نتایج جستجو

3386

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

339

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HOSSEINI S.Z.A.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93499
 • دانلود: 

  56308
چکیده: 

The mean fiber length of three beech trees (Fagus orientalis L.) at the lower and higher points (1% and 75% tree height) of the stem at an intermediate altitude (500-1000m) in the Caspian forests in Sari region were 1.36 and 1.22mm respectively, close to the values in three trees at high altitude (1000-1500m), that were found to be 1.39 and 1.36 mm. The mean fiber lengths of the whole stem, using stem formula, were considered as 1.31 and 1.38mm at intermediate and high altitudes and so were very close each other. JUVENILE WOOD portions in the stem comprised 17 annual rings, which took up 7.3% of the stem by volume at intermediate altitude. At high altitude, these values were obtained as 18 annual growth rings, and 8.75% JUVENILE WOOD in the stem. The reason for greater JUVENILE WOOD at high altitude was somehow a wider ring width at higher elevation. The mean ring width of lower and upper points of the stem at intermediate altitude were found to be 1.82 and 2.95mm respectively; meanwhile, at high altitude, the findings were 2.97, 3.37mm. Despite the data obtained, t- test comparison was conducted between mean fiber lengths of the two heights of the stems at two altitudes, and no significant differences were found at the 1% level. The exploitation age was strongly dependent on how much JUVENILE WOOD there was in the stems, that at high altitude was greater than at intermediate. However, statistical comparison showed no significant differences between that and the 1% level. Therefore, altitude in the range of about 500m showed no important impact on beech fiber length, exploitation age or JUVENILE WOOD border in Caspian forests.

آمار یکساله:  

بازدید 93499

دانلود 56308 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

در این بررسی از سه درخت افرا پلت(Acer velutinum Boiss) استفاده شد که از جنگل آموزشی - پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قطع گردیده بود. توسط پهنای حلقه رویش سالیانه دخت در ارتفاع برابر سینه در بخش جوان چوب برابر با 5.43 میلی متر، افزایش سالیانه قطر تنه برابر با 10.86 میلی متر و همچنین متوسط طول الیاف برابر با 789.60 میکرومتر حاصل گردید. با توجه به طبقه بندی الیاف ملاحظه می شود که الیاف بخش جوان چوب، در گروه کوتاه جای می گیرد. با استفاده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین طول الیاف و همچنین بکارگیری فرمول شیوکورا پایان مرحله میلی متر، متوسط افزایش سالیانه قطر تنه 7 میلی متر و طول الیاف 984.5 میکرومتر محاسبه شد که بدین ترتیب الیاف به گروه که سهم هر یک از جوان چوب و کامل چوب در قطر درخت به ترتیب 65.97 و 34.02 در صد حاصل گردید. با توجه به ارقام به دست آمده ملاحظه می شود که استفاده از چوب افرا پلت 27 ساله به دلیل برخورداری از مقدار وسیع جوان چوب، در صنایع مبل سازی که چوب بصورت مسیو بکار گرفته می شود خالی از اشکال نمی باشد و این در حالیست که برای مصرف این چوب در صنایع تبدیل شیمیایی مانعی وجود نخواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 207 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  305-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

در این تحقیق ویژگی بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب توت موردبررسی قرارگرفته است؛ بنابراین به صورت تصادفی، سه اصله درخت سالم توت واقع در شهرستان بابل (استان مازندران) انتخاب و قطع شد. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در ارتفاع برابرسینه، ارتفاع 3 متر و ارتفاع 5/4 متر تهیه و در جهت عرضی نمونه های آزمونی cm2×2 به طول cm 3 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی بریده و موردبررسی قرار گرفت. سپس خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف، قطر حفره سلولی، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه گیری شد. ویژگی های فیزیکی شامل دانسیته بحرانی و دانسیته خشک محاسبه شدند. همچنین مقاطع میکروسکوپی چوب نزدیک به مغز و پوست با استفاده از میکروسکوپ نوری موردمطالعه دقیق مطابق با لیست آناتومیست های جهان (IAWA) قرار گرفت. بررسی آناتومی در چوب نزدیک مغز و پوست گونه توت بیانگر تفاوت هایی هست. گروه بندی آوندها و نحوه استقرار آن در نزدیک مغز، بیشتر چندتایی در راستای شعاعی و در نزدیک پوست، بیشتر از نوع خوشه ای دیده شدند. اشعه چوبی در محدوده مغز، ناهمگن تر بوده درحالی که در نزدیک پوست، بسیاری از اشعه ها همگن می باشند. میانگین قطر مماسی حفرات آوندی در نزدیک پوست، بزرگ تر (237 میکرون) از چوب نزدیک مغز (144 میکرون) و همچنین ازلحاظ تخلخل در این چوب تفاوت هایی مشاهده شده است که در نزدیک پوست به صورت بخش روزنه ای و در نزدیک مغز به صورت نیمه بخش روزنه ای بوده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که دانسیته خشک و بحرانی از مغز به سمت پوست درخت روند صعودی و از پایین درخت به سمت تاج درخت روند نزولی داشته است؛ و نتایج بیومتری الیاف بیانگر آن است در درخت توت هم در جهت عرضی و هم در جهت طولی ازلحاظ طول، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه خواص بیومتری الیاف از مغز به سمت پوست روند صعودی داشتند. میانگین طول، قطر کلی، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب برابر با 51/1 میلی متر، 25/27 میکرون، 74/18 میکرون و 5/8 میکرون اندازه گیری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  182-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1205
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

در این تحقیق از درختان گونه بومی populus alba در سنین 5 و 25 ساله ای در منطقه ای بنام مهنان واقع در شهرستان بجنورد استفاده شد. این تحقیق به بررسی برخی از خواص کاربردی آناتومیکی و شیمیایی آنها پس از تهیه مقاطع سه گانه (عرضی- شعاعی- مماسی) و آرد چوب عاری از مواد استخراجی و تهیه لیگنین های دیوکسان و کلازون پرداخته است. پس از انجام آزمایش های لازم مشاهده شد که شباهت های ساختاری فراوانی از لحاظ حفرات (آوندهای چوبی) منفرد و یا به هم چسبیده به صورت گروه های دو، سه و چهارتایی در چوب جوان و بالغ که عموما در جهات شعاعی می باشند دیده می شود. تغییرات طول الیاف و ضخامت دیواره سلولی در چوب جوان و بالغ معنی دار می باشد، به گونه ای که با افزایش سن درخت میزان این تغییرات بیشتر بوده که خود موجب توجه بیشتر صنایع سلولزی به آن می شود. اما افزایش سن و تبدیل چوب جوان به بالغ تاثیر معنی داری در اندازه آوندها در هر دو درخت 5 و 25 ساله ندارد. همچنین با افزایش سن درخت مقادیر مواد استخراجی و لیگنین کاهش یافته و میزان سلولز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1205

دانلود 317 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  134-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در این بررسی از درختانPopulus alba  کلن بومی و XPopulus euramericana  کلن شماره 476 که در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شده بودند، استفاده و برخی خواص کاربردی آناتومیکی و فیزیکی این گونه ها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که سن جوان چوبی برای هر دو گونه تقریبا 10 سال می باشد. در هر دو گونه مورد مطالعه با افزایش تعداد حلقه های سالیانه تا حلقه دهم، میانگین طول الیاف به شدت افزایش یافت. بعد از حلقه دهم در گونه آلبا این روند افزایشی به طور آهسته تری ادامه داشت، در حالی که در گونه اورامریکن با افزایش حلقه های سالیانه از میانگین طول الیاف کاسته شد. با توجه به میزان رویش سالیانه، درصد جوان چوب برای گونه آلبا 46.8 درصد و گونه اورامریکن 73.8 درصد در ارتفاع برابر سینه محاسبه شد. میانگین دانسیته پایه نیز در ارتفاع برابر سینه برای گونه های آلبا و اورامریکن به ترتیب 0.329 و 0.318 گرم بر سانتیمتر مکعب بود، که از مغز به پوست در هر دو گونه روند افزایشی داشت. بین دانسیته جوان چوب و بالغ چوب در هر دو گونه اختلاف معنی داری مشاهده شد. الگوی تغییرات هم کشیدگی نیز در گونه های مورد مطالعه از مغز به پوست روند کاهشی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 220 استناد 3 مرجع 2
نویسندگان: 

کیایی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

در این تحقیق، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب جوان گونه ممرز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد نه اصله درخت سالم ممرز دوازده ساله به طور تصادفی در ارتفاع 300، 750 و 1350 متری از سطح دریا در طرح جنگلداری ماشلک انتخاب گردید. از هر درخت سه دیسک از ارتفاع برابر سینه، 50 و 75 درصد ارتفاع درختان قطع و نمونه هایی در سطح دیسک ها برای مقایسه خواص فیزیکی شامل دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی تهیه شد. نتایج آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی چوب جوان ممرز معنی دار نیست. روند تغییرات دانسیته خشک و بحرانی در محور طولی از پایین به بالای درخت نزولی است. اثر متقابل کلاسه ارتفاعی و محور طولی درخت بر دانسیته خشک، بحرانی، همکشیدگی و واکشیدگی حجمی غیرمعنی دار و اثر محور طولی درخت بر دانسیته خشک و بحرانی چوب معنی دار است. نتایج همبستگی نشان داد که ارتباط بین دانسیته با تغییرات ابعادی چوب در ارتفاع 750 متر نسبت به سایر کلاسه ارتفاعی قوی تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 291 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

دهدشتی اردکانی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  49-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

سیستم ایمنی به میزان زیادی در بیماریهای پریودنتال فعال است که این فعالیت مرهون اجزا مختلف سیستم ایمنی از جمله سلولهای دفاعی می باشد. در بین سلولهای دفاعی نوتروفیلها به عنوان یک عامل باکتریسیدال مهم دارای نقش برجسته ای هستند. و چنانچه دچار نقص کمی و یا کیفی باشند بیماری پریودنتال علی رغم حضور کم پلاک میکروبی با شدت و تخریب بیشتری نمایان می شود. جهت تایید و یا رد این نکته به بررسی فانکشن نوتروفیلهای خون محیطی در بیماری L.J.P که نمونه واضحی از بیماری پریودنتال با سیر تخریبی سریع در سنین پائین با وجود پلاک میکروبی اندک می باشد پرداختیم. و با انجام تست NBT که جهت بررسی فانکشن فاگوسیتوزیس نوتروفیل اختصاصی است مشخص گردید که از ده بیمار مورد مطالعه 60% بیماران دارای نقص در فانکشن بودند و 40% نیز فانکشن نرمال داشتند. علاوه بر این ارتباط بین فعالیت نوتروفیلها و میزان تحلیل استخوان در نواحی مبتلا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که یک نوع همبستگی بین این دو فاکتور وجود دارد. به طوری که هر چه فعالیت نوتروفیلها کمتر باشد میزان تحلیل استخوان بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

TONEKABONI SEYYED HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (SUPPL 1)
 • صفحات: 

  10-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83358
 • دانلود: 

  22082
چکیده: 

Pompe disease (Acid Maltase deficiency) has been traditionally classified into 3 forms: infantile, childhood and adult. But in fact Patients are distributed in a spectrum of signs and symptoms between severe and lethal infantile form to adult type with minor problem in childhood and mild progressive muscular weakness.Some authorities use “Childhood” or “JUVENILE” pompe in view of child’s age at the beginning of the first clinical manifestations. Others utilize this term to specify patients without cardiomyopathy and with exclusive skeletal muscle involvement.

آمار یکساله:  

بازدید 83358

دانلود 22082 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  713-722
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

افزایش کاربرد چوب از یک سو، و محدودیت منابع آن از سوی دیگر، لزوم بهره مندی از گونه های تندرشد را بیشتر کرده است. در این راستا، با توجه به ویژگی های مطلوب صنوبر، توجه ویژه ای به انواع دو رگ ها و کلن های این گونه جلب شده است. از بین دو رگ ها و کلن های موجود از گونه صنوبر، به علت بازده بالا، سازگاری با اقلیم های مختلف، و سادگی کاشت، داشت، و برداشت، مدت هاست که گونه صنوبر دلتوئیدس (کلن 69.55) و صنوبر و دو رگ یوروآمریکن (کلن (I-214 در ایران مورد بررسی های دقیق تری قرار گرفته و به طور گسترده کاشته می شوند. به علت سن برداشت گونه های تندرشد، این گونه ها بیشتر دارای جوان چوب و بالغ چوب هستند. با توجه به تاثیر جوان چوب بر کاربرد چوب صنوبرها، در این پژوهش تلاش شد تا ویژگی های مرفولوژیکی الیافی جوان چوب و بالغ چوب این دو کلن با هم، و با یکدیگر مقایسه شوند. نمونه ها از ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرا بسته، آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان، تهیه شدند و اندازه گیری ها تا 6 سال نخست به صورت سال به سال، و پس از آن به صورت هر سه سال (سه حلقه رویشی) انجام گرفتند. نتایج نشان می دهند که سن تغییر از جوان چوب به بالغ چوب در این دو کلن، به تقریب 12 سالگی است، تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که در سطح 1 درصد، جهت جغرافیایی اثر معنی داری در صنوبر یوروآمریکن ندارد ولی در صنوبر دلتوئیدس، به تنهایی باعت به وجود آمدن اختلاف معنی دار بین قطر لیف و ضخامت دیواره می شود. از بررسی های انجام شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که از دیدگاه ویژگی های الیاف در دو رگ صنوبر یاد شده، میانگین، طول الیاف، قطر الیاف، و قطر حفره سلولی در صنوبر یوروآمریکن، بیشتر از صنوبر دلتوئیدس می باشد. ولی از نظر ضخامت دیواره، صنوبر دلتوئیدس بالاتر قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 221 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

از زمستان 1376 لغایت زمستان 1378 تعداد 239 نمونه ماهی خاویاری نورس از تورهای شرکتهای تعاونی صید پره ماهیان استخوانی مستقر در شبه جزیره میانکاله و مصب گرگانرود نمونه برداری و بررسی شد. در این بررسی از 126 ماهی خاوریاری نورس قره برون Acipenser presicus ده گونه انگل و از 113 ماهی نورس چالباش Acipenser guldenstaedti هشت گونه انگل جدا گردید. در ماهیان خاویاری نورس قره برون و چالباش لارو آنیزاکیس به ترتیب با 8/19درصد و 3/13 درصد بیشترین شیوع را در بین انگلهای یافت شده دارا بودند. سن و عادات غذایی ماهیان تعیین گردید. درصد شیوع، میانگین فراوانی، محدوده تعداد انگل، میانگین شدت انگل درصد شاخص غالبیت انگلهای مختلف، تاثیر فصول بر آلودگی های انگلی و آلودگی انگلی ماهیان در سنین مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده با کار تحقیقات انجام شده محققان در سیار نقاط دریای خزر مقایسه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 226 استناد 2 مرجع 0
litScript