نتایج جستجو

2287

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

229

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  847
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

مقدمه: تحریک گیرنده شبه 2-Toll محلول (sTLR-2=Soluble Toll-like receptor-2) می تواند منجر به فعال شدن هر دو مکانیسم های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی گردد. اخیرا گزارشاتی وجود دارد که نقش مولکول های 2-Toll را در پاتوژنزآسم نشان می دهد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی سطح sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم در مقایسه با افراد نرمال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی بیماران با اختلالات ریوی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه انجام شد. 33 بیمار با تشخیص آسم و 19 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بیماران آسمی مطابق با معیارهای (Global Initiative for Asthma (GINA به 4 گروه آسم خفیف، خفیف پایدار، متوسط و شدید تقسیم شدند. گروه شاهد از بین افراد داوطلب سالم که خود و اطرافیان شان سیگاری نبودند و هیچ گونه سابقه بیماری های ریوی و آلرژیک را نیز نداشته و از نظر سن و جنس مشابه گروه آزمون بودند انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن شرح حال و معاینه بالینی، به طور هم زمان خون گیری وریدی و نمونه گیری خلط (تحریک شده با سالین هایپرتونیک 5%) انجام شد. برای اندازه گیری سطح 2- sTLRاز روش الایزای ساندویچ استفاده گردید. شمارش ائوزینوفیل های خون محیطی و شمارش افتراقی سلول های التهابی خلط در بیماران و گروه شاهد نیز انجام شد. هم چنین غلظت IgE کل سرم وخلط با استفاده از روش الایزا در تمام نمونه ها نیز اندازه گیری شد.نتایج: میانگین جذب نوری 2-sTLR در سرم بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0.12±0.44  در مقابل 0.15±0.72، 0.003=P). میانگین جذب نوری 2- sTLR در مایه رویی خلط بیمارن قابل اندازه گیری نبود. نتایج ما نشان داد که کاهش میانگین جذب نوری 2-sTLR به طور هم زمان با افزایش شدت و مرحله آسم ارتباط داشت، اگرچه این تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج ما نشان داد که سطح 2-sTLR در سرم و خلط بیماران مبتلا به آسم به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد است.

آمار یکساله:  

بازدید 847

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  10240
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10240

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LABORATORY DIAGNOSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  8-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  235
 • بازدید: 

  2797
 • دانلود: 

  22345
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2797

دانلود 22345 استناد 235 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  8413
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8413

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
نویسندگان: 

LU J.C. | HUANG Y.F. | LU N.Q.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  17394
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17394

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SIEGAL F.P. | SPEAR G.T.

نشریه: 

AIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  13569
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13569

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NATURE REVIEWS CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  115
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  17921
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 17921 استناد 115 مرجع 0
نویسندگان: 

JEFFREY A. | VICTIRIA J. | VIEIRA M.

نشریه: 

NEUROLOGIC CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  585-599
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  20869
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20869

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ANNUAL REVIEW OF MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  437-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  17977
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17977

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

STEVENSON M.M. | RILEY E.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  45433
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45433

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
litScript