نتایج جستجو

89468

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8947

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  1238
 • بازدید: 

  1850
 • دانلود: 

  604
چکیده: 

مقدمه: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه های نوین آموزش و یادگیری شده است. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از شیوه-های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی نظام یادگیری الکترونیکی باید آسیب هایی که بر سر راه آن وجود دارد را شناسایی و رفع کرد. هدف پژوهش حاضر نیز تبیین آسیب های نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بر اساس مدل خان می باشد. روش بررسی: این پژوهش، یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا از نوع مقوله بندی هست. جامعه آماری پژوهش را اساتید و کارشناسان بخش یادگیری الکترونیکی دانشگاه های علوم پزشکی سطح شهر تهران تشکیل دادند که از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب آن ها استفاده شد و تعداد «8 نفر» به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نیز از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده شد. نتایج: بر اساس مدل خان، آسیب های نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها مورد بررسی در ابعاد ذیل طبقه بندی شد که شامل |«بُعد آموزشی» شامل مولفه های برنامه ریزی آموزشی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، روش تدریس، و محتوای آموزشی؛ از «بُعد فناورانه» شامل مولفه های زیرساخت، کیفیت، و امنیت؛ از «بُعد طراحی رابط کاربری» شامل مولفه های دانش پایه، شفافیت، سازماندهی مجدد محتوا؛ از «بُعد ارزشیابی» شامل مولفه های استاندارد ارزشیابی، و اجرای ارزشیابی؛ از «بُعد مدیریت» شامل مولفه-های برنامه ریزی، ساختار سازمانی، و دیدگاه مدیران؛ از «بُعد اخلاقی» شامل مولفه های جایگاه آموزش الکترونیکی، اخلاق حرفه ای، و قانون و مقررات؛ از «بُعد سازمانی» شامل مولفه های تغییر، سیاستگذاری، نگرش، هدف گذاری؛ و از بُعد پشتیبانی شامل مولفه های سرمایه گذاری، و منابع علمی می باشدنتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان یک نظام نوین در عرصه آموزش و یادگیری، دارای آسیب های متعددی است و دانشگاه های علوم پزشکی باید سعی کنند تا با شناسایی آسیب های هر بخش نظام یادگیری الکترونیکی، نسبت به رفع آسیب ها اقدام نمایند و زمینه پیشرفت این نوع آموزش در علوم پزشکی را فراهم نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1850

دانلود 604 استناد 1238 مرجع 0
نویسندگان: 

امین زاده سلیمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  171-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1220
 • دانلود: 

  5725
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1220

دانلود 5725 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  1473
چکیده: 

نمو، عبارت است از تغییرات کیفی برنامه ریزی شد ه که گیاه را به سمت رسید گی هد ایت می نمایند و محققان آن را پد ید ه شناسی می نامند . شناخت زمان وقوع هر یک از این مراحل به منظور اعمال مد یریت مناسب برای افزایش عملکرد ضروری است. تعیین زمان وقوع مراحل نموی د ر سطح وسیع که د ربرگیرند ه اقلیم ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های کاشت متفاوت می باشد ، کار بسیار د شواری است. پیش بینی مراحل پد ید ه شناسی به روش های معمول میسر نمی باشد و تنها از طریق بکارگیری مد ل های شبیه سازی، که با تلفیق عوامل موثر بر نمو می توانند زمان وقوع مراحل نمو را پیش بینی نماید ، امکان پذیر است. این مد ل بر مبنای معاد له خطی پاسخ د مایی نمو گیاه ساخته شد . به منظور ارزیابی مد ل، د و آزمایش مزرعه ای د ر سال های زراعی 83- 1382 و 84- 1383 اجرا گرد ید . مراحل نموی گند م بر مبنای مقیاس کربی و اپلیارد و به کمک میکروسکوپ تشریح مشخص و میزان د رجه- روز رشد تجمعی مورد نیاز هر مرحله نموی تعیین گرد ید . سپس با استفاد ه از د اد ه های آزمایشهای مذکور، مد ل واسنجی و ارزیابی گرد ید . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج واقعی (مشاهد ه شد ه) نشان د اد که مد ل با توانایی بالایی مراحل نمو گند م را پیش بینی می نماید .

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 1473 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آهنگران محمدرسول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  149-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

در دوران حکومت رضاخان که تقریبا بیست سال بود، پایه هایی در الگوی مصرف گذاشته شد که بازتاب آن تا کنون که سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، محسوس است. اقداماتی مانند تغییر در فرهنگ اصیل ایران اسلامی و سوق دادن فضای فرهنگی جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمرکز قدرتی دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش های کشور که لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهینه از آن می باشد، آثار بدی به جا گذاشت که ورود بی رویه کالاهای غربی، نابرابری شدید در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بین رفتن بخش روستایی از جمله آن هاست.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3545
 • دانلود: 

  695
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3545

دانلود 695 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

کهدویی محمدکاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  281-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10646
 • دانلود: 

  488
چکیده: 

