نتایج جستجو

58365

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5837

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قوی حسین زاده نوید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  611
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

مطالعه حاضر به منظور برآورد فراسنجه های ژنتیکی و همچنین روند فنوتیپی و ژنتیکی صفت طول دوره خشکی در سه شکم زایش اول 162165 گاو هلشتاین ایران طی سال های 1364 تا 1385 انجام شد. در این تحقیق از 264297 رکورد زایش در 1114 گله گاو هلشتاین با استفاده از مدل های خطی حیوانی تک صفته و دوصفته برای تجزیه ژنتیکی استفاده شد. روند ژنتیکی توسط تابعیت میانگین ارزش های اصلاحی به سال زایش محاسبه شد. میانگین طول دوره خشکی از 73.3 تا 82.7 روز متغیر بود و با افزایش شکم زایش افزایش نشان داد. برآوردهای وراثت پذیری طول دوره خشکی از 0.02 تا 0.09 تغییرات داشت و با افزایش شکم زایش افزایش یافت. برآوردهای همبستگی ژنتیکی بین طول دوره خشکی در شکم های زایش مختلف متوسط بوده و از 0.24 تا 0.34 برآورد شد. همچنین برآوردهای همبستگی های فنوتیپی بین طول دوره خشکی در شکم های زایش مختلف کم بوده و از 0.07 تا 0.10 متغیر بود. میانگین روند فنوتیپی سالانه بدست آمده از برازش تابعیت خطی میانگین سالانه طول دوره خشکی برای سه شکم زایش اول گاوهای هلشتاین ایران منفی بود (0.01>P). از سوی دیگر، روند ژنتیکی رو به کاهش و معنی داری برای طول دوره خشکی در طی شکم های زایش مختلف و در سال های مختلف مشاهده شد (0.01>P). برآوردهای پایین وراثت پذیری برای طول دوره خشکی بدست آمده در مطالعه حاضر می تواند به واریانس فنوتیپی بالای حاصل از تنوع محیطی زیاد نسبت داده شود. نتیجه گیری می شود که بیشتر تغییراتی که در طول دوره خشکی ایجاد می شود می تواند توسط بهبود عوامل غیرژنتیکی نظیر مدیریت و محیط تولید حاصل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 611

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  99-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

به منظور تخمین وراثت پذیری، بازده ژنتیکی حاصل از گزینش و رابطه ژنتیکی بین عملکرد و کیفیت علوفه در Festuca arundinacea، از 20 ژنوتیپ در خزانه پلی کراس بذرگیری بعمل آمد. ارزیابی نتایج ناتنی و کلن های والدینی در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار به مدت 2 سال در مجتمع تحقیقاتی البرز انجام شد و صفات عملکرد علوفه، تاریخ خوشه دهی، ارتفاع بوته، محیط طوقه، درصد قابلیت هضم، درصد پروتئین خام، درصد قند محلول، درصد فیبر خام، درصد خاکستر و درصد ADF در تک بوته ها اندازه گیری شد. برآورد وراثت پذیری عمومی برای عملکرد علوفه و سایر صفات مورفولوژیکی متوسط تا زیاد (0.92 تا h2b=0.44) بود. مقادیر وراثت پذیری خصوصی (h2n) و (h2op) برای عملکرد علوفه متوسط و برای تاریخ ظهور خوشه زیاد و مشابه والدین بودند که بیانگر اهمیت واریانس افزایشی به عنوان مهمترین جزء کنترل کننده این دو صفت بود. میزان وراثت پذیری خصوصی برای ارتفاع بوته و محیط طوقه کم و ناچیز بود که اهمیت ژنهای غیر افزایشی در کنترل ژنتیکی این دو صفت را نشان می داد. برای کلیه صفات کیفی وراثت پذیری عمومی متوسط تا زیاد (0.31 تا h2b=0.68) بود. با این حال، مقدار وراثت پذیری های خصوصی h2n و h2op برای درصد قابلیت هضم و قندهای محلول در آب کم و برای سایر صفات کیفی در حد متوسط تا زیاد بود که اهمیت ژنهای غیر افزایشی در کنترل درصد قابلیت هضم و قندهای محلول و نقش ژنهای افزایشی را در کنترل سایر صفات کیفی نشان می داد. نتایج حاصل از پیش بینی بازده ژنتیکی نشان داد که با گزینش 20 درصد از ژنوتیپ ها در هر نسل احتمال 14 و 20 درصد موفقیت ژنتیکی بین قابلیت هضم و درصد قندهای محلول در آب مثبت و معنی دار بود، در حالی که، همبستگی بین پروتئین خام و قندهای محلول به صورت پایداری منفی و معنی دار بود. همبستگی ژنتیکی بین قابلیت هضم و پروتئین خام ناپایدار و در نسل های والدین و نتاج متفاوت بود. عملکرد علوفه با صفات قابلیت هضم و قندهای محلول همبستگی منفی، ولی غیر معنی دار و با پروتئین خام همبستگی منفی و معنی دار داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 128 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  91-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی روابط بین صفات در 20 لاین و رقم گندم، دو آزمایش جداگانه در مراکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی (ایستگاه میاندوآب) و همدان در سه تکرار، در سال زراعی 87 - 86 در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مقایسات میانگین نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب ژنوتیپ شماره 2 با میانگین 8.980 تن در هکتار، در شرایط تنش ژنوتیپ های 2 و 8 به ترتیب با میانگین 6.800 و 6.900 تن در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. در شرایط آبیاری مطلوب صفات ارتفاع بوته (0.24**) و عملکرد بیولوژیکی (0.59**) و در شرایط تنش رطوبتی، طول ریشک (0.49**)، تعداد دانه در سنبله (0.41**) عملکرد بیولوژیکی (0.83**) و شاخص برداشت (0.25**) همبستگی مثبت و روز تا رسیدگی (-0.25**) همبستگی منفی با عملکرد دانه نشان دادند. نتایج رگرسیون گام به گام صعودی نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب صفات عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت (R2=0.56)، و در شرایط تنش، صفات عملکرد بیولوژ کی، شاخص برداشت و تعداد دانه (R2=0.97) یشترین تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. در تجزیه علیت صفات، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در هر دو شرایط مطلوب و تنش اثر مستقیم و مثبت بر روی عملکرد دانه نشان دادند، اما صفت عملکرد بیولوژیک از طریق کاهش شاخص برداشت بر روی عملکرد دانه اثر غیر مستقیم منفی تحت هر دو شرایط داشت. در تحقیق حاضر مشخص شد گزینش بر اساس عملکرد دانه می تواند مفید باشد، صفات عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به عنوان صفات موثر بر عملکرد دانه شناسایی شدند و ژنوتیپ شماره 2 به عنوان ژنوتیپ برتر در هر دو شرایط محیطی شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSTAMI ZEINAB | FAZELI ARASH | BARARY MEHRSHAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86675
 • دانلود: 

