نتایج جستجو

1316

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

132

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  612
چکیده: 

گیاهان دارویی منابع ارزشمند آنتی اکسیدان های طبیعی از قبیل برخی ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی هستند و دارای پتانسیل بالا به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان های سنتزی در کاهش استرس اکسیداتیو می باشند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی و میزان اسانس برخی جمعیت های آویشن کوهی و دنایی در شرایط زراعی می باشد. مطابق نتایج، میزان IC50 جمعیت های مختلف آویشن کوهی از 20.98mg/ml تا 48.7mg/ml و میزان ترکیبات فنلی از 42.6mg GAEg-1 تا 67.64mg GAEg-1 متغیر بودند. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی در گونه آویشن کوهی در جمعیت قزوین مشاهده شد. به طورکلی کمترین (19.3mg/ml) IC50 و بیشترین ترکیبات فنلی (107.6mg GAEg-1) در جمعیت خرم آباد 1 از گیاه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. همچنین برای صفت بازده اسانس بیشترین بازده اسانس در جمعیت مازندران 1 (2.5%) در گیاه آویشن کوهی و خرم آباد 1 (3.5%) از گونه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. در بین جمعیت های مورد بررسی، گونه  Thymus daenensis subsp. lancifoliusبهترین فعالیت آنتی اکسیدانی و بالاترین درصد اسانس را در بین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 612 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنلی (فلاونوئیدها، تانن و آنتوسیانین) هستند که مهم ترین آنتی اکسیدان های طبیعی به شمار می آیند. آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت حائز اهمیت هستند. این تحقیق به منظور بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی گیاه استبرق (Calotropis procera Aiton) به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی انجام شده است. اندام های مختلف گیاه از جمله برگ، گل، میوه و شیره گیاه در مرحله بلوغ کامل در دو منطقه جرفت و بم مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه با استفاده از روش مهار رادیکال آزاد 2 و 2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. پس از تهیه عصاره متانولی سنجش میزان فنلی به روش اسپکتروفتومتری صورت گرفت و در نهایت تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد و میانگین ها از طریق آزمون دانکن در سطح 05/0P≤ مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان دادند ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی در اندام برگ بیشتر از سایر اندام ها بود و در منطقه بم نسبت به جیرفت بیشتر بود. که این نتایج در میوه هم به همین صورت بود. اما در گل و شیره (لاتکس) استبرق بومی جیرفت ترکیبات فنلی بیشتری را نشان داد. ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی برگ در مقایسه با شیره 5/2 برابر بود. لاتکس (شیره) استبرق در دو منطقه بم و جیرفت نسبت به سایر اندام ها (برگ، گل، میوه) کمترین میزان ترکیبات فنلی را داشتند. فعالیت آنتی اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی رابطه مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  57015
 • دانلود: 

  79897
چکیده: 

Background: The first line treatment against cutaneous leishmaniasis is meglumine antimoniate. This drug is expensive and has serious side effects, including development of drug resistance. Objectives: In this research, because of paucity of information, the apoptotic and leishmanicidal effects of ketotifen and cromolyn sodium, as cell membrane stabilizer drugs, were investigated on standard strain of Leishmania major. Methods: In this experimental study, L. major parasites were first cultured in RPM1 1640 media, supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and antibiotics at 24 1º C. Drug concentrations of 5, 10, 15, and 20 g/mL were then added to L. major culture at 24-, 48-and 72-hour intervals. The 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) tetrazolium assays were performed to determine parasite viability and drug toxicity. Leishmania major promastigotes were augmented to the in vitro cultured macrophages (J774 cells) and then incubated for 72 hours. Halfmaximal inhibitory concentration (IC50) were ascertained by counting the parasites. The inhibitory effect of the drugs were compared with that of glucantime. Flow cytometry was performed in the next step, to evaluate apoptosis. Each test was repeated three times. Results: IC50 values of ketotifen and cromolyn sodium after 72 hours were calculated to be 2. 04 and 17. 67 g/mL for promastigotes and 0. 12 and 14. 79 g/mL for amastigotes, respectively. The results of MTT assays showed 20% and 35% promastigote viability after 72 hours of exposure to ketotifen and cromolyn sodium at 20 g/mL concentration. Apoptosis in ketotifen and cromolyn sodium was quantified to be 11. 52% and 9. 96% in promastigotes and 99. 5% and 98. 6% in amastigote-infected macrophages, respectively. The results indicated that the drugs induce early and late apoptosis in parasites. All treatments produced results, which differed significantly from the control groups (P < 0. 05). Conclusions: Drugs used in this study, especially Ketotifen, showed lower toxicity yet similar anti-leishmanial effectsonboth forms, as cromolyn sodium did. It could be suggested that further investigations about the in vivo effects of these drugs, as candidates for cutaneous leishmaniasis treatment, are required.

