نتایج جستجو

258

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

26

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KOVACOVA HANUSKOVA E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  498-506
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  26370
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26370

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MAROUNI N.

نشریه: 

STANDARD JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  96
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  45-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  19404
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19404

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

HEADACHE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  184-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  10923
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10923

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  616
 • بازدید: 

  1130
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

ماهی از جمله غذاهایی با قابلیت فساد بالا می باشد که در صورت نگه داری نامناسب، بلافاصله پس از مرگ دچار فساد می شود. مصرف ماهیان فاسد باعث ایجاد اپیدمی های مسمومیت غذایی از جمله مسمومیت هیستامینی می گردد. عوامل ایجاد کننده مسمومیت هیستامینی آمین های بیوژن می باشند که بوسیله گونه های مختلفی از باکتری ها تولید می شوند. هدف از این تحقیق، اندازه گیری میزان هیستامین و شناسایی باکتری های تولیدکننده آن در تون ماهی هوور صید شده از آب های جنوبی ایران بود. برای این منظور عضلات اطراف آبشش های 25 نمونه تون ماهی هوور منجمد مورد آزمایشات میکروبی و تعیین میزان هیستامین قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، میانگین ± انحراف معیار شمارش کلی میکروبی و شمارش سرماگراها به ترتیب 4.81±0.26 و 4.66±0.25 Log CFU/g بود. باکتری های مختلفی به عنوان باکتری های تولیدکننده هیستامین شناسایی شدند. از میان آنها، کلستریدیوم پرفرینجنس با 24.4 درصد، بیشترین فراوانی را داشت و به دنبال آن گونه های پروتئوس با 23.0، گونه های کلبسیلا با 13.9 و گونه های انتروباکتر با 11.1 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفتند. میزان هیستامین در 65.0 درصد از نمونه های مورد آزمون بیش از حداکثر مقدار مجاز 50 ppm بود. این موضوع بیانگر وجود خطرات بهداشتی در طی پروسه های صید و پس از صید تون ماهی هوور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1130

دانلود 261 استناد 616 مرجع 0
نشریه: 

NOVELTY IN BIOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8668
 • دانلود: 

  5396
چکیده: 

Background: Keloid and hypertrophic scars (HTS) caused by an imbalance between the production and destruction of collagen during wound healing with an unknown underlying pathophysiological mechanism. This study was designed to evaluate the HISTAMINE level in the Keloid and HTS and comparison of results with normal skin. Materials and Methods: This pilot study included 36 participants, aged from 18 to 70 years with keloid (n=11), HTS (n=13) and normal (n=12) skin. The level of HISTAMINE in the skin samples was measured using enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). Results: HISTAMINE level in keloid samples was significantly higher than in the normal (p=0. 0012) or HTS (p=0. 0028) groups. However, there was no significant difference between the normal and HTS samples (p=0. 92). Conclusion: The increased HISTAMINE level in the keloid tissue may contribute to its pathogenesis and the application of anti-HISTAMINEs could be of benefit for the prevention and treatment of keloids.

آمار یکساله:  

بازدید 8668

دانلود 5396 استناد 0 مرجع 263
نویسندگان: 

SHAHBAZ YANS N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  36713
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36713

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1863
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  764-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  8606
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8606

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  437-441
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

سابقه و هدف: در تحقیقات مختلفی که تاکنون در زمینه ایمونوپاتوژنز وضعیت های مختلف پالپ دندان صورت گرفته، به پالپ پولیپ یا پالپیت هیپرپلاستیک توجه چندانی نشده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بر پایه تعیین رابطه میان حضور و غلظت IgE و هیستامین پالپ با پالپ پولیپ بنا نهاده شد.مواد و روشها: روش این مطالعه بصورت تحلیلی و مورد شاهدی بود. برای این منظور، 17 نمونه پالپی مبتلا به پالپ پولیپ و 16 نمونه پالپ سالم جمع آوری گردید. پس از کشت 3 روزه بافتی، جهت تعیین حضور و غلضت IgE و هیستامین در نمونه های مایع رویی کشت به ترتیب از روش هایSandwich ELISA (Enzyme Linked Immuno - Sorbent Assay)  و Competitive ELISA  استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق به حضور IgE به ترتیب در 100% و 50% از نمونه های پالپ پولیپ و پالپ سالم با میانگین غلظت 0.486 ±0.762 و 0.219± 0.193 IU/ml برخورد شد. حضور هیستامین به ترتیب در 100% و 12.5% از نمونه های پالپ پولیپ و پالپ سالم با میانگین غلظت 30.835±34.153 و ng/ml 3.125±8.732 ملاحظه شد. با انجام آنالیزهای آماری، اختلاف آماری معنی دار از لحاظ حضور و غلظت IgE و هیستامین بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های بدست آمده از این تحقیق، می توان برای واکنش ازدیاد حساسیت تیپ I یا آلرژی، نقشی احتمالی در پاتوژنز پالپ پولیپ در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 381 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

