نتایج جستجو

456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39-38
 • صفحات: 

  3-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

بیماریهای قلبی عروقی مهمترین علل مرگ و میر در جوامع مختلف می باشند. از جمله عوامل خطرزای این بیماریها را میتوان کلسترول تام سرم، لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL)، آپولیپوپروتئین – (apo-B100) B100 و لیپوپروتئین- آ [Lp(a)] را نام برد. اخیرا افزایش غلظت هوموسیستئین تام پلاسما نیز به عنوان یک عامل خطرزای جدید برای بیماریهای قلبی مطرح شده است. هدف از این مطالعه اندازه گیری هوموسیستئین تام پلاسما در مبتلایان به بیماری عروق کرونر و افراد شاهد و تعیین همبستگی آن با عوامل خطرزای دیگر بوده است. افراد مورد مطالعه شامل 50 فرد مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) و 50 فرد سالم بعنوان شاهد بود. هوموسیستئین تام پلاسما بوسیله روش کروماتوگرافی با کارایی بالا (HPLC)، لیپیدها به روش آنزیمی و آپولیپوپروتئینها به روش ایمنوالکتروفورز مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که میانگین هوموسیستئین تام پلاسما در مبتلایان به بیماری عروق کرونر (20.6mmol/L) بطور معنی داری از افراد شاهد (12.8mmol/L) بالاتر است (P=0.001) و بین هوموسیستئین تام پلاسما و سایر عوامل خطرزا همبستگی وجود ندارد. در این مطالعه مشخص گردید که هوموسیستئین تام پلاسما یک عامل خطرزای مستقل برای بیماریهای قلبی عروقی است. از آنجا که میانگین هوموسیستئین تام پلاسما در هر دو گروه مبتلایان به بیماری عروق کرونر و افراد شاهد نسبت به سایر کشورها بالاتر می باشد ممکن است یک علت اصلی برای بیماریهای قلبی عروقی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUNDER PLASSMANN G. | WINKELMAYER W.C. | FODINGER M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2637-2651
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  27930
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27930

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  913
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 913

دانلود 504 استناد 1 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

COOPER A. | KENDRICK A. | STANSBIE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  394-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  24520
 • دانلود: 

  30895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24520

دانلود 30895 استناد 470 مرجع 0
نشریه: 

مجله آریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  (8) 4
 • صفحات: 

  193-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

مقدمه: اکثر مطالعات نشان می دهند که افزایش سطح پلاسمایی هموسیستئین یک عامل خطر برای بیماری عروق کرونر می باشد. اما بررسی های انجام شده در مورد نقش هموسیستئین در بیماران جوان، با انفارکتوس حاد میوکارد اندک می باشد. هدف این مطالعه بررسی همراهی احتمالی بین سطح پلاسمایی هموسیستئین و انفارکتوس حاد میوکارد زودرس می باشد.روشها: این مطالعه موردی - شاهدی شامل 83 بیمار با انفارکتوس حاد میوکارد و 83 فرد سالم به عنوان گروه کنترل بود. پارامترهای بیوشیمی مشخص شد و هموسیستئین به روش ایمونواسی آنزیمی اندازه گیری شد. از آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره برای ارزیابی همراهی هموسیستئین و بروز انفارکتوس حاد میوکارد استفاده شد.نتایج: غلظت هموسیستئین در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. 15.54 ±8.9 mmol/L, P=0.002) و (19.54±13.3 افزایش هموسیستئین پلاسما با انفارکتوس حاد میوکارد زودرس همراهی داشت (نسبت شانس برابر با (5.05. افزایش کلسترول (نسبت شانس (4.21، اعتیاد به تریاک (نسبت شانس (4.78 و سن (نسبت شانس (1.24 هم چنین همراهی با انفارکتوس حاد میوکارد داشتند.بحث: نتایج این بررسی نشان داد که سطح پلاسمایی هموسیستئین در بیماران جوان با انفارکتوس حاد میوکارد افزایش یافته است و افزایش سطح پلاسمایی هموسیستئین همراه با انفارکتوس حاد میوکارد می باشد. بنابراین در کلیه بیماران جوان با انفارکتوس حاد میوکارد سطح پلاسمایی هموسیستئین بایستی اندازه گیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  259-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  574
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 574

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOLBAHAR J. | BROUMAND F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1353798
 • دانلود: 

  64504
چکیده: 

The distribution of total plasma HOMOCYSTEINE concentrations in relation to the sex and age is described, in a population of Shiraz, South West of Iran and compared to those reported in other populations. Two hundred and one healthy males and 201 healthy females aged >15 y were randomly selected. Total Plasma HOMOCYSTEINE concentrations were measured using high performance liquid chromatography. the mean plasma HOMOCYSTEINE level was significantly higher in men (geometric mean 7.3#mmol/L) than in women (geometric mean 6.3#mmol/L, p<0.001). the geometric mean levels for age ranges 15-25, 26-36, 37-74, 48-58, 59-69 and 70-80 years, were 5.9, 5.4, 5.2, 6.7, 7.3 and 7.6#mmol/L in women and 7.5, 8.7, 5.9,5.9, 7.2 and 9.1 3mmol/L in men respectively. The first data on HOMOCYSTEINE distribution in a representative sample from South West of Iran indicate that the ethnic differences have an important impact on HOMOCYSTEINE metabolism.

آمار یکساله:  

بازدید 1353798

دانلود 64504 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75921
 • دانلود: 

  21473
چکیده: 

Purpose: To compare the serum HOMOCYSTEINE (Hcy) level in healthy control individuals and in patient with primary open angle glaucoma (POAG) and pseudoexfoliative glaucoma (PEXG) Methods: In this cross sectional study, 79 subjects including 36 patients with PEXG, 23 patients with POAG, and 20 matched healthy control individuals were recruited. Those who used alcohol and mediations affecting Hcy levels were excluded. The level of serum Hcy was measured by Enzyme Immunoassay (EIA) method. Analysis of variance (ANOVA) was used to compare Hcy levels among PEXG, POAG and control groups.Results: The mean ages were 68.9, 63.3, and 64.7 years in PEXG, POAG, and control groups, respectively (P=0.053), and 64%, 52%, and 60% were male in three study groups, respectively (P=0.67). The mean Hcy levels in PEXG, POAG and control groups were 12.21±4.93, 10.20±5.25, and 11.59±3.87 mmol/l, respectively (P=0.293, ANOVA). There was not a significant correlation between Hcy levels and diabetes, hyperlipidemia (HLP), hypertension (HTN), and cigarette smoking among diagnostic groups.Conclusion: No significant difference was found in Hcy levels among PEXG, POAG, and normal control group.

آمار یکساله:  

بازدید 75921

دانلود 21473 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WALD D.S. | LAW M. | MORRIS J.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  325
 • شماره: 

  7374
 • صفحات: 

  1202-1206
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  15158
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15158

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

VERSCHUREN W.M. | BLOM H.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  154
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  150-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  15326
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15326

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
litScript