نتایج جستجو

626619

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62662

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  131-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1120
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

در این جستار کوشش شده است با رجوع به نمونه های برجسته از ادبیات کودک، به بررسی تطبیقی مفهوم خدا در ادبیات کودک ایران و آمریکا در ابعاد دینی، روان شناختی و فلسفی پرداخته شود. ازآنجاکه کودک قادر به درک مفاهیم انتزاعی نیست، در هر دو ادبیات سعی شده خدا به صورت عینی تداعی شود، از این رو، از پدیده های عینی مانند طبیعت استفاده شده است. در هر دو ادبیات، خدا با صفات جمال و جلال معرفی می شود و در مواردی خدا با پاسخ پرسش ها و تصور خود کودک ارائه می شود، هرچند، در ادبیات کودک ایران بر جنبه های تنزیهی خداوند نیز، تاکید شده است. البته این پاسخ ها حاصل رشد فکری دوره بزرگسالی و درک مفاهیم انتزاعی است که به کودک القا می شود. این مقاله در پی پاسخ به سه پرسش بنیادی است که عبارت اند از: 1. از دیدگاه کودک خدا کجاست؟ 2. ماهیت خدا از دیدگاه کودک چگونه است؟ 3. کودک خدا را با چه صفاتی می شناسد؟کودک خدا را در آسمان و در ذات هستی و همه پدیده ها می بیند و ماهیت او را با عشق و مهربانی درمی یابد. او خدا را با صفات جمال و جلالش می شناسد، اما هم سو با نیازهای عاطفی کودک، صفات جمال در ذهن او سهم بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1120

دانلود 484 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BRADLEY R.H. | CORWYN R.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  385-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  14273
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14273

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4364
 • دانلود: 

  947
چکیده: 

کتاب های داستانی- تصویری، شکل ویژه ای از هنر هستند که از پیوند متن و تصویر هستی یافته اند. رابطه متن و تصویر در این گونه ادبی ناهمسان و گوناگون است و تاثیر ناهمسانی بر مخاطب می گذارد؛ اما پژوهش های اندکی در این زمینه انجام گرفته است. این پژوهش، برآن است تا انواع رابطه ها را باتوجه به عناصر داستانی، در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، واکاوی و مقایسه کند. نگارندگان، در بررسی این نمونه ها، به واژه، جمله، پاراگراف، تکگستره، دوگستره، متن، تصویر، جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیشرو، برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده اما راه خود را برای گشایش افقی تازهتر، بازگذاشته است. ازاینرو، درکنار رویکرد توصیفی- تفسیری، به رویکرد تفسیری- تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل محتوای کیفی یعنی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ (2000)، پیموده است. درپی چنین خوانشی، مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و برای نخستینبار به چند یافته مهم و اثرگذار در سازوکارهای کتاب های داستانی- تصویری دست یافته که برخی از روش های فراتنیدگی متن و تصویر را در این گونه ادبی، به جامعه ادبیات کودک یادآوری میکنند.این پژوهش نشان داد، داستان های ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر، ازنظر رابطه متن و تصویر، تفاوت های چشمگیری دارند؛ رابطه متن و تصویر در داستان های اروپایی- آمریکایی معاصر، با ساختاری هنرمندانه و سنجیده، پویا و نیرومندتر است. درمقابل در داستان های ایرانی، با رابطه متن و تصویر نه چندان ماهرانه و روایت ساز، آسیب هایی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر برایند جدااندیشی نویسنده و تصویرگر باشد. همچنین در میان این آثار، همسانیهایی ازجمله استقلال زبانی متن و تصویر یافت شد که شاید بتوان آن را بیانگر ویژگی های کلی و بنیادین رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 4364

دانلود 947 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آذر اسماعیل | برزگر مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3002
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