IONOV ILYA D. | TURGENEVA ZOYA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92853
 • دانلود: 

  29934
چکیده: 

Background: The decreased level of somatostatin and increased level of HISTAMINE are detected in the Parkinsonian brain. In old Wistar rats, the brain somatostatin deficiency can initiate catalepsy that suggests the pathogenic significance of this abnormality in Parkinson’s disease (PD). The ability of HISTAMINE to affect the somatostatin deficiency action is not studied.Objectives: The current study aimed to examine if HISTAMINE alters the cataleptogenic activity of the brain somatostatin deficiency in Wistar rats.Materials and Methods: The animals used in the study were 100 - 110 and 736-767 days old. Catalepsy was evaluated by the bar test. The inhibition of the brain somatostatin activity was simulated by I.C.V. administration of cyclosomatostatin (cycloSOM), a somatostatin receptor antagonist.Results: CycloSOM (0.2, 1.0, and 5.0 mg) and HISTAMINE (1.0 and 10.0 mg) alone were ineffective in both young and old animals. In combination, however, cycloSOM and HISTAMINE initiated cataleptic response in old rats. Effect of the combination was inhibited by H1 and H2 but not H3 antagonists.Conclusions: CycloSOM and HISTAMINE synergistically exert catalepsy in old rats. In light of these data, the combination of the decreased brain level of somatostatin and increased brain level of HISTAMINE may be of pathogenic relevance for extrapyramidal signs in PD.

آمار یکساله:  

بازدید 92853

دانلود 29934 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پی در پی 18)
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1958
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

با وجود آنکه مطالعات اخیر بر یافتن ملکول اصلی درگیر در میگرن متمرکز شده اند، مکانیسم ملکولی دقیق میگرن هنوز ناشناخته مانده است. بر پایه مدلهای انسانی سردردGTN)  و(His . پیشنهاد شده است که هیستامین تنها می تواند با اثر بر گیرنده های - H1 اندوتلیالی عروق مغزی به عنوان یک دهنده داخلی نیتریک اکساید عمل کند و این ملکولNO  است که نقش اصلی را در ایجاد روندهای منجر به درد میگرن بازی می کند. از سویی بر پایه مطالعات بسیار نوین پیشنهاد شده است که نیتریک اکساید در رهایی هیستامین از ماست سلهای مننژ و ایجاد میگرن نقش مهمی ایفا می کند. همچنین در گزارشات اخیر آمده است که نوروپپتیدهای رها شده از انتهای نورون های مغزی بر ماست سلهایی که غالبا در اطراف همین نورونها متمرکز شده اند، اثر کرده و سبب رهایی هیستامین می شوند که این روند در ارتباط با میگرن است. از آنجا که گزارشی از تغییرات همزمان مقادیر هیستامین و نیتریک اکساید در مایعات بیولوژیک مبتلایان به میگرن وجود نداشت، تصمیم گرفته شد که نقش هیستامین در میگرن و اینکه به تنهایی و یا از طریق NO عمل می کند، تعیین گردد. بدین منظور مقادیر سرمی هیستامین و نیتریک اکساید در مبتلایان به سردرد میگرنی در دو مرحله درد و رهایی از آن با استفاده از روشهای ساده بیوشیمیایی (یک روش اصلاح شده فلوریمتری جهت اندازه گیری هیستامین و روش گریس جهت تعیین مقدار (NO اندازه گیری گردید. نتایج نشان دادند که مقادیر هیستامین سرمی در دو گروه درد و بی دردی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری از خود نشان می دهند. در حالیکه مقادیر نیتریت سرمی افراد در دو دوره فوق الذکر نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری دارند. این یافته ها می توانند بیانگر نقش احتمالی این دو مولکول در سردرد میگرنی باشند. همچنین بررسی داده ها نشان دادند که مقادیر نیتریت سرمی افرادیکه دارای مقادیر هیستامین سرمی بالاتری بودند بطور محسوسی پایین تر است که می تواند نشان دهنده وجود نوعی ارتباط میان این دو ملکول باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1958

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript