نتایج جستجو

70070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7007

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (الف)
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

به منظور تعیین روابط هم بستگی بین سرعت و دوره پرشدن دانه با سایر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف بر سرعت پرشدن دانه، تعداد 93 رقم برنج در سال زراعی 1380 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت دریک آزمایش بدون طرح آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. خوشه های مربوط به ساقه های اصلی علامت گذاری شده و 10 روز بعد از گرده افشانی در فواصل 3 روزه برداشت شدند. داده های وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله ای درجه 3 برازش شد (میانگین R2 برای کلیه ارقام 0.98)، و به کمک آن سرعت و دوره پرشدن دانه برای همه ارقام ارزیابی گردید. در این بررسی سرعت پرشدن دانه با صفات وابسته به ظرفیت مخزن یعنی وزن دانه، اندازه دانه و تعداد دانه در خوشه هم بستگی نشان داد، ولی با صفات وابسته به مبدا به جز مقدار کلروفیل برگ پرچم و برگ دوم هم بستگی معنی داری نداشت. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که وزن نهایی تک دانه، دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم سه صفت سهیم در سرعت پرشدن دانه هستند، ولی نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که فقط دو صفت از سه صفت یاد شده (وزن نهایی تک دانه و دوره پرشدن دانه) بیشترین تاثیر را بر سرعت پرشدن دانه دارند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام بدون در نظر گرفتن وزن نهایی تک دانه نشان داد که مقدار کلروفیل برگ پرچم، عرض دانه، دوره پرشدن دانه و طول دانه در سرعت پرشدن دانه سهیم هستند. چنین به نظر می رسد که پس از وزن نهایی دانه که بیشترین اثر مستقیم و مثبت، و دوره پرشدن دانه که بیشترین اثر مستقیم منفی را بر سرعت پرشدن دارند، اندازه دانه نیز بر سرعت پرشدن دانه تاثیر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 127 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات (ضمیمه)
 • صفحات: 

  66-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2167
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

جهت درک خصوصیات مربوط به پرشدن دانه ها با توجه به دو ویژگی طول دوره پرشدن دانه و نیز سرعت پرشدن دانه در بهبود عملکرد دانه و نیز استفاده از روش های مناسب زراعی، آزمایشی در سال زراعی 1378-79، با استفاده از ده ژنوتیپ گندم بهاره دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کوه دشت اجرا گردید. در این بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات با همدیگر تعیین شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه، سرعت پرشدن دانه و وزن هکتولیتر همبستگی مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی همبستگی منفی و معنی دار داشت. نتایج روند رشد دانه ژنوتیپ ها نشان داد که در انتهای رشد خطی ژنوتیپ های شماره 4 و 10 (Zagros و Tr8010200) بیشترین وزن نهایی تک دانه (40 میلی گرم) و ژنوتیپ های شماره 2 و 7 (Pik/ Opatacm , Maya 74"s" ….) کمترین وزن نهایی تک دانه (32 میلی گرم) را داشتند. دوره موثر پر شدن دانه ژنوتیپ ها بین 18.93 تا 25.03 روز در نوسان بود. بیشترین دوره موثر پرشدن دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 10 (Zagros) با مدت تقریبی 25 روز با کمترین دوره موثر پرشدن دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 7 (Maya 74"s" ..) با مدت تقریبی 19 روز بود. سرعت موثر پرشدن دانه ژنوتیپ ها نیز بین 1.43 تا 1.74 میلی گرم بر روز در نوسان بود. کمترین و بیشترین سرعت موثر پر شدن دانه (1.43 و 1.74 میلی گرم بر روز) را به ترتیب ژنوتیپ های شماره 2 و 4 (Pik/Opata cm-Tr 8010200) داشتند. بین سرعت و مدت موثر پرشدن دانه ژنوتیپ ها همبستگی منفی و معنی دار مشاهده گردید (r=-%46**).

آمار یکساله:  

بازدید 2167

دانلود 546 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  60-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

وزن نهایی دانه یکی از اجزا عملکرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره فرایند پر شدن دانه وابسته است. درک فرایند پرشدن دانه ممکن است در برنامه های اصلاحی گندم برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام زود رس سودمند باشد. این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه 10 رقم گندم نان در سال زراعی 85 - 1384 در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی ده رقم گندم مشتمل بر یاواروس، چمران، کرخه، ویریناک، دز، کویر، سیمره، D79 - 15، S80 - 18،  S78 - 18توصیه شده مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان مبنی بر مناسب بودن کشت این ارقام در منطقه بودند. در این بررسی با استفاده از معادلات لجستیک، خطی و تکه ای پارامترهای مربوط به پرشدن دانه ارزیابی گردید. منحنی لجستیک برازش بهتری نسبت به دو مدل دیگر برای برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه داشت، با توجه به نتایج، تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه اختلاف بسیار معنی داری (%>P1) داشتند ولی از نظر وزن نهایی دانه اختلاف بین ارقام معنی دار ((%>P5 بود. که حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت و کم بود. همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود، که نشان دهنده عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پر شدن دانه امکان پذیر است. مقایسه روشهای مختلف برآورد سرعت پرشدن دانه و طول دوره پرشدن دانه نشان داد که بین پدیده های فیزیولوژیک حاکم بر گیاه و نتایج حاصل از برازش معادله لجستیک رابطه منطقی تری وجود دارد و پس ازمعادله لجستیک، معادله خطی از این ویژگی برخوردار است. بنابراین جهت برآورد خصوصیات دوره موثر پرشدن دانه، برازش معادلات لجستیک و سپس خطی در مورد گیاه گندم توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 271 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثر تغییرات دما و تابش بر سرعت، مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه شش رقم برنج با استفاده از تغییر در زمان نشاءکاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. کرت های اصلی به زمان های نشاءکاری 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 15 خرداد و کرت های فرعی به ارقام برنج (هاشمی، سنگ جو، علی کاظمی، درفک، خزر و گوهر) اختصاص یافت. نتایج نشان داد بیشترین وزن نهایی دانه در رقم گوهر به میزان 31.9 میلی گرم در 30 اردیبهشت و کمترین مقدار آن در رقم سنگ جو به میزان 20.4 میلی گرم در زمان 15 خرداد به دست آمد. بیشترین دوره موثر پر شدن دانه در 15 اردیبهشت در رقم گوهر به میزان 32.9 روز و کمترین مقدار آن در رقم هاشمی به میزان 13.9 روز حاصل گردید. بیشترین سرعت پر شدن دانه در رقم هاشمی به میزان 1.62 میلی گرم بر دانه در روز و کمترین مقدار آن برای رقم گوهر به میزان 0.92 میلی گرم بر دانه در روز به دست آمد. در این مطالعه همبستگی بالا و معنی داری بین مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه به میزان 0.689 مشاهده شد. همبستگی مثبت و معنی داری بین دما و تابش تجمعی با وزن نهایی دانه نیز مشاهده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده همبستگی مثبت و نقش مهم تر مدت پر شدن دانه نسبت به سرعت پر شدن دانه در وزن نهایی دانه است و تاریخ 15 اردیبهشت با توجه به شرایط مناسب دما و تابش در دوره پر شدن دانه و تاثیر مثبت آن روی وزن نهایی دانه، می تواند برای توصیه به کشاورزان مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150088
 • دانلود: 

  48829
چکیده: 

Eleven wheat cultivars were evaluated at 10-day intervals, beginning from anthesis, under irrigated and drought stress conditions during 2006-2007. The effects of irrigation, genotype and date of harvest were significant for most of the studied characters. Water deficit decreased pre-and post-anthesis assimilation RATE, GRAIN weight per spike, GRAIN number per spike and 1000 GRAIN weight about 5.7, 24.5, 21.2, 15.7 and 6.4 %, respectively. Mobilization, mobilization efficiency and contribution of pre-anthesis assimilates to kernels were considerably increased under drought stress condition. GRAIN weight, GRAIN growth RATE and contribution of current assimilates to GRAIN FILLING decreased under drought stress about 7.18, 22.1 and 29.6 %, respectively. However, the effective GRAIN FILLING period was considerably increased in the stressed plants. GRAIN FILLING RATE was correlated with the accumulation of dry matter at maturity, GRAIN weight per spike and GRAIN number per spike in the irrigated and drought stressed environments (r=0.87** and 0.53, r=0.87** and r=0.62*, r=0.75* and r=0.63*, respectively). A negative correlation was found between effective GRAIN FILLING period and GRAIN yield/spike under irrigation (r =-0.65*) and drought stress (r =-0.76**) conditions. Furthermore, positive correlations between GRAIN FILLING RATE and GRAIN yield were obtained in the irrigated and drought stressed environments (r = 0.87** and r = 0.62*, respectively). It seems that accumulation of pre-anthesis assimilates (mainly under drought stress), short effective GRAIN FILLING period and high GRAIN FILLING RATE are major factors for producing higher GRAIN yield in wheat under both irrigated and drought  stress conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 150088

دانلود 48829 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  203
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  12120
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12120

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1129-1139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

