نتایج جستجو

455

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  154-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  25153
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25153

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

سابقه و هدف: ترومبوزهای عروقی به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل مرگ و میر در دنیا مطرح هستند. یکی از علل مهم آتروترومبوز، هموسیستئینمی می باشد که با تغییر در مورفولوژی عروق، کاهش و یا از دست دادن عملکرد آنتی ترومبوتیک آندوتلیال عروق، سبب فعال شدن مسیر انعقاد خون و مهار فیبرینولیز می گردد و تمامی این عوامل می توانند در ایجاد آتروترومبوز نقش داشته باشند. در این طرح سعی شده است با اندازه گیری میزان هموسیستئین خون در بیماران ایرانی مبتلا به ترومبوز عروقی در مقایسه با گروه شاهد(افراد بدون علامت و فاقد سابقه فامیلی آتروترومبوز) نقش این آمینواسید در ابتلا به ترومبوز بررسی گردد. مواد و روش ها: تحقیق به روش مورد ـ شاهدی ( case-control ) انجام گرفت. در این تحقیق 100 نفر بیمار مبتلا به ترومبوز عروقی به عنوان گروه مورد و 68 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. سپس از گروه بیمار و کنترل با شرایط ناشتا نمونه خون در لوله های حاوی ضد انعقاد EDTA گرفته شد که جهت اندازه گیری هموسیستئین پلاسما به روش الایزا با استفاده از کیت IBL به آزمایشگاه انتقال یافت. هم چنین پرسشنامه ای در رابطه با بعضی متغیرهای زمینه ای (سن، جنس، دفعات ترومبوز، محل ترومبوز و ...) با رضایت خود بیماران تکمیل گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 11 وارد رایانه شد و افراد دو گروه از نظر متغیرهای زمینه ای به کمک آزمون های t-test و Chi-square مقایسه گردیدند، odds ratio تعیین و فاصله اطمینان با احتمال 95% در جامعه برآورد گردید.یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، میانگین هموسیستئین در گروه مورد 4/18 ± 85/23 میکرومول در لیتر و در گروه کنترل 3.4±11.48میکرومول در لیتر بود که این اختلاف در میزان هموسیستئین بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. افزایش چشمگیری در میزان هموسیستئین در گروه ترومبوتیک نسبت به گروه شاهد دیده شد. بر طبق همین نتایج 48 نفر(48%) از بیماران ترومبوتیک با هیپرهموسیستئینمی همراه بودند و این در صورتی است که فقط 12 نفر(6/17%) از افرادی که در گروه کنترل بودند هیپرهموسیستئینمی داشتند. طبق نتایج به دست آمده همبستگی متوسطی بین متغیر سن و افزایش میزان هموسیستئین وجود داشت. نتیجه گیری: میزان2.72 = odds ratio نشان دهنده این است که هموسیستئین می تواند به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به ترومبوز مطرح باشد. به همین دلیل به نظر می رسد اندازه گیری میزان هموسیستئین در بیمارانی که سابقه آترواسکلروز، ترومبوز یا بیماری های عروقی را داشته و یا در خانواده درجه یک خود یکی از این بیماری ها را داشته اند امری ضروری می باشد. هم چنین کاهش هموسیستئین با مصرف مکمل های فولات، B12 و B6  می تواند در جهت پیشگیری از ترومبوز در افراد با ریسک بالا و هم چنین در جهت بهبود وضعیت بیماری امری مهم و ضروری تلقی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96036
 • دانلود: 

  39705
چکیده: 

OBJECTIVE: Level of serum HOMOCYSTEINE is remarkably common among patients with moderate to sever renal failure. We assessed whether serum HOMOCYSTEINE concentrations were correlated with proteinuria in overt diabetic nephropathy.MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional study was carried out on 45 patients (29 males, 16 females) with overt proteinuria. All subjects had type 2 diabetes. Data included age, sex, hypertension, serum creatinine, creatinine clearance, 24-hour urine proteinuria, lipid profiles and serum HOMOCYSTEINE.RESULTS: The mean of serum HOMOCYSTEINE concentrations was 18±7.7 mmol/L (4.6-42), having 31 (70%) hyperHOMOCYSTEINEmia. The mean of 24-hour urine proteinuria was 1515±996 mg, for serum creatinine 1.9±0.7 mg, and for creatinine clearance, it was 97±26.6 mL/min. Serum HOMOCYSTEINE had a negative correlation with creatinine clearance (r=-0.4, p=0.007) and revealed no correlation with 24-hour proteinuria (p=0.9).CONCLUSION: In overt nephropathy in diabetes type 2, patients with higher HOMOCYSTEINE had lower creatinine clearance. However, there was no correlation between HOMOCYSTEINE and overt proteinuria.

