نتایج جستجو

21561

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2157

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  47-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4446
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

سندرم هایپرایمونوگلوبین E یک ناهنجاری نادر نقص سیستم ایمنی می باشد که دارای یک الگوی وراثت اتوزومال غالب است. این سندرم تظاهرات کلینیکی متنوعی داشته و توام با ناهنجاری های متعدد می باشد. معمول ترین یافته ها در این سندرم عبارتند از عود آبسه های پوستی (از این رو به آن سندرم جاب گفته می شود)، پنومونی ایجاد کننده پنوماتوسل و سطوح بالای IgE سرم و یافته های بالینی در صورت، دندان و اندام ها. در این مورد بیمار پسر بچه دو ساله ای است که با تظاهرات پوستی مراجعه کرده بود و پس از بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی تشخیص بیماری JOB Syndrome برای بیمار مطرح شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4446

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  186-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1221
 • دانلود: 

  469
چکیده: 

«رضایت شغلی» بر اساس تعیین درجه سازش یافتگی و ویژگیهای روانی- اجتماعی یک فرد با شرایط کار، ارزشیابی می شود، لذا معیاری برای تعیین «تنیدگی» است. از طرفی «مهارتهای کنار آمدن»از جمله ویژگیهای رفتاری هستند که اثرات تعدیلی آن بر روی تنیدگی با تحقیقات متعدد بررسی شده است؛ لذا در پژوهش حاضر محقق در پی بررسی رابطه بین مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران بوده است. نمونه پژوهش شامل تعداد 102 نفر (68 نفر مرد و 34 نفر زن) از کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. طرح تحقیق در این پژوهش از نوع پس رویدادی است.و برای اندازه گیری مهارتهای کنار آمدن و رضایت شغلی به ترتیب از «پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (M.S.Q)» و «پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن» استفاده شد. نتایج پژوهش، رابطه بین میزان مهارتهای کنار آمدن با رضایت شغلی و وجود تفاوت بین میزان رضایت شغلی و مهارتهای کنار آمدن کارمندان زن و مرد را تایید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1221

دانلود 469 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

MODERN CARE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58999
 • دانلود: 

  19912
چکیده: 

Background: JOB satisfaction is among the most important factors for nurses’ productivity and professional interest. Previous studies showed a significant correlation between JOB satisfaction and emotional intelligence.Objectives: The current study aimed to examine the effects of training emotional intelligence SKILLS on different aspects of nurses’ JOB satisfaction.Methods: This pretest-posttest controlled quasi-experimental study was conducted in 2013. A random sample of 32 nurses was collected from Valiasr and Imam Reza teaching hospitals, Birjand, Iran. All the nurses recruited from each of these two hospitals were allocated to experimental and control groups. Study data were gathered by a researcher-made questionnaire consisted of items on nurses’ demographic characteristics and JOB satisfaction. The JOB satisfaction part included 62 items scored on a six-point Likert-type scale from 5 to 1 (very satisfied, satisfied, mildly satisfied, dissatisfied, very dissatisfied, and I have no idea). Therefore, the possible total score of this part of the questionnaire rangedfrom62 to 372. A training program was developed base don the Brad berry and Greaves program including training four emotional intelligence SKILLS in ten sessions. The SKILLS include self-awareness, self-management, social awareness and relationship management. The nurses’ JOB satisfaction was evaluated both before and after the study intervention. The gathered data were transferred into the SPSS software ver.18.0 and analyzed through conducting the paired and the independent-samples T tests at significance level of 0.05.Results: Most of the nurses in the experimental and the control groups were female (14 and 10 nurses, respectively). The means of nurses’ age in these groups were respectively 35.6±3.7 and 33.1±3.8 years. There was a significant difference between the pretest and the posttest values of JOB satisfaction among nurses in the experimental group (P<0.001). Moreover, the study groups differed significantly regarding the posttest scores of JOB satisfaction (P=0.008) and its four domains of organizational culture (P=0.04), psychosocial (P=0.03), relationships (P=0.01) and welfare (P=0.09).Conclusions: Emotional intelligence training can indirectly enhance nurses’ JOB satisfaction through promoting their psychological health, decision making ability, social, communication and sympathy SKILLS (which are the components of psychosocial, organizational culture and relationship domains of JOB satisfaction), as well as optimism, flexibility, self-esteem and self-respect (i e, the facility domain of JOB satisfaction). Implementing in-service training programs is recommended to improve nurses’ emotional intelligence SKILLS and JOB satisfaction.

آمار یکساله:  

بازدید 58999

دانلود 19912 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  107-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف عالی خود نیازمند جذب و تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد است. هدف این مقاله، آشنا کردن علاقمندان به ورود و نیز کارکنان نیروی انتظامی با ویژگی های حرفة پلیسی، جذابیت ها و ناخوشایندی های آن و نیز معرفی مهارت های لازم برای انجام این شغل است. یافته ها: در طی مراحل تحقیق، 9 ویژگی شغلی، 12 ناخوشایندی شغلی و 5 دسته مهارت ضروری برای پلیس ایرانی به دست آمد که در قالب یک مدل نهایی ترسیم و ارائه شد. نتایج: نتیجه اینکه بدون توجه افراد پلیس و سازمان به این ویژگی های نُه گانه و کسب مهارت های پنج گانه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اهداف چشم انداز خود نمی رسد و لازم است در جهت تقویت و به روزرسانی برنامه های موجود، در زمینه های مذکور اقدام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MILLER D. | MADSEN S.R. | JOHN C.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  19103
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19103

