نتایج جستجو

58362

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5837

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MICHAEL J. | JEFFREY R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  138
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  571-575
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  14552
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14552

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  181-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43123
 • دانلود: 

  27837
چکیده: 

Fenugreek is one of the important edible and medicinal vegetables that have a long history of cultivation and consumption. Characterize the extent of the GENETIC diversity among landraces will provide a good context for future breeding programs and GENETIC resource preservation. GENETIC diversity and population structure of 88 individuals of eight landraces of Iranian fenugreek evaluated based on SRAP markers. Seventy-two bands generated from 6 primers in which 56 (80. 11%) band were polymorph. Hamadan landrace showed the lowest values of percentage of polymorphic loci (67. 86), Nei's gene diversity index (0. 24), number of effective alleles (1. 40) and Shannon’ s Information index (0. 36). Nei’ s GENETIC distance matrix revealed the highest GENETIC distance between Hamadan and Yazd (0. 203) and the highest GENETIC similarity between Mahallat and Varamin (0. 036) landraces. The most gene flow was between Mahallat and Varamin landraces (Nm=8. 36) and the least was between Shiraz and Hamadan landraces (Nm=0. 66). An extent admixture of alleles between the Iranian fenugreek landraces was observed by the population structure. Mantel test indicated that the GENETIC differentiation and gene flow is not associated with geographic distance in Iranian fenugreek landraces. Our observations indicated SRAP is an efficient technique to reveal GENETIC diversity and population structure of Iranian fenugreek landrace.

آمار یکساله:  

بازدید 43123

دانلود 27837 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOUROUSH H.R. | MESBAH M. | HOSSAIN ZADEH A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  983-993
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49492
 • دانلود: 

  26649
چکیده: 

In order to determine the relationship between grain yield and yield components, an experiment was conducted to evaluate 36 genotypes of rice using a simple lattice design, in the year 2000. In this study 17 traits including grain yield, number of panicle per plant, number of filled grain per panicle, 100-grain weight, leaf length, leaf width, leaf area, plant height, culm length, amylose content of the grain, gel consistency, panicle weight, grain length, grain width, grain shape, days’ to 50% of flowering and maturity were assessed on 10 random plants from each plot. Analysis of variance showed a highly significant difference among the genotypes for all the traits. Also the results showed that the grain yield had a positive and significant genotypic CORRELATION with number of panicle per plant, number of filled grain per panicle, grain weight, grain maturity and days to 50% of flowering. Stepwise regression analysis showed that the maximum variation in grain yield could be attributed to the number of panicle per plant, number of filled grain per panicle, 100-grain weight and leaf length. The results of path analysis indicated that the number of panicle per plant and number of filled grains per panicle were the most important components of high direct effect on grain yield. Factor analysis resulted in six factors that determined 83.6% of the total variation. The second factor along with the sixth factor accounted for 27.3% of total variation and was designated as “yield and yield component” factor. The first, third, fourth and fifth factors were identified as morphological traits, growth and maturity stage, grain appearance and grain cooking quality” factors respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 49492

دانلود 26649 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61630
 • دانلود: 

  28417
چکیده: 

A selection program is being implemented to improve meat production in Makooei sheep. Increasing litter size per ewe is the main objective, but possible repercussions on weight traits of lambs should be considered. The aim of this study was to estimate heritability along with GENETIC and phenotypic CORRELATIONs between ewe's reproductive vs. weight traits in Makooei ewes. Data were comprised of 5,364 records of body weight of lambs from 289 sires and 1,726 dams, plus 3,418 records of reproductive traits from 1,429 ewes collected from 1996 to 2009 from a Makooei flock at Makoo Station in West-Azerbaijan Province. The ewe reproductive traits investigated were Conception Rate (CR), Litter Size at Birth (LSB), Litter Size at Weaning (LSW), Litter Weight at Birth (LWB) and Litter Weight at Weaning (LWW). The lamb traits investigated were Weights at Birth (BW) and at Weaning (WW). GENETIC parameters were estimated through REML procedure using ASReml program. The estimates of direct heritability for lamb body weights were 0.15±0.04 at birth and 0.16±0.03 at weaning. The estimates of heritability for reproductive traits varied from 0.05±0.02 for CR to 0.17±0.03 for LWB. Additive GENETIC CORRELATIONs between BW and ewe's reproductive traits varied from small to moderate, ranging between –0.14 and 0.22. Additive GENETIC CORRELATIONs between WW and ewe reproduction traits varied from moderate to high, positively ranging between 0.21 and 0.67. In conclusion, WW could be considered as a selection criterion in indirectly improving the ewe's reproductive traits in Makooei sheep.

