نتایج جستجو

58355

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5836

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1091-1104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

برای بهبود صفت پیچیده ای مانند عملکرد، یکی از مؤثرترین روش ها در گزینش ژنوتیپ های مطلوب، استفاده از گزینش غیرمستقیم برای عملکرد از طریق اجزای عملکرد و صفات وابسته به عملکرد می باشد. در این مطالعه به منظور درک روابط ژنتیکی بین خصوصیات کمی و کیفی گشنیز و انتخاب شاخص های گزینش غیرمستقیم، نتاج حاصل از تلاقی دی آلل 6 ژنوتیپ گشنیز در نسل های F1 و F2 موردارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ های مورد بررسی در سه شرایط متفاوت آبیاری به طور جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هر آزمایش در سال زراعی 95-1394 مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد شاخه در گیاه، تعداد چتر در گیاه، تعداد چتر بارور در گیاه، تعداد دانه در گیاه، وزن هزار دانه، وزن دانه در گیاه یا عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، میزان اسانس دانه، میزان روغن دانه، عملکرد اسانس، عملکرد روغن، محتوای کلروفیل SPAD، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفبل کل، کارتنوئید، میزان رطوبت نسبی و نشت یونی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که صفات روز تا گلدهی، محتوای کلروفیل SPAD، میزان رطوبت نسبی، تعداد دانه و وزن هزار دانه با توجه به همبستگی ژنتیکی معنی دار با عملکرد دانه و داشتن کنترل ژنتیکی افزایشی و وراثت پذیری خصوصی بالا، می توانند به عنوان شاخص های مناسب در برنامه های اصلاحی برای انتخاب ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا در شرایط تنش خشکی در مزرعه مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با توجه به همبستگی ژنتیکی مثبت بین عملکرد دانه با سایر صفات مهم اقتصادی (میزان اسانس دانه، میزان روغن دانه، عملکرد اسانس و عملکرد روغن) در شرایط بدون تنش و تنش خشکی می توان نتیجه گرفت که بهبود عملکرد دانه باعث بهبود همزمان صفات اقتصادی دیگر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  649
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سی صفت کمی و کیفی مرتبط با رشد رویشی و باردهی 257 دانهال آلو مورد مصرف برای پایه که از نهالستان های مختلف انتخاب و در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی دانشگاه تهران در کرج کاشته شده بودند، در سال های 2006 تا 2009 اندازه گیری شدند. نتایج تنوع بالایی را در صفات مورد ارزیابی نشان داد. ارتفاع دانهال ها در سال دوم رشد 231-60، در سال سوم 317-100 و در سال چهارم 430-125 سانتی متر بود. افزایش ارتفاع بین سال های دوم و سوم رشد 197-4 سانتی متر و بین سال های سوم و چهارم رشد 141-9 سانتی متر بود. همبستگی های معنی داری بین برخی از صفات مهم مثل ارتفاع و قطر تنه، تیپ رشد، قدرت رشد و عملکرد میوه مشاهده شد. در تجزیه کلاستر دانهال ها به پنج گروه بسیار قوی رشد، قوی رشد، متوسط رشد، کند رشد و بسیار کند رشد تقسیم شدند. کم رشد ترین دانهال ها که می توانند مورد بررسی بیشتر برای پایه قرار گیرند شامل S11-23، S11-25، S11-26  و S7-37 بودند که تا پایان سال چهارم رشد کمتر از 180 سانتی متر داشتند پر رشدترین آن ها شامل  S1-1، S1-20، S1-22، S3-1، S9-3 و S4-30 بودند که تا پایان سال چهارم رشد بیشتر از 300 سانتی متر رشد کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 649

