نتایج جستجو

5954

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

596

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JIANYING X. | GUANG P.H.

نشریه: 

JOURNAL OF WOOD SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  327-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  24350
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24350

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  48-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

در این بررسی با استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف و مقایسه آن با الیاف چوب صنوبر به عنوان شاهد و چسب اوره فرم آلدئید، تخته فیبر دانسیته متوسط، با دو دانسیته 0.55 و 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب ساخته شد. از ترکیب عوامل فوق 6 تیمار حاصل شد و برای هر تیمار 3 تکرار و در مجموع 18 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. ابعاد الیاف مغز و پوست کنف و همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول الیاف مغز و ساقه کنف 0.78 و 3.607 میلیمتر و قطر آنها به ترتیب 36.76 و 41.86 میکرون می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تخته های ساخته شده نشان داد که تخته فیبر با دانسیته 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب مغز کنف، خواص مطلوبی دارد و همچنین نتایج نشان داد که امکان رقابت و جایگزین شدن الیاف مغز کنف با الیاف صنوبر در ساخت MDF وجود دارد. با افزایش دانسیته، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و مقاومت چسبندگی داخلی تخته فیبر مغز کنف افزایش و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب قابل مقایسه با تخته فیبر حاصل از الیاف صنوبر می باشد. از سوی دیگر تخته فیبر ساقه کنف به علت وجود الیاف پوست، دارای خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ضعیفی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  4 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  638-648
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

صنایع کاغذسازی در دهه های گذشته با کمبود ماده اولیه سلولزی مواجه بوده است. با توجه به سابقه کشت کنف در ایران، کنف به عنوان یک گیاه سریع الرشد از قابلیت خوبی برای جبران کمبود چوب برخوردار می باشد. ساقه کنف از رقم 432 کشت شده در ایستگاه تحقیقات پنبه ورامین تهیه شد. مقدار ساقه هوا خشک این رقم کنف در حدود 10.5 تن در هکتار اندازه گیری گردید. خمیر کاغذ سودا از مغز، پوست و اختلاط آن ها به ترتیب با سه نسبت وزنی 50 به 50، 40 به 60 و 30 به 70 درصد انجام شد. برای لیگنین زدایی از فاکتورH  در حدود 800 و با استفاده از شرایط پخت شامل زمان پخت 30 دقیقه، هیدروکسید سدیم 18 درصد، دمای پخت 175°C و نسبت 5 به 1 مایع پخت به ماده سلولزی استفاده شد. در شرایط مشابه پخت، خمیر کاغذ تهیه شده از مخلوط پوست و مغز کنف، دارای بازده و عدد کاپایی بین خمیر کاغذ تهیه شده از پوست و مغز به تنهایی بود. با افزایش درصد پوست، عدد کاپای خمیر کاغذ کاهش و تعداد دور کوبیدن برای دستیابی به درجه روانی معینی افزایش یافت. ویژگی های کاغذ دست ساز شامل ضخامت، طول پاره شدن، مقاومت به ترکیدن و به ویژه مقاومت به پاره شدن با افزایش نسبت پوست افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 202 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

به منظور کاربرد بهینه مواد لیگنوسلولزی غیر جنگلی ایران، در این بررسی امکان استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف به صورت مخلوط با الیاف چوب صنوبر در تولید تخته فیبر با چگالی متوسط مورد ارزیابی قرار گرفت. دو سطح چگالی (0.55، 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب) و سه سطح درصد اختلاط الیاف (50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف مغز کنف،50  درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف ساقه کنف و 100 درصد الیاف صنوبر) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. دما و زمان بخارزنی (175 درجه سلسیوس برای10  دقیقه)، دما و زمان پرس (175 درجه سلسیوس، 5 دقیقه)، فشار پرس (30 کیلوگرم بر سانتی متر مربع)، رطوبت کیک الیاف (12 درصد) و چسب اوره فرم آلدئید با غلظت 50 درصد عوامل ثابت این تحقیق بودند. نتایج این بررسی نشان می دهد که افزودن الیاف مغز کنف به الیاف صنوبر سبب افزایش مدول گسیختگی، مدول کشسانی و کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت گردید. از سوی دیگر تخته فیبر صنوبر- ساقه کنف دارای ویژگی های مکانیکی و فیزیکی قابل رقابت با تخته فیبر چگالی متوسط ساخته شده از 100 درصد الیاف صنوبر می باشد. در نهایت می توان گفت که با توجه به تحلیل آماری، بهترین تیمار در این بررسی استفاده از الیاف مغز کنف در ساخت تخته فیبر چگالی متوسط صنوبر با چگالی 0.75 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  17-18
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1679
 • دانلود: 

  679
چکیده: 

