نتایج جستجو

456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 48)
 • صفحات: 

  380-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  179
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: مقایسه بیماران مبتلا به آب مروارید با و بدون سودواکسفولیشن از نظر سطح هوموسیستین پلاسما.روش پژوهش: در این مطالعه مورد - شاهدی، 29 فرد مبتلا به آب مروارید و سودواکسفولیشن (15 زن و 14 مرد) و 29 فرد مبتلا به آب مروارید بدون سودواکسفولیشن (16 زن و 13 مرد) از نظر سطح هوموسیستین پلاسمایی با استفاده از روش کروماتوگرافی مقایسه شدند. نسبت شانس (OR) به همراه حدود اطمینان 95 درصد (CI%95) برای غلظت بالای هوموسیستین سرم تعیین گردید.یافته ها: میانگین سن بیماران در گروه سودواکسفولیشن 68.9±13.9 سال و در گروه بدون سودواکسفولیشن 63.1±12.6 سال بود (P=0.69). میانگین هوموسیستین پلاسمایی در بیماران مبتلا به سودواکسفولیشن 21.08±11.72 mmol/l و در گروه بدون سودواکسفولیشن 13.20±4.23 mmol/l بود (P=0.001) که در هر دو جنس در گروه سودواکسفولیشن بالاتر بود. هم چنین در گروه مبتلا به سودواکسفولیشن، میانگین هوموسیستین در مردان بیش تر از زنان بود (P=0.001). در گروه سودواکسفولیشن 56.6 درصد و در گروه بدون سودواکسفولیشن 13.8 درصد بیماران دچار هایپرهوموسیستینمی بودند (P=0.001 و CI%95: 2.44-32.12 و OR=8.85).نتیجه گیری: هوموسیستین بدون همراهی با آب مروارید نیز در همراهی با سودواکسفولیشن دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

زمینه: هموسیستئین که یک میانجی شیمیایی حاصل از متابولیسم میتونین است، با بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد. اطلاعات کمی در مورد غلظت سرمی این ماده در جمعیت ایرانیان سالم در دسترس است. ما در این مطالعه دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین پلاسما را در جمعیت منطقه شمال خلیج فارس بررسی کردیم.مواد و روش ها: در مطالعه قلب سالم خلیج فارس که به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انجام گردید، هموسیستئین سرم ناشتا با استفاده از روش آنزیم ایمونواسی با دقت یک میکرومول در لیتر اندازه گیری شد. عوامل مخدوش گر شامل مصرف سیگار، الکل، داروها و بیماری های زمینه ای حذف گردیدند. دامنه مرجع برای هموسیستئین سرم از صدک 5 تا 95 درصد در نظر گرفته شد.یافته ها: تعداد 886 نفر (39.3 درصد مرد و 60.7 درصد زن) ارزیابی شدند. میانگین سرمی هموسیستئین 14.58±7.29 میکرومول در لیتر و در مردان بیش از زنان بود. دامنه مرجع هموسیستئین سرم در مردان از 8.35 تا 31.1 میکرومول در لیتر و در زنان از 2.39 تا 24.31 میکرومول در لیتر به دست آمد. هموسیستئین سرمی تفاوتی در میان گروه های سنی نشان نداد.نتیجه گیری: سطح هموسیستئین در جمعیت عمومی شمال خلیج فارس بالا است. از آنجا که در مطالعات مختلف هموسیستئین بالای سرم به عنوان عامل خطری مستقل برای بیماری های قلبی عروقی نشان داده شده است، مطالعه علل و عوامل سطح بالای هموسیستئین در منطقه شمال خلیج فارس ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  716
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مقدمه: براساس مطالعات مقطعی، مسمومیت حاملگی با سطح بالای هوموسیستئین رابطه دارد. هدف این تحقیق تعیین تغییرات سطح هوموسیستئین بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی بعد از هفته بیستم حاملگی و مقایسه آن با افراد حامله دارای فشار خون طبیعی بود.روش کار: در یک مطالعه nested case control ، با پی گیری 324 خانم باردار سرم سه ماهه دوم و سوم 40 خانم باردار سالم و 20 خانم مبتلا به مسمومیت حاملگی از نظر میزان هوموسیستئین ناشتا مقایسه شد. دو گروه از نظر سن، تعداد بارداری، سن حاملگی و شاخص توده بدن قبل از حاملگی جورسازی شدند. داده ها به روش آنالیز واریانس دو طرفه تحلیل شد.یافته ها: سطح هوموسیستئین در گروه مسمومیت حاملگی، طی حاملگی 5.31±1.4  μIu/ml به (P<0.01) 7.54± 1.6 μIu/ml و در گروه شاهد نیز (4.1±1.3 μIu/ml) به 5.2±1.4 μIu/ml افزایش یافت (P<0.01) هوموسیستئین ناشتا در تمام مراحل در گروه مسمومیت حاملگی بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.01) مقدار افزایش میانگین هوموسیسئین ناشتا در طول حاملگی در گروه مسمومیت حاملگی بیشتز از گروه شاهد بود (P<0.01)بحث: در افراد مبتلا به مسمومیت حاملگی سطح هوموسیسئتین سرم در سه ماهه دوم و قبل از بروز علایم بالینی مسمومیت حاملگی نسبت به حاملگی طبیعی بالاتر است و هنگام بروز علایم بیماری میزان هوموسیسیتین سرم افزایش بیشتری پیدا می کند. این یافته نشان می دهد اختلال عملکرد اندوتلیوم در این بیماران قبل از شروع علایم بالینی وجود دارد و هنگام بروز علایم بالینی تشدید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 716

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1596
 • بازدید: 

  63779
 • دانلود: 

  48228
چکیده: 

The relationship between leptin, adiponectin, ghrelin, HOMOCYSTEINE, insulin resistance and other biochemical factors in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) is controversial. We review how the expanded role of these factors in reproduction might impact our understanding of PCOS. For purposes of our review, we accessed the PUBMED database during the past 10 years. Our review confirms that these factors can have etiopathogenetic importance in some enigmatic reproductive disturbances such as PCOS. Moreover understanding the role of these biochemical factors might be useful for new treatments in PCOS.