آمار یکساله:  

بازدید 61630

دانلود 28417 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (ب)
 • صفحات: 

  475-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

به منظور مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات مهم زراعی در کلزا به عنوان کشت دوم در مزارع برنج، چهارده رقم کلزای بهاره در قالب طرح بلوکی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی موسسه برنج کشور (رشت) در سال زراعی 85-84 کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام، از نظر اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد. وراثت پذیری عمومی صفات از حداقل 0.29 برای طول خورجین در شاخه های فرعی تا 0.99 برای روز تا رسیدگی متغیر بود. با محاسبه ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی مشاهده شد که کمترین تنوع مربوط به روز تا رسیدگی و بیشترین تنوع مربوط به تعداد خورجین در شاخه های فرعی بود. هم چنین پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار با اعمال شدت گزینش 5 درصد از 3.68 درصد (0.25 سانتی متر) برای طول خورجین در شاخه اصلی تا 31.46 درصد (915.58 کیلوگرم در هکتار) برای عملکرد دانه متغیر بود. نتایج به دست آمده از برآورد ضرایب هم بستگی ژنوتیپی بین صفات نشان داد که بین عملکرد دانه با تعداد شاخه های فرعی، تعداد خورجین در شاخه های اصلی و فرعی، طول خورجین در شاخه های فرعی، قطر خورجین در شاخه های اصلی و فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن مثبت و معنی دار و بین عملکرد دانه با روز تا 90 درصد گل دهی و روز تا رسیدگی هم بستگی منفی و معنی داری وجود دارد. انجام تجزیه علیت روی هم بستگی های ژنوتیپی بین عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل نشان داد که وزن هزار دانه و تعداد خورجین در شاخه های فرعی دارای اثر مستقیم مثبت و بالا و روز تا 90 درصد گل دهی دارای اثر مستقیم منفی و پایینی روی عملکرد دانه بود. به این ترتیب برای اصلاح عملکرد دانه در کلزا به عنوان کشت دوم در مزارع برنج می توان گزینش های غیر مستقیمی از طریق افزایش وزن هزار دانه و تعداد خورجین در شاخه های فرعی انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 257 استناد 4 مرجع 1
strs
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1212
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن و برخی از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک، 364 ژنوتیپ سویا در یک طرح آگمنت با سه شاهد و شش بلوک در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1383 مطالعه شدند. این ژنوتیپ ها شامل ژنوتیپ های خارجی و برخی ژنوتیپ های حاصل از برنامه های به نژادی در داخل کشور شامل 35 ژنوتیپ رشد محدود، 183 ژنوتیپ رشد نیمه محدود و 149 ژنوتیپ رشد نامحدود سویا، اکثرا از گروه های رسیدگی 1 تا 4 بودند. ژنوتیپ های مورد بررسی برای اکثر صفات تنوع مطلوبی نشان دادند زیرا ژنوتیپ ها از گروه های رسیدگی متفاوت بودند. صفات تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد شاخه فرعی و تعداد گره نازا در مرحله رشد رسیدگی ضریب تغییرات فنوتیپی بالایی داشتند. درصد روغن و پروتئین و تعداد گره در مرحله شروع تشکیل دانه ضریب تغییرات فنوتیپی پایینی داشتند. صفات وزن یک بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه در بوته داشتند. بین ارتفاع گیاه و صفات مربوط به دوره رشد مانند تعداد روز از جوانه زنی تا گلدهی کامل و تعداد روز از جوانه زنی تا رسیدگی کامل همبستگی مثبت و معنی داری در سطح %1 مشاهده شد. تجزیه خوشه ای بر اساس عملکرد و اجزای آن 364 ژنوتیپ را در سه گروه قرار داد. توابع تشخیص برای سه گروه حاصل از تجزیه خوشه ای صفات عملکرد و اجزای آن به دست آمد. دو تابع حدودا %100 از واریانس بین ژنوتیپ ها را تبیین کردند. مهم ترین صفات در تشخیص این گروه ها تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1212

دانلود 272 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیده زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  697-716
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  505
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

