نتایج جستجو

456

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHEA T.B. | LYONS WEILER J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  261-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  20691
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20691

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

ALMEIDA O.P. | MCCAUL K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1286-1294
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  18225
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18225

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHNEEDE J. | REFSUM H. | UELAND P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  263-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  26138
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26138

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHRISTOPHER R. | NAGARAJA D. | SHANKAR S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  2393-2401
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  22919
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22919

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1499-1504
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  32722
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32722

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75839
 • دانلود: 

  24652
چکیده: 

Background and Objectives: Type 2 diabetes is the most prevalent form of diabetes mellitus and is associated with a variety of complications. HOMOCYSTEINE is an important independent risk factor for atherosclerotic diseases in both diabetic and non diabetic subjects. The association between these two is still unclear. The aim of this study was to assess the serum HOMOCYSTEINE levels in uncomplicated type 2 diabetic patients and control subjects.Materials and Methods: Eighty five diabetic patients and 85 healthy control subjects with the mean age of 57.65 and 57.68 years, respectively, were selected during 2010 in Ahwaz City, southwest of Iran. Serum glucose, lipids and lipoproteins were measured by standard enzymatic techniques and HOMOCYSTEINE levels by enzyme –linked immunosorbent assay method.Results: In patients as a whole and with respect to the gender, HOMOCYSTEINE levels were generally lower than controls. Compared to other studies, HOMOCYSTEINE levels ranging from 12.19 to 18μmol/l were slightly higher in both population.Conclusion: HOMOCYSTEINE levels, however, were compatible with normal range of adults. The patients were not nephropathic and it is most likely that this is the main reason for maintaining the normal levels. Slightly higher levels of HOMOCYSTEINE in the region are due to multiple genetic and environmental factors.

آمار یکساله:  

بازدید 75839

دانلود 24652 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

مقدمه و هدف: سکته مغزی سومین علت شایع مرگ و میر در دنیا است و همچنین بزرگترین علت ناتوانی های طولانی مدت است. مهمترین راهکار برای تقلیل دادن این بیماری روش جلوگیری است که این مساله به شناسایی و کنترل همه علت ها و ریسک فاکتورهای اصلاح پذیر بستگی دارد. از ریسک فاکتورهای نوظهور که برای سکته مغزی قابل پیشگیری و شاید یک علت برای این بیماری باشد هموسیستئین پلاسما است. در این مطالعه فرض شده است که افزایش هموسیستئین پلاسما یک ریسک فاکتور برای همه زیر گروههای استروک می باشد که اترواسکلروز در آن می تواند نقش اولیه داشته باشد.روش کار: این مطالعه از نوع موردی - شاهدی است. شامل 58 بیمار 33) مرد و 25 زن( که با استروک به یکی از بیمارستانهای دانشگاهی در همدان مراجعه کرده اند و گروه کنترل شامل 103 نفر 60) مرد و 53 زن( با متوسط سنی 50 سال که قبلا سکته مغزی نکرده بودند. از هر دو گروه تاریخچه بر مبنای حذف نمودن ریسک فاکتورهای اصلاح پذیر عروقی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر غلظت Hcys پلاسما تهیه و سپس نمونه خونهای ناشتا برای بررسی سطح هموسیستئین پلاسما مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج: با مقایسه گروه کنترل، بیماران مبتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک 44) نفر( و نوع خونریزی مغزی 14) نفر( سطح توتال هموسیستئین پلاسما بالاتر و این نسبت بیشتر از 11 میکرومول در لیتر بدست آمد که معنی دار بود.نتیجه نهایی: یک ارتباط معنی دار بین افزایش هموسیستئین پلاسما و همه زیر گروههای سکته مغزی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 245 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  821
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

مقدمه: برنامه غنی سازی غلات با فولات، آثار سودمندی برهیپرهوموسیستیینمی و بیماری های قلبی دارد. غنی سازی با فولات منجر به افزایش سطح فولات خون و کاهش هوموسیستیین سرم شده است.روش ها: در یک کارآزمایی  بالینی نیمه تجربی، 17 زن و مرد 61±5 ساله هیپرهوموسیستیینمیک با میانگین هوموسیستیینmmol/L  15.32±6.13 وارد مطالعه شدند. افراد مورد بررسی به مدت 8 هفته نان غنی شده با فولات به میزان 100mg در روز دریافت کردند. داده های ثبت مواد غذایی 3 روزه، بسامد خوراک و BMI (نمایه توده بدنی) در زمان شروع و هفته هشتم مطالعه تعیین شد. میزان هوموسیستیین پلاسما و فولات سرم در زمان شروع و هفته هشتم اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل رژیم غذایی و داده ها توسط نرم افزار Nutritionist III و SPSS  ویرایش 15 و آزمون Paired t-test صورت گرفت.یافته ها: میانگین هوموسیستیین پلاسما در افراد تحت مطالعه پس از 8 هفته مصرف نان غنی شده با فولات mmol/L 10.48±3.11 بود که بطور معنی داری کاهش یافته بود (P<0.001). غلظت فولات سرم افراد مورد بررسی پس از 8 هفته 26% افزایش نشان داد  .(P=0.06)میانگین نمایه توده بدن و انرژی، و سایر اجزای رژیم غذایی تفاوت آماری معناداری نشان ندادند. دریافت ویتامین C رژیم غذایی بطور معنادار کاهش یافت (P<0.001).نتیجه گیری: مصرف نان غنی شده با فولات به میزان 100mg در افراد هیپرهوموسیستیینمیک 70-60 ساله در مدت 8 هفته منجر به کاهش معنی دار هوموسیستیین پلاسما و افزایش فولات سرم شد.

آمار یکساله:  

بازدید 821

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MCCULLY K.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  423-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  22678
 • دانلود: 

  26373
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22678

دانلود 26373 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

OKKA M. | OZTURK M. | KOCKAR M.C. | BAVBEK N. | RASIER Y. | GUNDUZ K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  (11 SUPPL)
 • صفحات: 

  931-934
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  14988
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14988

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
litScript