نتایج جستجو

36817

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3682

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2636
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

جامعه آماری تحقیق حاضر را آن دسته از دختران روستایی تشکیل می دهند که در 1389، در استان همدان زندگی می کردند و از آن میان، صد نفر از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دومرحه ای انتخاب شدند. پژوهش به صورت پیمایشی صورت گرفت. روایی ظاهری ابزار تحقیق از طریق کارشناسان فن، و ضریب اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دختران روستایی با پنج دسته مشکل (عامل) روبه رو هستند، که مشکلات فرهنگی- اجتماعی در اولویت نخست قرار دارند، و در مجموع، این عوامل بیش از 77 درصد واریانس کل را تبیین می کنند، همچنین، متغیرهای فردی و اجتماعی بر کمیت و کیفیت مشکلات دختران روستایی تاثیر می گذارد. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه هایی برای حل مشکلات دختران روستایی ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2636

دانلود 418 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  23-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

گیاهان ماندابی غالباً مهم ترین جزء اکوسیستم های ماندابی به شمار می آیند و به گیاهان آبزی، گیاهان پای درآب و گیاهان رطوبت پسندگروه بندی می شوند. در پژوهش حاضر، فلور مناطق ماندابی استان همدان شامل تالاب های طبیعی و مصنوعی، رودخانه ها، آبراهه های دائمی و فصلی و چمنزارهای مرطوب کوهستانی بررسی شد. نتایج بررسی حاضر نشان دادند فلور ماندابی استان شامل 45 تیره، 111 جنس و 163 گونه است. 13 تیره از گیاهان یادشده به تک لپه ای ها، 31 تیره به دولپه ای ها و 1 تیره به نهانزادان آوندی تعلق دارند. تیره های Poaceae با 19 جنس و 23 گونه، Asteraceae با 15 جنس و 20 گونه و Cyperaceae با 8 جنس و 19 گونه بزرگ ترین تیره های گیاهان ماندابی استان همدان محسوب می شوند. گیاهان ماندابی استان از نظر شکل زیستی، 8 گونه ی هیدروفیت، 51 گونه ی هلوفیت، 35 گونه ی ژئوفیت، 50 گونه ی همی کریپتوفیت، 14 گونه ی تروفیت، 4 گونه ی فانروفیت و 1 گونه ی کامفیت را شامل می شوند. 29 گونه از عناصر رویشی گیاهان ماندابی استان همدان به ناحیه ی رویشی اروپا-سیبری، 38 گونه به ناحیه ی رویشی ایرانی-تورانی، 1 گونه به ناحیه ی رویشی مدیترانه ای، 24 گونه به نواحی رویشی اروپا-سیبری/ ایرانی-تورانی، 2 گونه به نواحی رویشی اروپا-سیبری/ مدیترانه ای، 3 گونه به نواحی رویشی مدیترانه ای/ ایرانی-تورانی، 46 گونه به بیش از دو ناحیه ی رویشی تعلق دارند و 20 گونه جهان وطن هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  129-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1531
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

توسعه اجتماعی مفهومی است که با چگونگی شیوه زندگی افراد در ارتباط است، سبب بالابردن سطح زندگی افراد جامعه می شود و در زمینه های مسکن، اشتغال، آموزش و اوقات فراغت در ارتباط می باشد. توسعه اجتماعی گامی است در جهت ایجاد امینت در جامعه در بین شهروندان که موجب ایجاد تعادل و توازن در جامعه می شود. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه اجتماعی و نشان دادن سطوح توسعه شهرستان های استان همدان از نظر بهره مندی فضاها و توسعه اجتماعی است. روش بررسی به صورت مقایسه ای و بااستفاده ازشاخص های اجتماعی می باشد. آمار و شاخص های مورد استفاده در این تحقیق از سالنامه های آماری در سال 1390 اخذ شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحلیل مقایسه ای و مدل مورد استفاده مدل TOPSIS می باشد. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای درنظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، شهرستان های بهار، همدان وملایر دررتبه های اول تا سوم، کبودرآهنگ و اسدآباد، تویسرکان، نهاوند در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1531