آمار یکساله:  

بازدید 57015

دانلود 79897 استناد 173 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  274063
 • دانلود: 

  51123
چکیده: 

Background: Tetracyclines are antimicrobial agents that possess anti-inflammatory and matrix metalloproteinase (MMP) inhibitory effects. Tetracycline, doxycycline, and minocycline have shown different potencies in inhibiting various MMPs. MMPs are a conserved family of zinc-dependent endopeptidases, which are involved in various physiologic and pathologic conditions. MMP-9 is among the most important proteases involved in the development of cardiovascular disease, cancer, and inflammatory disease Objectives: Considering the central role of MMP-9 in the above-mentioned diseases and the variable inhibitory potentials of routine tetracyclines, including tetracycline, doxycycline, and minocycline, this study measured the inhibitory effect of these routine tetracycline agents on MMP-9 activity obtained from U-937 cell cultures using the zymography method.MaterialsandMethods: AnMMP-9-rich culturemediumof U-937 cellswas used as the source of the enzyme. Serial dilutions of 5, 20, 100, 200, and 500mM of each drug were placed in zymography incubation buffer. Gelatin zymography was run, and densitometry of the bands was performed using Image J software. The resulting data were used to draw dose-response curves using GraphPad Prism software.Results: Our results showed that tetracyclines inhibited MMP-9 activity with IC50 values of 40.0, 10.7, and 608.0 mM for tetracycline, minocycline, and doxycycline, respectively. Minocycline showed the highest potency in MMP-9 inhibition (P<0.0001), while tetracycline was found to be more potent than doxycycline in MMP-9inhibition based on the zymography experiments (P<0.0001).Conclusions: Our results suggest that tetracyclines dose-dependently inhibitMMP-9activity, andamongthecommonclinical tetracyclines, minocycline provides the most potent inhibition of excess MMP-9 activity and its consequences.

آمار یکساله:  

بازدید 274063

دانلود 51123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35700
 • دانلود: 

  24752
چکیده: 

Background: Malaria is a well-recognized parasitic disease and a serious public health problem worldwide, particularly in tropical and subtropical areas. Objectives: This study was conducted to investigate the antimalarial properties of extracts with different polarities from the various parts of Ecballium elaterium (L. ) Rich. (or wild cucumber) as a perennial herbaceous plant growing in Gilan and Azerbaijan provinces of Iran. Methods: The air-dried and powdered fruits, seeds, and roots of E. elaterium were extracted using three solvents with different polarities, n-Hexane (n-Hex), dichloromethane (DCM), and methanol (MeOH). The MeOH extract of roots was subjected to fractionalizing by a C18 Sep-Pak cartridge. All extracts and fractions with different polarities were assessed for their antimalarial activity using the cell-free beta-hematin formation test, and the structural groups of the fractions were identified by Thin-Layer Chromatography (TLC). Results: According to our results, the MeOH extracts of the plant’ s roots presented considerable antimalarial effects with an IC50 value of 0. 124 ± 0. 0002 mg/mL. Bioactivity-guided fractionation of root MeOH extract by solid phase extraction (SPE) afforded six fractions. The 20% fraction showed the most potent antimalarial effect with an IC50 value of 0. 167 ± 0. 002 mg/mL. Moreover, the three fractions of 80%, 60%, and 100% methanol/water demonstrated considerable antimalarial activities. Phytochemical analysis of potent fractions of E. elaterium suggested the presence of flavonoids in 20% and 60% fractions and flavonoids and triterpenoids in 80% and 100% fractions. Conclusions: According to our primary phytochemical investigation on the six SPE fractions, it is recommended to purify the active constituents of the most effective fractions and investigate their biological effects in animal models.

آمار یکساله:  

بازدید 35700

دانلود 24752 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117008
 • دانلود: 

  69563
چکیده: 

Background: Miltefosine is a new drug of choice for the treatment of visceral leishmaniasis. Numerous experimental studies have shown miltefosine is effective on Leishmania donovani, however, effectiveness of miltefosine in treatment of L. infantum is not fully understood. The aims of the present study were to evaluate cytotoxic effects of miltefosine on Iranian strain of L. infantum, and to determine its 50% inhibitory concentration (IC50) as well as lethal dose.Methods: Anti-L. infantum activity of miltefosine was studied by treatment of cultured promastigotes with various concentration of miltefosine. MTT assay was used to determine L. infantum viability and the results were expressed as IC50. Annexin-V FLUOS staining was performed to study apoptotic properties of this drug by using FACS flow cytometry.Results: Miltefosine led to dose-dependent death of L. infantum with features compatible with apoptosis including cell shrinkage, DNA laddering, and externalization of phosphatidylserine with preservation of integrity of plasma membrane. The 100% effect was achieved at 22 mM and IC50 after 48 hours of incubation was 7 mM.Conclusion: Miltefosine exerts cytotoxic effect on Iranian strain of L. infantum via an apoptosis-related mechanism.