آمار یکساله:  

بازدید 96036

دانلود 39705 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OKURA T. | RANKINEN T. | GAGNON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  394-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  19484
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19484

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

شکیبایی داریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  84
 • صفحات: 

  40-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

مقدمه: هوموسیستئین یک اسید آمینه محتوی سولفور است که افزایش مقدار آن در بدن به عنوان یک عامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی شناخته می شود. بیماری افزایش هوموسیستئین خون (هیپرهوموسیستئینمیا) با استرس اکسیداتیو و آسیب عروقی متعاقب آن همراه می باشد؛ اما در مورد تاثیرات قلبی آن در شرایط ایسکمی و خونرسانی مجدد (Reperfusion) اطلاعات کافی در دست نیست. بنابراین پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوموسیستئین بر آسیب متعاقب ایسکمی در قلب جدا شده رت انجام شد.روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 32 رت های نر بالغ صورت گرفت. قلب حیوانات به روش لانگندورف مجزا شد و تحت تغذیه با محلول کربس با فشار ثابت، معیارهای عملکردی آن مورد سنجش قرار گرفت. در گروه کنترل قلب ها سه مرحله تثبیت اولیه و ثبت اطلاعات پایه، ایسکمی کلی با درجه حرارت طبیعی (Global and Normothermic) به مدت 40 دقیقه و تغذیه مجدد به مدت 45 دقیقه را گذراندند. در گروه اول، هوموسیستئین به میزان 0.5 میلی مول در لیتر به مدت 30 دقیقه قبل و 5 دقیقه پس از ایسکمی به محلول زمینه ای اضافه شد. در گروه دوم و سوم نیز به ترتیب 0.1 و 0.05 میلی مول در لیتر هوموسیستئین به مدت 60 دقیقه قبل و 5 دقیقه پس از ایسکمی، به محلول کربس اضافه گردید. بررسی مقادیر معیارهای مختلف قلبی قبل از ایسکمی نسبت به مقدار پایه با استفاده از آزمون مقایسه زوج ها و مقایسه آن بین گروه های مختلف در هر دوره با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه صورت گرفت.یافته ها: بالاترین غلظت هوموسیستئین به کار رفته (0.5 میلی مول در لیتر) منجر به افزایش معنی دار میزان جریان کرونری قبل از دوره ایسکمی شد. همچنین در دوره تغذیه مجدد، پارامتر عملکردی قلب یا همان RPP (Rate Pressure Product) در گروه تست دوم (5955±566) نسبت به گروه کنترل (10818±765) به شکل معنی داری کاهش نشان داد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، نشان دهنده تشدید آسیب قلبی به دنبال ایسکمی در گروهی از رت هاست که هوموسیستئین را با غلظت متوسط و در زمان طولانی دریافت نموده است. این اثر ممکن است به دلیل تشدید استرس اکسیداتیو ناشی از هوموسیستئین در دوره تغذیه مجدد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  767-778
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  804
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

مقدمه سکته مغزی سومین علت شایع مرگ و میر در دنیا است. از ریسک فاکتورهای نوظهور برای سکته مغزی، هموسیستئین پلاسما است. در مطالعه حاضر به بررسی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک پرداختیم. روش کار این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 100 بیمار مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز طی سال های 1395-1396 انجام شد. با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک که میانگین سنی آن ها 32/15± 83/65 سال، 54% مرد و 46% زن، 45% دارای یک ریسک فاکتور، 50% دارای هیپرتانسیون، 13% دیابت، 18% هیپرلیپیدمی، 14% سابقه MI اخیر و 31% مصرف سیگار داشتند، انجام شد. 74% بیماران سابقه سکته مغزی نداشتند. سطح هموسیستئین در بیماران lit/mmol 24/12± 40/20 و 49% سطح هموسیستئین طبیعی داشتند، مشاهده شد. سطح هموسیستئین با جنس (584/0=p)، سن (004/0=p) و NIHSS (745/0=p) و سطح NIHSS با جنسیت (058/0=p)، سن(876/0=p) و سطح هموسیستئین(013/0=p) نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر روی بیماران اطلاعات بیماران ازجمله اطلاعات دموگرافیک بیماران، هیپرتانسیون و. . . به همراه نتایج آزمایشگاهی سنجش هموسیستئین نمونه خونی بیماران وارد برنامه آنالیز آماری SPSS (نسخه 16) شدند. نتایج ارتباط معنی داری میان سطح NIHSS با HTN (070/0=p)، HLP (103/0=p)، DM (999/0=p)، سابقه CVA (964/0=p)، سابقه MI (262/0=p)، مصرف سیگار(109/0=p) و تعداد ریسک فاکتورهای CVA (383/0=p) مشاهده نشد. تحلیل اطلاعات نشان داد که سطح هموسیستئین با هیپرتانسیون (021/0=p) ارتباط معنی داری دارد. نتیجه گیری نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هموسیستئین افزایش یافته در رنج بالا در بیماران مبتلا به سکته مغزی از فراوانی بالایی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 804

