نتایج جستجو

455

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GJESDAL C.G. | VOLLSET S.E. | UELAND P.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  166
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  11998
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11998

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

NURK E. | REFSUM H. | TELL G.S.

نشریه: 

ANNALS OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  847-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  12608
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12608

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

JOUBERT L.M. | MANORE M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-361
تعامل: 
 • استنادات: 

  916
 • بازدید: 

  26680
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26680

دانلود 28684 استناد 916 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  561-566
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79352
 • دانلود: 

  26374
چکیده: 

Background and Aims: HOMOCYSTEINE is a sulphur amino acid derived from methionine. Epidemiological studies show an association between hyperHOMOCYSTEINEmia and an increased cardiovascular risk, a fact that has also been confirmed in patients with chronic renal failure. This study, conducted in stage 5 chronic kidney disease patients, seeks to define the prevalence of hyperHOMOCYSTEINEmia, evaluate the clearance of HOMOCYSTEINE with dialysis, and describe the frequency of the mutation in the mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme and its relationship with plasma levels of HOMOCYSTEINE.Methods: The reduced percentage of HOMOCYSTEINE and clearance of urea were analysed every six months for seven years in patients on dialysis. Urea and total HOMOCYSTEINE in plasma were measured in each of these studies and the type of dialyser - low or high permeability - used and the dialysis duration was determined.A molecular study of the gene coding for mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme was carried out in a group of patients and any C-T point mutation at position 677 of this gene was investigated. Mutation was described as not present, heterozygous for this mutation or homozygous for lactation.Results: Neither the average levels of HOMOCYSTEINE before and after dialysis or the reduction percentage of HOMOCYSTEINE varied with gender, although purification of urea was higher in women. Comparisons of HOMOCYSTEINE levels and percentage reduction in this ratio according to the ultra filtration of the dialyser used showed significant results. The molecular study of the gene in mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme showed that mutation was present in 54.8%: 45.2% with heterozygous polymorphism and 9.7% with homozygous.Conclusions: Patients undergoing hemodialysis were found to have higher levels of urea and its clearance was greater with the higher the ratio of ultra filtration dialyser. Mutation of the gene in mutilen-tetrahydrofolate reductase enzyme was similar in our patients compared to the general population and had no impact on plasma levels of HOMOCYSTEINE.

آمار یکساله:  

بازدید 79352

دانلود 26374 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VAN GULDENER C. | STAM F. | STEHOUWER C.D.

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  SUPPL.
 • صفحات: 

  234-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  22953
 • دانلود: 

  29341
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22953

دانلود 29341 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  461-465
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  33174
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33174

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

REFSUM H. | NURK E. | SMITH A.D.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  136
 • شماره: 

  SUPPL 6
 • صفحات: 

  1731-1740
تعامل: 
 • استنادات: 

  922
 • بازدید: 

  23690
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23690

دانلود 29245 استناد 922 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

مقدمه: هوموسیستیین، یک عامل خطرزای مستقل بیماری های قلب و عروق است. بنابراین، تعیین عوامل موثر بر آن در بررسی نقش پاتولوژیک و کاهش مقادیر آن، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عوامل موثر بر غلظت هوموسیستیین است. روش ها: این بررسی با انجام یک مطالعه مقطعی در قالب "مطالعه هوموسیستیین تهران"، بر روی 1214 فرد سالم 64-25 ساله، به منظور تعیین مقادیر هوموسیستیین، فولات، ویتامین B12، تری گلیسرید، کلسترولHDL-C, LDL-C, FBS, BMI,، فشارخون و کشیدن سیگار با مراجعه به منازل و تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، معاینه و خونگیری از نمونه ها ترتیب یافته است.یافته ها:1191 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که 416 نفر (9/34%) مرد و 775 نفر(1/65%) زن بودند. شیوع هیپرهوموسیستیینمی در مردان و زنان به طور معنی داری اختلاف داشته (6/96% در مقابل 4/83%،P<0.0001)، با افزایش سن افزایش می یافت. فولات و ویتامین B12 با هوموسیستیین رابطه معکوس داشتند و با تطبیق بیشتر، هوموسیستیین رابطه منفی معنی دار با سطحLDL-C و ابتلا به دیابت داشته؛ با سن، جنس مذکر، سیگار کشیدن و نمایه توده بدنی، رابطه مثبت معنی داری نشان داد. هرچند ارتباط میان سطح هوموسیستیین و فشار خون مشاهده شد، اما این ارتباط پس از تطبیق برای سن، جنس، نمایه توده بدنی و کشیدن سیگار، تنها در زنان و تنها در مورد فشار خون سیستولی معنادار باقی ماند.نتیجه گیری: ما دریافتیم که مصرف اسید فولیک و کشیدن سیگار، عمده ترین عواملی هستند که بر روی توزیع پلاسمایی هوموسیستیین تاثیر می گذارند. فواید بالقوه بهبود وضعیت تغذیه و افزایش دریافت مغذی ها به همراه توقف مصرف سیگار به عنوان عوامل موثر پیشگیری در بیماران در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی مد نظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 220 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

ALMEIDA O.P. | MCCAUL K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1286-1294
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  15524
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15524

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
نویسندگان: 

KONTOANGELOS K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  13492
 • دانلود: 

  28591
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13492

دانلود 28591 استناد 458 مرجع 0
litScript