  40275
چکیده: 

Objective: Flowering Time (FT) in cereals controlled by genes that had a main factor on plant development.Methods: GENETIC and phenotypic diversity of four flowering time genes (FT2, FT3, FT4, Ppd-H1) in 19 genotypes of cultivated and wild barley was evaluated and a total of 107 alleles were amplified. Genotypes based on days to flowering time and molecular data were grouped into early, middle and late maturity.Results: Molecular data analysis showed that 83% of variety was observed within populations and 17% was related to among population. Neis the maximum and minimum GENETIC distance between early - late (0.629) and early. middle was (0.0224). The average of allelic polymorphism was 83.33%. Also, the results of Spearman CORRELATION for markers the number of days to flowering indicated that Ppd-H1 marker has the most significant negative CORRELATION with days to flowering that prefigures the dominant allele role of this marker to reduce the number of days to flowering. Generally, the results of this research showed that there is a high GENETIC and phenotypic variation for specific markers that affected flowering time in barley. Also, genotypes with dominant allele of Ppd-H1 (9bp, deletion) compared to other genotypes show earlier flowering in response to the condition of long days, that it is an important feature for selection of superior genotypes in response to the stress conditions at the end of season.

آمار یکساله:  

بازدید 86675

دانلود 40275 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106937
 • دانلود: 

  45716
چکیده: 

Placenta membranacea is one of the most barley anomalies happens in pregnancy defined by chorionic villi (partially or completely) covered the fetus membrane. Autosomal recessive polycystic kidney disease in fetus is also a rare case with an incidence of 1: 20,000 live births resulting in a 30% death rate in neonates. In this case for the first time, we reported a placenta membranacea and autosomal recessive polycystic kidney disease occurred with together. A 25-year-old woman was admitted at 16 weeks of gestation for inducing abortion with autosomal recessive polycystic kidney disease in fetus diagnosed in routine sonography fellowship. Post-delivery examination revealed a placenta totally enveloped the fetus, oligohydramnious and bilateral enlarged polycystic kidneys of fetus. Histological study indicated umbilicus has only one artery and one vein as well as autosomal recessive polycystic kidney disease and directly attachment of chorionic villi to fetal membrane eventually diagnosed as complete placenta membranacea. The etiology of placenta membranacea is not completely clarified. As autosomal recessive polycystic kidney disease is a result of mutation in PKHD1 gene, so our finding may be initiates a new investigation about GENETIC relation between placenta membranacea and autosomal recessive polycystic kidney disease.

آمار یکساله:  

بازدید 106937

دانلود 45716 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1000
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

روغن ژنوتیپ های معمولی بزرک (.Linum usitatissimum L) به عنوان روغن خشک شونده مصارف صنعتی متعدد دارد. ولی روغن ژنوتیپ های حاصل از برنامه های به نژادی موتاسیون مصارف خوراکی دارد. رنگ بذر زرد برای ژنوتیپ های معمولی که عمدتا دارای رنگ بذر قهوه ای می باشند، مورد توجه و استفاده می باشند. اما رنگ بذر زرد می تواند اثرات مطلوب مانند افزایش درصد روغن و اثرات نامطلوب از جمله کاهش میزان سبز شدن و عملکرد دانه را نیز همراه داشته باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف و روابط بین آنها، ژنوتیپ های مختلف (لاین های اصلاحی) بزرک با رنگ زرد و قهوه ای، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی برای صفات تعداد گیاهچه در متر مربع، تعداد روز تا 50% گل دهی، تعداد روز تا رسیدگی ارتفاع بوته، عملکرد دانه و اجزای آِن مورد ارزیابی قرار گرفتند. این پژوهش در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه اصفهان صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که صفات تعداد گیاهچه در متر مربع، تعداد گیاهچه در متر مربع، تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه در بوته دارای ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بالا و لذا دارای تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بودند. در هر دو گروه ژنوتیپی با رنگ بذر زرد و قهوه ای صفات تعداد روز تا 50% سبز شدن، تعداد گیاهچه در متر مربع، تعداد روز تا رسیدگی و ارتفاع بوته دارای قابلیت توارث عمومی بالا (بین 52 تا 84 درصد ) بودند. قابلیت توارث عمومی صفات تعداد کپسول در بوته ، تعداد دانه در کپسول، وزن صد دانه و عملکرد دانه در لاین های با رنگ بذر قهوه ای بترتیب بسیار پایین 99/1 ، 28 ، 2/47 ، 8/23 درصدو در لاین های بار رنگ بذر زرد برابر 9/28 و 5/11 ، 1/84 و 9/44 درصد برآورد گردید. ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه در بوته همبستگی مثبت و بلایی با تعداد انشعاب و تعداد کپسول در بوته داشته، ولی با تعداد گیاهچه در متر مربع همبستگی منفی و بالا دارد. براساس نتایج حال از تجزیه دگرسیون برای کل ژنوتیپ های با رنگ بذر زرد و قهوه ای به طور جداگانه، صفات تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه درکپسول و وزن 100 دانه، به ترتیب مهمترین اجزای عملکرد دانه در بوته بودند، ولی تعداد کپسول در بوته بیشترین سهم (حدود 90 درصد) را دارا بود. بررسی ضرایب مسیر نیز نشان داد که تعداد کپسول در بوته بیشترین اثر مستقیم و اثرات غیر مستقیم را از طریق صفات دیگر بر عملکرد دانه در بوته داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1000

دانلود 210 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

منابع ژنتیکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  95-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2195-2202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

گل داوودی از مهم ترین گیاهان زینتی است که علاوه بر گل بریدنی، به عنوان گیاه باغچه ای، گلدانی و دارویی در عرصه جهانی به شمار می رود. کاربردهای متعدد این گل در زندگی امروزی نیاز به یک برنامه اصلاحی برای افزایش تولید را سبب شده است. تنوع ژنتیکی 15 رقم داوودی باغچه ای در سال 1395 بر اساس صفات ریخت شناختی و انتخاب ارقام مناسب جهت کاشت در زیبایی فضایسبز، میادینوپارک هادر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بیرانشهر، استان لرستان ارزیابی گردید. بر اساس تجزیه واریانس داده ها اکثر صفات مورد بررسی در ارقام دارای تفاوت معنی دار (01/0 (p≤ بودند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین سطح برگ با عرض برگ، قطر دمبرگ و تعداد برگ همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار (99/0r=) بین تعداد گل در بوته و تعداد گلچه های زبانه ای وجود داشت. نتایج تجزیه به عامل ها توانست هفت عامل را شناسایی کند که 89 درصد تغییرات میان صفات را توجیه نموند. تجزیه خوشه ای ارقام در فاصله اقلیدسی 68/26، به دو گروه اصلی تقسیم بندی شدند. بر اساس نتایج در بین صفات مورد مطالعه اندازه برگ، تعداد گلچه زبانه، ارتفاع شاخه، تعداد انشعاب و تعداد گل در بوته مهم ترین صفات برای تشخیص تنوع ارقام داوودی بودند. با بکارگیری برخی از ارقام متعلق به کلاستر اول با ارتفاع کمتر و ارقام موجود در کلاستر دوم با تعداد برگ و گل بیشتر به عنوان والد می توان چرخه جدیدی از به نژادی گل داوودی را آغاز نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
litScript