آلمانی ها قبل از کشورهای دیگر اروپایی با حافظ آشنا شدند. آدام اولئاریوس مترجم اولین هیاتی بود که از آلمان به ایران آمد. او در سفرنامه اش، اطلاعاتی از ادبیات ایران به دست داد، که سبب آشنایی شارل رویچکی با حافظ و ترجمه چند غزل از او به زبان لاتین و آلمانی گردید. اولین ترجمه کامل دیوان حافظ توسط فون هامر در سال 1812 به انجام رسید. گوته از این ترجمه بهره برد و دیوان غربی شرقی خود را سرود. پس از او مترجمان دیگری چون روکرت، پلاتن، هلموت ریتر، دامر و... به ترجمه دیوان حافظ همت گماشتند.انگلیسی ها نیز در قرن هجدهم با حافظ آشنا شدند. توماس هاید برای اولین بار، غزل نخست حافظ را به لاتین ترجمه کرد. نخستین اروپایی که اشعار حافظ را به فرانسه و انگلیسی برگرداند، ویلیام جونز بود. پس از او، مترجمان بسیاری چون ریچاردسون، گرترود بل، نیکلسون و... به این امر اهتمام ورزیدندفرانسویان، دیرتر از کشورهای دیگر حافظ را شناختند. تاورنیه اولین جهانگرد فرانسوی است که از محبوبیت حافظ در میان ایرانیان مطالبی ارائه داد. گرچه مترجمینی چون دوفرمری، نیکلا، دوویلر، آرتورگی و... تحت تاثیر حافظ قرار گرفتند ولی هیچ کدام نتوانستند تمامی اشعار حافظ را ترجمه کنند.در امریکا نیز شکل گیری مکتب تعالی گرایی، گرایش به ادبیات شرق را رواج داد. امرسون از بنیان گذاران این مکتب، نخستین بار اشعار حافظ را برای آمریکایی ها ترجمه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3002

دانلود 566 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHN E. | LOCHMANAND H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  476-496
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  22938
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22938

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

CHAO R.K. | AQUE C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  342-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  17837
 • دانلود: 

  15458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17837

دانلود 15458 استناد 385 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  147-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  817
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 817

دانلود 301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  853-870
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

این مقاله به دنبال تمایزات منحصربه فرد کالبدی شهرسازی ایرانی-اسلامی در مقایسه با شهرسازی مقارن آن در اروپای قرون وسطی (قرن 7-14 میلادی) است که در اثر توسعه وضع موجود پدید آمده اند. فضاهای معماری و شهری پدیده هایی کالبدی هستند که بسیاری از ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و تمدنی یک جامعه را بازتاب می دهند؛ از این رو می توان آن ها را در تجسم بخشی کالبدی تاریخ و فرهنگ جامعه موثر به شمار آورد. بر این مبنا در سرزمین هایی با ادیان و ایدیولوژی های متفاوت می توان ساخت های ریخت شناسی مختلفی را مشاهده کرد. کمتر پژوهشی در زمینه ریخت شناسی شهری به مقایسه شکل گیری کالبدی هم زمان دو گونه شهرسازی به شیوه موردی و تحلیل کیفی عناصر و ویژگی های شهرسازی پرداخته است. روش پژوهش حاضر کیفی است و این مطالعه با مقایسه تطبیقی به کمک نقشه، مدل سازی سه بعدی از دو نمونه و مطالعات موردی نمونه های متعدد در هر منطقه انجام شده است. استخراج عوامل مشترک از ادبیات شهرسازی و نمونه ها براساس بهره گیری از ماتریس های ارزیابی در مقیاس عناصر بافت (محله، راه، حصار، میدان و. . . ) و تک بنا و ویژگی هایی مانند سازمان فضایی، ساختار شهری، موقعیت، عملکرد، گونه شناسی، الگوی ساخت و مصالح صورت گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد این دو نوع شهرسازی از نظر سازمان فضایی و شکل توسعه و همچنین ساختار فضایی و نحوه قرارگیری شباهت دارد و غالب تفاوت ها در مقیاس های خردتر و به ویژه در حوزه معماری و عملکرد تک بناهاست. امروزه می توان از هویت یگانه شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی در ابعاد مختلف شهرسازی در شهرهای کشورمان بهره برد و از نظر ارتباط فضایی، یکپارچگی و توسعه های شهری از آن ها استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STONEY C.M. | HUGHES J.W. | KUNTZ K.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  7244
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7244

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2311
 • دانلود: 

  702
چکیده: 

بررسی مبنای مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد برای گروه نخست مسوولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسوولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره تقصیر برای مسوولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه مبنای مسوولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می آید قانونگذار بر مسوولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ضمان اجیر بیانگر اماره مسوولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسوولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسوولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسوولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسوولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2311

دانلود 702 استناد 0 مرجع 0
litScript