آمار یکساله:  

بازدید 117008

دانلود 69563 استناد 0 مرجع 4848
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  100-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

مقدمه: گاوزبان (Borago officinalis L.) از خانواده Boraginaceae یکی از گیاهان دارویی ارزشمندی است که به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع به عنوان یک ماده غذایی مهم معرفی شده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که عصاره برگ های گاوزبان، توانایی حذف گونه های فعال اکسیژن و رادیکال DPPH را دارد.هدف: تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلسیم نیترات بر فعالیت ضد اکسایشی اندام های هوایی گیاه گاوزبان.روش بررسی: آزمایش به صورت اسپلیت در زمان بر پایه طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 88 - 1387 در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واقع در کرج اجرا شد.نتایج: نتایج نشان داد که میزان فنول و فعالیت ضد اکسایشی (IC50) در مراحل مختلف رویشی تفاوت معنی داری (0.05>p) داشت. همچنین درصد فنول و میزان IC50 به طور معنی داری (0.01>p) تحت تاثیر محلول پاشی سطوح مختلف کلسیم نیترات قرار گرفت، اما اثر متقابل تیمار و مرحله رویشی بر درصد فنول و میزانIC50  تاثیری نداشت.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که محلول پاشی کلسیم نیترات سبب افزایش فعالیت ضد اکسایشی گیاه گاوزبان به ویژه در مراحل بذردهی می شود که با توجه به اهمیت دارویی گیاه در فرمولاسیون غذایی و بهداشتی، ترکیبات ضد اکسایشی آن می توانند به عنوان جاذب نور ماورا بنفش  (UV) (Ultra violet)عمل کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