دانلود 319 استناد 0 مرجع 16
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  350-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  6650
 • دانلود: 

  1582
چکیده: 

جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان همدان از سال 1374 به مدت 5 سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان همدان به اجرا درآمد. با استفاده از مطالعات میدانی و سود جستن از تجربه افراد آگاه و مطلع در زمینه طب سنتی و گیاه درمانی، گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع آوری و شناسایی گردید و اطلاعاتی از قبیل نام علمی، نام خانواده، نام فارسی، نامهای محلی، مشخصات گیاه شناسی، محلهای پراکنش در سطح استان، شماره هرباریومی، زیستگاه، ارتفاع از سطح دریا، نقشه انتشار، اندام مورد استفاده، موارد استفاده در طب سنتی و محلی، ترکیب شیمیایی برای گونه های یاد شده در منابع و... برای هر یک از گیاهان دارویی یادداشت گردید. در مجموع، 6000 نمونه گیاهی از مناطق مختلف استان جمع آوری گردید که از میان آنها 315 گونه گیاه دارویی مربوط به 71 خانواده و 209 جنس شناسایی شد. از این تعداد 159 گونه دارای مصارف سنتی در استان می باشند و 156 گونه فاقد استفاده سنتی و بومی در استان بوده ولی در منابع دارویی از آنها به عنوان گیاه دارویی نام برده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 6650

دانلود 1582 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  204-205
 • صفحات: 

  105-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارایه شده مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان بر اساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 306 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOHANSAL M.R. | SEYEDAN S.M. | FARAHPOUR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (102)
 • صفحات: 

  20-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41412
 • دانلود: 

  16455
چکیده: 

Since the implementation and development of a productive activity would be recommendable and can be developed after identifying. its economic aspects, and because the accuracy of implementation of projects in different fields is extremely important, especially in animal husbandry, economic evaluation of production units in order to evaluate the performance of units is enjoy a special place. In this research effort were given to the examination of economic evaluation of ostrich fattening breeding units in Hamadan PROVINCE, according to the present sitnations. units selected in this study using stratified sampling and data collected through interviews and questionnaires of ostrich farmers in Hamadan. Indices studied in this research were net present value, benefit to cost ratio and internal rate of return. The results showed that the net present value of ostrich fattening breeding units was positive and greater than zero, the benefit to cost ratio was greater than one internal rate of return was high. In other words, the construction of ostrich fattening breeding in HAMEDAN PROVINCE is economically beneficial.

آمار یکساله:  

بازدید 41412

دانلود 16455 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  60-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25178
 • دانلود: 

  18848
چکیده: 

Background: Domestic animals play a significant role in the distribution of Brucella infection to humans. Particularly, horses have a high impact on the transmission of zoonoses due to long life and multi-function. This project was conducted in HAMEDAN Veterinary Office for the primary assessment of Brucella infection in horses in HAMEDAN PROVINCE using the serology technique. Methods: Between April 2019 and January 2019, a total of 495 horse blood samples was collected from different equestrian clubs of HAMEDAN PROVINCE. The animals were of different breeds without the clinical signs of disease. The samples were evaluated for the presence of anti-Brucella antibodies using the Rose-Bengal plate test (RBPT). Results: All animals were negative for Brucella antibodies. To the best of our knowledge, this is the first evaluation of Brucella infection in horses from an intensive system in Iran. The prevalence of brucellosis in horses was low and it had no significant impact on the transmission of infection to humans. Conclusions: Regular screening programs, along with the quarantine and elimination of animal transfer are essential for controlling the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 25178

دانلود 18848 استناد 0 مرجع 784
نویسندگان: 

مریانجی زهره | عباسی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  89-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  575
چکیده: 