دانلود 201 استناد 608 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  121-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از عوارض مهم بارداری است که بیش از %8 کل حاملگی ها را به خود اختصاص می دهد، با این حال در مورد اتیولوژی آن اطلاعات کمی در دسترس است. پاتوفیزیولوژی پذیرفته شده معمول آن به اختلال عملکرد سیستمک آندوتلیال عروق مادری نسبت داده می شود و هموسیستئین از جمله مواد توکسیکی است که گفته می شود با اختلال عملکرد اندوتلیوم مرتبط است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین و ابتلا به پره اکلامپسی در زنان با حاملگی طبیعی و آنهایی که دچار پره اکلامپسی هستند انجام شد. روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه مورد شاهدی بود که نمونه گیری آن به روش در دسترس از میان خانم های باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی علوی اردبیل انجام شد (هر گروه 165 نفر). نمونه ها از نظر سن و سن حاملگی با هم همسان سازی شدند. پس از 6-8ساعت ناشتا بودن 2 سی سی نمونه خون از وریدهای محیطی افراد مورد مطالعه تهیه، حباب موجود در سرنگها خارج و بلافاصله در تیوپ حاوی EDTA ریخته شد ودر محیط حاوی یخ قرار گرفت و سطح هموسیستئین اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین سطح سرمی هموسیستئین در گروه پره اکلامیسی دارای میانگین 7.4±3.3 Mmol.1 بود، که در مقایسه با سطح سرمی هموسیستئین گروه شاهد  4.9±2.3 Mmol.1به طور معنی داری بالا بود. میانگین سن، دور بازو، BMI مادران در گروهها بطور معنی داری با هم متفاوت بودند و سایر شاخصها تفاوت آماری معنی داری نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه میتوان پیش بینی نمود: مادران بارداری که سطح خونی هموسیستئین، دور بازو و BMI بالایی دارند از احتمال ابتلا به پره اکلامپسی بیشتری برخوردارند و باید با دقت بیشتری مراقبتهای دوران بارداری را دریافت کنند تا با خطرات مادری-نوزادی کمتری روبرو شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

مقدمه: هموسیستئین اسید آمینه ای است که در مسیر متابولیسم متیونین به سیستئین تشکیل می شود. محدوده طبیعی هموسیستئین پلاسما در انسان 5-15μmol/L است. افزایش غلظت هموسیستئین به میزان 5μmol/L بیش از حد طبیعی، سبب افزایش خطر بیماری های قلبی - عروقی، آترواسکلروز و ترومبوز می شود. از طرف دیگر در بیماران همودیالیزی بنابه دلایلی چون اورمی، فاکتورهای ژنتیکی، عوامل وابسته به دیالیز و کاهش ویتامین های گروه B، سطح پلاسمایی هموسیستئین بالا می رود. این مطالعه به منظور بررسی سطح پلاسمایی هموسیستئین، ویتامین B12 و اسیدفولیک در بیماران همودیالیزی شهر کرمان و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.روش: از 25 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به 2 مرکز دیالیز شهر کرمان و 25 فرد سالم نمونه پلاسمایی جهت تعیین مقدار هموسیستئین، ویتامین B12 و اسید فولیک گرفته شد. نمونه ها تا زمان آنالیز در دمای 20°C- نگهداری شدند. آنالیز هموسیستئین با دستگاه گاز - کروماتوگرافی و آنالیز ویتامین ها به روش رادیوایمنواسی انجام شد.یافته ها: در گروه بیماران با میانگین سنی 13.5±53.3، میانگین مقدار هموسیستئین برابر 8.8±19.7 بود که با میانگین هموسیستئین افراد سالم (15.3±3) تفاوت معنی دار داشت (P=0.024). مدت زمانی که از شروع دیالیز بیمار می گذشت و نیز سن بیماران تاثیری در مقدار هموسیستئین آنها نداشت. سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در گروه بیمار به ترتیب عبارت بودند از:4672±2379 pmol/L  و 47±17 pmol/L این مقادیر در جمعیت سالم به ترتیب برابر 409±959 pmol/L و 14±12 pmol/L بودند. نتیجه گیری: هر چند میانگین هموسیستئین در بیماران دیالیزی نسبت به افراد سالم بالاتر بود ولی به مقدار فاحشی در مقایسه با میانگین سطح هموسیستئین در بیماران همودیالیزی جوامع دیگر کمتر بود. به نظر می رسد که این اختلاف به عوامل مختلفی از جمله مصرف آمپول های ویتامین B12 وB Comlex  بعد از هر بار دیالیز به صورت وریدی و تجویز اسید فولیک خوراکی در این بیماران بستگی داشته باشد. بنابراین توصیه می شود این روند ادامه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

زمینه: هموسیستئین که یک میانجی شیمیایی حاصل از متابولیسم میتونین است، با بیماری های قلبی عروقی مرتبط می باشد. اطلاعات کمی در مورد غلظت سرمی این ماده در جمعیت ایرانیان سالم در دسترس است. ما در این مطالعه دامنه مرجع برای سطح هموسیستئین پلاسما را در جمعیت منطقه شمال خلیج فارس بررسی کردیم.مواد و روش ها: در مطالعه قلب سالم خلیج فارس که به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انجام گردید، هموسیستئین سرم ناشتا با استفاده از روش آنزیم ایمونواسی با دقت یک میکرومول در لیتر اندازه گیری شد. عوامل مخدوش گر شامل مصرف سیگار، الکل، داروها و بیماری های زمینه ای حذف گردیدند. دامنه مرجع برای هموسیستئین سرم از صدک 5 تا 95 درصد در نظر گرفته شد.یافته ها: تعداد 886 نفر (39.3 درصد مرد و 60.7 درصد زن) ارزیابی شدند. میانگین سرمی هموسیستئین 14.58±7.29 میکرومول در لیتر و در مردان بیش از زنان بود. دامنه مرجع هموسیستئین سرم در مردان از 8.35 تا 31.1 میکرومول در لیتر و در زنان از 2.39 تا 24.31 میکرومول در لیتر به دست آمد. هموسیستئین سرمی تفاوتی در میان گروه های سنی نشان نداد.نتیجه گیری: سطح هموسیستئین در جمعیت عمومی شمال خلیج فارس بالا است. از آنجا که در مطالعات مختلف هموسیستئین بالای سرم به عنوان عامل خطری مستقل برای بیماری های قلبی عروقی نشان داده شده است، مطالعه علل و عوامل سطح بالای هموسیستئین در منطقه شمال خلیج فارس ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  200-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1117
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه: هموسیستئین یک اسید آمینه غیرضروری محصول متیلاسیون میتونین که اسید آمینه ضروری است، می باشد. نشان داده شده که مقادیر افزایش یافته هموسیستئین پلاسما در بزرگسالان با خطر بیماری های عروقی همراه است. ما در این مطالعه سطح هموسیتئین پلاسما و توزیع سنی و جنسی آن را در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم بررسی کردیم.مواد و روش ها: تعداد 1699 نفر از ساکنین منطقه شمال خلیج فارس به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب گردیدند و نمونه ناشتای خون از آنان اخذ شد. هموسیستئین سرم با استفاده از روش آنزیم ایمونواسی با دقت یک میکرومول در لیتر اندازه گیری شد. هیپرهموسیستئینی در میزان بیش از 14 میکرومول در لیتر تعریف شد.نتایج: میانگین سرمی هموسیستئین 14.63±7.08 میکرومول در لیتر شامل 17.27±6.63 برای مردان و 12.73±6.78 میکرومول در لیتر برای زنان بود. سطح هموسیستئین سرم رابطه ای با سن نداشت. شیوع هیپرهموسیستئینی 51.2 درصد (22.2 درصد در زنان و 29 درصد در مردان) به دست آمد.بحث: سطح هموسیستئین در جمعیت عمومی شمال خلیج فارس بالا است. بررسی دقیق تر برای یافت علل و عوامل هموسیستئین بالا و نیز رابطه آن با سطح فولیک اسید و ویتامین ب 12 ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1117

دانلود 196 استناد 0 مرجع 1
litScript