به منظور بررسی سرعت پرشدن دانه و انتقال مجدد کربوهیدرات های محلول ساقه تحت تنش خشکی انتهای فصل آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1391-1390 اجرا گردید. چهار رقم جو (نیمروز، جنوب، نصرت و ترکمن) تحت دو سطح رطوبتی شامل حفظ رطوبت در حد ظرفیت زراعی و تنش خشکی از روز دهم پس از گرده افشانی کشت شدند. نتایج نشان داد که ارقام جو از نظر غلظت کربوهیدرات محلول در زمان گرده افشانی، بیشینه غلظت کربوهیدرات محلول، سهم کربوهیدرات محلول پیش از گرده افشانی، شیب افزایش غلظت کربوهیدرات محلول، میزان انتقال و کارایی انتقال تفاوت معنی داری داشتند. رقم جنوب بیشترین غلظت را در زمان گرده افشانی و همچنین بیشترین سهم کربوهیدرات پیش از گرده افشانی را نشان داد. اما رقم ترکمن با داشتن بیشترین شیب افزایش غلظت در دوره 10 روزه پس از گرده افشانی، توانست غلظتی معادل جنوب و نیمروز را در زمان بیشینه غلظت نشان دهد. عکس العمل ارقام از لحاظ میزان کربوهیدرات انتقالی و کارایی انتقال نسبت به تنش خشکی متفاوت بود. تنش خشکی سرعت کاهش کلروفیل را 66درصد افزایش داد. خشکی سرعت پرشدن دانه، وزن دانه و در نهایت عملکرد سنبله اصلی را به ترتیب به میزان 35، 15 و 17 درصد کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21/2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

آزمایشی دو ساله در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال های 1381 و 1382 اجرا شد تا تاثیر سایه اندازی روی روند پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا ارزیابی شود. بذرهای سه رقم باقلا شامل برکت، سرازیری و HBP-B در هشت و 15 اردیبهشت ماه با دست کاشته شدند. هر دو آزمایش بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بودند. سطوح سایه در کرت های اصلی و ارقام در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمارهای سایه شامل، بدون سایه (شاهد)، 18 درصد، 48 درصد و 70 درصد سایه بود. دوره پر شدن دانه برای ارقام باقلا مشابه بود، ولی سرعت پر شدن دانه و حداکثر وزن دانه ارقام برکت و سرازیری بیشتر از HBP-B بود. اگرچه، وزن صد دانه برکت و سرازیری بیشتر از HBP-B بود، ولی رقم HBP-B از نظر تولید دانه در بوته و محصول دانه در واحد سطح برتری آشکاری داشت. دوره پر شدن دانه در سایه سه تا چهار روز طولانی تر از شاهد بود که به تولید دانه های درشت تر در سایه منجر شد. در نتیجه میانگین عملکرد دانه باقلا در واحد سطح برای گیاهان تحت سایه بیشتر از گیاهان بدون سایه بود. بنابراین، باقلا را می توان در کشت مخلوط و آگروفارستری که نور یک عامل محدودکننده می باشد، به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 215 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  710
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 710

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20/2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

عملکرد ذرت در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها پایین است. یکی از مهمترین فاکتورهای موثر، عدم کاربرد تراکم گیاهی مطلوب و اختلاف هیبرید های ذرت در واکنش به تراکم گیاهی است. به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف بوته بر عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت هیبرید، آزمایشی در سال زراعی 86 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی را ارقام ذرت در سه سطح ((SC-404, DC-370, SC-504 با تراکم های مختلف (هشت، 10 و 12 بوته در مترمربع) شامل می شدند. نتایج نشان داد که عملکرد و صفات وابسته به آن (به جز تعداد ردیف دانه) به طور معنی داری به واسطه تغییر در تراکم تغییر کرد. با افزایش تراکم تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف کاهش یافت. بالاترین عملکرد دانه در تراکم 10 بوته در مترمربع حاصل شد. واکنش ارقام ذرت به تراکم یکسان نبود. طوری که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC-504 و کمترین آن به DC-370 تعلق داشت. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 10 بوته در مترمربع به رقم SC-504 تعلق داشت. در این بررسی با استفاده از یک مدل خطی دو تکه ای پارامترهای مربوط به پر شدن دانه ارزیابی گردید. کلیه پارامترها به طور معنی داری تحت تاثیر رقم و تراکم قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در تراکم های پایین بوته بدست آمد. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری نشان داد که حداکثر وزن دانه (0.35 میلی گرم ) و دوره موثر پر شدن دانه به ترتیب به ترکیبات تیماری هیبرید SC-504 با تراکم هشت بوته در مترمربع و SC-404 با تراکم 8 بوته در مترمربع و حداقل آن به ترکیب تیماری DC-370 با تراکم 12 بوته در مترمربع تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
litScript