به منظور محاسبه ضرایب همبستگی و تجزیه مسیر برخی صفات مرتبط با عملکرد، 15 ژنوتیپ گلرنگ در شرایط بدون تنش و تنش خشکی به صورت دو آزمایش جداگانه در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. هر کدام از این آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه و عملکرد در دو شرایط محیطی تنش و بدون تنش وجود دارد. با استفاده از رگرسیون گام به گام مناسب ترین مدل در هر دو محیط ارایه شد. انجام تجزیه مسیر ترتیبی با استفاده از همبستگی های ژنتیکی برای عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط نشان داد که در شرایط بدون تنش، صفات وزن هزار دانه و قطر ساقه دارای اثر مستقیم و بالا روی عملکر د دانه بودند درحالی که در شرایط تنش خشکی، وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه بیشترین اثر مستقیم را نشان دادند.بنابراین، برای رسیدن به ارقام پر محصول گلرنگ در شرایط تنش خشکی به احتمال قوی می توان با انتخاب ارقامی با بیشترین وزن دانه در بوته دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 505

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مجیدی محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

تکثیر و تولید بذر در کنار سایر ویژگی های اقتصادی و اکولوژیکی در گراس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه میزان تنوع ژنتیکی خصوصیات بذری و ارتباط آنها با یکدیگر اطلاعات اندکی در گونه فسکیوی بلند به عنوان یک گراس سازگار و پرتولید کشور، در دسترس است. این پژوهش با هدف بهره گیری از برخی روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر، تعیین همبستگی صفات، گروه بندی و تشخیص روابط بین صفات و تعیین ویژگی های سهیم در توجیه تنوع عملکرد 46 نمونه فسکیوی بلند انجام گرفت. نتایج بیانگر دامنه تغییرات وسیع و ضرایب تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه برای اکثر خصوصیات مورد مطالعه بود که کارایی بالای روش های اصلاحی را در بهبود ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر نوید می دهد. نتایج همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با کلیه خصوصیات مورد اندازه گیری همبستگی مثبت و معنی داری دارد و بالاترین همبستگی آن با تعداد دانه در بوته (0.91) حاصل گردید. در این پژوهش دو ویژگی از برگ پرچم (طول و عرض) مورد بررسی قرار گرفت که همبستگی هر دو ویژگی با عملکرد دانه و باوری خوشه مثبت و معنی دار بود. نتایج تجزیه به عامل ها بیانگر آن بود که برای اصلاح عملکرد بذر در فسکیوی بلند علاوه بر توجه به عوامل اندازه و کارایی سیستم تولید مثلی، بهتر است عامل ویژگی برگ پرچم نیز در نظر گرفته شود. همچنین در یک شاخص رگرسیونی برای بهبود عملکرد دانه علاوه بر تعداد خوشه، تاکید اصلی بایستی برروی باروری خوشه باشد که به صورت معیاری از وزن دانه در خوشه و طول خوشه می تواند در انتخاب غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

به منظور برآورد اجزاء (کو) واریانس ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی از 7673 رکورد مربوط به صفات رشد و وزن بیده یکسالگی بز مرخز استفاده گردید. از رویه GLM برای تعیین اثر عوامل ثابت و متغیرهای کمکی و مشخص کردن مدل نهایی آنالیز استفاده شد و مؤلفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم افزار ASREML بر اساس مدل دام یک و چند متغیره مورد آنالیز قرار گرفتند. از شش مدل دام مختلف برای هر یک از صفات استفاده شد که برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری حیوان و اثر محیط دایمی مادری (مدل 7) و برای وزن نه ماهگی، وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم (مدل 1) مناسب بود. وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی به ترتیب 0.07±0.22، 0.06±0.18، 0.07±0.20، 0.08±0.35، 0.07±0.29 و 0.03±0.07 برآورد شد. بالاترین همبستگی بین صفات مربوط به وزن شش و نه ماهگی و کمترین همبستگی بین وزن تولد و یکسالگی بود. همچنین بالاترین همبستگی منفی بین صفات وزن شش ماهگی و وزن بیده بود. تحقیق حاضر نشان داد اثرات مادری تأثیر فراوانی در صفات رشد داشته و با افزایش سن نقش اثرات مادری کاهش می یابد و نیز وزن از شیرگیری را میتوان به عنوان معیار مناسب انتخاب برای بهبود صفات رشد در نژاد مرخز پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 217 استناد 0 مرجع 1
litScript