افزایش سطح قند خون نقش مهمی در ایجاد دیابت دارد، لذا مهار آنزیم آلفا آمیلاز موجب مهار تبدیل پلی ساکاریدها به گلوکز یا کاهش آن می شود. در بیماران دیابتی، این آنزیم می تواند در جذب گلوکز از دستگاه گوارش موثر باشد و از افزایش سریع قند خون جلوگیری می کند. اسیدین ها به عنوان گروهی از فون دریایی سرشار از متابولیت های ثانویه زیست فعال شناخته شده اند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر بازدارندگی فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در گونه (Savigny, 1816) Phallusia nigra انجام شده است. نمونه های P. nigra، مربوط به جزایر قشم و هرمز بود. در شرایط خلاء با استفاده از دستگاه روتاری، عصاره گیری از نمونه ها به ترتیب قطبیت یعنی اتیل استات، متانول و آب-متانول انجام شد. درصد فعالیت مهارکنندگی آلفا آمیلاز براساس روش DNSA در محیط بیرونی هم بررسی گردید و از آکاربوز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در بین تمام عصاره ها بیشترین درصد مهارکنندگی مربوط به آکاربوز در غلظت 000 میکرو­, گرم بر میلی­, لیتر برابر 65/69 درصد و کمترین مقدار آن مربوط به عصاره آب–, متانول در غلظت 500 میکرو­, گرم در میلی­, لیتر و برابر با 39/15 درصد می باشد. بیشترین فعالیت مهارکنندگی به صورت آکاربوز > اتیل استات> متانول > آب-متانول مشاهده شده است. همچنین نتایج نشان داد که بین میزان مهارکنندگی آنزیم و غلظت عصاره ها رابطه مستقیم وجود دارد. در این بررسی عصاره اتیل استاتی بیشترین اثر مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیلاز با IC50 برابر با 244/ 1327 میکرو­, گرم بر میلی­, لیتر، سپس عصاره متانولی با IC50 برابر با 68/1529 میکرو­, گرم بر میلی­, لیتر را دارد. عصاره آب-متانولی کمترین اثر مهارکنندگی با IC50 و برابر با 01/2334 میکرو­, گرم بر میلی­, لیتر را دارد. درصد بازدارندگی آکاربوز نسبت به سایر عصاره ها بالاتر است (IC50 برابر با 40/1158 میکرو­, گرم بر میلی­, لیتر). با توجه به قدرت بازدارندگی عصاره های P. nigra، می توان از آن ها در آینده در زمینه تولید داروهای ضد دیابتی با حداقل عوارض جانبی نامطلوب یا بدون آن عوارض استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  141
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. گیاه Juglans regia به دلیل دارا بودن ترکیبات فنلی برای مطالعات سمیت سلولی با اهمیت می باشد. در این مطالعه به بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گل گیاه گردو روی مهار رشد سلول های سرطانی انسانی (کبد، سرویکس) پرداختیم.مواد و روش ها: ابتدا عصاره هیدروالکلی میوه گیاه به روش پرکولاسیون تهیه شد. بعد از مواجهه سلول های سرطانی HeLa و HepG 2 با غلظت های مختلف از عصاره گیاه به مدت 72 ساعت، مرگ و میر سلول ها باروش MTT مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری با نرم افزار Prismver- 3 و مقایسه داده ها با روش آنالیز واریانس (ANOVA) و Posttest انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان IC 50 عصاره گیاه بر رده های سلولی سرطان کبد انسانی (HepG2) و سرطان سرویکس انسانی (HeLa) به ترتیب برابر با 449.1±18.26 و 222.4±2.66 میکروگرم بر میلی لیتر و میزان IC 50 داروی سیس پلاتین بر این رده های سلولی به ترتیب برابر با 15.96±1.117 و 15.79±1.147 میکروگرم بر میلی لیتر است.استنتاج: میزان IC 50 عصاره گیاه گردو بر روی رده های سلول سرطانی HepG 2 و HeLa در مقایسه با داروی ضد سرطان سیس پلاتین بیش تر بوده است. در کل بر اساس نتایج پیشنهاد می شود با توجه به تام بودن عصاره، آنالیز روی گیاه صورت بگیرد و تاثیر مواد موثره مختلف این گیاه بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 298 استناد 615 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و آثار تخریبی آلاینده های ناشی از آن بر اکو سیستم های مختلف و عدم اطلاع از اثرات مضر مقادیر سرب و روی بر فعالیت میکروبی خاک، این تحقیق به منظور تعیین تاثیر مقادیر مختلف سرب و روی بر فعالیت جمعیت میکروبی خاک های منطقه زنجان از طریق تعیین غلظت بازدارندگی 50 درصد در سال 1382 انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق با طراحی تجربی بر روی 28 تیمار آلوده به سرب و روی انجام شد که جهت خوگیری به مدت 8 ماه در ظروف جداگانه در معرض 3 غلظت سرب و 3 غلظت روی قرار گرفته بودند. یک نمونه خاک نیزبه عنوان شاهد با همان شرایط در معرض هیچ نوع فلز سنگینی قرار نگرفت. پس از جداسازی میکروارگانیسم ها، هر جمعیت میکروبی جداسازی شده با 10 غلظت روی (5/0 تا 45 میلی مول بر کیلو گرم خاک) و 10 غلظت سرب (5/0 تا 45 میلی مول بر کیلوگرم خاک) در ظروف جداگانه آلوده شدند و پس از 6 هفته، آزمون های شمارش میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز انجام شد. با استفاده از نتایج به دست آمده منحنی های دوز ـ پاسخ رسم و غلظت بازدارندگی 50 درصد محاسبه و تحلیل شد.یافته ها: در کلیه تیماران غلظت بازدارندگی 50 درصد با افزایش غلظت فلز سنگین در مرحله خوگیری همراه بود. در تیماران کنترل غلظت بازدارندگی 50 درصد سرب و روی به ترتیب حدود 16 و 8 میلی مول بر کیلوگرم بود و در تیمارانی که قبلا با سرب و روی آلوده شده بودند، این غلظت در سرب از 6/20 تا 4/27 و در روی از 7/13 تا 44 میلی مول بر کیلوگرم بسته به نوع و غلظت فلز اضافه شده به خاک در مرحله خوگیری متغیر بود.نتیجه گیری و توصیه ها: وجود شرایط خوگیری با فلز سنگین، کنترل غلظت بازدارندگی 50 درصد سرب و روی را در میکروارگانیسم های خاک بالا می برد و در این میان فلز روی نسبت به سرب سمی تر و اثرات بازدارندگی شدیدتری در جمعیت باکتریایی خاک دارد. در نظر گرفتن غلظت حدود 1 و 0.5 میلی مول بر کیلوگرم به ترتیب برای سرب و روی به عنوان غلظت های آستانه در تدوین پیش نویس های استاندارد توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
litScript