سیستم بانکداری جامع یک راه حل اساسی برای تمرکز فعالیت های هسته اصلی کسب و کار بانکی است که از یک طرف امکان ارتباط با سایر سیستم های سازمانی را فراهم می آورد و از طرفی دیگر از طریق درگاه های مختلف به ارایه خدمات می پردازد. در این مقاله علاوه بر تشریح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع استقرار این سیستم در بانک سپه پرداخته شده است. بر اساس مدل استفاده شده در این تحقیق عوامل موثر در استقرار سیستم به چهار گروه عمده مالی، تکنولوژیکی، اجتماعی/ فرهنگی و مدیریتی دسته بندی شده اند. برای سنجش فرضیه های تحقیق از جامعه آماری 150 نفری مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان کسب وکار و فن آوری اطلاعات دست اندرکار استقرار سامانه بانکداری جامع بانک، نمونه 60 نفری استخراج شده و داده ها بر اساس پرسش نامه ای با 26 سوال جمع آوری شد. با توجه به توزیع نرمال داده ها و متغییرها که از روش آزمون کالموگروف- اسمیرنف به دست آمد جهت سنجش فرضیات تحقیق از روش پارامتریک آزمون تک نمونهT استفاده شد و با استفاده از آزمون فریدمن همبستگی بین متغییر ها و همچنین رتبه بندی شاخص های موثر بدست آمد. بر اساس نتایج تجزیه تحلیل ها تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژیکی در استقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه تایید شد. موانعی چون جابجایی و تغییر مداوم مدیران ارشد و پروژه، وجود مراکز چندگانه تصمیم گیری و معضلات انتقال سیستم ها و داده ها از وضعیت موجود به سیستم بانکداری جامع به عنوان چالش های بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامع شناسایی شد ولی تاثیر عوامل اجتماعی/ فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع بانکداری در بانک سپه مورد تایید واقع نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1679

دانلود 679 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  121-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  435
 • بازدید: 

  23106
 • دانلود: 

  24259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23106

دانلود 24259 استناد 435 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

در این مطالعه سینتیک خمیر کاغذسازی سودا از پوست، مغز و تمام ساقه کنف رقم 7615 بررسی گردید. مقدار لیگنین کلاسون و لیگنین محلول در اسید مغز کنف به ترتیب 17.2 و 3 درصد و از پوست آن 8.5 و 3.85 درصد بر اساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد. خمیر کاغذسازی به روش سودا تحت شرایط مقدار قلیایی؛ 40 گرم بر لیتر (بر حسب هیدروکسید سدیم و بر اساس وزن خشک ماده اولیه)، نسبت مایع پخت به ماده اولیه؛ 20 به 1، دماهای بیشینه پخت 170-140 درجه سانتی گراد (بسته به ماده اولیه) و زمان پخت 1500-0 دقیقه (بسته به دمای بیشینه و ماده اولیه) برای پوست (Bast)، مغز (CORE) و مخلوط پوست و مغز انجام گرفت. نتایج نشان داد که لیگنین زدایی در پوست و مغز کنف طی سه فاز صورت می گیرد و انرژی فعال سازی مورد نیاز برای لیگنین زدایی در فاز نهایی برای مغز و پوست به ترتیب 94.53 و 85.89 کیلو ژول بر مول می باشد. ثابت سرعت لیگنین زدایی فاز نهایی برای مغز در دماهای 155، 160 و 170 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×39، 4-10×70 و 4-10×93 یک بر دقیقه و برای پوست در دماهای 140، 145، 150 و 155 درجه سانتی گراد به ترتیب 4-10×30، 4-10×41،53×10-4  و 4-10×73 یک بر دقیقه و برای مخلوط پوست و مغز کنف در دمای 155 درجه سانتی گراد،50×10-4 یک بر دقیقه به دست آمد. برای خمیر کاغذسازی از مخلوط پوست و مغز کنف، دمای 155 درجه سانتی گراد توصیه می گردد زیرا در این دما فازهای 2 و 3 در پوست و مغز قابل مشاهده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  40-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

براساس پیشینه کشت کنف در ایران، این گیاه صنعتی می تواند نقش مهمی در تامین کمبود الیاف بکر کاغذ و مقوا بازی کند. دوره برداشت کنف یکی از نکات مهم از لحاظ اقتصادی-تکنیکی است، لذا در این مطالعه، مقدار رشد کنف تیپ کوبا و نسبت وزنی پوست، مغز و پیت طی سه دوره برداشت 5، 6 و 7 ماه اندازه گیری شد و عملکرد کنف براساس دوره آخر برداشت تعیین شد. برای تهیه خمیرکاغذ از الیاف پوست کنف به روش سودا-آنتراکینون از 14% و 16% سدیم هیدروکسید، 2/0 درصد آنتراکینون، مدت زمان 120 دقیقه، دمای ° C 175، و نسبت مایع پخت به پوست 1/7 استفاده شد. برای ساخت کاغذ دست ساز با جرم پایه g/m2 110 از سه نوع خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون در سه دوره برداشت کنف استفاده شد. نتایج نشان داد پس از 6 و 7 ماه، به-ترتیب طول ساقه کنف 9% و 5% و قطر آن نیز 5% و 9% نسبت به دوره برداشت 5 ماه افزایش یافته است. اما نسبت وزنی پوست به مفز کنف با افزایش دوره برداشت کاهش یافته است. مقدار عملکرد ساقه سبز و خشک کنف به ترتیب 32 و 7/7 تن بر هکتار محاسبه شد. محدوده بازده بعد از الک خمیرکاغذ از 5/51 تا 9/52 درصد، عدد کاپا از 59 تا 61 و وازده از 1/1 تا 92/0 درصد برای پخت های بهینه تعیین شد. تعداد دور کوبنده برای خمیرکاغذ تهیه شده از کنف 7 ماهه نسبت به 5 و 6 ماهه بیشتر بود. مقاومت های کاغذهای دست ساز نشان داد که خمیرکاغذ تهیه شده از پوست کنف دردوره برداشت 5 ماهه و مدت زمان پخت 120 دقیقه، دمای پخت ° C 175 و 16% قلیایی، شرایط بهینه برای تولید خمیرکاغذ لاینر رویه می باشند. مقایسه خواص کاغذ دست ساز تهیه شده با خواص کاغذ کرافت لاینر طبق استاندارد ملی ایران شماره 3054 نیز موید برتری خواص کاغذ تهیه شده از الیاف پوست کنف است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1139
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