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در 21 ژنوتیپ سیاه دانه (Nigella sativa L.) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژی شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعداد فولیکول در بوته، تعداد دانه در فولیکول، وزن هزاردانه، تعداد انشعاب های ساقه، وزن فولیکول، ارتفاع بوته و شاخص برداشت بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات بجز شاخص برداشت در سطح احتمال 1% معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای بیشتر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی داشت. دامنه تغییرات عملکرد دانه در بین ژنوتیپ های مورد بررسی از 63.34 گرم در ژنوتیپ شیراز تا 147.36 گرم در ژنوتیپ زابل 1 متغیر بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در فولیکول، ارتفاع بوته، تعداد انشعاب های ساقه و شاخص برداشت همبستگی مثبت و بالایی دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه نشان داد که صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در فولیکول، تعداد انشعاب های ساقه و شاخص برداشت به ترتیب وارد مدل شدند و 95% تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. بر اساس ضرایب مسیر صفت عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در فولیکول بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. تجزیه عامل ها سه عامل پنهانی را معرفی نمود که در مجموع 94.12% از واریانس بین صفات را بیان نمودند. این عامل ها با توجه به اجزای تشکیل دهنده آنها به ترتیب عامل بهره وری (عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک)، عامل اجزای عملکرد (تعداد انشعاب های ساقه و تعداد فولیکول در بوته) و عامل خصوصیات فولیکول (وزن فولیکول و تعداد دانه در فولیکول) نامیده شدند. بر اساس تجزیه خوشه ای 21 ژنوتیپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند و اختلاف های چشمگیری به ویژه برای میزان عملکرد، تعداد فولیکول در بوته و تعداد دانه در فولیکول در بین گروه ها وجود داشت. بنابراین می توان از طریق تلاقی بین ژنوتیپ های برتر خوشه های مختلف و آزمون نتایج آنها از طریق برنامه های به نژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  263-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7547
 • دانلود: 

  1344
چکیده: 

The Fandogloo jungle is located in the Ardabil province of northwestern Iran, and contains the largest in situ germplasm collection of hazelnuts (Corylus avellana L. ) in Iran. In this study, 12 quantitative and 21 qualitative traits of 70 wild hazelnut genotypes native to Fandogloo were studied, including traits of nuts, kernel and tree morphology. Results showed that, hazelnut genotypes from Fandogloo were phenotypically diverse with significant variation found across most traits studied. Interestingly, they had a smaller nut and kernel size and weight, compared to some hazelnut germplasm pools previously studied around the world, overall they exhibited a higher kernel to shell ratio. Results also showed, there were strong CORRELATIONs between kernel length and kernel thickness (r=0. 878), nut length and nut thickness (r=0. 875), and kernel percentage and chlorophyll index (r=0. 617). Positive CORRELATIONs were also found between branching density and suckering (r=0. 487) and between the curvature of the nut basal scar and size of the pistil scar (r=0. 352). Principal component analysis of quantitative variables revealed that the first four principal components (PCs) accounted for 74. 2% of the total variation. Regarding qualitative variables, the first nine PCs accounted for 64. 3% of the total variation. Cluster analysis based on quantitative and qualitative traits resulted in a dendrogram with seven and eight main clusters, respectively. Some of the genotypes were not grouped according to their geographical distribution. Overall, this study revealed the presence of high phenotypic diversity in the hazelnut genotypes from Fandogloo region, supporting their breeding value for possible use in future.

آمار یکساله:  

بازدید 7547

دانلود 1344 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  51-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از مهمترین و اقتصادی ترین گیاهان دارویی است و دارای پراکنش قابل توجهی در نقاط مختلف کشور می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در 16 جمعیت زیره سبز در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژی شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف جمعیت های مورد مطالعه برای کلیه صفات بجز تعداد چترک در چتر در سطح احتمال 1% معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای بیشتر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد. دامنه تغییرات عملکرد دانه در بین جمعیت های مورد بررسی از 0.75 گرم در بوته در جمعیت سیرجان تا 0.99 گرم در بوته در جمعیت بیرجند متغیر بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با صفات تعداد دانه در چتر، تعداد چتر در بوته، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته همبستگی مثبت و بالایی دارد. بر اساس تجزیه خوشه ای، 16 جمعیت مورد مطالعه در چهار گروه مختلف قرار گرفتند. جمعیت های موجود در گروه چهارم از لحاظ تعداد دانه در چتر، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد چتر در بوته نسبت به بقیه گروه ها برتری داشتند. بنابراین می توان از طریق تلاقی بین ژنوتیپ های برتر خوشه های مختلف و آزمون نتاج آنها از طریق برنامه های به نژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

به منظور بررسی همبستگی ژنتیکی و تجزیه علیت بین عملکرد دانه با اجزای عملکرد، 15 هیبرید زودرس ذرت دانه ای، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان خرم آباد مورد ارزیابی قرار گرفتند. تاریخ ظهور کاکل و ظهور گرده، تاریخ رسیدن، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، وضعیت استقرار، پوشش بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، عمق دانه، وزن هزاردانه، ارزشیابی بوته، درصد چوب بلال، عملکرد دانه، سبزمانی گیاه و مقاومت به بیماری برگی و ساقه ای اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی ژنتیکی بین عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، عمق دانه، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بلال، مثبت و معنی دار بود، اما رابطه آن با صفات وزن هزاردانه، پوشش بلال، درصد چوب بلال و سبزمانی گیاه منفی و معنی دار بود. همبستگی بین زمان ظهور کاکل و زمان رسیدن با صفات سبزمانی گیاه و بیماری برگی منفی و با صفات ارتفاع بلال، عمق دانه و پوشش بلال مثبت و معنی دار بود. که حاکی از آن است که ارقام دیر رس تر عملکرد دانه بالاتر و مقاومت بیشتری به بیماری ها داشتند. نتایج تجزیه رگرسیونی و تجزیه علیت نشان داد که صفات وزن هزار دانه، درصد چوب بلال با ضرایب منفی و عمق دانه، وضعیت استقرار و ارتفاع بوته با ضرایب مثبت، 52 درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه نمودند و به عنوان صفات مؤثر در افزایش عملکرد دانه شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 259 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHAFOURI KESBI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31360
 • دانلود: 

  19816
چکیده: 

The aim of this study was to model the variances and covariances of body weight in Zandi sheep from 60 to 365 days of age using random regression models (RRM). Legendre polynomials of different orders were used to model the direct and maternal covariances. Mean trends were also modeled through a quadratic regression on orthogonal polynomials of age. Homogeneity and heterogeneity of the residual variance were considered along the growth trajectory. Different models were compared by log-likelihood ratio test (LRT) and Akaike’ s information criterion (AIC). Results showed that simple repeatability model in which orders of 1 were used for all random effects could not adequately model variations in growth curve of Zandi lambs. A RRM with Legendre polynomials of orders 3, 3, 3, and 3 for direct additive GENETIC, individual permanent environment, maternal additive GENETIC and maternal permanent environmental effects was selected as the most parsimonious model. The power of the parsimonious model decreased when maternal effects were excluded from the analysis, indicating the necessity of including maternal effects in the model for GENETIC evaluation of Zandi lambs. Considering the heterogeneity of residual variance along with the growth trajectory improved the overall properties of the model. Direct heritability (h 2 ) decreased from 0. 3 at 60 days of age to 0. 15 at about 120 days and then increased with age gradually and reached 0. 39 at 365 days of age. The individual permanent environmental effect (p 2 ) decreased from 0. 43 at 60 days of age to 0. 23 at 180 days of age and fixed between 0. 25 and 0. 30 thereafter. Maternal heritability (m 2 ) was 0. 03 at 60 days of age, increased to a peak around 240 days of age (0. 22) and decreased with age thereafter. The ratio of maternal permanent environmental variance to phenotypic variance (c 2 ) was below 0. 03 throughout the trajectory. Estimates of coefficients of variation (CV) revealed the presence of considerable GENETIC and environmental variability in growth curve of Zandi sheep which can be exploited for breeding purposes. Both direct and maternal CORRELATIONs were positively high between adjacent weighs but decreased as the distance between ages increased.

آمار یکساله:  

بازدید 31360

دانلود 19816 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (الف)
 • صفحات: 

  123-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1035
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد با استفاده از 30 رقم لوبیا، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرای درآمد. در مجموع 18 صفت مربوط به رشد رویشی و زایشی و اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که ارقام از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری دارند که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بین آنها می نماید. صفات وزن غلاف، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک، تعداد روز تا رسیدگی و تعداد روز تا گل دهی با عملکرد دانه هم بستگی مثبت و معنی دار داشته و ضریب هم بستگی بین عملکرد دانه با بقیه صفات معنی دار نبود. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه را می توان به تعداد غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول غلاف نسبت داد. لذا از این چهار صفت برای انجام تجزیه علیت استفاده شد. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به تعداد دانه در بوته و کمترین آن مربوط به تعداد غلاف است. تجزیه عامل ها سه عامل را استخراج کرد که 78.7 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کرد. عامل اول در مجموع 52.47 درصد است که تغییرات داده های اولیه را توجیه کرد و عاملی مهم تر از سایر عوامل می باشد. این عامل شامل وزن غلاف، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته بود. این عامل به عنوان عامل عملکرد و اجزای عملکرد نام گذاری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1035

دانلود 261 استناد 7 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (ب)
 • صفحات: 

  475-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1052
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

به منظور مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات مهم زراعی در کلزا به عنوان کشت دوم در مزارع برنج، چهارده رقم کلزای بهاره در قالب طرح بلوکی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی موسسه برنج کشور (رشت) در سال زراعی 85-84 کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام، از نظر اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد. وراثت پذیری عمومی صفات از حداقل 0.29 برای طول خورجین در شاخه های فرعی تا 0.99 برای روز تا رسیدگی متغیر بود. با محاسبه ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی مشاهده شد که کمترین تنوع مربوط به روز تا رسیدگی و بیشترین تنوع مربوط به تعداد خورجین در شاخه های فرعی بود. هم چنین پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار با اعمال شدت گزینش 5 درصد از 3.68 درصد (0.25 سانتی متر) برای طول خورجین در شاخه اصلی تا 31.46 درصد (915.58 کیلوگرم در هکتار) برای عملکرد دانه متغیر بود. نتایج به دست آمده از برآورد ضرایب هم بستگی ژنوتیپی بین صفات نشان داد که بین عملکرد دانه با تعداد شاخه های فرعی، تعداد خورجین در شاخه های اصلی و فرعی، طول خورجین در شاخه های فرعی، قطر خورجین در شاخه های اصلی و فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن مثبت و معنی دار و بین عملکرد دانه با روز تا 90 درصد گل دهی و روز تا رسیدگی هم بستگی منفی و معنی داری وجود دارد. انجام تجزیه علیت روی هم بستگی های ژنوتیپی بین عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل نشان داد که وزن هزار دانه و تعداد خورجین در شاخه های فرعی دارای اثر مستقیم مثبت و بالا و روز تا 90 درصد گل دهی دارای اثر مستقیم منفی و پایینی روی عملکرد دانه بود. به این ترتیب برای اصلاح عملکرد دانه در کلزا به عنوان کشت دوم در مزارع برنج می توان گزینش های غیر مستقیمی از طریق افزایش وزن هزار دانه و تعداد خورجین در شاخه های فرعی انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1052

دانلود 260 استناد 4 مرجع 1
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن و برخی از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک، 364 ژنوتیپ سویا در یک طرح آگمنت با سه شاهد و شش بلوک در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1383 مطالعه شدند. این ژنوتیپ ها شامل ژنوتیپ های خارجی و برخی ژنوتیپ های حاصل از برنامه های به نژادی در داخل کشور شامل 35 ژنوتیپ رشد محدود، 183 ژنوتیپ رشد نیمه محدود و 149 ژنوتیپ رشد نامحدود سویا، اکثرا از گروه های رسیدگی 1 تا 4 بودند. ژنوتیپ های مورد بررسی برای اکثر صفات تنوع مطلوبی نشان دادند زیرا ژنوتیپ ها از گروه های رسیدگی متفاوت بودند. صفات تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد شاخه فرعی و تعداد گره نازا در مرحله رشد رسیدگی ضریب تغییرات فنوتیپی بالایی داشتند. درصد روغن و پروتئین و تعداد گره در مرحله شروع تشکیل دانه ضریب تغییرات فنوتیپی پایینی داشتند. صفات وزن یک بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه در بوته داشتند. بین ارتفاع گیاه و صفات مربوط به دوره رشد مانند تعداد روز از جوانه زنی تا گلدهی کامل و تعداد روز از جوانه زنی تا رسیدگی کامل همبستگی مثبت و معنی داری در سطح %1 مشاهده شد. تجزیه خوشه ای بر اساس عملکرد و اجزای آن 364 ژنوتیپ را در سه گروه قرار داد. توابع تشخیص برای سه گروه حاصل از تجزیه خوشه ای صفات عملکرد و اجزای آن به دست آمد. دو تابع حدودا %100 از واریانس بین ژنوتیپ ها را تبیین کردند. مهم ترین صفات در تشخیص این گروه ها تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 273 استناد 1 مرجع 0
litScript