زبان پشتو یا «پختو» یکی از زبان های رسمی کشور افغانستان است که در بخش هایی از آن کشور و نیز قسمت هایی از کشور پاکستان بدان تکلم می کنند. این زبان ویژگی ها و خصیصه ها و شناسه های زبان های ایرانی را در ریشه های خود دارد و از خانواده زبان های هند و آریایی است. شاعران و نویسندگان بزرگی در زبان پشتو رشد و نمو کرده و آثاری از خود به یادگار گذاشته اند که علاوه بر سرودن اشعار پشتو، تقریبا به طور عام، همگان در شعر و ادب فارسی (دری) دستی داشته و آثار خود را در این زبان نیز برجا گذاشته اند که از آن میان می توان به خوشحال خان ختک اشاره کرد. وی به سال 1022 ﻫ. ق به دنیا آمد و در 1100 ﻫ از دنیا رفت. او از سرداران قوم ختک بوده و انواع شعر نیز در قالب های مختلف سروده است که بخشی از آن ها نیز فارسی است. با توجه به اشعار فارسی وی، از نظر وزن، قافیه، مضمون، و ...، آن را با شعر شاعران پارسی گوی، به ویژه حافظ شیرازی، می توان انطباق داد؛ علاوه بر این، از نظر به کارگیری آیات، احادیث، و مضامین عرفانی و ...، می توان مطابقت آن را با شیوه شاعران پارسی گوی، دریافت.در این نوشته، ضمن اشاره به زندگی آن شاعر بزرگ، اشعار فارسی وی نیز بررسی خواهد شد و به این مطلب نیز خواهیم پرداخت که آیا اساسا شاعران پشتون، شعر فارسی هم گفته اند یا خیر؟ و آیا این اشعار پارسی پشتون ها را می توان با اشعار دیگر پارسی گویان تطبیق داد یا نه؟

آمار یکساله:  

بازدید 10646

دانلود 488 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اسدی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  169-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

فتح اله خان شیبانی از نویسندگان و شاعران بزرگ قرن 13 و 14 (1308-1241 ه. ق) و از منتقدان بزرگ دربار پادشاهان قاجار است. وی دارای آثار متعددی در نظم و نثر فارسی چون گنج گهر، تنگ شکر، درج درر، لالی مکنون، زبده آلاثار، کامرانیه، یوسفیه، بیانات شیبانی لامتثال فرمان سلطانی و ... است.اغلب این آثار به شکل نسخه خطی در کتابخانه های بزرگی چون کتابخانه ملی و مجلس نگهداری می شود. کتاب «درج درر» شیبانی در 1300 ق / 1261 ش به چاپ رسیده است.در زمان حیات شاعر منتخبی از اشعار او به خواست خودش چاپ شده و هم اکنون با عنوان دیوان ابونصر فتح اله خان شیبانی در تعدادی از کتابخانه ها چون کتابخانه ملی و مجلس و مجتبی مینوی موجود است. همچنین این دیوان در 1371 ش در تهران چاپ شده است.در این مقاله به یکی از آثار ارجمند وی به نام بیانات شیبانی که نگارنده این مقاله آن را از شکل نسخه خطی به صورت متن روان و یک دست درآورده، پرداخته شده است.از آنجا که اثر مذکور به شکل «مقامه» نوشته شده، درباره مقامه و مقامه نویسی و چند و چونی «بیانات شیبانی» از دیدگاه مقامه نویسی سخن می گوییم.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آقازاده جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  119-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  523
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم، آقامحمدخان قاجار چه اقداماتی برای برقراری امنیت انجام داد و نتیجه آن چه بود؟ فرضی های که در این مطالعه در پی ارزیابی و سنجش آن هستیم به این قرار است: با توجه به نبود امنیت در ایران در دوره پیش از سلطنت آقامحمدخان قاجار، او یکی از اهداف مهم خود را احیای مرزهای ایران و برقراری نظم تعریف نمود و با سیاستی خشن، امنیت و نظمی آهنین در سراسر کشور ایجاد کرد. یافته ها نشان می دهد؛ با سقوط حکومت صفویه، غیر از دوره های کوتاهی از حکومت نادرشاه و کریم خان زند، ناامنی و هرج ومرج کامل بر کشور ایران حکم فرما گردید. در این فضا، کشاورزی و تجارت رو به افول رفت و جمعیت ایران به نحو بارزی کاهش یافت. آقامحمدخان قاجار از همان ابتدای قدرت یابی تلاش خود را صرف احیای مرزهای تاریخی ایران و تامین امنیت و جلوگیری از هرج ومرج در این مناطق نمود. ابزار او برای برقراری امنیت، بیشتر ارعاب و کشتار و استفاده از قدرت سرکوبگری نظامی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 523 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JALALPOOR HOSSEIN

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (6)
 • صفحات: 

  41-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73764
 • دانلود: 

  32495
چکیده: 

Mohammad KHAN Hadji KHANe Jamal KHANe Dashti has been among the leading poets of the literary restoration period. He enjoyed his generosity and reputation and his position as a KHAN (boss) of Dashti. His transition from his political career and his being in touch with the prominent figures in the Qajar era changed him into a professional poet. This can be figured out through the ongoing changes in his poetry. During his lifetime, his poetry attracted the attention of people in power, well-known poets, and biographers; however, throughout the course of time, his works are being gradually ignored. Besides his Divan, which is composed of different types of poems-sonnets in particular- he has written several other books as well. This paper attempts to introduce his works and make an overview of his poetry.

آمار یکساله:  

بازدید 73764

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  53 (ویژه نامه تاریخ)
 • صفحات: 

  121-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1444
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

این مقاله اسنادی را ارایه می دهد که شامل داده های با ارزشی درباره کشمکش های میان حبیب اله خان قوام الملک شیرازی و صولت الدوله قشقایی می باشد. از آنجا که دریافت داده های اسناد یاد شده بستگی کامل به شناخت اوضاع اجتماعی و سیاسی دوره مذکور دارد، ابتدا پیشینه و میزان قدرت و نفوذ خاندان قوام الملک شیرازی، در فارس توصیف می شود، سپس ادوار اوج و سقوط حبیب اله خان قوام الملک، در طول زندگی سیاسی اش مورد اشاره قرار می گیرد. موضوع اصلی این مقاله، بررسی انگیزه ها و علل درگیری های مداوم میان حبیب اله خان قوام الملک و صولت الدوله قشقایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1444

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
litScript