کنف مورد استفاده در این تحقیق (واریته برگ پنجه ای 7635 گونه (Hibiscus cannabinus از ایستگاه تحقیقات پنبه ورامین تهیه شد. پوست نمونه های کنف پس از جداسازی از مغز چوبی گیاه به قطعات 5-4 سانتی متر تبدیل و پس از شستشو با آب و خشک شدن با هوا برای تهیه خمیر کاغذ کرافت مورد استفاده قرار گرفت. تحت شرایط پخت متفاوت کرافت (سولفیدیته 25 درصد، درجه حرارت پخت 170 درجه سانتی گراد، نسبت مایع پخت به وزن خشک پوست 7 به 1، قلیاییت فعال 14، 16 و 18 درصد و زمان پخت 30، 50 و 75 دقیقه)، خمیر کاغذهای متعددی در محدوده بازده 50 تا 60 درصد و عدد کاپای 17 تا 30 تولید گردید. نتایج ارزیابی خمیر کاغذهای حاصله نشان داده است که اثر مستقل درصد قلیاییت فعال و زمان پخت برروی بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ در سطح 1 درصد معنی دار و اثر متقابل آنها در سطح 1 و 5 درصد برروی بازده بدون معنی ولی برروی عدد کاپا معنی دار بوده است. با توجه به رابطه بین بازده خمیر کاغذ و عدد کاپا، سه تیمار مختلف در محدوده عدد کاپای 20، 25 و 30 انتخاب شد. به منظور تعیین عدد کاپا و درجه روانی مناسب به لحاظ خصوصیات بهینه کاغذ، کاغذهای دست ساز حاصل از خمیر کرافت پوست کنف با عدد کاپای متفاوت و درجات روانی مختلف 400، 450 و (ml, CSF) 500 ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان داد که خمیر کاغذ کرافت حاصل از پوست کنف در عدد کاپای 25 و در درجه روانی 400 از نظر مجموع ویژگی های کاغذ، دارای کیفیت مطلوب تری بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1139

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر استفاده از مقادیر متفاوت پراکسید هیدروژن در سه سطح 3، 4 و 5 درصد و هیدروکسید سدیم در دو سطح 2 و 3 درصد بر روی رنگ بری خمیرکاغذ سودای پوست کنف بررسی شد. پوست کنف به روش سودا با 20 درصد قلیاییت، در 170 درجه سانتی گراد برای مدت 1 ساعت، به خمیر تبدیل شد. خمیر حاصل دارای بازده 55 درصد و عدد کاپای 12.5 بود. رنگ بری شامل دو مرحله بود: 1- مرحله کی لیت کردن 2- مرحله رنگ بری پراکسید قلیایی. نتایج نشان داد با افزایش مقدار مصرف پراکسید درجه روشنی خمیرکاغذ افزایش و عدد کاپای آن کاهش می یابد، همچنین داده ها نشان داد که افزایش درصد سود سوزآور تاثیری در درجه روشنی و عدد کاپای خمیرکاغذ نداشته است، اما بازده آن کاهش یافت. داده های مربوط به تیمار 3 درصد سود – 5 درصد پراکسید بدون مرحله کی لیت سازی، نشان داد که مرحله کی لیت سازی اولیه به طور قابل ملاحظه ای در درجه روشنی، عدد کاپا و بازده خمیر رنگ بری شده موثر است و این تیمار کمترین روشنی و بیشترین عدد کاپا و بازده را در بین همه تیمار ها دارا بود. در نهایت، تیمار 3 درصد سود – 5 درصد پراکسید همراه با مرحله کی لیت سازی اولیه دارای بیشترین روشنی (73 درصد) و کمترین بازده (92 درصد) بود و تیمار 2 درصد سود – 4 درصد پراکسید به همراه کی لیت سازی اولیه، با روشنی 70 درصد و بازده 95 درصد، از لحاظ بازده، روشنی و مصرف کمتر مواد شیمیایی رنگ بری، به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 212 استناد 3 مرجع 0
litScript