از خصوصیات مهم اقلیم همدان نامنظم بودن زمان بارش و ریزش حداکثر 24 ساعته در ماههای اسفند و فروردین است. این عامل، یعنی ریزش بارانهای شدید باعث افزایش خطر سیل در این استان گشته است. فصل زمستان ریزش به صورت برف است و زمان ذوب آن در فروردین ماه همراه با بارش باران باعث طغیان رودخانهها میگردد. در ماههای دیگر سال خالی بودن زمین از پوشش زراعی و گیاهی و خشک بودن خاک و. . . باعث افزایش سیلاب میگردد. عوامل سیل خیزی در استان همدان گوناگون و متنوع میباشد. از علل مهم و مؤثر در سیلخیزی یک منطقه، آب و هوا، ناهمواری پوشش گیاهی و. . . هستند. در این مقاله حداکثر روزانه بارش به منظور پیشبینی حجم آب قابل استحصال ناشی از سیلابها و برنامهریزی در جهت مدیریت منابع آب منطقه، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بر اساس بارندگیهای حداکثر 24 ساعته، نقشه مدل ارتفاعی و گرادیان بارش و نقشه همباران منطقه برای دوره بازگشتهای 2، 10، 25، 50 با روش بهترین توزیع آماری برای منطقه (توزیع گمبل) برآورد و در محیط GISپهنهبندی شده (به روش کریجینگ) پهنهبندی شده با کاهش دوره بازگشت، میزان بارش محتمل روزانه کاهش مییابد. بر این اساس در دوره برگشتهای فوق مناطق جنوب شرق و شمال غرب استان همدان (دشت کبودر آهنگ) دارای بیشترین بارش محتمل روزانه است. فراوانی تعداد سیلهای رخ داده در استان، نشان دهنده این واقعیت است که مناطق نامبرده بیشترین و مهیبترین سیلها را در استان به خود اختصاص دادهاند (سیل سال 1366منطقه کبودر آهنگ). طبق این نقشهها مناطق شرقی استان دارای کمترین بارش محتمل روزانه است. نتایج این مطالعه میتواند در پهنهبندی و پیشبینی سیلاب و همچنین برنامهریزی و مدیریت منابع آب منطقه بکاربرده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 575 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

در این بررسی، از مناطق مختلف استان همدان از گیاهان خودرو مختلف مشکوک به آلودگی قارچی نمونه برداری صورت گرفت. از 163 نمونه جمع آوری شده در مجموع 49 جدایه قارچ ناقص بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی های ریخت شناسی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس، 13 گونه در شش جنس شناسایی شد. فراوان ترین قارچ ها به ترتیب متعلق به جنس های Cladosporium،Ascochyta  و Phoma بودند. در بین آن ها چهار گونه به اسامی: Embellisia astragali، ، Phoma herbicoaE. tellustris و  Septoria sonchiبه ترتیب روی Scorzonera cana، Cirsium arvensis،Taraxacum sp.  و  Sonchus oleraceousبرای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. به منظور بررسی صحت شناسایی های انجام شده بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، توالی نواحی ITS (ITS1، ITS2 و ژن 5.8S) از DNA ریبوزومی در این چهار گونه تعیین شد. توالی نواحی ITS در گونه های مختلف جنس های Phoma و Embellisia بسیار متنوع است.

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  222
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه های پی تیوم بین سال های 1388-1386 در استان همدان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها از مناطق مختلف استان (همدان، تویسرکان، سرکان، نهاوند، قهاوند، ملایر، اسدآباد، رزن و جورقان) جمع آوری شد. بر اساس ویژگی های ریخت شناسی جنسی و غیرجنسی، گونه ها شناسایی شدند. در این تحقیق بیش از150 جدایه پی تیوم مورد بررسی قرار گرفت که 12 گونه Pythium aphanidermatum, P. deliense, P. hydnosporum, P. irregulare, P. macrosporum, P. oligandrum, P. perplexum, P. pyrilobum, P. salinum, P. tracheiphilum, P. ultimum var ultimum  و Pythium group G شناسایی شدند. Pythium group G با فراوانی %28 در بین گونه های پی تیوم غالب بود. Pythium hydnosporum برای اولین بار در جهان از ایران از گیاه Plumbago europaea جدا گردید. گونه های Pythium hydnosporum, P. macrosporum, P. perplexum, P. pyrilobum برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
litScript