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  50-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1539
 • بازدید: 

  581
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

مقدمه: کارکنان بخش سلامت در مواجهه با عوامل تنش زای شغلی زیادی هستند. میزان این تنش در حرفه ی پرستاری بیش از دیگر مشاغل بخش سلامت است. پرستاری به دلیل درخواست های عاطفی ناشی از درگیر شدن احساس در کنار کار و همچنین شرایط سخت شغلی مانند کار بیش از اندازه توان، تعارض فردی، نبودن پشتیبانی روانی و همچنین سختی عوامل فیزیکی، سازمانی و روانی_اجتماعی محیط کار، حرفه ای پرچالش است. یکی از مهم ترین توانایی های انسان که سبب سازگاری موثر با عوامل خطر مانند عوامل استرس زای روانی_اجتماعی محیط کار می شود، تاب آوری است. هدف: تعیین تاثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر مولفه های رضایت شغلی شرایط روانی_اجتماعی شغلی کارشناسان پرستاری بیمارستان روانپزشکی شفا رشت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی با دو طرح پیش آزمون و پس آزمون و یک گروه شاهد بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، نمونه ای با حجم 80 نفر از کارشناسان پرستاری شاغل در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی گیلان (رشت)، انتخاب شدند که در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمون دوره آموزش مهارت های تاب آوری طی 10 نشست 45 دقیقه ای، اجرا شد ولی گروه شاهد برنامه روتین خود را سپری کرد. ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه عوامل روانی_اجتماعی شغلی Copenhagen Psychosocial Questionnaire(COPSOQ) بود. برای واکاوی داده ها از آزمون آماری ویلکوکسون به کمک نرم افزار SPSS v. 22 استفاده شد. نتایج: متغیرهای دموگرافی (جمعیت شناختی) در دو گروه آزمون و شاهد همسان بودند و اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشته. تحلیل داده ها نشان داد که میزان تغییرپذیری مولفه های رضایت از نوع شغل و رضایت از آینده شغلی عوامل روانی_اجتماعی شغلی کارشناسان پرستاری گروه آزمون که زیر آموزش تاب آوری قرار رفتند از کارشناسان پرستاری گروه شاهد بدون آموزش، به طور معنی دار بیشتر بود(05/0p≤ ). نتیجه گیری: آموزش تاب آوری بر مولفه های رضایت شغلی عوامل روانی_اجتماعی محیط کار، اثرگذار و سبب ارتقای رضایت شغلی پرستاران می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود آموزش تاب آوری در برنامه آموزش ضمن خدمت پرستاران گنجانده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 581

دانلود 317 استناد 1539 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3466
 • دانلود: 

  663
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3466

دانلود 663 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

این پژوهش با هدف اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان شرکت نفت اهواز انجام شد. طرح پژوهش، تجربی میدانی از نوع پیش آزمون –,پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت نفت اهواز بودند. نمونه تحقیق نیز شامل 30 نفر از کارکنان بودند که بعد از غربال گری اولیه به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس مداخله آزمایشی بر روی گروه آزمایش به صورت 5 جلسه 6 ساعتی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر روی کارکنان گروه آزمایش اجرا شد، بعد از آن از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 21 استفاده شده است. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون فرسودگی شغلی و شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد(0001/0 > p). مقایسه میانگین ها نشان داد اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار باعث کاهش فرسودگی شغلی و افزایش شادکامی در کارکنان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI E. | Tajpour m. | Lashkarbooluki m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  361-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28085
 • دانلود: 

  42656
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Entrepreneurship has become mandatory for different societies because not only does entrepreneurship make it possible for individuals to access the financial resources generated by the idea but it also facilitates the development of a country by solving problems in a new way. Accordingly, the purpose of this study is to explore and determine the relationship between entrepreneurial SKILLS on JOB performance of managers and deputies working in the municipalities of Hormozgan province located in the south of Iran. METHODS: The present study is a descriptive-practical correlation in terms of how data was collected. The collected data were based on the quantitative research method used to measure JOB performance by means of the Standard 15 Questionnaire. For evaluating the entrepreneurship SKILLS, the 20 researcher-made questionnaire with 20 statements was used based on the research literature. The statistical population of the study consisted of 350 managers and deputy mayors of Hormozgan province. By applying the Cochran’ s formula, 182 people were selected as the statistical sample. Data analysis was performed by means of SmartPLS3 software. FINDINGS: The results of the research indicate positive relationships among entrepreneurial (3. 695), managerial (5. 680) and technical (7. 369) SKILLS concerning JOB performance. Therefore, these hypotheses were confirmed and, on the contrary, the hypothesis related to the relationship between personal SKILLS and JOB performance (1. 774) was rejected. CONCLUSION: According to the findings, the development of the relationship between entrepreneurial SKILLS on JOB performance of managers and deputy mayors of Hormozgan province improves the competitive performance of organizations.

آمار یکساله:  

بازدید 28085

دانلود 42656 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  553
 • بازدید: 

  6463
 • دانلود: 

  20466
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6463

دانلود 20466 استناد 553 مرجع 0
litScript