مشتقات ایزوبوتیل و ایزوپروپیل روزانه به صورت تزریق زیر جلدی به مقدارday /mg/kg 10به موش های صحرایی نر انجام شد. بعد از 60 روز از اولین تزریق شاخص های باروری ارزیابی شد.یافته ها: یافته ها با دو گروه کنترل و شاهد که به ترتیب سرم فیزیولوژی و پروپیلن گلیکول تزریقی دریافت کرده بودند مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هر دو دارو اثرات مهاری بر سیستم تولید مثل موش صحرایی نر دارند.نتیجه گیری: اثر مهاری معنی دار مشتقات موردنظر بر شاخص ها فیزیولوژیک موید نظر قبلی ما در مورد مطلوب بودن فعالیت آنها جهت استفاده به عنوان ترکیب رهبر (lead compound) برای سنتز و تهیه ترکیبات جدیدتر با فعالیت ضد باروری مردانه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

مقدمه: این مطالعه با هدف توضیح و کشف مشارکت مردان در برنامه بهداشت باروری و تنظیم خانواده و عوامل موثر بر آن در شهرستان زنجان در سال 1390 با استفاده از روش کیفی (مصاحبه عمیق) در بین مردان متاهل ساکن شهرستان زنجان انجام گرفت. روش کار: بر اساس متون و نظریه های رفتار باروری، یک مدل پنداشتی در نظر گرفته شد و بر اساس آن، هدایت مصاحبه ها و جهت سوالات مشخص گردید. رویکرد تحقیق، تحلیل محتوایی قیاسی و نمونه گیری به روش هدفمند با حداکثر تنوع بود. با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته در تیر ماه و مرداد ماه 1390 به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در مصاحبه ها از راهنمای موضوعی مبتنی بر مدل مفهومی استفاده شد. موضوعات مورد بحث شامل آگاهی، نگرش (نسبت به تنظیم خانواده و نقش های جنسیتی)، درک از خطر، رفتار استفاده از روش های پیشگیری و مشارکت در آن و عوامل محیطی بود. تحلیل محتوای موضوعی به دو روش چارت موضوعی و نقشه مفهومی انجام شد. یافته ها: داده های این مطالعه در سه حیطه طبقه بندی گردیدند: ماهیت مشارکت، تسهیل کننده های مشارکت و موانع مشارکت. ماهیت مشارکت شامل ارتباط کلامی با همسر، درک متقابل از نیازهای همسر و استفاده از روش های مردانه بود. تسهیل کننده های مشارکت شامل شهرنشینی و تحصیلات، اطلاعات و دسترسی به رسانه ها و نگرش مثبت نسبت به تنظیم خانواده و جنسیت بود و موانع مشارکت شامل زمان نامناسب کار مراکز بهداشتی، تک جنسیتی بودن مراکز بهداشتی، نگرش منفی به تساوی جنسیتی، ماهیت و عوارض روش های پیشگیری مردانه و حس آسیب پذیری کم نسبت به بیماری های مقاربتی بود. نتیجه گیری: در کل نگرش مردان زنجانی نسبت به مشارکت در بهداشت باروری و تنظیم خانواده رضایت بخش می باشد، هر چند موانعی مانند زمان نامناسب کار مراکز بهداشتی، تک جنسیتی بودن مراکز، برخی نگرش های جنسیتی و عوارض برخی روش های مردانه و آگاهی کم در خصوص روش های پیشگیری، موجب مشارکت کم تر در برخی مردان می گردد. مداخلات مناسب متناسب با نتایج این تحقیق می تواند موجب ارتقای مشارکت مردان در تنظیم خانواده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 286 استناد 550 مرجع 0
litScript