آمار یکساله:  

بازدید 63779

دانلود 48228 استناد 1596 مرجع 5210
نویسندگان: 

CZAJKOWSKA A. | LUTOSŁAWSKA G. | MAZUREK K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  177-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  11541
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11541

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

AMBROSZKIEWICZ J. | KLEMARCZYK W. | CHETCHOWSKA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  265-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  21139
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21139

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DAVARI TANHA F. | KHAN MOHAMMADI F. | KAVEH M. | SHARIAT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  118-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79354
 • دانلود: 

  64837
چکیده: 

Background: The aim of study was to assess serum HOMOCYSTEINE and its relation with serum folate, vit B12 and lipid profiles in gestational diabetes mellitus and comparison with normal pregnant women as well as effect of different doses of folic acid on HOMOCYSTEINE (Hcy) and pregnancy outcome.Methods: In a biphasic study first prospective controlled study 80 pregnant women were chosen at 24-28 weeks of gestation. In case group pregnant women with gestational diabetes mellitus and control group who had normal Oral Glucose Tolerance test (GTT) results. Levels of fasting glucose, HOMOCYSTEINE, vit B12, and folic acid, uric acid, total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, were measured. In phase II study a randomized clinical trial was done with diabetic women 15 with 1mg folic acid and 15 with 5 mg folic acid for six weeks and then above variables and pregnancy outcome was evaluated.Results: The mean levels of HOMOCYSTEINE in Gestational Diabetes Mellitus (GDM) group were significantly higher but folic acid and vit B12 were significantly lower. Hcy levels were decreased in both groups after six weeks folic acid but decrease in Hcy for group 5mg was significantly more than 1mg group.Conclusion: HOMOCYSTEINE levels were higher in GDM than normal pregnancy. High dose folic acid can reduce Hcy levels more than low dose and it may be a safe, simple, inexpensive intervention that prevents major pregnancy complications

آمار یکساله:  

بازدید 79354

دانلود 64837 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIERKES H. | LULEY C. | WESTPHAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  25800
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25800

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  600
 • بازدید: 

  83283
 • دانلود: 

  34487
چکیده: 

Background: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a common disease among women in fertility ages and cause severe insulin resistance. Hyperhomocysteinaemia is said to be among the features of PCOS that could influence its outcome.Objective: This study aimed to investigate whether hyperhomocysteinaemia exists in PCOS and if it is related to insulin resistance in the affected patients.Materials and Methods: This prospective study was carried out in a university based fertility clinic. Sixty four PCOS patients and 50 normo ovulatory controls were reviewed for fasting glucose, insulin, HOMOCYSTEINE, luteinizing hormone (LH), and follicle-stimulating hormone (FSH) plasma levels in the blood sample of the 3rd day of their menstrual cycle. Insulin resistance was determined with the fasting glucose (mmol/L) to insulin (mIU/L) ratio and HOMA-IR (Homeostasis model assessment-Insulin resistance). Independent-samples T-test and linear regression test were utilized to analyze the obtained data.Results: HOMOCYSTEINE levels compared between PCOS patients and control group showed a significant difference. PCOS group was divided into insulin resistant (IR) (LogHOMA-IR³0.57) and non insulin resistant (NIR) patients. The IR group had significantly higher HOMOCYSTEINE (p-value=0.02), fasting insulin and glucose levels (p-value<0.001) rather than NIR group.Conclusion: PCOS patients have a leaning toward hyperhomocysteinaemia and insulin resistance. Insulin resistant patients are found to have higher HOMOCYSTEINE level.

آمار یکساله:  

بازدید 83283

دانلود 34487 استناد 600 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  41-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56714
 • دانلود: 

  29125
چکیده: 

Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is a common disease among women in fertility ages and cause severe insulin resistance.Hyperhomocysteinaemia is said to be among the features of PCOS that could influence its outcome. This study aimed to investigate whether hyperhomocysteinaemia exists in PCOS and if it is related to insulin resistance in the affected patients.Materials and Methods: This prospective study was carried out in a university based fertility clinic. Sixty four PCOS patients and 50 normoovulatory controls were reviewed for fasting glucose, insulin, HOMOCYSTEINE, luteinizing hormone (LH), and follicle-stimulating hormone (FSH) plasma levels in the blood sample of the 3rd day of their menstrual cycle. Insulin resistance was determined with the fasting glucose (mmol/L) to insulin (mIU/L) ratio and HOMA-IR.Independent-samples T test and linear regression test were utilized to analyze the obtained data.Results: HOMOCYSTEINE levels compared between PCOS patients and control group showed a significant difference. PCOS group was divided into insulin resistant (IR) (LogHOMA-IR≥0.57) and non-insulin resistant (NIR) patients. The IR group had significantly higher HOMOCYSTEINE (p value=0.02), fasting insulin and glucose levels (p-value<0.001) rather than NIR group.Conclusion: PCOS patients have a leaning toward hyperhomocysteinaemia regardless of insulin resistance. Regarding resistance indices, insulin resistance is also common in them. There is an association found between insulin resistance and hyperhomocysteinaemia in PCOS patients.

آمار یکساله:  

بازدید 56714

دانلود 29125 استناد 0 مرجع 0
litScript